« 2021. № 2 (158)

Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 404—423

УДК [391-055.2:687.4.016:7.04](477.85)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.02.404

ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРУ БУРУНЧУКОВИХ НАМІТОК БУКОВИНСЬКОГО ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ — СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТЬ

Олена НИКОРАК

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929
 • доктор мистецтвознавства, професор,
 • провідний науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • e-mail: olenanykorak@gmail.com

Аналізуються художньо-естетичні особливості узорнотканих наміток Буковинського Поділля. Система оздоблення буковинських наміток виділяє їх з-поміж однотипних виробів інших регіонів України в неповторне художнє явище. Відсутність докладного вивчення характерних прикмет тканого декору наміток цього ареалу визначила актуальність і новизну дослідження.

Мета статті — виявити мистецьку цінність тканого орнаменту наміток досліджуваної території Північної Буковини кінця ХІХ — середини ХХ століття як вагомого явища українського декоративного мистецтва.

Об’єктом дослідження є узорноткані намітки Буковинського Поділля, а предметом — відображення в них традиційних рис і чинників, які формують локальну самобутність композиційних особливостей, мотиви орнаменту, колорит.

Методологічна основа — принцип системності. Застосовано формально-типологічний, мистецтвознавчий аналізи, інтерв’ювання та фотофіксування.

Джерельною базою для написання цієї статті послужили публікації українських етнографів і мистецтвознавців, твори з музеїв і приватних збірок та музейних кімнат при школах і бібліотеках, а також авторські польові дослідження.

Ключові слова: бурунчукові намітки, Буковинське Поділля, декор, схеми композиції, мотиви, колорит.

 • 1. Кольбенгаєр Е. Взори промислу на Буковині (в період з 1902 по 1912 роки). Упор. Василь та Олекса Грібка. Чернівці: Колір-друк, 2008. 100 с.: 67 табл.
 • 2. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці, 2000. 208 с.
 • 3. Матейко К.І. Український народний одяг. Київ: Наукова думка, 1977. 224 с.
 • 4. Матейко К.І. Український народний одяг: Етнографічний словник. Київ: Наукова думка, 1996. 195 с.
 • 5. Матейко К.І. Головні убори українських селян до поч. ХХ ст. Народна творчість та етнографія. 1973. № 3. С. 47—54.
 • 6. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР. Київ, 1979.
 • 7. Костишина М.В. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції і сучасність. Чернівці: Рута. 1996. 191 с.
 • 8. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Фенікс, 2000. 328 с.
 • 9. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори. Львів: Апріорі, 2013. 273 с.
 • 10.    Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців: у 2-х т. Т. 1. Лісостеп. Степ. Київ: Балтія-Друк, 2008. 160 с.
 • 11.    Федорчук О.С. Бісер у декорі народного одягу буковинців (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2007—2008 рр.). Народознавчі зошити. 2008. № 5—6. С. 540—551.
 • 12.    Федорчук О. Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини ХХ ст. Народознавчі зошити. 2014. № 5. С. 984—997.
 • 13.    Кожолянко Я.І. Буковинський традиційний одяг. Чернівці; Саскатун: Буковина, 1994. 260 с.
 • 14.    Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини: у 3-х т. Т. 1. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 378 с.: іл.
 • 15.    Головацкий Я.Ф. О народной одежде и убранстве ру­синов, или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии. Санкт-Петербургъ: Типографія В. Киршбаума, въ д. Министер. Фин., на Дворц. площ., 1877. 85 с.
 • 16.    Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.
 • 17.    Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2-х т. Мюнхен: Українське видавництво, 1966. Т. ІІ. 442 с.: іл.
 • 18.    Зеленчук В.С. Молдавский национальный костюм. Кишинёв: Тимпул, 1985. 143 с.
 • 19.    Постолаки Е.А. Молдавское народное ткачество. Кишинёв: Штиинца, 1987. 204 с.
 • 20.    Румынское народное искусство. Бухарест: Издательство румынского института культурной связи с заграницей, 1955. 234 с.
 • 21.    Tancred Bänäţeanu, Gheorhe Focşa, Emilia Ionescu. Folk Art in the Rumanian People’s Republic. Costumes. Woven Textile. Embroideries. Bucureşti: State Publishing House for Litterature and the Arts, 1958. 423 p.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »