« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 953—961

УДК 801.81:398.81 (477)]: 821.161.2.091

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.953

КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВСТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ

СОКІЛ Ганна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • доктор філологічних наук, професор,
 •  Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • кафедра української фольклористики,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. Народні твори про національно-визвольні змагання стали об’єктом дослідження сучасних фольклористів за роки відновленння незалежности. Актуальність цієї тематики не лише в пізнавальному вивченні та з’ясуванні особливостей важливого періоду в історії українського народу за своє національне визволення й змалювання його у фольклорі, а й виявляється потужним ресурсом в утвердженні патріотизму, символу нескореності, морально-ідейних цінностей людини. Об’єктом дослідження є пісенні жанри, предметом — концепційні засади вивчення повстанських пісенних творів. Мета статті — проаналізувати проблеми вивчення повстанської пісні в сучасний період, розглянути основні підходи дослідження, з’ясувати питання термінології та критеріїв жанрового розподілу; охарактеризувати головні ознаки пісень, їхнє змістово-тематичне наповнення. Звернено увагу на художні особливості народних творів, з’ясовуються проблеми, пов‘язані з традицією фольклоротворення та конкретними історичними подіями, фактами, простежується розвиток, специфіка побутування повстанських пісень, їхні варіанти. Зроблено спробу зіставлення різних класифікацій та узагальнення текстових моделей. Акцентовано на важливості дослідження повстанських пісень в українській фольклористиці. Підкреслено тяглість народної пісні та спроектованість її на сучасні події, популярність повстанської тематики та перспективність для наступних досліджень. Розглянуто концепції дослідження повстанських пісень — системою сучасних поглядів, ідей, установок, пріоритетних напрямів і підходів у розвитку української фольклористики.

Ключові слова: повстанська пісня,методологічні напрями, жанри, класифікація, поетика.

Надійшла 24.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Пісні УПА.Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Передм. англ. мовою. Літопис УПА. 1996, 1997. Т. 25.
 • 2. Співаник УПА. Борці за волю України. Львів: Меморіал, 1992.
 • 3. Повстанські коляди: пісні, зібрані у Західному По­ділkі. Упоряд., вступ. ст., приміт. Ростислава Крамара. Тернопіль, 1995.
 • 4. За волю України. Антологія пісень національно-виз­вольних змагань. Запис, розшифрування, упорядк. Євгена Гіщинського. Луцьк, 2002.
 • 5. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 ро­ків (історико-фольклористичне дослідження). Львів; Київ, 2003.
 • 6. Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах. Записи та упорядкування Григорія Дем’яна. Львів, 2006.
 • 7. Дем’ян Г. Двадцять п’ять повстанських пісень. Україна в минулому. Київ; Львів. Вип. 3. С. 10—42.
 • 8. Дем’ян Г. Рецензія на кн.: Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Передм. англ. мовою. Літопис УПА. 1996; Львів: Спільне українсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1997. Т. 25. 554 с. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці секції етнографії і фольклористики. Львів, 2001. Т. 242. С. 634—643.
 • 9. Сокіл Г. (Коваль). Повстанські колядки в системі обхідних календарно-обрядових пісень. Народознавчі зошити. 1999. № 1. С. 40—45.
 • 10. Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність». «Муза і меч»: Національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Львів, 2005. С. 181—189.
 • 11. Крамар Р. Фольклор національно-визвольної боротьби українського народу 1940—1950 рр. (за матеріалами Західного Поділля): автореф. канд. філол. наук.10.01.07 — фольклористика. Київ, 1996. 24 с.
 • 12. Закальська Я.А. Український фольклор спротиву: традиція і модифікація, трансмісійні механізми: автореф. канд. філол. наук. 10.01.07 — фольклористика. Київ, 2021. 20 с.
 • 13. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. Київ: Либідь,1998. 408 с.
 • 14. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. Санкт-Петербург, 2003. 464 c.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »