« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 831—839

УДК 638.1(477)(092)Боровський М.”1891-1989″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.831

МИХАЙЛО БОРОВСЬКИЙ (1891—1989) У СЛУЖІННІ УКРАЇНІ: ШЛЯХ ВІД ВОЯКА УНР ДО ДІЯЧА ПАСІЧНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ ТА НАУКОВЦЯ

МОВНА Уляна

 • ORCID ID: http: //orcid.org / 0000-0002-9763-2455
 • докторка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: movlana@ukr.net

Анотація. Мета статті — окреслити життєвий і творчий шлях українського пасічника, науковця та громадського діяча Михайла Боровського (1891—1989), який своєю невсипущою працею наближав настання незалежної Української держави. Особлива увага вділена львівському періоду його творчої, наукової, педагогічної та громадської діяльності, який тривав від 1927 до 1939 р. і виявився напрочуд плідним.

Спеціальних досліджень багатогранної постаті М. Боровського в Україні практично не існує, що і визначає актуальність цієї розвідки.

Об’єктом дослідження є власне постать М. Боровського, а предметом — його наукова та практична діяльність, спрямована на розвиток агрономічної науки, творення модерного українського пасічництва та консолідацію пасічницької спільноти.

У статті використано компаративний метод, метод історичної реконструкції, методику біографічних студій.

Ключові слова: Михайло Боровський, бджільництво, пасічницька кооперація, Пасічницька секція товариства «Сільський Господар», агрономія, природознавство, український.

Надійшла 9.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Розгін І. М.Л. Боровський. Біобібліографічний нарис життя, громадської і наукової праці з нагоди 70-річного Ювілею. Торонто, 1962. 48 с.
 • 2. Марунчак М.Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986. С. 78—79.
 • 3. Ювілей голови ІДВ М. Боровського. Літопис Волині. Вінніпег, 1961. Ч. 5. С. 151—153.
 • 4. Наріжний С. Українська еміґрація: культурна праця української еміґрації між двома світовими війнами. Прага, 1942. Ч. 1. 371 с. CCXXXII (Студії Музею визвольної боротьби України; Т. 1).
 • 5. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 302. Оп. 1. Спр. 740. 4 арк.
 • 6. Боровський М. Нарис історії сільсько-господарського шкільництва на західньо-українських землях 1900—1944. Вінніпег, 1974. 32 с.
 • 7. Боровський М. Пасічнича кооперація та її співпраця з т-вом «Сільський Господар». Крайове господарське товариство «Сільський Господар» у Львові. 1899—1944. Нью-Йорк, 1970. С. 552—557.
 • 8. Нарада Надзірної Ради і Управи «Роя». Український Пасічник. Львів, 1928. Чис. 5. С. 66.
 • 9. Промислова пасіка т-ва «Рій» у Львові. Український Пасічник. Львів, 1928. Чис. 2. С. 20.
 • 10. Вісти з краю. Загальні збори кооп. «Рій» у Львові. Сільський Господар. Львів, 1929. Чис. 4. С. 60.
 • 11. Приятель пасічника. Календар-записник для українських пасічників на 1939 р. За ред. М. Боровського. Львів, 1938. 96 с.
 • 12. Мовна У. Діяльність першого українського пасічницького кооперативу «Рій» (Львів; Холм, 1926—1944) (За матеріалами періодики). Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2010. Вип. 2 (18). С. 266—278.
 • 13. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 302. Оп. 1. Спр. 105. 1 арк.
 • 14. Мовна У. З історії пасічницької секції українського кра­йового товариства «Сільський Господар» у Львові (до 150-річчя з дня народження о. Ю. Дуткевича). Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2008. Вип. 11—12. С. 293—300.
 • 15. Боровський М. Головна Пасічнича Секція т-ва «Сільський Господар». Крайове господарське товариство «Сільський Господар» у Львові. 1899—1944. Нью-Йорк, 1970. С. 174—185.
 • 16. Фур І. Українська кооперація на Холмщині за німецької окупації, 1939—1944. Надбужанщина. Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя. Історично-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989. Т. 2. С. 681—697.
 • 17. Краєва пасічнича кооператива «Рій» в Холмі. Український пасічник. Львів, 1942. Чис. 1. С. 13.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »