« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 73—83

УДК 398.3:664.6( 477.87-2=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.073

ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ, СПОСОБИ ТА КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ПЕЧІ ДЛЯ ВСАДЖЕННЯ ХЛІБА НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Андрій ЗЮБРОВСЬКИЙ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2221-3731
 • кандидат історичних наук,
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • e-mail: anzjubr@gmail.com

Мета статті — встановити традиційні раціональні та ірраціонально-світоглядні методи та способи, основні критерії та маркери визначення оптимальної температури робочої поверхні та внутрішнього середовища печі, необхідної для вдалого випікання хліба у процесі щоденного хлібопечення українців етнографічної Волині в кінці ХІХ — на початку ХХІ століття. Актуальність теми випливає з того, що вона є мало досліджена.

Об’єктом дослідження є етап перевірки готовності печі до всадження хліба, а предметом — конкретні критерії, методи, способи та маркери визначення рівня температури робочих поверхонь та середовища топочної камери печі, їх типи, види та походження.

Методологія дослідження — залучення широкого кола особистих авторських польових етнографічних матеріалів.

Висновки: більшість методів перевірки терморежиму печі мали раціональну основу та головно встановлювали оптимальний момент для всадження хліба в піч та забезпечення його вдалого випіку, унеможлививши як згоряння, так і його недопеченість.

Ключові слова: хліб, піч, жар, дрова, спалений, іскри, дим, борошно, сирий, солома, папір, коцюба.

 • 1. Rokossowska Z. Chleb. Jego znaczenie w przesądach, lecznictwie o codziennym źyciu, zebrane na Wołyniu, we wsi Jurkowszczyźnie pow. Zwiahelskim. Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa, 1899. T. 13. Z. 1. S. 153—158.
 • 2. Щ[елоковская] В. Пища и питье крестьянъ-мало­россовъ, съ нѣкоторыми относящимися сюда обычаями, повѣрьями и примѣтами. Этнографическое обозрѣніе. Москва, 1899. № 1—2. С. 266—322.
 • 3. Заглада Н. Харчування в с. Старосіллі на Чернігівщині. Матеріяли до етнології. Київ, 1931. Т. 3: Матеріяли до монографії с. Старосілля. С. 83—196.
 • 4. Коненко Й. Народня пожива у Скалатськім повітї. Матеріяли до української етнольоґії. Львів, 1918. Т. XХVІІІ. С. 70—85.
 • 5. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. Київ: Наукова думка, 1977. 152 с.
 • 6. Ципишев С. Традиційні хлібні вироби Рівненського Полісся початку ХХ століття. (За польовими матеріалами із Дубровицького та Сарненського районів Рівненської області). Поліссєзнавство у фольклорно-етногра­фічних і літературно-мистецьких дослідженнях: Наукове видання. Рівне, 2009. С. 99—107.
 • 7. Зюбровський А.В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці ХІХ — на початку ХХІ століття (За матеріалами Південно-Захід­ного історико-етнографічного регіону). Київ: Наукова думка, 2018. 193 с.: іл.
 • 8. Конопка В., Зюбровський А. «Від зернини до хлібини»: семантико структурний аналіз хліборобського побуту українців (на матеріалах Південно-Захід­ного історико-етнографічного регіону). Львів: Інститут народознавства НАН України. 2018. 600 с.: іл.
 • 9. Зюбровський А. Традиційна основа випікання хліба на Рівненщині (за матеріалами польових досліджень Гощанського та Острозького р-нів Рівненської обл. у липні 2009 р.). Народознавчі Зошити. 2010. № 5—6. С. 776—783.
 • 10.    Архів Інституту народознавства НАН України (Далі: Архів ІН НАН України). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 598-а. Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 4—10 липня 2009 р. у Гощанському та Острозькому р-нах Рівненської обл. 160 арк.
 • 11.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 683: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровсь­ким Андрієм Вікторовичем 2—5 червня 2010 р. у Шумському р-ні Тернопільської обл. 133 арк.
 • 12.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 685: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 7—19 липня 2010 р. у Горохівському р-ні Волинської обл. 336 арк.
 • 13.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 686: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 27—29 серпня 2010 р. у Здолбунівському р-ні Рівненської обл. 137 арк.
 • 14.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 688: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 7—13 липня 2011 р. у Бродівському та Радехівському р-нах Львівської обл. 150 арк.
 • 15.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 689: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровсь­ким Андрієм Вікторовичем 4—8 липня 2012 р. у Кам’янка-Бузькому р-ні Львівської обл. 201 арк.
 • 16.    Голубович І. Народня пожива в Снятинськім повітї (Покутє). Матеріяли до української етнольоґії. Львів: З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1918. Т. XХVІІІ. С. 48—70.
 • 17.    Химическая технология керамики. Учеб. пособие для вузов под ред. И.Я. Гузмана. Москва: Строй­материалы, 2003. 496 с.
 • 18.    Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. Київ, 2002. 364 с.
 • 19.    Кравченко В. Вогонь. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Упоряд. О. Рубан. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. Т. 2. С. 70.
 • 20.    Маховський В.О., Крюковська О.А. Дослідження небезпек та оцінка наслідків аварійних ситуацій і аварій на складах безтарного зберігання борошна хлібопекарських підприємств. Збірник Дніпродзержинського державного технічного університету. Дніпродзержинськ. 2015. № 1. С. 288—295.
 • 21.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 684: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 27—29 червня 2010 р. у Турківському р-ні Львівської обл. 73 арк.
 • 22.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 687: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 22—25 червня 2011 р. у Воловецькому р-ні Закарпатської област. 70 арк.
 • 23.    Афтандилянц Є., Зазимко О., Лопатько К. Матеріалознавство. Київ, 2013. 612 с.
 • 24.    Пьянкова К.В., Седакова И.А. Соль. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Под общ. ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2012. Т. V: C (Сказка) — Я (Ящерица). С. 113—119.
 • 25.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 791. Польові етнографічні матеріали до теми «Хліб в традиційній культурі українців», зафіксовані Зюбровським Андрієм Вікторовичем 3—13 липня 2013 р. у Черняхівському, Червоноармійському та Новоград-Волинському р-нах Житомирської обл. 300 арк.
 • 26.    Баран Д.Я., Хомовський О.А. Особливості горіння дерев’яних конструкцій. Збірник тез доповідей 8 Між­народної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 27—28 листопада 2019 року. Тернопіль, 2019. Том 1: Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні. С. 143.
 • 27.    Мандебура О. Традиційне харчування поліщуків: повсякденна їжа. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. За ред. С. Павлюка, Р. Омеляшка. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 323—336.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »