« 2021. № 1 (157)

Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 53—64

УДК 94(477.83-25)”18″-055.26-058.34

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.01.053

ЖИТИ НА МАРГІНЕСІ: БІДНІ І ВАГІТНІ У ЛЬВОВІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

Іванна ЧЕРЧОВИЧ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3078-7003
 • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • e-mail: ivankacherchovych@gmail.com

Мета статті — висвітлення однієї з найменш досліджених груп жіночого населення тогочасного Львова — жінок-робітниць, їх приватного життя та досвіду материнства. Актуальність теми зумовлена тим, що вона є мало досліджена.

Джерельною базою дослідження, окрім приватного листування роботодавців, преси і публіцистики, є кримінальні справи жінок, обвинувачених у дітовбивствах, підкиданнях дітей та абортах, що їх розглядав Крайовий суд Львова у 1865—1905 рр. Розказані в цих справах історії є свого роду маленькими автобіографіями, оскільки слідчий інтерес вимагав від підсудних дуже детальних розповідей про себе. Ці історії є особливо цікавими з огляду на індустріалізацію, урбанізацію і емансипацію як одні з ключових процесів тогочасного галицького суспільства, що суттєво вплинули на представленість жінок на ринку праці та їхню мобільність.

У дослідженні використані комбінації двох методів — critical discourse analysis і content analysis. Якщо перший допомагає дослідити зв’язок між використовуваною у кримінальних справах мовою та соціальними практиками, то інший – робить зібрану інформацію системно порівнюваною. Сюжети, переказані у цьому дослідженні, потрапляють в жанр історичних студіях microstudy – індивідуальних історії окремих людей, невеликих комюніті, винятковостей чи випадковостей, приклади яких проливають світло на одні з найбільш «мовчазних» досвідів мешканок Львова кінця ХІХ століття.

Ключові висновки мого досліджень ґрунтуються на тезі про особливий зв’язок між жіночою бідністю та сексуальністю в тогочасному суспільстві.

Ключові слова: жінки, нешлюбні діти, материнство, кримінальні справи, Львів кінця 19 століття.

 • 1. Urbanik-Kopeć A. Instrukcja nadużycia. Służące w XIX-wiecznych polskich domach. Katowice: Sonia Draga, 2019. 304 s.
 • 2. Wingfield N. M. World of Prostitution in Late Imperial Austria. Oxford: Oxford University Press, 2017. 288 p.
 • 3. Кісь О. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень. Український історичний журнал. 2012. № 2. C. 159—172.
 • 4. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІА України у Львові). Ф. 152. Оп. 2. Спр. 19376 (Справа Гаврищук Анастасії, жительки м. Львова, обвинуваченої у підкиданні своєї дитини, 1899).
 • 5. Walkowitz J. R. City of Dreadful Delight. Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London. The University of Chicago Press, 1992. 146 р.
 • 6. Лист Марії Крушельницької до чоловіка Антіна від 6 червня 1901 р. Антін і Марія Крушельницькі. Вірна сповідь життя. Листування; упорядкування, передмова, примітки та покажчики Олекси Піддубняка. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2018. 1198 с. 
 • 7. Piotrowska-Marchewa M. «Trzech masz wrogów, którzy czyhają na zabicie twej duszy…». Zagrożenia moralne w ujęciu polskich poradników i prasy dla służby domowej na przełomie XIX i XX wieku. Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowy aspekty seksualności. Wiek XIX i XX; pod. red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca. 2006. Tom 9. S. 247—263.
 • 8. Illouz E. The End of Love: A Sociology of Negative Relations. Oxford University Press, 2019. 320 p.
 • 9. Дністрянський С. Цивільне право у 2 т.; упорядкував Др. Станіслав Дністрянський. Відень: Друкарня С. Гольцгавзена, 1919. Т. 1. 1063 c.
 • 10.    К-ська. Справа жіночої рівноправности. Жіноче діло. Львів. 1912. 30 червня.
 • 11.    Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Сте­фаника. Відділ рукописів. Ф. 41 (Грушкевичі). Спр. 55 / п. 3. Арк. 1—81 (Листи до Грушкевича Ярослава від окремих осіб (сестер Марії, Софії, вуйка Стефана, Олександра Грабовського, Мирослава…, Василя…, Здерковського та інш. 1900—1905, 81 лл.).
 • 12.    Lwów w cyfrach. Z drukarni «Dziennika Polskiego»; pod zarządem Fr. Kattnera. Lwów, 1894.
 • 13.    Kronika. Ankieta w sprawie robotnic chrześcijańskich. Dzien­nik Polski. 1898. Nr 116, 118, 122, 125, 131, 132, 140.
 • 14.    ЦДІА України у Львові. Ф. 152. Оп. 2. Спр. 18680. Арк. 1—19 (Справа Гогот Ганни, жительки м. Львова, обвинуваченої у вбивстві дитини, 1898—1908).
 • 15.    Анна П. Зарібниця. Перший вінок. Жіночий альманах виданий коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки. Львів: Друкарня Товариства імені Шевченка, 1887. C. 361—365.
 • 16.    Pawłowicz J. Bł. ks. Z. Gorazdowski – twórca pierwszego domu samotnej matki. URL: http://www.pawlowicz.opo­ka.org/gor_matki.htm (дата звернення: 21.10.2020)
 • 17.    ЦДІА України у Львові. Ф. 152. Оп. 2. Спр. 21624. Арк. 1—34 (Справа Матишевської Корнелі, жительки м. Броди, обвинуваченої у дітовбивстві, 1903).
 • 18.    Stauter-Halsted K. The Devils Chain: Prostitution and Social Control in Partitioned Poland. Ithaca: Cornell University Press, 2015. 380 p.
 • 19.    Sikorska-Kulesza J. Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa: Mada, 2004. 391 s.
 • 20.    Wingfield N. M. The World of Prostitution in Late Imperial Austria. Oxford: Oxford University Press, 2017. 288 p.
 • 21.    ЦДІА України у Львові. Ф. 146. Оп. 59. Спр. 57. Арк. 1—4 (Статистический отчет Львовской дирекции полиции о количестве проституток в гор. Львове за 1886—1887).
 • 22.    Хюхткер Д. «Непристойность женщин» и «низость євреев»: нищета в описанииях Берлина и Галиции в ХІХ в. Гендерные истории Восточной Европы; под ред. Елены Гаповой, Альмиры Усмановой, Андреа Пето. Минск, 2002. C. 228—245.
 • 23.    Gondek M. Austriacka procedura karna z 1853 i 1873 roku w praktyce orzecznictwa sądów krakowskich. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. XVI. 2013. No 1. S. 245—267.
 • 24.    ЦДІА України у Львові. Ф. 152. Оп. 2. Спр. 16041. Арк. 1—10 (Справа Романюк Юстини, жительки м. Потелич, обвинуваченої у дітовбивстві, 1889).
 • 25.    ЦДІА України у Львові. Ф. 152. Оп. 2. Спр. 16946. Арк. 1—20 (Дело по обвинению Лабык Анны в детоубийстве, 1894).
 • 26.    Heijden M.P.C. van der. Women and Crime 1750—2000. The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice; ed. by Paul Knepper and Anja Johansen. Oxford University Press, 2016. P. 250—267. DOI:10.1093/oxfordhb/9780199352333.013.10
 • 27.    Karpiński A. Przestępczość we Lwowie w końcu XVI i w XVII w. Przegląd Historyczny. Warszawa, 1996. T. LXXXVII. Z. 4. S. 753—768.
 • 28.    Illouz E. Why Love Hurts. A Sociological Explanation. Cambridge: Polity Press, 2012. 304 р.
 • 29.    Kowalsky S. A. Deviant women: Female crime and cri­minology in revolutionary Russia, 18801930. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2009. 314 p.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »