« 2021. № 2 (158)

Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 278—286

УДК 392.1 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.02.278

ХРЕЩЕННЯ НЕМОВЛЯТИ У ЗВИЧАЄВІЙ КАНВІ ПОКУТТЯ

Леся ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8741-2467
 • кандидатка історичних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 •  Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • e-mail: horoshyna@gmail.com

Мету розвідки авторка вбачає у висвітленні пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із народженням дитини.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів Покуття, а предметом—хрещення немовляти на Покутті. Зокрема, у статті розглянуто ті обрядові реалії, які передують церковному обряду хрещення дитини і відбуваються після нього, зосібна й на хрестинах, а також вірування і прикмети, що супроводжують церковне Таїнство та ім’янаречення.

Джерельною основою дослідження є матеріали власних польових досліджень авторки впродовж 2013—2014 рр. у 40 селах і трьох містах Коломийського, Городенківського, Снятинського, Тлумацького і Тисменицького районів Івано-Франківської області, а також праці кінця ХІХ—ХХ ст.

Методологія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнографічного спрямування. З’ясовано, що розглянутий етнолокальний варіант родильної звичаєвості Покуття має питомі українські риси, зберігаючи при цьому самобутній вияв.

Ключові слова: хрещення, хрестини, дитина, ім’янаре­чення, Покуття.

 • 1. Горошко-Погорецька Л. Допологова обрядовість жителів Покуття: прикмети, настанови, перестороги. На­ро­дознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 123—128.
 • 2. Горошко-Погорецька Л. «Аби зійтися з дитини» (родильний цикл пологової обрядовості жителів Покуття). Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 346—353.
 • 3. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. T. 29. Pokucie. Cz. 1. 358 s.
 • 4. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963. T. 31. Pokucie. Cz. 3. 241 s.
 • 5. Mroczko K.Fr. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etno­grafii krajowej). Przewodniknaukowy i literacki. 1897. T. XXV. Z. IV. S. 289—304; Z. V. S. 385—402; Z. VI. S. 481—498; Z. VII. S. 577—595.
 • 6. Piotrowicz S. Znachorka i wrуżka Jewdokia Bojczuk. Mat-ły folklorystyczne ze wsi Bortnik na Pokuciu. Lud. 1907. T. XIII. Z. II. S. 118—129; Z. III. S. 216—232.
 • 7. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 355 б. Арк. 1—188. Панькив М.И. Семья и семейный быт на Покутье (1850—1980). Дисерт. канд. истор. наук. Ивано-Франковск, 1988.
 • 8. Гвоздевич С. Деякі аспекти допологових звичаїв та обрядів українців Карпат. Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 278—280.
 • 9. Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців. Наро­дознавчі зошити. 1997. № 2. С. 111—122.
 • 10.    Возняк В. Село моє — України цвіт. Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2003. 208 с.
 • 11.    Петрук М., Петрук П. Історія Товмачика: історико-крає­знавчий нарис. Коломия: Вільний голос, 2000. 96 с.
 • 12.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 698. Арк. 1—116. Горошко Л.М. Польові матеріали з Покуття (Коломийський, Городенківський, Тлумацький, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 • 13.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704. Арк. 1—51. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Коломийському та Снятинському р-нах Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 • 14.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 736. Арк. 1—97. Горошко-Погорецька Л.М. Польові матеріали з Покуття (Тлумацький, Тисменицький, Городенківський р-ни Івано-Франківської обл., 2014 р.).
 • 15.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 771. Арк. 1—175. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Тлумацькому, Тисменицькому та Городенківському р-нах Івано-Франківської обл., 2014 р.).
 • 16.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 782. Арк. 1—164. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Городенківському р-ні Івано-Франківської обл., 2016 р.).
 • 17.    Kolberg O. Pokucie. Krakуw: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1883. T. ІІ. 300 s.
 • 18.    Жибак Г., Хімей Р. Традиційні українські обряди та звичаї (весілля, хрестини, гаївки). Івано-Фран­ківськ: Місто НВ, 2010. 124 с.
 • 19.    Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 521. Арк. 1—46. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Дрогобицького та Сколівського р-нів Львівської обл., Косівського р-ну Івано-Франківської обл. та Путильського р-ну Чернівецької обл. (польові матеріали 2004 р.).
 • 20.    Waigiel L. Rys miasta Kołomyi. Kołomyja, 1877. 114 s.
 • 21.    Борисенко В. Родильні звичаї та обряди. Поділля: іс­то­рико-етнографічне дослідження. Київ, 1994. С. 211–217.
 • 22.    Боряк О.О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. 400 с. Бібліогр.: с. 295—341.
 • 23.    Гаврилюк Н. Народження дитини. Українська родина: родинний і громадський побут. Київ, 2000. С. 69—83.
 • 24.    Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (По материалам родильной обрядности украинцев). Київ: Наукова думка, 1981. 290 с.
 • 25.    Гвоздевич С. Локальні особливості родильної обрядовості українців Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія історія. Ужгород, 2004. Вип. 10. С. 173—194.
 • 26.    Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1997. Вип. 1. Київське Полісся. 1994. С. 164–171.
 • 27.    Гвоздевич С. Родильні звичаї та обряди. Лемківщина: історико-етнографічне дослідження. Львів, 2002. Т. 2. Духовна культура. С. 64—74.
 • 28.    Гузій Р., Горошко Л. Родильні звичаї та обряди на Ста­росамбірщині (за матеріалами польових досліджень). Народознавчі зошити. 2010. № 5—6. С. 611—617.
 • 29.    Здоровега Н. Народні звичаї та обряди. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. Київ, 1983. С. 232—248.
 • 30.    Сявавко Є. Сімейна обрядовість. Гуцульщина: істори­ко-етнографічне дослідження. Київ, 1987. С. 302—319.
 • 31.    Кабакова Г.И. Грудь. Славянские древности: этно­лингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1. А—Г. С. 563—566.
 • 32.    Кабакова Г.И. Крестины. Славянские древности: эт­нолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 658—660.
 • 33.    Кабакова Г.И. Крестные родители. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 660—663.
 • 34.    Кабакова Г.И. Крещение. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 664—667.
 • 35.    Кабакова Г.И. Родины. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2009. Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). С. 446—448.
 • 36.    Творча майстерня Ірини Ігнатенко. URL: http://ethnology.com.ua/shop/ (дата звернення: 7.11.2014).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »