« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 441—459

УДК [94(477.83/.86): 061.22ПРОСВІТА]”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.441

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ — ЗАРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУ (1862—1879)

ПАШУК Володимир

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3536-1848
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
 • відділ нової історії України,
 • вул. Козельницька, 4, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: volparo@gmail.com

Анотація. Актуальність запропонованої теми зумовлена важливістю цього суспільного інституту та відсутністю відповідних досліджень. Відтак, метою є: з’ясувати процеси, дії, пов’язані із зародженням національного культу М. Шашкевича, та розкрити його сутність. Для цього вирішено низку завдань: простежено відповідні дії, їх характер, тенденції, окреслено визначальні складові частини цього явища та значення для суспільного розвитку.

Відтак предметом дослідження є дії, заходи тогочасних галицьких поступових рухів, передовсім народовців і Товариства «Просвіта», спрямовані на вшанування постаті, діяльності, а відтак зародження національного культу Маркіяна Шашкевича; об’єктом — націотворчі процеси та український громадсько-політичний рух в Галичині, орієнований на формування модерних суспільних інститутів.

З’ясовано процес зародження і творення цього важливого суспільного інституту, який охоплював період 1862—1879 рр. і поділявся на два етапи — 1862—1867 та 1868—1879 рр., в якому народовці здійснили перші кроки й дії щодо вшанування пам’яті «Будителя Галицької Русі».

Методичну базу склали методи: опису, аналізу, синтезу. Відсутність історіографії зумовила важливість джерел, якими стали тогочасні народовські видання та Протоколи Товариства «Просвіта».

Ключові слова: о. Маркіян Шашкевич, галицькі народовці, національний культ Маркіяна Шашкевича, формування української модерної нації, Товариство «Просвіта», Галичина ХІХ ст.

Надійшла 1.02.2022

Список використаних джерел

 • 1. Горинь В. Витоки культу Маркіяна Шашкевича. Дзвін. Львів, 2011. № 11/12. С. 127—132.
 • 2. Шашкевич В. До мого Батька. Вечерниці. 1862. Ч. 19. 7 червня.
 • 3. Шашкевич М. Над Бугом. Вечерниці. 1862. Ч. 20. 14 червня.
 • 4. Климкович К. [Післямова]. Вечерниці. 1862. Ч. 20. 14 червня.
 • 5. До ч. ч. п. п. передплатителів. Вечерниці. 1862. Ч. 33. 13 вересня.
 • 6. Де-що за переводи старо-руської пісні «О полку Ігоревім» на живе народне слово. Вечерниці. 1863. Ч. 13. 4 квітня.
 • 7. Галицько-Руська Матиця и іі ціль. Мета. 1865. № 4.
 • 8. Новинки. Мета. 1865. № 18.
 • 9. Чорний Я. Значінє етимології. Правда. 1867. Ч. 11. 11 липця.
 • 10. З Відня. Закладання «Січи». Поминки за Маркіяном Шашкевичем. Правда. 1868. Ч. 10—11. 15 березня.
 • 11. (З над Дністра) Ще де-що про «Руську Читанку» А. Торонського. Правда. 1868. Ч. 21. 8 червня.
 • 12. (З над Дністра) Ще де-що про «Руську Читанку» А. Торонського. Правда. 1868. Ч. 22. 15 червня.
 • 13. Наші московські каліки. Правда. 1869. Ч. 13.
 • 14. Центральний Державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України). Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7628.
 • 15. Новинки. Правда. 1872. Ч. 3.
 • 16. Вечір в честь пам’яті Маркіяна Шашкевича. Правда. 1872. Ч. 4.
 • 17. Маркияна Шашкевича жизнь і літературна діяльність (Річ Поф. Дра Омеляна Огоновського виголошена на декламаторському вечері, даному заходом Товариства «Просвіта» в пам’ять поета дня 7. Лат. Липця с. р.). Правда. 1872. Ч. 4.
 • 18. Огоновський О. Короткий погляд на историю язиків словянських, особливо-ж на историю язика руського. Правда. 1872. Ч. 5.
 • 19. Сіроманець. Українофільство у зв’язку зо східною політикою Прусиі и «обрусінєм» західного краю. Правда. 1872. Ч. 7.
 • 20. Чи може у нас бути згода між Русинами а «Русскими»? Правда. 1873. Ч. 1.
 • 21. Новинки. Станіславська гімназія. Правда. 1873. Ч. 2.
 • 22. Новинки. Правда. 1873. Ч. 3.
 • 23. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: у 2‑х  т. Т.  1. Київ, 1970.
 • 24. Українець Література российска, великоруска, українська и галицька. Правда. 1873. Ч. 6.
 • 25. Новинки: Академическій Кружок» в словах і в ділах. Правда. 1873. Ч. 8.
 • 26. Новинки. Правда. 1873. Ч. 10.
 • 27. Новинки. Правда. 1873. Ч. 9.
 • 28. Шесті загальні збори «Просвіти». Правда. 1874. Ч. 7.
 • 29. Маркиян Шашкевич (річ пр. Верхратського в 30. роковини смерти М. Шашкевича). Правда. 1873. Ч. 11.
 • 30. Маркиян Шашкевич (річ пр. Верхратського в 30. роковини смерти М. Шашкевича). Правда. 1873. Ч. 12.
 • 31. Навроцький. Ukraine il movimento letterario rutene in Rus­sia e Gallizia (1798—1872). Правда. 1873. Ч. 15—16.
 • 32. Часть політично‑соціяльна. Огляд на рік 1873. Правда. 1874. Ч. 1.
 • 33. Литература российска, великоркска, украінска и галицка. Правда. 1874. Ч. 6.
 • 34. Малоруська національність. Правда. 1875. Ч. 15.
 • 35. Літературні звістки. Повість Осипа Федьковича. Правда. 1876. Ч. 4.
 • 36. Бесіда Володимира Барвінського виголошена на музикально-декляматорськім вечері у Львові в XV роковини смерті Тараса Шевченка дня 11 марта 1876. Правда. 1876. Ч. 6: Додаток до Ч‑а 6‑го «Правди» р. 1876.
 • 37. Новинки, замітки и кореспонденція. Правда. 1876. Ч. 12.
 • 38. Бібліографія, Рукопис Короледворска. Правда. 1879. Вип. 5.
 • 39. Новини. Пам’ятник Маркіяна Шашкевича. Діло. 1880. Ч. 45. 11 (23) червня.
 • 40. Пашук В. Товариство «Просвіта» — ідейний спадкоємець «Руської Трійці» Шашкевичіана. Нова серія. Вип. 1—2. НАН України; Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів; Броди; Вінніпег, 1996. С. 301—306.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »