« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 977—987

УДК 398.2(=161.2)(477.85)”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.977

«СБОРНИК ПЕСЕН БУКОВИНСКОГО НАРОДА» ТА НАРОДОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ КУПЧАНКА І ОЛЕКСАНДРА ЛОНАЧЕВСЬКОГО В ОЦІНЦІ КРИТИКИ

КОСТИК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3177-1919
 • Researcher ID: Е-22.69-2016,
 • кандидат філологічних наук, доцент,
 • Чернівецький національний університет
 • імені Ю. Федьковича,
 • вул. Коцюбинського, 2, 58012, Чернівці, Україна,
 • Контакти: e-mail: kostyk_vv@ukr.net

Анотація. Українська фольклористика Буковини пройшла свої етапи зародження, формування і становлення. На стадії накопичення первинного фольклорно-етнографічного матеріалу, з позитивного боку, заявили про себе діячі москвофільського напрямку, які, однак, відіграли неабияку роль у національно-культурному відродженні краю, сприяючи просвіті та освіті його мешканців, спромігшись до друкування часописів українською мовою й активно підтримуючи талановитих сучасників, спрямовуючи їх діяльність у національне культурницьке русло. Цим і зумовлена актуальність теми статті. Метою праці є зняття застарілих, ідеологічно заангажованих підходів щодо оцінки діяльності народознавців москвофільського напрямку на Буковині. Об’єктом дослідження є фольклорний «Сборник песен буковинского народа», праці Г. Купчанка і О. Лоначевського, спогади сучасників, рецензії, відгуки вчених. Предметом вивчення — висвітлення значимості виходу першого науково упорядкованого збірника і ширше представлення народознавчої діяльності збирача матеріалів та упорядника. Територіально і хронологічно у статті охоплюємо адміністративну територію Буковини, яка тоді була єдина (Північна і Південні), за період від останньої третини ХІХ — до початку ХХ століття. Для розкриття теми послуговуємося, найперше, історико-культурологічним, структурно-типологічним, географічним та іншими методами, що використовуються у фольклористиці.

Ключові слова: збірник, спомин, народовство, Купчанко, Лоначевський, Драгоманов, Олена Пчілка, буковинсько-руські пісні, часопис.

Надійшла 3.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1984. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910). С. 194—470.
 • 2. Ріпецький С. Москвофільство. Енциклопедія українознавства. Львів, 1996. Т. 5. С. 1652—1654.
 • 3. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: монографія. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с.
 • 4. Андрусяк М. До чого змагав Богдан Дідицький. Життя і знання. 1934. Ч. 7/8. С. 207—208.
 • 5. Цегельський Л. З австрійської України. Галицьке москвофільство в останній його фазі. Літературно-науковий вісник. 1910. Т. І. Кн. V. С. 389—406.
 • 6. Ковальчук О.І. Купчанко Григорій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 432.
 • 7. Сінченко Г.І. Купчанко Григорій Іванович. Українська літературна енциклопедія: в 5-ти т. Київ: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. Т. 3 (К—Н). С. 106.
 • 8. Сборник песен буковинского народа: из материала, доставленного Г.И. Купчанком в Юго-Западный отдел Императорского РГО. Киев, 1875. 314 с.
 • 9. Песни буковинского народа. Записки Юго-Западного отдела Императорского Российского географического общества. Киев, 1875. Т. 2. С. 373—600.
 • 10. Народные обычаи, обряды и песни в Буковине русского народа. Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете. Москва, 1876. Кн. 1. С. 531—556.
 • 11. Буковинська Зоря. Енциклопедія українознавства. Львів, 1993. Т. 1. С.  92.
 • 12. Смаль-Стоцький С. Буковинська Русь: культурно-історичний образок. Зелена Буковина. Чернівці, 1996. № 3—4; 1997. № 1.
 • 13. Купчанко Г. Некоторые историко-географические све­дения о Буковине. Записки Юго-Западного отдела императорского Русского Географического общества. Киев, 1875. Т. 2. С. 289—372.
 • 14. Франко І. Молодий вік Осипа Федьковича. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27: Літературно-критичні праці (1886—1889). С. 149—164.
 • 15. Павлик М. [Рецензія]: Купчанко Г. Некоторые исто­рико-географические сведения о Буковине. Киев, 1875. Друг. 1876. № 3. С. 47.
 • 16. Русска Правда. Енциклопедія українознавства. Львів, 1998. Т. 7. С. 2651.
 • 17. Франко І. Формальний і реальний націоналізм (кілька уваг про ІХ і Х випуск «Правди»). Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27. С. 355—363.
 • 18. Романюк М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870—1940). Львів: Фенікс, 2000. 587 с.
 • 19. Сінченко Г.І. Купчанко як фольклорист і етнограф (1849—1902). Тези доповідей ХХІІ наукової сесії Чернівецького університету. Чернівці, 1966. С. 143—145.
 • 20. Купчанко Григорій Іванович. Українська радянська енциклопедія. Київ: Головна редакція УРЕ, 1981. Т. 6. Вид. 2. С. 20.
 • 21. Дуб Р.Й. Купчанко Г.І. (1849—1902). Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини. Кіцмань, 1991. С. 22—23.
 • 22. Дмитренко М.К. Купчанко Григорій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. Київ: Сталь, 2018. Т. 1. С. 697.
 • 23. Дмитренко М. Купчанко Григорій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 459.
 • 24. Ковалець Л. Листи Григорія Купчанка до Івана та Євгенії Ярошинських як причинки до портретів автора й адресатки (спроба презентації). Народна творчість та етнологія. 2011. № 4. С. 62—69.
 • 25. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: істори­ко-теоретичний дискурс: [монографія]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 588 с.
 • 26. Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті, проблеми. Київ: Сталь, 2004. 384 с.
 • 27. Пыпин А. История русской этнографии. Этнография малорусская. Санкт-Петербург, 1891. Т. 3. С. 376—378.
 • 28. Лисенко І.М. Лоначевський Олександр Іванович. Українська літературна енциклопедія: в 5-ти т. Ки­їв: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. Т. 3 (К—Н). С. 227.
 • 29. Ясенчук А.Ю. Лоначевський Олександр Іванович. Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. Київ: Сталь, 2018. Т. 1. С. 730.
 • 30. Козар Л. Лоначевський Олександр Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 486—487.
 • 31. Пчілка Олена. Оповідання. З автобіографією. Харків: Рух, 1930. С. 5—46.
 • 32. Драгоманов М.П. Австро-руські спомини (1867—1877).Частина друга. Перші мої стосунки з галичанами до переїзду через Галичину в 1873 р. Літературно-публіцистичні праці: у 2-х т. Київ: Наукова думка, 1970. Т. 2. С. 167—191.
 • 33. Вознюк В. Михайло Драгоманов і Буковина. До джерел культури Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2019. Кн. 2. С. 14—25.
 • 34. Кримський А.Ю. Як треба класифікувати народні пісні. Твори: в 5-ти т. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 3: Мовознавство. Фольклористика. С. 357—361.
 • 35. Гнатюк В. [Рецензії на 2-й і 3-й випуски «Этно­графических материалов, собранных в Черниговской и соседних с ней губерниях» Б.Д. Грінченка]. Вибрані статті про народну творчість. Київ: Наукова думка, 1966. С. 210—217.
 • 36. Далавурак С. З ниви народного життя. Радянська Буковина. 1971. 12 травня.
 • 37. Костик В. Зародження, формування і функціонування фольклористичних (народознавчих) осередків Північної і Південної Буковини. Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 1007—1016.  

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »