« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 685—690

УДК 398.47:[392.51:636.5](477) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.685

«НЕ КУГУТ СТУПАЄ, А ДОЛЯ ТВОЯ…»: ШЛЮБНІ ДИВІНАЦІЇ ЗА ПОВЕДІНКОЮ СВІЙСЬКИХ ПТАХІВ В ЗИМОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обря­дових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожбою про шлюб за допомогою свійських птахів.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом— ворожіння про шлюб на основі спостереження за поведінкою свійських птахів, до яких вдавалися українці під час зимових календарних свят. З огляду на віщі здатності півня та курки охарактеризовано локальні повір’я та прикмети, пов’язані з передбаченням подружньої долі.

Джерельною основою статті є матеріали по­льо­вих досліджень, краєзнавчі розвідки, праці ХІХ — поч. ХХI століття.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, півень, курка, зерно, вода, копійки, дзеркало, хліб, вуглина, шлюб.

Надійшла 30.05.2022

Список використаних джерел

 • 1. Серебрякова О. Дівочі ворожіння за голосом домашніх тварин (карпатознавчі студії). Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, wspόłczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk; Zielona Gόra; Svidnik, 2015. Tom V. S. 727—741.
 • 2. Серебрякова О. Зимова ворожба за поведінкою собак на теренах Черкащини. Наукові записки. Івано-Фран­ківськ, 2015. Вип. 13—14. С. 150—157.
 • 3. Серебрякова О. Локальні особливості ворожінь за участю собаки та кота на Покутті. Народознавчі зошити. Львів, 2016. № 2 (128). С. 398—404.
 • 4. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3: К (Круг) — П (Перепелка); 2009. Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито).­
 • 5. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588.
 • 6. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 701.
 • 7. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість. Голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2016. 400 с.: іл.
 • 8. Вадим К. Ворожба птахів. Життя і Знання. Львів, 1938. Ч. 7—8. С. 219—220.
 • 9. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Мос­ква: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1991. 512 с.
 • 10. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14—5. Од. зб. 653.
 • 11. Тисович М. Звичаї й вірування на св. Андрея. Мета. Львів, 1938. 7 січня. Ч. 1 (348). С. 11.
 • 12. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608.
 • 13. Петрова Н. Календарна обрядовість українців Миколаївського р-ну Одеської області середини XX ст.: нові польові матеріали. Календарна обрядовість у жит­тєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етно­графічні читання». Одеса, 2011. С. 267—278.
 • 14. Медведик П. Село Жабиня на Зборівщині. Весілля, народні звичаї та обряди. Тернопіль: Лілея, 1996. 224 с.
 • 15. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чу­бинским. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и Комп., 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 16. Пеленичка О. Андріївський вечір (Народні обряди і звичаї). Жінка. Львів, 1935. Ч. 24. С. 7.
 • 17. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2 т. Мюнхен: Укр. видавництво, 1958. Т. 1. 456 с.
 • 18. Курочкін О.В. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. Київ: Наукова думка, 1978. 192 с.
 • 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533.
 • 20. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659.
 • 21. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787.
 • 23. Копержинський К. Календар народньої обрядовости новорічного циклу. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ, 1929. Вип. 3. С. 14—97.
 • 24. Мисюк І.Ю. Гірська веселка. Снятин: ПрутПринт, 2000. 288 с.
 • 25. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Cост. Маркевич Н.А. Киев: Добровольное общество любителей книги УРСР, 1991. 174 с.
 • 26. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1905. Т. VI. С. 113—204.
 • 27. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії. Матеріяли до української етнольогії. Львів, 1912. Т. XV. С. 62—89.
 • 28. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320 с.: іл.
 • 29. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu. Z materyjałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyżnie w pow. Zwiahelskim. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1887. T. XI. Dz. III. S. 130—228.
 • 30. Хомик В. Звичаї та обряди лемків. Наше слово. Варшава, 1963. № 23. С. 5.
 • 31. Сборникъ свѣденій о Полтавской губерніи. Cоставилъ А.В. Богдановичъ. Полтава: Типографія Губернскаго Правленія, 1877. 283 с.
 • 32. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 33. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи. Харьков: Печатное Дело, 1907. 216 c.
 • 34. Бѣньковскій И. Дѣвичій праздникъ св. Андрея. Кіев­ская старина. Кіевъ: Типогра­фія Г.Т. Кор­чакъ-Но­виц­ка­го, 1895. Т. 51. Кн. 12. Декабрь. С. 100—103.
 • 35. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14—3. Од. зб. 6.
 • 36. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. [Б. м.]: [б. и.], [б. г.]. Т. 1. 800 c.
 • 37. Простонародныя примѣты и повѣрья, суевѣрные обряды и обычаи, легендарные сказанія о лицахъ и мѣстахъ. Cобрал въ Витебской Белоруссии Н.Я. Никифоровский. Витебскъ: Губернская Типо-Литографія, 1897. 337 с.
 • 38. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Cобр. М. Забылиным. Москва: Автор, 1992. 616 с.
 • 39. Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. Москва: Наука, 1988. 240 c.
 • 40. Gołębiowsky Ł. Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony. Warszawa: Drukarnia Gałezowskiego i społki, 1830. 328 s.
 • 41. Federowski M. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1891. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Komisyi antropologicznej Akademii Umiętności, 1897. 509 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »