« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 385—390

УДК [398.81:329.7](=161.2)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.385

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СВІДОМІСТЬ НАРАТОРА В АСПЕКТІ СВІТОВІДЧУТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛІРО-ЕПІЧНИХ ПІСЕНЬ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ УКРАЇНЦІВ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

ПАВЛОВА Алла

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6214-8738
 • кандидатка філол. наук, доцентка, докторантка,
 • Київський національний університет,
 • імені Тараса Шевченка,
 • кафедра фольклористики ННІ філології,
 • вул. Університетська, 31, 08200,
 • м. Ірпінь, Київська обл., Україна,
 • Контакти: e-mail: Lypen.pavlova@ukr.net

Анотація. Пісні про національно-визвольну боротьбу українців середини ХХ ст. стали предметом дослідження низки сучасних фольклористів, які залучили до наукового обігу маловідомі тексти, створені як самими учасниками народних змагань, так і їхніми родичами, коханими, друзями, ідейними прихильниками, а також очевидцями подій цього періоду, нащадками тощо. Народно-визвольну боротьбу українців ХХ ст. подано дослідниками через рецепцію героїв фольклорного твору, глибоке осмислення тріади правда — добро — свобода, проблеми «Я» та «Інший», сенсу буття людини, парадигми трагічного, амбівалентності любові тощо.

Метою статті є дослідження екзистенційної свідомості наратора на рівні світовідчуття у ліро-епічних піснях про національно-визвольну боротьбу українського народу середини ХХ ст. Об’єкт дослідження — ліро-епічні повстанські пісні, тексти яких уміщено в збірках українського фольклору XX ст, періодичних виданнях. Предметом розвідки є екзистенційна свідомість наратора в аспекті світовідчуття на прикладі пісень про національно-визвльну боротьбу українства ХХ ст. Використано: описовий метод — при розгляді теоретичних аспектів теми, аналітичний — під час виокремлення особливостей екзистенційної свідомості, задля з’ясування духовного універсуму наратора — компаративний метод.

Ключові слова: національно-визвольна боротьба, ліро-епічні пісні, повстанські пісні, наратор, екзистенційна свідомість, текст, соціально-побутова подія, світовідчуття.

Надійшла 20.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років (історико-фольклористичне дослідження). Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. 582 с.
 • 2. Кобилянський В. Музика в житті українських повстанців на Прикарпатті (друга половина 1940-х — початок 1950-х рр.). Галичина. 2013. Ч. 24. С. 331—343. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_47 (дата звернення: 20.09.2021).
 • 3. Луньо Є. Народ і Батьківщина у повстанських піснях. (На основі фактичних матеріалів з Яворівщини). Народознавчі зошити. 1999. № 3. С. 323—325.
 • 4. Луньо Є. Сатира на гітлерівське військо у повстанських піснях. Визвольний шлях. 2007. Кн. 10 (715). С. 76—96.
 • 5. Луньо Є. Нацистські окупаційні порядки в українсь­кому селі крізь призму народнопісенної сатири. Український визвольний рух. Центр досліджень визвольного руху; ІU ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2008. Зб. № 12. С. 204—218.
 • 6. Луньо Є. Степан Бандера в пісенному фольклорі Яворівщини. Визвольний шлях. 1999. № 10. С. 1201—1210.
 • 7. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 • 8. Кузьменко О. Концепт «Ворог» в інтерпретаційній парадигмі фольклору ХХ століття. Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1086—1096.
 • 9. Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія. НАН України; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; голов. ред. В.І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
 • 10. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция (реферат В. Фурс). Философия эпохи постмодерна: сб. переводов и рефератов. Минск: Красико-принт, 1996. С. 32—47.
 • 11. Ясперс К. Разум и экзистенция. Москва: Реабилитация, 2014. 336 с.
 • 12. Павлова А.К. Екзистенційно-естетичний імператив в українській народній культурі: специфіка помежової ситуації. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: збірник наукових праць. Вип. 18—20. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. С. 42—50.
 • 13. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 25. Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Торонто; Львів: Літопис УПА, 1996—1997. 556 с.
 • 14. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. 399 с.
 • 15. Франк С.Л. Душа Человека. Опыт введения в философскую психологию. Москва, 1917. 252 с.
 • 16. Пуківський Ю. Повстанські пісні з голосу Софії Парпан із села Долиняни Рогатинського району Іва­но-Франківської області. Міфологія і Фольклор: загальноукраїнський науково-освітній журнал. 2016. № 3/4. С. 118—124.
 • 17. Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс, 1990. 368 с.
 • 18. Хайдеггер М. Основные понятия метафізики. Пер. с нем. В.В. Бибихин, А.В. Ахутин. Вопросы философии. 1989. № 9. С. 116—157.
 • 19. Бурий А. До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму. Наукові записки НУ «Острозька академія». Філософія. 2012. № 182. С. 26—40.
 • 20. Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Пер. с дат. Н. Исаевой и С. Исаева. Вестник Европы. 2005. № 16. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/index-pr.html (дата звернення: 16.12.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »