« 2021. № 2 (158)

Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 278—286

УДК 392.1 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.02.278

ХРЕЩЕННЯ НЕМОВЛЯТИ У ЗВИЧАЄВІЙ КАНВІ ПОКУТТЯ

Леся ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8741-2467
 • кандидатка історичних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 •  Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • e-mail: horoshyna@gmail.com

Мету розвідки авторка вбачає у висвітленні пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із народженням дитини.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів Покуття, а предметом—хрещення немовляти на Покутті. Зокрема, у статті розглянуто ті обрядові реалії, які передують церковному обряду хрещення дитини і відбуваються після нього, зосібна й на хрестинах, а також вірування і прикмети, що супроводжують церковне Таїнство та ім’янаречення.

Джерельною основою дослідження є матеріали власних польових досліджень авторки впродовж 2013—2014 рр. у 40 селах і трьох містах Коломийського, Городенківського, Снятинського, Тлумацького і Тисменицького районів Івано-Франківської області, а також праці кінця ХІХ—ХХ ст.

Методологія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнографічного спрямування. З’ясовано, що розглянутий етнолокальний варіант родильної звичаєвості Покуття має питомі українські риси, зберігаючи при цьому самобутній вияв.

Ключові слова: хрещення, хрестини, дитина, ім’янаре­чення, Покуття.

 • 1. Горошко-Погорецька Л. Допологова обрядовість жителів Покуття: прикмети, настанови, перестороги. На­ро­дознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 123—128.
 • 2. Горошко-Погорецька Л. «Аби зійтися з дитини» (родильний цикл пологової обрядовості жителів Покуття). Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 346—353.
 • 3. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. T. 29. Pokucie. Cz. 1. 358 s.
 • 4. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963. T. 31. Pokucie. Cz. 3. 241 s.
 • 5. Mroczko K.Fr. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etno­grafii krajowej). Przewodniknaukowy i literacki. 1897. T. XXV. Z. IV. S. 289—304; Z. V. S. 385—402; Z. VI. S. 481—498; Z. VII. S. 577—595.
 • 6. Piotrowicz S. Znachorka i wrуżka Jewdokia Bojczuk. Mat-ły folklorystyczne ze wsi Bortnik na Pokuciu. Lud. 1907. T. XIII. Z. II. S. 118—129; Z. III. S. 216—232.
 • 7. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 355 б. Арк. 1—188. Панькив М.И. Семья и семейный быт на Покутье (1850—1980). Дисерт. канд. истор. наук. Ивано-Франковск, 1988.
 • 8. Гвоздевич С. Деякі аспекти допологових звичаїв та обрядів українців Карпат. Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 278—280.
 • 9. Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців. Наро­дознавчі зошити. 1997. № 2. С. 111—122.
 • 10.    Возняк В. Село моє — України цвіт. Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2003. 208 с.
 • 11.    Петрук М., Петрук П. Історія Товмачика: історико-крає­знавчий нарис. Коломия: Вільний голос, 2000. 96 с.
 • 12.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 698. Арк. 1—116. Горошко Л.М. Польові матеріали з Покуття (Коломийський, Городенківський, Тлумацький, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 • 13.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704. Арк. 1—51. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Коломийському та Снятинському р-нах Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 • 14.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 736. Арк. 1—97. Горошко-Погорецька Л.М. Польові матеріали з Покуття (Тлумацький, Тисменицький, Городенківський р-ни Івано-Франківської обл., 2014 р.).
 • 15.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 771. Арк. 1—175. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Тлумацькому, Тисменицькому та Городенківському р-нах Івано-Франківської обл., 2014 р.).
 • 16.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 782. Арк. 1—164. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Городенківському р-ні Івано-Франківської обл., 2016 р.).
 • 17.    Kolberg O. Pokucie. Krakуw: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1883. T. ІІ. 300 s.
 • 18.    Жибак Г., Хімей Р. Традиційні українські обряди та звичаї (весілля, хрестини, гаївки). Івано-Фран­ківськ: Місто НВ, 2010. 124 с.
 • 19.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 521. Арк. 1—46. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Дрогобицького та Сколівського р-нів Львівської обл., Косівського р-ну Івано-Франківської обл. та Путильського р-ну Чернівецької обл. (польові матеріали 2004 р.).
 • 20.    Waigiel L. Rys miasta Kołomyi. Kołomyja, 1877. 114 s.
 • 21.    Борисенко В. Родильні звичаї та обряди. Поділля: іс­то­рико-етнографічне дослідження. Київ, 1994. С. 211–217.
 • 22.    Боряк О.О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. 400 с. Бібліогр.: с. 295—341.
 • 23.    Гаврилюк Н. Народження дитини. Українська родина: родинний і громадський побут. Київ, 2000. С. 69—83.
 • 24.    Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (По материалам родильной обрядности украинцев). Київ: Наукова думка, 1981. 290 с.
 • 25.    Гвоздевич С. Локальні особливості родильної обрядовості українців Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія історія. Ужгород, 2004. Вип. 10. С. 173—194.
 • 26.    Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1997. Вип. 1. Київське Полісся. 1994. С. 164–171.
 • 27.    Гвоздевич С. Родильні звичаї та обряди. Лемківщина: історико-етнографічне дослідження. Львів, 2002. Т. 2. Духовна культура. С. 64—74.
 • 28.    Гузій Р., Горошко Л. Родильні звичаї та обряди на Ста­росамбірщині (за матеріалами польових досліджень). Народознавчі зошити. 2010. № 5—6. С. 611—617.
 • 29.    Здоровега Н. Народні звичаї та обряди. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. Київ, 1983. С. 232—248.
 • 30.    Сявавко Є. Сімейна обрядовість. Гуцульщина: істори­ко-етнографічне дослідження. Київ, 1987. С. 302—319.
 • 31.    Кабакова Г.И. Грудь. Славянские древности: этно­лингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1. А—Г. С. 563—566.
 • 32.    Кабакова Г.И. Крестины. Славянские древности: эт­нолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 658—660.
 • 33.    Кабакова Г.И. Крестные родители. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 660—663.
 • 34.    Кабакова Г.И. Крещение. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 664—667.
 • 35.    Кабакова Г.И. Родины. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2009. Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). С. 446—448.
 • 36.    Творча майстерня Ірини Ігнатенко. URL: http://ethnology.com.ua/shop/ (дата звернення: 7.11.2014).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »