« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 962—970

УДК 930.2:[323.28:355.425.4(477.83-22)”194/195″](093.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.962

ДЕЩИЦЯ ПРО РЕПРЕСОВАНИХ І ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ІЗ ВОЛОСЯНКИ

СОКІЛ Василь

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217
 • доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу,
 • член-кореспондент НАН України,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: vasylsokil@gmail.com

Анотація. Серед історичних подій середини ХХ ст. у Західній Україні важливе місце посіла національно-визвольна боротьба проти радянської окупації, яка відзначалася своїми звитягами, часто-густо масовими репресіями проти учасників та місцевого населення у вигляді катувань, ув’язнення чи заслання за військову чи політичну діяльність незгідних з тоталітарним ладом. Основу статті склали розвідки біографічного плану про окремі особи з села Волосянки  Сколівського району Львівської області. В центрі уваги  — історичні відомості про них, розповіді самих учасників подій чи переповідання рідних. У такий спосіб відображено розмаїття думок та оцінок. Вони становлять предмет дослідження.

Мета статті — висвітлити біографічні відомості учасників національно-визвольних змагань 1940—1950-х рр., особливо їхній спротив окупаційній владі та мужньо перенесені поневіряння у застінках НКВС, засланнях, тюрмах.

Джерельною базою для написання пропонованої публікації стали статті енциклопедичного характеру, відомості про народження тієї чи іншої особи, її родовід, почерпнуті з метричних книг, що знаходяться в парохіальному архіві села. Істотну частку займають наративи, які розкривають тему національно-визвольної боротьби.

Методологія дослідження базується на аналізі відповідних історичних, біографічних відомостей, архівних даних, думках і поглядах рідних, польових спостереженнях автора.

Ключові слова: національно-визвольна боротьба, УПА, репресії, заслання, політв’язні.

Надійшла 21.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Метрична книга с. Волосянки (початок ХІХ — середина ХХ ст.). Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 221 (Зберігається у місцевій церкві).
 • 2. Читальня «Просвіти» у Волосянці. Звідомлення від 31 грудня 1934 р. Центральний державний історичний архів у Львові. Ф. 348. Оп. 1. Од. зб. 1645. Арк. 22.
 • 3. Читальня «Просвіти» у Волосянці. Звідомлення від 26 січня 1936 р. Центральний державний історичний архів у Львові. Ф. 348. Оп. 1. Од. зб. 1645. Арк. 34.
 • 4. Посвідка Церковної Ради про виплату грошей за ремонтні роботи А.П. Гриціву від 14 червня 1959 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 1.
 • 5. Договір № 53 на виконання ремонтних робіт населенню, виданий А.П. Гриціву 27 лютого 1976 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 2.
 • 6. Квитанція, видана Церковною радою А.П. Гриціву за виконання ремонтних робіт 19 квітня 1981 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 3.
 • 7. Овсієнко В.В. Луцик Михайло Петрович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2017. Т. 18. С. 147.
 • 8. Пащенко В.М. Маркович Василь Онисимович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2018. Т. 19. С. 245.
 • 9. Пащенко В. Воїн УПА Бойківщини і Запоріжжя. Дзвін. 2016. № 7. С. 177.
 • 10. Репресовані та політв’язні. Зап. 27 липня 2017 р. В. Сокіл від Тухляна Миколи, 1956 р. н., у с. Волосянці Сколівського р-ну Львівської обл. Домашній архів В. Сокола. Арк. 5—9.
 • 11. Репресовані та політв’язні. Зап. 8 липня 2017 р. В. Сокіл від Юрків (Муштук) Єфросинії у с. Волосянці Сколівського р-ну Львівської обл. Домашній архів В. Сокола. Арк. 12—15.
 • 12. Репресовані та політв’язні. Зап. 12 липня 2018 р. В. Сокіл зі слів дочки Яреми Гриціва — Марії (у заміжжі Білинець), 1963 р.н., у с. Волосянці Сколівського р-ну Львівської обл. Домашній архів В. Сокола. Арк. 18—23.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »