« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1174—1183

УДК 930.2:[[398.31:392.5]:[398.332.2+398.332.4]](477)”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1174

«ПЛИНИ, ВІНОЧКУ ІЗ БАРВІНОЧКУ…»: ШЛЮБНІ ВОРОЖІННЯ З ВІНКАМИ В ЛІТНІЙ ТА ЗИМОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожіннями про шлюб за допомогою вінків.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і зви чаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом —шлюбні ворожіння з вінками, до яких вдавалися українці під час літніх та зимових календарних свят. Крім того, охарактеризовано локальні повір’я, прикмети, звичаєві настанови, перестороги, ритуальні заборони, бешкети, пов’язані з передбаченням термінів сподіваного одруження, зовнішності майбутнього чоловіка тощо.

Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, праці ХІХ — поч. ХХI ст.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, вінки, вода, свічка, солома, дерева, шлюб.

Надійшла 7.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Серебрякова О. Мантичні дії з вінками в купальській обрядовості українців. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 287—296.
 • 2. Серебрякова О. Обрядова символіка та функції купальських вінків на Черкащині: мантично-магічний аспект. Народознавчі зошити. Львів, 2015. № 2 (122). С. 450—456.
 • 3. Серебрякова О. Символіко-функціональні особливості рослин у гідромантичних діях покутян (фрагменти зимової та літньої обрядовості). Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 2 (146). С. 423—429.
 • 4. Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели). Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. Москва: Наука, 1981. C. 13—43.
 • 5. Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. Москва: Наука, 1988. 240 c.
 • 6. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. Под ред. С.А. Токарева. Москва: Наука, 1978. 296 c.
 • 7. Круглый год. Русский земледельческий календарь. Сост., вступ. ст. и прим. А.Ф. Некрыловой. Москва: Правда, 1991. 496 с.
 • 8. Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2010. 320 с.
 • 9. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX — нач. XX в. Москва: Наука, 1979. 287 с.
 • 10.      Янулайтис А. Литовскія суевѣрья и примѣты. Живая старина. Санкт-Петербургъ, 1906. Вып. IV. Год XV. С. 189—201.
 • 11. Marczak K. Obyczaje polskie. Rota. 1991. № 2. S. 36.
 • 12. Архів Інституту народознавства НАНУ (Далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 337.
 • 13. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533.
 • 14. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 550.
 • 15. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 587.
 • 16. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588.
 • 17. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 594.
 • 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 607.
 • 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608.
 • 20. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 609.
 • 21. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 663.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 • 23. Вархол Й. Календарна та сімейна обрядовість українців Словаччини. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2019. 268 с.
 • 24. Возняк В. Село моє — України цвіт. Івано-Фран ківськ: Нова Зоря, 2003. 208 с.
 • 25. Костенко Л. Троїцька та купальська рослинна атрибутика Лівобережного Полісся. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 183—194.
 • 26. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 590.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787.
 • 28. Національні архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (Далі — АНФРФ ІМФЕ НАНУ). Ф. 14-5. Од. зб. 556.
 • 29. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 604.
 • 30. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 667.
 • 31. Василечко Л. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я. Брошнів: Таля, 1994. 58 с.
 • 32. Петрова Н. Календарна обрядовість українців Миколаївського р-ну Одеської області середини XX ст.: нові польові матеріали. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 267—278.
 • 33. Галайчук В. Народний календар Березнівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 4 (148). С. 951—1000.
 • 34. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 701.
 • 35. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 513.
 • 36. Галайчук В. Традиційні календарні звичаї та обряди Старосамбірщини. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX: Праці секції етнографії і фольклористики. С. 138—179.
 • 37. Марусик П. Белелує, колиско моя: Історія, етнографія, побут. Галич, 2000. 224 с.
 • 38. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 239 д.
 • 39. Хомик В. Звичаї та обряди лемків. Наше слово. Варшава, 1963. № 21. С. 5.
 • 40. Максимович М. Дні та місяці українського селянина. Київ: Обереги, 2002. 189 с.
 • 41. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 521.
 • 42. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 675.
 • 43. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2 т. Мюнхен: Укр. видавництво, 1966. Т. 2. 448 с.
 • 44. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії. Матеріяли до української етнольогії. Львів, 1912. Т. XV. С. 62—89.
 • 45. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: материалы и исследования, собранные д.чл.П.П.Чу бинским. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и Комп., 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 46. Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: відтворення з авторського макету 1930 р. Черкаси: Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2009.
 • 47. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 304.
 • 48. Гребеняк І. Сколе. Літопис Бойківщини. Самбір, 1976. Ч. 1/23. С. 14—25.
 • 49. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281.
 • 50. Петрецкий В. Роздвяні звычаі и обычаі в Туря-Бистрой. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 21—22.
 • 51. Машкаринець В. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 22—25.
 • 52. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 50.
 • 53. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 658.
 • 54. Кукуч А. Звычаі и повіря в Юврі-Дармі. Подкарпатска Русь. Ужгород. 1930. Ч. 1—2. С. 15—16.
 • 55. Вархол Й. Молодіжні вечорниці. Науковий збірник музею українсько-руської культури у Свиднику. Пряшів, 2001. Т. 22. С. 237—262.
 • 56. Панькевич І. Роздвяні забобоны у нашого народа. Под карпатска Русь. Ужгород, 1929. Ч. 3. С. 65—67.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »