« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1389—1406

УДК 398.8(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1389

РЕЛІКТИ ЛИЦАРСТВА ДОКНЯЖОЇ І КНЯЖОЇ ДОБИ В ТРАДИЦІЙНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ВЕСІЛЛІ

Оксана ГАЛАЙЧУК

 • ORCID ID: https//orcid.org/0000-0001-8052-6616
 • кандидатка філологічних наук,
 • молодша наукова співробітниця,
 • Міжнародний інститут освіти, культури і
 • зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»,
 • вул. Степана Бандери, 32, 79000, м. Львів, Україна,
 • e-mail: ok_halaychuk@ukr.net

Традиційне українське весілля зберегло в собі риси усіх суспільно-історичних етапів життя народу. Одним із таких етапів є героїчна доба докнязівського періоду і період Київської Русі. У статті досліджено релікти лицарства княжої доби, заховані в текстах і обрядах усіх фаз українського весілля.

Актуальність цього дослідження зумовлена потребою глибшого вивчення традиційного весільного ритуалу українців. Як крупний фольклорно-обрядовий комплекс традиційне весілля є одним із найцінніших пластів духовної культури українців, і всі без винятку його складові заховують у собі низку важливих історико-культурних відомостей.

Мета публікації полягає в тому, щоб з’ясувати вияви елементів докняжої та княжої доби в українському весільному ритуалі. Відповідно, об’єктом нашого розгляду є традиційне українське весілля, а предметом — релікти лицарства княжої доби, заховані у весільних обрядах і супровідних фольклорних текстах.

Методологічною основою праці стали дослідження провідних українських та зарубіжних дослідників: Миколи Сумцова, Хведора Вовка, Валентини Борисенко, Алєксандра Ґури та ін.

Ключові слова: українське весілля, пісня, текст, обряд, лицарство, князь, княгиня, умикання, викуп.

 • 1. Веселовский А. Историческая поэтика. Ленинград: Худо­жественная литература, 1940. 648 с.
 • 2. Грушевський М. Історія української літератури: в 9 кн., 6 т. Упоряд. В.В. Яременко; авт. передм. П.П. Кононенко; приміт. Л.Ф. Дунаєвської. Київ: Либідь, 1993. Т. 1. 392 с. («Літературні пам’ятки України»).
 • 3. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків. Львів, 1933. 182 c.
 • 4. Гура А. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. Москва: Индрик, 2012. 936 с.
 • 5. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.: іл.
 • 6. Народна пісенність підльвівської Звенигородщини: збірник. Записала і впорядкувала Ольга Харчишин. Нотні транскрипції Василя Коваля. Львів: Видавничий дім «Укрпол», 2005. 352 с.
 • 7. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Мифы, поверья и суеверия славян. Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2002. Т. 2. 768 с.
 • 8. Сумцов Н. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Символика славянских обрядов. Избранные труды. Москва: Восточная литература, 1996. С. 6—157.
 • 9. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. С. 219—323.
 • 10.    Пилипенко М. Следы родовой организации в сва­дебных обычаях славянских народов. Советское сло­вяноведение: Материалы IV конференции исто­риков-славистов. Минск, 1969. С. 642—643.
 • 11.    Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова дум­ка, 1988. 192 с.
 • 12.    Несен І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ—ХХ ст.). Київ: Центр захисту культурної спад­щини від надзвичайних ситуацій, 2005. 280 с.
 • 13.    Описание свадьбы и свадебных обрядов украинских малороссиян (в Богуславщине). Составлено священником села Стеблева Симеоном Левицким. Народна творчість та етнографія. 1972. № 2. С. 98.
 • 14.    Денисюк І. Пісні з-над берегів Турського озера: Пісні і коментарі. Луцьк: Надстир’я, 2004. 256 с.
 • 15.    Лозинський Й. Українське весілля. Київ: Наукова дум­ка, 1992. 176 с.
 • 16.    Демченко І. Весілля в містечку Монастирище Липовецького повіту Київської губернії. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 147—219.
 • 17.    Чубинський П. Весілля в селі Бориспіль Переяс­лавського повіту Полтавської губернії. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 81—146.
 • 18.    Байбурин А., Левинтон Г. «Князь» и «княгиня» в русском свадебном величании (к семантике обря­довых терминов). Русская филология: Сб. студ. науч. работ филол. фак. Тарту, 1975. Вып. IV. С. 75—76.
 • 19.    Денисюк І. Турське весілля: вступне слово. Пісні з-над берегів Турського озера. Луцьк: Надстир’я, 2004. С. 5—24.
 • 20.    Хібеба Н. Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект. Волинь-Жи­томирщина. 2008. Вип. 18. С. 75—89.
 • 21.    Рошкевич О. Обряди і пісні весільні люду руського в селі Лолин Стрийського повіту. Зібрала О. Рошкевич. Опрацював І. Франко. 1886. Весілля: у 2-х кн. Кн. 2. Київ: Наукова думка, 1970. С. 73—124.
 • 22.    Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. Упорядкування, передмова і примітки О.І. Дея. Київ: Наукова думка, 1983. 526 с.
 • 23.    Чабан І. Весілля на Сокальщині. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 2. С. 125—182.
 • 24.    Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. Київ: Дніпро, 1989. 591 с.
 • 25.    Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся). Упорядкування, текстологічна інтерпретація і коментарі О.І. Дея. Київ: Наукова думка, 1974. 783 с.
 • 26.    Чубинський П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: у 2-х кн. Київ: Мистецтво, 1995. Кн. 2. 224 с.: іл.
 • 27.    Димнич Н. Весілля в селі Кремеш Горохівського повіту. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 2. С. 7—72.
 • 28.    Будзиновський В. Козацькі часи в народній пісні. Львів, 1906. 330 с.
 • 29.    Литвинова-Бартош П. Весільні обряди і звичаї у селі Землянка Глухівського повіту у Чернігівщині. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1900. Т. 3. С. 94.
 • 30.    Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 448 с. + вкл.
 • 31.    Галайчук В., Пилипчук С., Сілецький Р. Весілля у селі Сапанові Кременецького району Тернопільської області. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. Вип. 47. С. 344—365.
 • 32.    Правдюк О. Народне весілля на Україні. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 412—440.
 • 33.    Крип’якевич І. Історія українського війська. Львів: Видання Івана Тиктора, 1936. Кн. 1. 288 с.
 • 34.    Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область). Луганськ: Знання, 2003. 172 с.
 • 35.    Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. Київ: Наукова думка, 1974. 159 с.
 • 36.    Галайчук В. Запис в Олевському районі Житомирської області. Архів ДНЦЗКСТК. Спр. В. Галайчук-1997.
 • 37.    Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич. Київ: Наукова думка, 1982. С. 72.
 • 38.    Кримський А. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: Відтворення з авторського макету 1930 р. Авт. передмови А.Ю. Чабан. Черкаси: Вертикаль, видавець ПП Кондич С.Г., 2009. XVI + 438 + 80 с.: іл.
 • 39.    Грінченко Б. Весілля в селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 393—411.
 • 40.    Марчук З. Генеалогія українського весілля. Луцьк: Інститут культурної антропології, 2005. 284 с.
 • 41.    Галайчук О. Жартівливі весільні співанки села Домашів Сокальського району Львівської області. Міфологія і Фольклор. 2015. № 3—4. С. 145—155.
 • 42.    Климчук Ф. Традиційне весілля села Симоновичі. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 27. Українська фольклористика. Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. С. 185­—274.
 • 43.    Давидюк В. Українські загадки в генетично-функціо­нальному аспекті. Народознавчі зошити. 1997. № 4. С. 231—236.
 • 44.    Калиновський Г. Опис весільних українських простонародних обрядів. 1777. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 68—74.
 • 45.    Скалецький Р. Весілля в селі Михайлівка Бершадського району на Вінниччині. Весілля: у 2-х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 281—354.
 • 46.    Верховинець В. Весілля в селі Шпичинці Сквирського повіту Київської губернії. Весілля: у 2‑х кн. Київ: Наукова думка, 1970. Кн. 1. С. 220—280.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »