« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 580—584

УДК 739.2.02-051(477)”19/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.580

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ПРОВІДНИХ МИСТЦІВ СУЧАСНОГО ЮВЕЛІРСТВА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ В. БАЛИБЕРДІНА, О. ГАРКУСА, Т. КАЛЮЖНОЇ)

ЛУЦЬ Сергій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7248-230x
 • кандидат мистецтвознавства, старший викладач,
 • Кам’янець-Подільський національний університет
 • імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32300, м. Кам’янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: luts_s@ukr.net

Анотація. У дослідженні робиться спроба показати узагальнену картину характерних індивідуальних методів та принципів формотворення в творчості провідних художників-ювелірів України — на прикладі В. Балибердіна (м. Київ), О. Гаркуса (м. Косів Івано-Франківської обл.), Т. Калюжної (м. Донецьк), що до певної міри відображає специфіку творчих процесів мистців з різних регіонів країни, а також традиції та тенденції розвитку сучасного українського ювелірства загалом.

Метою дослідження є узагальнений аналіз основних характерних особливостей творчості провідних мистців українського ювелірства кінця ХХ — початку ХХІ ст., що є актуальним для висвітлення формування та утворення нових форм, тенденцій, методів, стилістичних напрямів та перспективного розвитку ювелірного мистецтва України в цілому. Сучасне ювелірство України виразно звучить креативним експериментаторством всіх набутих людством культурно-мистецьких напрацювань у різних форматах, водночас поєднуючи як традиційні, так і альтернативні матеріали та технології.

Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексної методики, що утворюється із поєднання низки наукових методів: порівняльно-історичного, структурно-типологічного, аналітико-описового, образно-стилістичного аналізу.

Ключові слова: українське ювелірство, художник-ювелір, традиції, експериментаторство, стилістика, методи, концепції, формотворення.

Надійшла 3.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Шмагало Р.Т. Художній метал України ХХ — поч. ХХІ ст. Енциклопедія художнього металу. Львів: Апріорі, 2015. Т. 2. 276 с.: 668 іл.
 • 2. Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен: альбом-каталог. Київ: Атлант Юем СІ, 2002. 511 с.
 • 3. Пасічник Л.В. Художня спрямованість діяльності кафедр художнього металу Львівської національної академії мистецтв і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва в контексті підготовки художників-ювелірів. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2014. С. 212—220.
 • 4. Пасічник Л.В. Ювелірне мистецтво України ХХ—ХХІ століть: монографія. Київ: Наукова думка, 2017. 302 с.
 • 5. Пасічник Л. Ювелірне мистецтво України XX — початку XXI століття (історія, стилістика, персоналії): дис. … канд. мист.: 26.00.01. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Київ, 2015. 223 с.
 • 6. Кравченко М. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії: дис. … канд. мист.: 17.00.06. Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2017. 189 с.
 • 7. Балибердін Володимир Іванович. Секція декоративно-прикладного мистецтва: веб-сайт. URL: http://konshu.org/section/decor/balyberdin- volodymyr.html (дата звернення: 11.12.2021).
 • 8. Балибердін Володимир Іванович. Виставка «Обереги душі»: веб-сайт. URL: http://miku.org.ua/ua/ no­vi­ni/ba­li­ber­din_vo­lodimir_iva­no­vich.html (дата звернення: 11.12.2021).
 • 9. Содомора Х. Співвідношення традиції та новації у художньому вирішенні чоловічих прикрас українців Карпат. Народознавчі зошити. 2011. № 3 (99). С. 503—508.
 • 10. Квадра міні-метал. Ювелірне — мистецтво — міні-емалі: каталог. За ред. Л. Пасічник. Київ: Арталекс-принт, 2014. 63 с.
 • 11. О дизайнере-ювелире индивидуальных украшений Та­тьяне Калюжной: веб-сайт. URL: https://zlato.ua/ ma­nu­facturers /kalyuzhnaya/ (дата звернення: 15.12. 2021).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »