« 2021. № 2 (158)

Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 389—394

УДК 394.2 (447+438)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.02.389

ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ: ПУБЛІЦИСТИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНІ РОЗДУМИ АДАМА ФІШЕРА НА СТОРІНКАХ ВИДАННЯ «KRONIKA POWSZECHNA»

Тамара ПАЦАЙ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4469-250X
 • кандидатка історичних наук, учений секретар,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • e-mail: patsay@nas.gov.ua;

Оксана ШЕРЕМЕТА

 • ORCID ID: https://orcid.org 0000-0002-9716-4938
 • кандидатка історичних наук,
 • Державний університет комунікацій,
 • доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
 • вул. Солом’янська, 7, 03110, м. Київ, Україна,
 • e-mail: sheremeta.oksana14@gmail.com

Аналіз публікацій на етнографічну тематику відомого польського етнолога, професора університету Яна Казимира у Львові А. Фішера, які були опубліковані вченим під псевдонімом і без на сторінках католицького тижневика Kronika Powszechna у 1912—1914 рр. На підставі аналізу праць А. Фішера, виокремлено основні результати його статей, які стосувалися найяскравіших народних традицій і обрядів: різдвяних та великодніх свят, народного писанкарства, весняних народних звичаїв. Зроблено акцент на аналізі динаміки польських народних звичаїв, а також проаналізовано погляд автора на окремі народні традиції з огляду на перспективи їх трансформацій та існування в майбутньому.

Методологія дослідження базується на теоретичному аналізі, систематизації і узагальненні, історичному огляді та спостереженнях автора.

Ключові слова: Адам Фішер, Владислав Завіша, різдвя­ні звичаї, писанки, Kronika Powszechna.

 • 1. Bar A. Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz polski dotyczących. T. III. Kraków, 1938. S. 30.
 • 2. Кирчів Р.Ф. Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. Львів: ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2013. 460 с.
 • 3. Тарнавський Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету. Народна творчість та етнологія.2013. № 5. С. 40—53.
 • 4. Simonides D. Z historii polskej folklorystyki. Miejsce Ada­ma Fischera. Zeszyty naukowe uniwersytetu opolskego. Folklorystyka. 1997. T. 3. S. 25—44.
 • 5. Jasiewicz Z., Rieszetow A.M. Korespondencja między Adamem Fischerem a Dymitrem Konstantynowiczem Zie­leninem. Etnografia Polska. 2003. T. 47. S. 31—47.
 • 6. Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895—1995). Red. Zygmunta Kłodnickiego. Wrocław, 1997. 239 s.
 • 7. Головатюк В.Д. Адам Фішер: науковий доробок і орга­нізаційна діяльність. Слов’янський світ. 2012. Вип. 10. С. 19—30.
 • 8. Armon K. Adam Robert Fischer. Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Wrocław; Kraków, 2007. T. II. S. 77—83.
 • 9. Zawisza W. Szopka polska. Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy. 1912. № 52. S. 443—444.
 • 10.    Fischer A. Polskie widowiska ludowe. Lwów, 1916. 42 s.
 • 11.    Zawisza W. Swięcone staropolskie. Kronika Powszechna. 1913. № 12. S. 204.
 • 12.    Fischer A. Pisanki. Kronika Powszechna. 1913. № 12. S. 207—208.
 • 13.    Fischer A. Lud a wiosna. Kronika Powszechna. 1914. № 15. S. 157—158.
 • 14.    Fischer A. Oskar Kolberg. Kronika Powszechna. 1914. № 4—5. S. 33—34.
 • 15.    Fischer A. Na Wawel! Kronika Powszechna. 1913. № 4. S. 59.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »