Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 977—987

УДК 398.2(=161.2)(477.85)”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.977

«СБОРНИК ПЕСЕН БУКОВИНСКОГО НАРОДА» ТА НАРОДОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ КУПЧАНКА І ОЛЕКСАНДРА ЛОНАЧЕВСЬКОГО В ОЦІНЦІ КРИТИКИ

КОСТИК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3177-1919
 • Researcher ID: Е-22.69-2016,
 • кандидат філологічних наук, доцент,
 • Чернівецький національний університет
 • імені Ю. Федьковича,
 • вул. Коцюбинського, 2, 58012, Чернівці, Україна,
 • Контакти: e-mail: kostyk_vv@ukr.net

Анотація. Українська фольклористика Буковини пройшла свої етапи зародження, формування і становлення. На стадії накопичення первинного фольклорно-етнографічного матеріалу, з позитивного боку, заявили про себе діячі москвофільського напрямку, які, однак, відіграли неабияку роль у національно-культурному відродженні краю, сприяючи просвіті та освіті його мешканців, спромігшись до друкування часописів українською мовою й активно підтримуючи талановитих сучасників, спрямовуючи їх діяльність у національне культурницьке русло. Цим і зумовлена актуальність теми статті. Метою праці є зняття застарілих, ідеологічно заангажованих підходів щодо оцінки діяльності народознавців москвофільського напрямку на Буковині. Об’єктом дослідження є фольклорний «Сборник песен буковинского народа», праці Г. Купчанка і О. Лоначевського, спогади сучасників, рецензії, відгуки вчених. Предметом вивчення — висвітлення значимості виходу першого науково упорядкованого збірника і ширше представлення народознавчої діяльності збирача матеріалів та упорядника. Територіально і хронологічно у статті охоплюємо адміністративну територію Буковини, яка тоді була єдина (Північна і Південні), за період від останньої третини ХІХ — до початку ХХ століття. Для розкриття теми послуговуємося, найперше, історико-культурологічним, структурно-типологічним, географічним та іншими методами, що використовуються у фольклористиці.

Ключові слова: збірник, спомин, народовство, Купчанко, Лоначевський, Драгоманов, Олена Пчілка, буковинсько-руські пісні, часопис.

Надійшла 3.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1984. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910). С. 194—470.
 • 2. Ріпецький С. Москвофільство. Енциклопедія українознавства. Львів, 1996. Т. 5. С. 1652—1654.
 • 3. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: монографія. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с.
 • 4. Андрусяк М. До чого змагав Богдан Дідицький. Життя і знання. 1934. Ч. 7/8. С. 207—208.
 • 5. Цегельський Л. З австрійської України. Галицьке москвофільство в останній його фазі. Літературно-науковий вісник. 1910. Т. І. Кн. V. С. 389—406.
 • 6. Ковальчук О.І. Купчанко Григорій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 432.
 • 7. Сінченко Г.І. Купчанко Григорій Іванович. Українська літературна енциклопедія: в 5-ти т. Київ: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. Т. 3 (К—Н). С. 106.
 • 8. Сборник песен буковинского народа: из материала, доставленного Г.И. Купчанком в Юго-Западный отдел Императорского РГО. Киев, 1875. 314 с.
 • 9. Песни буковинского народа. Записки Юго-Западного отдела Императорского Российского географического общества. Киев, 1875. Т. 2. С. 373—600.
 • 10. Народные обычаи, обряды и песни в Буковине русского народа. Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете. Москва, 1876. Кн. 1. С. 531—556.
 • 11. Буковинська Зоря. Енциклопедія українознавства. Львів, 1993. Т. 1. С.  92.
 • 12. Смаль-Стоцький С. Буковинська Русь: культурно-історичний образок. Зелена Буковина. Чернівці, 1996. № 3—4; 1997. № 1.
 • 13. Купчанко Г. Некоторые историко-географические све­дения о Буковине. Записки Юго-Западного отдела императорского Русского Географического общества. Киев, 1875. Т. 2. С. 289—372.
 • 14. Франко І. Молодий вік Осипа Федьковича. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27: Літературно-критичні праці (1886—1889). С. 149—164.
 • 15. Павлик М. [Рецензія]: Купчанко Г. Некоторые исто­рико-географические сведения о Буковине. Киев, 1875. Друг. 1876. № 3. С. 47.
 • 16. Русска Правда. Енциклопедія українознавства. Львів, 1998. Т. 7. С. 2651.
 • 17. Франко І. Формальний і реальний націоналізм (кілька уваг про ІХ і Х випуск «Правди»). Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27. С. 355—363.
 • 18. Романюк М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870—1940). Львів: Фенікс, 2000. 587 с.
 • 19. Сінченко Г.І. Купчанко як фольклорист і етнограф (1849—1902). Тези доповідей ХХІІ наукової сесії Чернівецького університету. Чернівці, 1966. С. 143—145.
 • 20. Купчанко Григорій Іванович. Українська радянська енциклопедія. Київ: Головна редакція УРЕ, 1981. Т. 6. Вид. 2. С. 20.
 • 21. Дуб Р.Й. Купчанко Г.І. (1849—1902). Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини. Кіцмань, 1991. С. 22—23.
 • 22. Дмитренко М.К. Купчанко Григорій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. Київ: Сталь, 2018. Т. 1. С. 697.
 • 23. Дмитренко М. Купчанко Григорій Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 459.
 • 24. Ковалець Л. Листи Григорія Купчанка до Івана та Євгенії Ярошинських як причинки до портретів автора й адресатки (спроба презентації). Народна творчість та етнологія. 2011. № 4. С. 62—69.
 • 25. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: істори­ко-теоретичний дискурс: [монографія]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 588 с.
 • 26. Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті, проблеми. Київ: Сталь, 2004. 384 с.
 • 27. Пыпин А. История русской этнографии. Этнография малорусская. Санкт-Петербург, 1891. Т. 3. С. 376—378.
 • 28. Лисенко І.М. Лоначевський Олександр Іванович. Українська літературна енциклопедія: в 5-ти т. Ки­їв: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. Т. 3 (К—Н). С. 227.
 • 29. Ясенчук А.Ю. Лоначевський Олександр Іванович. Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. Київ: Сталь, 2018. Т. 1. С. 730.
 • 30. Козар Л. Лоначевський Олександр Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 486—487.
 • 31. Пчілка Олена. Оповідання. З автобіографією. Харків: Рух, 1930. С. 5—46.
 • 32. Драгоманов М.П. Австро-руські спомини (1867—1877).Частина друга. Перші мої стосунки з галичанами до переїзду через Галичину в 1873 р. Літературно-публіцистичні праці: у 2-х т. Київ: Наукова думка, 1970. Т. 2. С. 167—191.
 • 33. Вознюк В. Михайло Драгоманов і Буковина. До джерел культури Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2019. Кн. 2. С. 14—25.
 • 34. Кримський А.Ю. Як треба класифікувати народні пісні. Твори: в 5-ти т. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 3: Мовознавство. Фольклористика. С. 357—361.
 • 35. Гнатюк В. [Рецензії на 2-й і 3-й випуски «Этно­графических материалов, собранных в Черниговской и соседних с ней губерниях» Б.Д. Грінченка]. Вибрані статті про народну творчість. Київ: Наукова думка, 1966. С. 210—217.
 • 36. Далавурак С. З ниви народного життя. Радянська Буковина. 1971. 12 травня.
 • 37. Костик В. Зародження, формування і функціонування фольклористичних (народознавчих) осередків Північної і Південної Буковини. Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 1007—1016.  

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »