« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 947—952

УДК 39(477) Шухевич:036(477.83-25) “18”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.947

ВОЛОДИМИР ШУХЕВИЧ ЯК АВТОР ПЕРШОГО ЦІЛІСНОГО УКРАЇНОМОВНОГО БЛОКУ «ПРОВІДНИК ПО ЛЬВОВІ» «ПРОВІДНИКА ПО ВИСТАВІ КРАЄВІЙ У ЛЬВОВІ» (1894)

МОВНА Маріанна

 • ORCID ID: http: //orcid.org/0000-0003-2473-6998
 • кандидатка історичних наук,
 • молодша наукова співробітниця,
 • Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Національної академії наук України,
 • відділ наукової бібліографії,
 • вул. Стефаника 2, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. У статті вперше розкривається роль В. Шухевича як автора першого цілісного україномовного блоку «Провідник по Львові» — «Провідника по виставі Краєвій у Львові» (1894) та характеризується змістове наповнення путівника. У ньому міститься уперше оприлюднений погляд українця на галицьку столицю кінця ХIX ст. — її історичну долювідчасузаснування аж досучасного суспільно-культурного тла в умовах Габсбурзької монархії, короткий архітектурно-функціональний огляд її найважливіших історичних пам’яток,практичніпоради щодо розміщення й заповнення дозвілля українських учасників виставки та її гостей. Об’єктом дослідження є постать В. Шухевича як автора першого цілісного україномовного блоку «Провідника по виставі Краєвій у Львові», а предметом — його конкретне фактологічне наповнення, яке донині спеціально не розглядалось в історичних розвідках, що актуалізує обрану проблематику. Задля розв’язання конкретно-дослідницьких завдань було використано компаративний, типологічний, метод історичної реконструкції, використовувалась методика біографістики.

Перспективи подальших студій полягають у висвітленні маловідомої іпостасі громадського діяча та етнографа В. Шухевича як автора першої україномовної путівникової інформації Львовом та популяризації ним українського павільйону на Крайовій виставці 1894 р. серед громадськості.

Ключові слова: Крайова виставка, Львів, український провідник, В. Шухевич, історичні пам’ятки.

Надійшла 3.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина XIX — початок XXI ст.): історико-бібліографічне дослідження. Львів, 2013. 604 с.
 • 2. Kowalczuk M. Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej wystawie Krajowej. Lwуw, 1894. 3, 170, VIII, 24 s.
 • 3. Провідник по павільонї Львівских руских товариств народних на виставі Краєвій. Учитель. 1894. Львів. Чис. 14/15. С. 233.
 • 4. Левицький В. Лїтература. Зоря. 1894. Львів. Лип. Чис. 13. С. 308.
 • 5. Провідник по павільонї Львівских руских товариств народних на виставі Краєвій. Уклав Володимир Шухевич. Львів, 1894. 60 с.
 • 6. Baranowski B. Przechadzka po Wystawie Krajowej r. 1894: maіy przewodnik po Wystawie Krajowej. Lwów, 1894. 32 s.
 • 7. Арсенич П. Володимир Шухевич (1849—1915). Життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність: до 150-річчя від дня народження. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. 87 с.
 • 8. Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до української етнології. Львів, 1899—1908. Ч. 1—5.
 • 9. Szuchiewicz W. Huculszczyzna. Lwуw: Nakіadem Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 1902—1908. T. 1—4.
 • 10. Провідник по Львові. Провідник по виставі Краєвій у Львові з особливим оглядом на віддїл етноґрафічний і на павільон руских народних товариств. Уклав Володимир Шухевич. Львів, 1894. С. 31—66.
 • 11. Шугуров М. Библіография. Киевская Старина. Ки­ев, 1895. Т. 50. № 7/8. С. 38.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »