Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 142—147

УДК 75.071.1(493)”э18/19″(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.142

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА НА ПЛАСТИЧНО-ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ МАРТИ ДОНАС

Марія КЛИМЕНКО

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7792-3714
 • аспірантка,
 • Львівська національної академії мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • e-mail: klymenkomary@gmail.com

Мета дослідження — висвітлення особливостей впливу творчості Олександра Архипенка (1887—1964) на формування естетичного світогляду бельгійської мисткині Марти Донас (1885—1967). Наукова новизнароботи полягає у виявленні образно-пластичних концепцій Олександра Архипенка у художньо-образному мисленні Марти Донас. Розширене зіставлення творчості двох мистців подане вперше.

Висновки. Основні формотворчі принципи Олександра Архипенка акумулювалися у парадигмі творчості МартиДонас. Попри цей важливий факт Марта Донас вважається першою жінкою, мистецька програма якої маніфестувала в ділянці абстрактного живопису.

Аналізуючи творчість Олександра Архипенка й Марти Донас протягом 1917—1920 років, встановлено, що мисткиня увібрала ряд характерних рис естетичного світогляду скульптора.

Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-культурного підходу при контекстуалізації означеного кола мистецьких феноменів. При розгляді мистецтвознавчої проблематики використано формально-аналітичний та структурно-типологічний методи.

Ключові слова: Олександр Архипенко, естетичний світогляд Марти Донас, образно-пластичні концепції, формотворчі принципи, кубізм, пластично-стильові модифікації.

 • 1. Boon K., Pauwels P.J.H. Marthe Donas: a woman artist in the avant-garde: monograph. Brussels: Ludion, 2016. 320 p.
 • 2. Bénézit E. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tout les pays. Paris: Gründ, 1976. Vol. 3: Chill-Dug. 728 s.
 • 3. Dunford P. A biographical dictionary of women artists in Europe and America since 1850. New York; London: Harvester Wheatsheaf, 1990. 340 p.
 • 4. Nell Walden Tour Donas: Siebenundachtzigste Ausstellung: Ausst. Kat. Vorwort L.H. Neitzel; Leitung: Herwarth Walden; Berlin: Der Sturm, 1920. 15 s. 
 • 5. The Société Anonyme and Dreier bequest at Yale University: A Catalogue Raisonné. New Haven; Conn: Yale University Press, 1984. 791 p.
 • 6. Асєєва Н. Ідеї Олександра Архипенка у мистецькій практиці ХХ століття: матеріали конф.; Національний художній музей України, 2001. С. 2—6.
 • 7. Life and work. URL: https://life-and-work.html (дата звернення: 15.07.20).
 • 8. Tuijn M. Alexander Archipenko and Theo van Doesburg. URL: https://www.academia.edu/401901/Alexander_Archipenko_and_Theo_van_Doesburg (дата звернення: 15.07.20).
 • 9. Marthe Donas. A Woman Artist in the Avant-Garde. URL: http://www.marthedonas.be (дата звернення: 14.07.20).
 • 10.    Pauwels P. J. H. «Votre letter m’a bien interessée», Mar­the «Tour» Donas et la scène artistique vers 1920. Rupture or continuity Belgian Art around World War I. Leuven: Leuven University Press, 2018. P. 338.
 • 11.    Collection of the Société Anonyme: Museum of Modern Art 1920: cat. Ed. Katherine S. Dreier, Marcel Duchamp. New Hawen: Yale University Art Gallery, 1950. 223 p.: ill.
 • 12.    Lisson M. The strugle of Marthe Donas. 2015. URL: https://www.schirn.de/en/magazine/context/the_struggle_of_marthe_donas/ (дата звернення: 29.07.20).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »