« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 111—118

УДК 75.077(477)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.111

ПРОБЛЕМАТИКА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ—ХХ СТОЛІТТЯ

Наталя ТИМОШЕНКО

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6647-0169
 • аспірантка,
 •  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури,
 • старший науковий співробітник,
 • Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»,
 • вул. Лаврська, 19, 01015, Київ, Україна,
 • e-mail: Nat_tim_20@ukr.net

В сучасному мистецькому світі України відбувається становлення категоріально-поняттєвого апарату термінології народного малярства. Актуальність цього питання обумовлена інтересом суспільства, що виражено у популяризації народної картини через виставкову та дослідницьку діяльність. Метою дослідження є уніфікація значень термінів для інтеграції в науковий та культурний західноєвропейський простір. Під час досягнення мети виникли проблеми, пов’язані з різними підходами до тлумачення термінів залежно від особливостей культурно-історичного розвитку держав, на термінологію яких орієнтувалися з метою уніфікації.Застосовано такі методи, як: системно-генетичний, порівняльно-семантичний, енциклопедичний, термінологічний аналіз. Основні аспекти дослідження — полісемантичність, процес відмирання старих термінів та розповсюдження нових, розширення семантики формулювань в процесі пізнання народного малярства. Огляд мистецтвознавчих енциклопедій, публікацій в журналах та в інших наукових виданнях України, США, Франції, Канади, Великої Британії, Росії дав змогу виявити спільне та розбіжності. В результаті дослідження зроблено висновок, що в цілому в Україні розвиток термінології відбувається відповідно до стандартів західноєвропейської та північноамериканської мистецтвознавчої практики.

Ключові слова: народне малярство, народна картина, наїв, примітив, самодіяльне мистецтво, кітч.

 • 1. Григорій Ксьонз: виставковий та видавничий проект УЦНК «Музей Івана Гончара», видавництва «Родовід», Центру досліджень усної історії та культури: праці Григорія Ксьонза зі збірок Полтавського художнього музею, Музею Івана Гончара, Олександра Поліщука, Лідії Лихач. Редакція: О. Негода, А. Палагнюк. Київ: Родовід, 2005. 84 с.
 • 2. Скульптура та ікона України. Історія врятування Ukrainian Sculpture and Icone. A History of Their Rescue: кат. виставки із колекції Президента України Віктора Ющенка, а також П. Гончара, І. Гриніва, В. Козюка, В. Вовкуна та Л. Лихач. Пер. з англ. М. Скорупська, авт. дослідж. С. Білоконь та ін.; упоряд. Л. Лихач. Київ: Родовід, 2006. 160 с.: іл., табл.
 • 3. Couleurs d’Ukraine: Peinture Sous Verre d’Anastasia Rak. Paris: Published by Museum National d’Histoire Naturelle, 1999. 48 р.
 • 4. Велике і Величне: всеукр. міжмузейн. проект: каталог. Міністерство культури України, Нац. культурн.-мистец. та музейн. комплекс «Мистецький Арсенал»; керівник проекту Н. Заболотна; відп. ред. С. Савчук. Київ: Мистецький Арсенал, 2013. 367 с.: кольор. іл. Текст парал. укр., англ. З нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі.
 • 5. Прес-реліз до виставкового проекту «Чисте мистецтво». 2017. Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал»: офіц. веб-сайт. URL: https://artarsenal.in.ua/vystavka/chyste-mys­tet­st­vo/ (дата звернення: 04.11.2020).
 • 6. Шмагало Р. Божина і бузина української термінології мистецтва (до проблем методології). Образотворче мистецтво. 2014. № 4 (92). С. 110.
 • 7. Прокофьев В.Н. О трех уровнях в культуре Нового и Новейшего времени (К проблеме примитива в изобразительных искусствах). Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени: сборник. Москва: Наука, 1983. С. 6—28.
 • 8. Brodskaia N. L’Art Naїf. New York. USA, 2007. 199 p.
 • 9. Рылева А. О наивном. Москва: Академический Проект; Российский институт культурологии. 2005. 272 с.
 • 10.    Гундорова Т.Г. Кітч і література. Травестії. Київ: Факт, 2008. 284 с.
 • 11.    Канн Д. Чи справді наївне мистецтво таке вже наївне? 2014. Український наїв ХХ ст.: веб-сайт. URL: https://ukrainian-naive.com/publication/cahn_assey (дата звернення: 04.11.2020).
 • 12.    Benedetti Joan M. Words, Words, Words: Folk Art Terminology — Why It (Still) Matters. Art Documentacion. 2000. Vol. 19. № 1. P. 14—21. The University of Chicago Press. USA.
 • 13.    Власов В.Г. Примитивное искусство. Примитивы. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10-ти т. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2007. Т. VII (П). С. 748—751.
 • 14.    Традиційне народне мистецтво, професіональне мистецтво, примітив. Творчість на границях типів художнього мислення: кат. вист., присвяченої ІІ Гончарівським читанням. Упоряд. О. Клименко, В. Рак. Київ: Музей Івана Гончара, 1995. 20 с.
 • 15.    Клименко О. До питання про термін «примітив». Українська народна творчість в поняттях міжнародної термінології (примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч…). Колективне дослідження за матеріалами Других Гончарівських читань. Київ: Музей Івана Гончара, 1995. С. 14—15.
 • 16.    Primitive art. Art & Architecture Thesaurus® Online. URL: https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=primitive&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300056500/ (Last accessed: 04.11.2020).
 • 17.    Russell Harper, John. Folk art. 2006. The Canadian Encyklopedia. URL: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/folk-art/ (Last accessed: 04.11.2020).
 • 18.    Art brut. Wikipedia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_brut (Dernier accès: 04.11.2020).
 • 19.    Définition d’art populaire. Les Définitions. URL: https://les­definitions.fr/art-populaire (Dernier accès: 04.11.2020).
 • 20.    Popular art. Art & Architecture Thesaurus® Online. URL: https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Popular+art&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300311927 (Last accessed: 04.11.2020).
 • 21.    Popular art. Encyclopaedia Britannica online. URL: https://www.britannica.com/art/popular-art (Last acces­sed: 04.11.2020).
 • 22.    Self-taught artists. Art & Architecture Thesaurus® Online. URL:https://www.getty.edu/vow/AATFullDis­play?find=Self-taught+artist&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300257252 (Last accessed: 04.11.2020).
 • 23.    Naive art. Art & Architecture Thesaurus® Online. URL: https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=naive+art&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300263555 (Last accessed: 04.11.2020).
 • 24.    Outsider art. Art & Architecture Thesaurus® Online. URL: https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=outsider+art&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300056472 (Last accessed: 04.11.2020).
 • 25.    Kitsch. Art & Architecture Thesaurus® Online. URL: https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=kitsch&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300056181.
 • 26.    Самодеятельное искусство. Популярная худо­жес­твенная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Ред. Полевой В.М., Маркузон В.Ф., Сарабьянов Д.В., Синюков В.Д. Москва: Сов. Энцикл., 1986. Кн. ІІ (М—Я). С. 214.
 • 27.    Власов В.Г. Самодеятельное искусство. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10-ти т. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2008. Т. VІІІ (P). С. 503—504.
 • 28.    Карпова Л.О. Культурно-просвітницька діяльність. Історія української культури: у п’яти томах. Київ: Наукова думка, 2013. Т. 5: Українська культура ХХ — початку ХХІ століть. Кн. 4: Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні. С. 216—237.
 • 29.    Власов В.Г. Дилетантизм. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10-ти т. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2010. Т. III (Г—З). С. 440—442.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »