« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1174—1183

УДК 930.2:[[398.31:392.5]:[398.332.2+398.332.4]](477)”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1174

«ПЛИНИ, ВІНОЧКУ ІЗ БАРВІНОЧКУ…»: ШЛЮБНІ ВОРОЖІННЯ З ВІНКАМИ В ЛІТНІЙ ТА ЗИМОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожіннями про шлюб за допомогою вінків.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і зви чаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом —шлюбні ворожіння з вінками, до яких вдавалися українці під час літніх та зимових календарних свят. Крім того, охарактеризовано локальні повір’я, прикмети, звичаєві настанови, перестороги, ритуальні заборони, бешкети, пов’язані з передбаченням термінів сподіваного одруження, зовнішності майбутнього чоловіка тощо.

Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, праці ХІХ — поч. ХХI ст.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, вінки, вода, свічка, солома, дерева, шлюб.

Надійшла 7.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Серебрякова О. Мантичні дії з вінками в купальській обрядовості українців. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 287—296.
 • 2. Серебрякова О. Обрядова символіка та функції купальських вінків на Черкащині: мантично-магічний аспект. Народознавчі зошити. Львів, 2015. № 2 (122). С. 450—456.
 • 3. Серебрякова О. Символіко-функціональні особливості рослин у гідромантичних діях покутян (фрагменти зимової та літньої обрядовості). Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 2 (146). С. 423—429.
 • 4. Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели). Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. Москва: Наука, 1981. C. 13—43.
 • 5. Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. Москва: Наука, 1988. 240 c.
 • 6. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. Под ред. С.А. Токарева. Москва: Наука, 1978. 296 c.
 • 7. Круглый год. Русский земледельческий календарь. Сост., вступ. ст. и прим. А.Ф. Некрыловой. Москва: Правда, 1991. 496 с.
 • 8. Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2010. 320 с.
 • 9. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX — нач. XX в. Москва: Наука, 1979. 287 с.
 • 10.      Янулайтис А. Литовскія суевѣрья и примѣты. Живая старина. Санкт-Петербургъ, 1906. Вып. IV. Год XV. С. 189—201.
 • 11. Marczak K. Obyczaje polskie. Rota. 1991. № 2. S. 36.
 • 12. Архів Інституту народознавства НАНУ (Далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 337.
 • 13. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533.
 • 14. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 550.
 • 15. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 587.
 • 16. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588.
 • 17. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 594.
 • 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 607.
 • 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608.
 • 20. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 609.
 • 21. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 663.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 • 23. Вархол Й. Календарна та сімейна обрядовість українців Словаччини. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2019. 268 с.
 • 24. Возняк В. Село моє — України цвіт. Івано-Фран ківськ: Нова Зоря, 2003. 208 с.
 • 25. Костенко Л. Троїцька та купальська рослинна атрибутика Лівобережного Полісся. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 183—194.
 • 26. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 590.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787.
 • 28. Національні архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (Далі — АНФРФ ІМФЕ НАНУ). Ф. 14-5. Од. зб. 556.
 • 29. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 604.
 • 30. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 667.
 • 31. Василечко Л. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я. Брошнів: Таля, 1994. 58 с.
 • 32. Петрова Н. Календарна обрядовість українців Миколаївського р-ну Одеської області середини XX ст.: нові польові матеріали. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 267—278.
 • 33. Галайчук В. Народний календар Березнівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 4 (148). С. 951—1000.
 • 34. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 701.
 • 35. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 513.
 • 36. Галайчук В. Традиційні календарні звичаї та обряди Старосамбірщини. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX: Праці секції етнографії і фольклористики. С. 138—179.
 • 37. Марусик П. Белелує, колиско моя: Історія, етнографія, побут. Галич, 2000. 224 с.
 • 38. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 239 д.
 • 39. Хомик В. Звичаї та обряди лемків. Наше слово. Варшава, 1963. № 21. С. 5.
 • 40. Максимович М. Дні та місяці українського селянина. Київ: Обереги, 2002. 189 с.
 • 41. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 521.
 • 42. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 675.
 • 43. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2 т. Мюнхен: Укр. видавництво, 1966. Т. 2. 448 с.
 • 44. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії. Матеріяли до української етнольогії. Львів, 1912. Т. XV. С. 62—89.
 • 45. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: материалы и исследования, собранные д.чл.П.П.Чу бинским. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и Комп., 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 46. Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: відтворення з авторського макету 1930 р. Черкаси: Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2009.
 • 47. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 304.
 • 48. Гребеняк І. Сколе. Літопис Бойківщини. Самбір, 1976. Ч. 1/23. С. 14—25.
 • 49. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281.
 • 50. Петрецкий В. Роздвяні звычаі и обычаі в Туря-Бистрой. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 21—22.
 • 51. Машкаринець В. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 22—25.
 • 52. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 50.
 • 53. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 658.
 • 54. Кукуч А. Звычаі и повіря в Юврі-Дармі. Подкарпатска Русь. Ужгород. 1930. Ч. 1—2. С. 15—16.
 • 55. Вархол Й. Молодіжні вечорниці. Науковий збірник музею українсько-руської культури у Свиднику. Пряшів, 2001. Т. 22. С. 237—262.
 • 56. Панькевич І. Роздвяні забобоны у нашого народа. Под карпатска Русь. Ужгород, 1929. Ч. 3. С. 65—67.
Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »