« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 385—390

УДК [398.81:329.7](=161.2)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.385

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СВІДОМІСТЬ НАРАТОРА В АСПЕКТІ СВІТОВІДЧУТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛІРО-ЕПІЧНИХ ПІСЕНЬ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ УКРАЇНЦІВ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

ПАВЛОВА Алла

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6214-8738
 • кандидатка філол. наук, доцентка, докторантка,
 • Київський національний університет,
 • імені Тараса Шевченка,
 • кафедра фольклористики ННІ філології,
 • вул. Університетська, 31, 08200,
 • м. Ірпінь, Київська обл., Україна,
 • Контакти: e-mail: Lypen.pavlova@ukr.net

Анотація. Пісні про національно-визвольну боротьбу українців середини ХХ ст. стали предметом дослідження низки сучасних фольклористів, які залучили до наукового обігу маловідомі тексти, створені як самими учасниками народних змагань, так і їхніми родичами, коханими, друзями, ідейними прихильниками, а також очевидцями подій цього періоду, нащадками тощо. Народно-визвольну боротьбу українців ХХ ст. подано дослідниками через рецепцію героїв фольклорного твору, глибоке осмислення тріади правда — добро — свобода, проблеми «Я» та «Інший», сенсу буття людини, парадигми трагічного, амбівалентності любові тощо.

Метою статті є дослідження екзистенційної свідомості наратора на рівні світовідчуття у ліро-епічних піснях про національно-визвольну боротьбу українського народу середини ХХ ст. Об’єкт дослідження — ліро-епічні повстанські пісні, тексти яких уміщено в збірках українського фольклору XX ст, періодичних виданнях. Предметом розвідки є екзистенційна свідомість наратора в аспекті світовідчуття на прикладі пісень про національно-визвльну боротьбу українства ХХ ст. Використано: описовий метод — при розгляді теоретичних аспектів теми, аналітичний — під час виокремлення особливостей екзистенційної свідомості, задля з’ясування духовного універсуму наратора — компаративний метод.

Ключові слова: національно-визвольна боротьба, ліро-епічні пісні, повстанські пісні, наратор, екзистенційна свідомість, текст, соціально-побутова подія, світовідчуття.

Надійшла 20.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років (історико-фольклористичне дослідження). Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. 582 с.
 • 2. Кобилянський В. Музика в житті українських повстанців на Прикарпатті (друга половина 1940-х — початок 1950-х рр.). Галичина. 2013. Ч. 24. С. 331—343. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_47 (дата звернення: 20.09.2021).
 • 3. Луньо Є. Народ і Батьківщина у повстанських піснях. (На основі фактичних матеріалів з Яворівщини). Народознавчі зошити. 1999. № 3. С. 323—325.
 • 4. Луньо Є. Сатира на гітлерівське військо у повстанських піснях. Визвольний шлях. 2007. Кн. 10 (715). С. 76—96.
 • 5. Луньо Є. Нацистські окупаційні порядки в українсь­кому селі крізь призму народнопісенної сатири. Український визвольний рух. Центр досліджень визвольного руху; ІU ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2008. Зб. № 12. С. 204—218.
 • 6. Луньо Є. Степан Бандера в пісенному фольклорі Яворівщини. Визвольний шлях. 1999. № 10. С. 1201—1210.
 • 7. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 • 8. Кузьменко О. Концепт «Ворог» в інтерпретаційній парадигмі фольклору ХХ століття. Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1086—1096.
 • 9. Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія. НАН України; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; голов. ред. В.І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
 • 10. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция (реферат В. Фурс). Философия эпохи постмодерна: сб. переводов и рефератов. Минск: Красико-принт, 1996. С. 32—47.
 • 11. Ясперс К. Разум и экзистенция. Москва: Реабилитация, 2014. 336 с.
 • 12. Павлова А.К. Екзистенційно-естетичний імператив в українській народній культурі: специфіка помежової ситуації. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: збірник наукових праць. Вип. 18—20. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. С. 42—50.
 • 13. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 25. Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Торонто; Львів: Літопис УПА, 1996—1997. 556 с.
 • 14. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. 399 с.
 • 15. Франк С.Л. Душа Человека. Опыт введения в философскую психологию. Москва, 1917. 252 с.
 • 16. Пуківський Ю. Повстанські пісні з голосу Софії Парпан із села Долиняни Рогатинського району Іва­но-Франківської області. Міфологія і Фольклор: загальноукраїнський науково-освітній журнал. 2016. № 3/4. С. 118—124.
 • 17. Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс, 1990. 368 с.
 • 18. Хайдеггер М. Основные понятия метафізики. Пер. с нем. В.В. Бибихин, А.В. Ахутин. Вопросы философии. 1989. № 9. С. 116—157.
 • 19. Бурий А. До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму. Наукові записки НУ «Острозька академія». Філософія. 2012. № 182. С. 26—40.
 • 20. Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Пер. с дат. Н. Исаевой и С. Исаева. Вестник Европы. 2005. № 16. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/index-pr.html (дата звернення: 16.12.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »