« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 691—705

УДК [94:353.8](477.83-22Селисько)”1939/1947″:930.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.691

БІЛЬШОВИЦЬКА ТА НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЇ СЕЛА СЕЛИСЬКО НА ЛЬВІВЩИНІ. ГОЛОД 1941—1942 ТА 1947 РОКІВ

ГОРБАЛЬ Марія

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9287-8336
 • провідний науковий редактор,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. Мета статті — через призму спогадів жителів с. Селисько Львівської області нині Пустомитівського району (географічні межі дослідження), при залученні історичних джерел та архівних матеріалів, висвітлити життя села під час більшовицької (вересень 1939 — червень 1941) та німецької (1941—1944) окупації. Хронологічні межі дослідження — 1939—1947 роки

Актуальність теми обумовлена поверненням з забуття, відтворенням історичних подій, які відбувались у цій місцевості, які відходять у минуле. Це, зокрема, окупація Червоною армією села 22 вересня 1939 р., депортація жителів села інших національностей (поляків, німців, євреїв), період колективізації, голод восени 1941 — весною 1942 року, окупація села німецькими військами в середині липня 1941 року, вивіз селян до Німеччини на примусові роботи, здача селянами контингентів, окупація села вдруге російсько-більшовицькими військами в липні 1944 р., голод 1947 року. Ці питання і становлять предмет дослідження. Велика увага приділяється морально-психологічному стану селянства, його керівним особам, на деморалізацію яких впливали окупаційні режими.

Історію життя одного цього села окресленого періоду віддзеркалює життя селян усієї Західної України.

Методика дослідження ґрунтується на застосуванні принципів науковості, об’єктивності та історизму, а в процесі студіювання матеріалу було використано метод історичної реконструкції та польового етнографічного дослідження, зокрема інтерв’ювання та фотофіксації респондентів.

Ключові слова: село Селисько, Львівщина, 1939 рік, колективізація, голод 1941—1942 рр., німецько-фашистська окупація, більшовицька окупація, голод 1947 року.

Надійшла 21.07.2022

Список використаних джерел

 • 1. Дудикевич Р. Спогади. (Без вихідних даних). 48 с.
 • 2. Баран В.К. Україна: західні землі: 1939—1941 рр. Львів, 2009. 448 с.
 • 3. Шематизм на рік 1924. Львів: Накладом Архіепар­хіяльного духовенства, 1924.
 • 4. Село західних областей України: соціальні транс­формації (вересень 1939 — червень 1941 років). URL: https://mydisser.com/ru/avtoref/view/12981.html
 • 5. ДАЛО. Ф. Р-285. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 24.
 • 6. Мельник Надія. Габрусевичі. Священича родина. Львів, 2022. 268 с.
 • 7. Гаухман Михайло. Львівський погром. (Цей день в історії). URL: https://www.jnsm.com.ua/h/0630T/
 • 8. Лук’янюк Володимир. Акт проголошення Української Держави. (Цей день в історії). URL: https://www.jnsm.com.ua/h/0630N/
 • 9. ДАЛО. Ф. Р-35. Оп. 2. Спр. 170. Арк. 1.
 • 10. Луцький Олександр. Суспільна допомога жителям Прикарпаття (восени 1941 — влітку 1942 рр.). URL: http://history.org.ua/JournALL/xxx/xxx_2011_ 16/22.pdf
 • 11. Голодомор в Україні (1946—1947). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1946%E2%80%941947)

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »