« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1335—1348

УДК 398.3:2-183.5-557-853

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1335/

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ДУШУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

БОРЯК Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9873-6088
 • докторка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Державний науковий центр захисту культурної спадщини
 • від техногенних катастроф, відділ етнології,
 • проспект Перемоги, 56, 03057, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: olena.boriak@gmail.com

Анотація. Душа як концепт «народної антропології» є одним з найдавніших та найважливіших складових духовної культури українців. Проте складність, багатошаровість та неоднозначність всього розмаїття його характеристик відкриває для подальшого вивчення необмежені можливості. У роботі авторка ставить перед собою мету комплексного висвітлення шару світоглядних уявлень, пов’язаних з віруванням в існування душі на теренах Українського Полісся. Об’єктом дослідження є душа як складовa нематеріального початку, предметом — характеристики душі, a саме — візуальні образи її перевтілення, локуси перебування, суперечливо-амбівалентна природа її сутності, заходи «догляду» за нею тощо. У науковий обіг уперше вводиться широкий масив польового матеріалу, зібраного під час етнографічних експедицій на територіях, що опинилася під загрозою повного забуття внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це визначає і актуальність запропонованої розвідки.

Методологічною основою дослідження є принцип системного та структурно-семантичного підходів у поєднанні з елементами описово-аналітичного, компонентного, синхронно-діахронічного та контекстологічного методів аналізу.

Територія дослідження охоплює північнi районy Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей, що постраждали від техногенної катастрофи. Попри неминучі модифікаційні процеси, отримані польові матеріали усе ще містять у собі традиційні архаїчні уявлення про душу як надзвичайний продукт людської уяви.

Ключові слова: Українське Полісся, поховальна обрядовість, душа, тіло, міфологічні уявлення поліщуків.

Надійшла 27.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Київ: Наукова думка, 1985. 160 с.
 • 2. Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності. Записки Наукового Товариства Шевченка. Т. ССХLII. Праці Секції етнографії та фольклористики. Львів, 2001. С. 7—82.
 • 3. Залєська Р. Наукова проблематика листування Філарета Колесси і Марка Азадовського. Залєська Р., Коваль-Фучило І. URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Rodyna_Kolessiv_Zaleska_R_Naukova_problematyka_2013.pdf
 • 4. Кісь Р. Переднє слово. Кісь Р., Маєрчик М., Кісь О. Студії з інтегральної культурології. І. Thanatos. Львів: Ін-т народознавства АН, 1996. Вип. І: Thonatos. С. 5—8.
 • 5. Кісь Р. Коваріації уявлень про смерть як індикатор культури (спроба крос-культурного бачення). Студії з інтегральної культурології. І. Thanatos. Львів: Ін-т народознавства АН, 1996. Вип. І: Thonatos. С. 9—20.
 • 6. Маєрчик М. Орнітоморфні уявлення про душу (проблеми генези та семіозису). Студії з інтегральної культурології. І. Thanatos. Львів: Ін-т народознавства АН, 1996. Вип. І: Thonatos. С. 92—104.
 • 7. Каракуця О. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти). Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Автореф. дисс., Харків, 2002. URL: http://www.disslib.org/frazeolohizmy-ukrayin skoyi-movy-z-komponentom-dusha.html
 • 8. Прудникова Т.І. Фразеологiчна мiкросистема «душа» в украïнськiй мовi: структурно-грамматичний аспект. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, серия «Филология», 2005. Т. 18 (57). № 2. С. 112—114.
 • 9. Скаб М.В. Концепт «душа» у фольклорі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2007. № 1 (16). С. 407—421.
 • 10. Ставицька Я.В. Концепт душі в українських фольклорних снотумаченнях кінця ХІХ — початку ХХ століття. Наукові записки. Тернопіль, 2016. № 44. С. 77—81.
 • 11. Маєрчик М. Ритуал і тіло: Структурно-семантичний аналіз обрядів українського родинного циклу. Kиїв: Критика, 2011. С. 217—261.
 • 12. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspek tywie międzykulturowej. T. 1: Dusza w oczach świata. Pod redakcją Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlaz łowskiej. Warszawa, 2016. 556 s.; Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie między kul turowej. T. 2: Świat oczyma duszy. Pod redakcją Mag daleny Kapełuś, Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlaz łowskie, 2016. 392 s.; Aksjosfera duszy — dusza w aksjo sferze. T. 3. Pod redakcją Jurewicz, Joanna; Mas łowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.). War szawa, 2018. 262 s.
 • 13. Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди. Т. 1: Етнолінгвістичні студії. Житомир: Полісся, 2007. 356 с.
 • 14. Ульяновська С.В. Уявлення про духовну сутність людини в контексті поховальної обрядовості. Народна творчість та етнографія. 1989. № 1. С. 34—40.
 • 15. Гілевич І. Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр. Народознавчі зoшити. 2014. № 1 (115). С. 38—47.
 • 16. Толстая С. Душа. Этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. T. 2. Москва: Институт славяноведения, 1999. С. 162—167.
 • 17. Толстая С.М. Славянские мифологические представления о душе. Славянский и балканский фольклор. Народная демонология. Москва: Индрик, 2000. С. 52 — 95.
 • 18. Толстая С.М. Тело как обитель души: славянские народные представления. Тело в русской культуре. Сост. Г. Кабакова, Ф. Конт. Москва: Новое литературное обозрение, 2005. С. 51—66.
 • 19. Толстой Н. Язычество древних славян. Толстые Н. и С. Славянская этнолингвистика. Вопросы теории. Москва: Ист-т славяноведения, 2013. 240 с.
 • 20. Виноградова Л.Н. Материальные и бестелесные фор мы существования души. Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. Москва: Индрик, 1999. С. 141—160.
 • 21. Виноградова Л.Н. Метаморфозы души: От бестелесной субстанции к материальным формам. Оборотни и оборотничество: Стратегии описания и интерпретации: Материалы международной конференции (11—12 декабря 2015). Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов. Москва: Издательский дом «Дело», 2015. С. 33—38.
 • 22. Виноградова Л.Н. Смерть хорошая и плохая в системе ценностей традиционной культуры. Категории жизни и смерти в славянской культуре, Москва: Институт славяноведения РАН, 2008. С. 48—56.
 • 23. Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80—90-х годов XX века. Т. II: Демонологизация умерших людей. Сост. Л. Виноградова, Е. Левкиевская. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. 800 с. URL: https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2012_narodnaja_demonologija_polesja_2_0.pdf; Т. III: Мифологизация природных явлений. Москва: Издательский Дом ЯСК, 2016. 832 с. URL: https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2016_narodnaja_demonologija_polesja_3.pdf.
 • 24. Левкиевская Е. Покойник. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х годов XX века. Т. II. Демонологизация умерших людей. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. С. 90—156.
 • 25. Левкиевская Е. Душа. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х годов XX века. Т. II. Демонологизация умерших людей. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. С. 15—89.
 • 26. Музей-архів народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (далі не вказується). Ф. АА-Боряк, Рокитне-2006.
 • 27. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. Київ: Наукова думка, 1983. Т. 2: Д—Копці. Ред. кол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), В.Т. Коломієць, О.Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ: Наукова думка, 1985. 572 с.; Т. 5: Р—Т. Уклад.: Р.В. Болдирєв та ін. 2006. 704 с. 
 • 28. Ф. АА-Боряк, Зарічне-2010.
 • 29. Ф. ЦА-Боряк, Камінь-Каширський-2012. 
 • 30. Топорков А.Л. Символика тела в русских заговорах. Тело в русской культуре. Сост. Г. Кабакова, Ф. Конт. Москва: Новое литературное обозрение, 2005. С. 131—146.
 • 31. Ф. АА-Боряк, Брусилів-2003.
 • 32. Ф. АА-Боряк, Володимирець-2009.
 • 33. Ф. ЦА-Боряк, Семенівка-2019.
 • 34. Ф. АА-Боряк, Житомир-2004.
 • 35. Ф. ЦА-Боряк, Чернігів-2018.
 • 36. Ф. ЦА-Боряк. Березне-2013.
 • 37. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 3. Родильна обрядовість. Уклад. О. Боряк, О. Васянович, О. Щербак, голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2016. 472 с. URL: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2016/obryad.pdf
 • 38. Ф. ЦА-Боряк, Маневичі-2016.
 • 39. Ф. ЦА-Боряк, Олевськ-2019.
 • 40. Ф. ЦА-Боряк, Любешів-2015.
 • 41. Ф. АА-Боряк, Ємільчине-2011.
 • 42. Ф. ЦА-Боряк, Яготин-2014.
 • 43. Ф. ЦА-Боряк, Житомир-2016.
 • 44. Ф. ЦА-Боряк, Ріпки-2017.
 • 45. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Відп. ред.: Л.А. Москаленко; НАН України; Ін-т української мови. Ч. 4. Укл. Ю.І. Бідношия, Г.В. Воронич, Л.В. Дика, Л.А. Москаленко, П.Г. Пономар. Київ: Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій; Довіра, 2005. 703 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »