« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 818—830

УДК [94:35.081.74:329.15](477.8)”1939/1941″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.818

СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПІД ЧАС ПЕРШОГО ЕТАПУ РАДЯНІЗАЦІЇ (1939—1941 рр.)

СТАСЮК Олександра

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2957-0432
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ol_stasuk@ukr.net

Анотація. Відстежено поетапне формування радянської гілки влади в західних областях УРСР під час першого етапу радянізації (1939—1941 рр.). Актуальність проблеми пов’язана з реформою місцевого самоврядування, яка триває в сучасній Україні і потребує ґрунтовного теоретико-методологічного, філософського та історико-політичного забезпечення.

Об’єктом дослідження виступають Ради депутатів трудящих західноукраїнських областей в системі владних відносин радянського суспільства.

Мета статті — на основі історіографічних та архівних джерел висвітлити роль та значення місцевих органів влади в західних областях Української РСР впродовж 1939—1941 рр., довести імпортований характер процесу та його повну підконтрольність партійним органам влади, показати неоднозначне сприйняття місцевим населенням радянських новозмін та радянської влади загалом.

Для виконання мети і завдань роботи використано структурно-хронологічний, історико-порівняльний, системний та міждисциплінарний методи, які забезпечили об’єктивність та ґрунтовність дослідження.

Ключові слова: Українська РСР, західний регіон, радянізація, представницька гілка влади.

Надійшла 10.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Луцький О. Львів під радянською окупацією 1939—1941 рр. Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2006. Вип. 7. С. 89—119.
 • 2. Кучерепа М., Вісин В. Радянський режим на Волині (1939—1941 рр.). 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали Міжнародної наукової конференції 23—24 вересня 1999 р. За ред. К.К. Кон­дратюка. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. С. 160—70.
 • 3. Вісті. 1940. 8 січня.
 • 4. Кравчук Л.В. Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вере­сень 1939 — червень 1941 рр.). Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України. Львів, 2020. 668 c.
 • 5. Возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною. За ред. Ю.Ю. Сливки. Київ: Наукова думка, 1989. 482 с.
 • 6. Вільна Україна. 1939. 20 груд.
 • 7. Кульчицький В., Кондратюк С. Встановлення радянських органів влади в Західній Україні у 1939—1941. URL: http:radnuk.info/home/24876———1939-1941—–c.htm (19.06.2020).
 • 8. Терлецький В.М. Ради депутатів трудящих Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1938—1958 рр.) Київ: Наукова думка, 1966. 379 с.
 • 9. Постанова бюро Рівненського обкому КП(б)У від 21 травня 1940 р. Державний архів Рівненської області (далі — ДАРО). Ф. 400. Оп. 1. Спр. 5.
 • 10. Реабілітовані історією. Львівська область. Кн. друга: м. Борислав, Бродівський район. Голова ред. колегії Ю. Підлісний, упор. В.Савчак. Львів; Київ: Астро­лябія, 2014. С. 11.
 • 11. Державний архів Львівської області (далі — ДАЛО). Ф. 5001. Оп. 1. Спр. 16.
 • 12. Стенограма першої обласної партійної конференції 23—25 квітня 1940 р. Державний архів Тернопільської області (далі — ДАТО). Ф. П.-1. Оп. 1. Спр. 3.
 • 13. Стенограма І-ї Дрогобицької обласної конференції КП(б)У. 27—28.04.1940 р. ДАЛО. Ф. 5001. Оп. 1. Спр. 3.
 • 14. Луцький О. «Радянізація» Львова: вересень 1939 — червень 1941 pp. URL: https://map.lviv.ua/statti/luckij2.html (5.07.2021).
 • 15. Мищак І. Соціально-економічні та культурні перетворення на західноукраїнських землях після включення їх до складу УРСР: новітня історіографія. Історико-географічні дослідження в Україні. Київ, 2009. № 11. С. 276—287.
 • 16. Справка о нарушениях Революционной законности в Черновицкой области за 1940 год. ДАЧО. Ф.1. Оп. 1. Спр. 27.
 • 17. Справка о проверке поступивших заявлений на имя Обкома КП (б)У от т.т. Гаражи — председателя Глыбокского райисполкома, Брюховича — директора мель­ницы, бывшего штатпропа Глыбокского РК КП(б)У. ДАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 86.
 • 18. Пагіря О. Життя в умовах радянської окупації Західної України у 1939—1941 роках. 2013. URL: http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=253 (13.06. 2021)
 • 19. Самсонюк Т. Поляки Рівненщини в умовах становлення радянського тоталітарного режиму (1939—1941 рр.) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України. Острог, 2015. 285 с.
 • 20. Постанова президії Тернопільської міської ради від 19 березня 1940 року «Розгляд заяв про невірну націоналізацію майна». ДАТО. Ф. Р-9. Оп. 1. Спр. 105.
 • 21. Постанова Бюро Чернівецького обкому КП(б)У «Про розміщення військових частин гарнізона» від грудня 1940 р. ДАЧО. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4.
 • 22. Голові Раднаркому України тов. Корнійцю Л.Р. 1940 р. 29 вересня. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 33. Спр. 27.
 • 23. Стадник  Г. Від окупації до окупації: Львів у 1939—1941 роках. URL: https:p.dw.com/p/JENc (21.08.2009).
 • 24. Довідка про факти порушення рев-законності по районах Чернівецької обл. станом на 14.Х.1940 р. ДАЧО. Ф. П-1. Оп. 1. Спр. 27.
 • 25. Баран В., Токарський В. Україна: західні землі: 1939—1941 рр. Львів: Інститут українознавства ім. І. Кри­п’якевича НАН України, 2009. 448 с.
 • 26. Махаринець М.Є. Еволюція правового регулювання земельних відносин на Волині в 1939—1960-х роках. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 081 — право). Київ, 2021 244 с.
 • 27. Півоварчук В.М. Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939 — червень 1941 років): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.01 — історія України. Рівненський державний гуманітарний ун-т. Рівне, 2000. 16 с.
 • 28. Стенограма голів сільрад Львівської області. ДАЛО. Ф. Р-221. Оп. 1. Спр. 177.
 • 29. Стенограма наради секретарів міськкомів, райкомів КП(б)У, та відділів кадрів радянських, господарських організацій Дрогобицької області про підбір, висування та облік кадрів. 1940. 17 травня. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 7397.
 • 30. Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939—1945 рр.: Монографія. Київ: Олан, 2004. 704 с.
 • 31. Кобринович І.М. Організація та діяльність репресивно-каральної системи більшовизму на Волині у 1939—1941 рр. Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Львів, 2008. № 612. С. 148—152.
 • 32. ДАРО. Ф. 400. Оп. 1. Спр. 13.
 • 33. Україна і Росія в історичній ретроспективі: нариси: в 3-х т. Ред. рада: В.М. Литвин (голова); відп. ред. В.А. Смолій. Київ: Наукова думка, 2004. Т. 2. 528 с.
 • 34. Політінформація. 14 квітня 1941 р. Хотинський РК КП(б)У. ДАЧО. Ф. П-1. Оп. 1. Спр. 72.
 • 35. Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». 1939 — март 1946. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. Москва: МФД: Материк, 2006. 640 с. (Россия. XX век. Документы).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »