« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 163—169

УДК 726:2-523.4(477.44)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.163

ВІННИЦЬКИЙ ХРАМ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ: питання історії, екзистенції та мистецького доробку

Наталія УРСУ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2660-2144
 • доктор мистецтвознавства, професор,
 • Кам’янець-Подільський національний
 • університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
 •  мистецтва та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам’янець-Подільський, Україна,
 • e-mail: ursu@kpnu.edu.ua

Іван ГУЦУЛ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4797-5812
 • кандидат мистецтвознавства, доцент,
 •  Кам’янець-Подільський національний
 • університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
 •  мистецтва та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам’янець-Подільський, Україна,
 • e-mail: hutsul@kpnu.edu.ua

Мета статті — розгляд домініканського монастирського комплексу і храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії у Вінниці на Брацлавщині (Поділля), які дотепер залишалися поза увагою науковців та дослідників сакральної архітектури і мистецтва, що засвідчує актуальність обраної теми. Методологія дослідження містить порівняльний аналіз архівних та іконографічних матеріалів; використовуються методи художньо-стилістичного аналізу і реконструкції. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше впроваджуються в науковий обіг деякі іконографічні матеріали з Національного музею м. Кракова (Польща) та архівні джерела з Російського державного історичного архіву у Санкт-Петербурзі, які стосуються історії постання та екзистенції цієї споруди, її конфесійної приналежності, опорядження інтер’єру тощо.

Ключові слова: римо-католицький костел, мистецька спадщина, храм, кляштор, домініканський орден, архі­тектура.

 • 1. Шевчук В.О. Дорога в тисячу років. Київ: Рад. письменник, 1990. 411 с.
 • 2. Кам’янець-Подільський державний міський архів (далі — КПДМА). Ф. 685. Римсько-католицька духовна консисторія. Оп. 4. Спр. № 21. 1823.
 • 3. Матеріали відділу реконструкції історичного середовища Управління містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації. Ох. 992, 1988.
 • 4. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: иллюстр. справочник-каталог: Т. 1—4. Київ: Будівельник, 1983—1986 гг. Т. 1. 1983. 160 с.: ил.; Т. 2. 1985. 336 с.: ил.; Т. 3. 1985. 337 с.: ил.; Т. 4. 1986. 375 с.
 • 5. Wołyniak (M.J. Giźycki). Wykaz klasztorтw dominikańskich prowincji ruskiej. Krakуw, 1923. Część 2. 400 s.
 • 6. Малаков Д.В. По Восточному Подолью. Москва: Искусство, 1982. 175 с.
 • 7. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі (РДІА). Ф. 821. Оп. 150. Спр. № 554. Вінницький подомініканський монастир. Фасад і план. 1828—1917.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »