« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 281—286

УДК [821.161.2-32.09:355.425.4(477.8)”19″УПА]”1951″Є.Дмитрик

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.281

АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЗИСТАНСУ: ДОСВІД І ВІЗІЯ ЄВГЕНА ДМИТРИКА — ЗИНОВІЯ МАТЛИ

РОЗДОЛЬСЬКА Ірина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3308-1981
 • доктор філологічних наук, доцент, професор,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка,
 • вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: yaremchuk.iryna74@gmail.com

Анотація. У статті зосереджена увага на художній творчості учасника українського підпілля Євгена Дмитрика—Зиновія Матли, яку представляє збірка малої прози «Повстанські нариси». Стаття актуалізує аксіологічні орієнтири літератури українського Резистансу на прикладі окремих її творів з увагою до морально-етичних засад духовної ідентичності людини українського Резистансу як людини героїчної, із образом героїчної віри, що є метою дослідження. Тим більше, що аксіологічний сенс тексту доби українських національно-визвольних змагань актуалізований у про­від­них фольклористичних студіях сучасності на цю тему (О. Кузьменко, М. Демидюк). Об’єктом розгляду постають твори «Моя мати», «На стерні», «Марунин Чугайстер», «Покритка», «Ґазда Тимотей Гаврилів», предметом розгляду  — ціннісні домінанти героїчної особистості. Досліджено, що духовна ідентичність героя З. Матли розкривається у ситуації екзистенційного вибору в межових обставинах на лінії «життя-смерть», а локальні внутрішньоособисті цінності поступаються місцем ідеальним, загальнонаціональним цінностям.

Інспіруючими для формування дослідницького фокусу щодо літератури Резистансу в аспекті екзистенційно-аксіологічних домінант образу героя стали розвідки Василя Барки, Оксани Кузьменко, Марини Демидюк.

У методології дослідження — принцип історизму, засади культурно-історичного, біографічного, структурно-семіотичного, національно-екзистенційного підходів.

Ключові слова: Зиновій Матла, Євген Дмитрик, ОУН, УПА, література українського Резистансу, цінності, духовна ідентичність, герой.

Надійшла 10.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Салига Т.Ю. Поезія вояків УПА. Історія української літератури ХХ століття. Кн. 2. Ч. 1. Київ: Либідь, 1994. С. 48 —52.
 • 2. Роздольська І.В. Українська поезія резистансу 40—50-х років ХХ століття: генетичний контекст і естетична природа: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01; ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2000. 19 с.
 • 3. Яремчук І. (Роздольська І.). Під знаком вогню: Генетичний контекст та естетична природа поезії УПА: Монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. 212 с.
 • 4. Дмитрик Є. (Матла З.). Повстанські нариси. Мюнхен: Український самостійник, 1951. 125 с. URL: https://diasporiana.org.ua/proza/2406-dmitrik-ye-povstanski-narisi/ (Дата звернення: 05.12.2021).
 • 5. Матла З. Наші дні безсмертні: новели. Упор., передм, післям. В. Бойка. Київ: Вольф, 2009. 94 с.
 • 6. Яремчук І. (Роздольська І.). Із літературної спадщини українського резистансу: новели Зиновія Матли. Дзвін. 2010. № 1. С. 129—136.
 • 7. Василенко В. Інтерпретація лісових людей у новелах Зиновія Матли. Рідний край. 2014. № 2 (31). С. 46—54.
 • 8. Barka V. The Artistik Literature of The Ukrainian Undeground. The Ukrainian Insurgent Army in fight for freedom. New York: United committee of tne Ukrainian-American organizations of New York, 1954. P. 52 —54.
 • 9. Демедюк М. Цінності добра і зла в умовах боротьби тоталітарних систем (на основі фольклорних наративів про події національно-визвольних змагань 40—60-х рр. ХХ ст). Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті». Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 72—75. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32620/2/TSDNM_2020_De­me­diuk_M-Tsinnosti_dobra_i_zla_v_72-75.pdf (Дата звернення 05.12.2021).
 • 10. Демидюк М. Аксіологічні орієнтири у фольклорних наративах про національно-визвольну боротьбу 40—60-х рр. ХХ ст. (за польовими матеріалами з Волинського Полісся). Народознавчі зошити. 2021. № 1 (157). С. 19—27. URL: https://nz.lviv.ua/archiv/2021-1/4.pdf (Дата зверенення 05.12.2021).
 • 11. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 • 12  Савчин М. Духовна ідентичність як визначальна характеристика досконалої особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія і педагогіка. 2014. Вип. 27. С. 112—118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_ 2014_ 27_29. (Дата звернення 19.12.2020).
 • 13. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ — поч. ХХ ст. Львів: Академічний експрес, 1999. 216 c.
 • 14. Гузар З. Поезія героїчної віри. Дзвін. 2007. № 10. С. 142—143.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »