« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 752—763

УДК [929:271.4-725](477.83) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.752

ДУЛІБСЬКІ ОТЦІ ШАНКОВСЬКІ — ВІД «СЛУЖІННЯ РОДУ» ДО «СЛУЖІННЯ НАРОДУ»

ТАРАС Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466
 • доктор історичних наук, професор,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • завідувач відділу етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
 • e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Розглядається внесок у духовне та суспільно-політичне життя Галичини другої половини XIX — 20-х років XX ст. отців Лева і Петра Шанковських — парохів с. Дуліби Стрийського району.

Метою дослідження є на прикладі отців, які прослужили в с. Дуліби 63 роки, показати роль священницьких родів у суспільному житті галицьких українців, еволюцію української національної свідомості і перехід священства від культурницьких, етнографічних уподобань до чітких самостійних позицій, що будувались на тезі «українська родина — нація — держава».

Об’єктом дослідження є сільські галицькі парохи, предметом — процеси, які відбувалися в галицькому селі на ниві українського національного пробудження, пошуку національної ідентичності.

Ключові слова: Дуліби, Стрийщина, рід Шанковських, Іван Франко, Греко-католицька церква.

Надійшла 13.07.2022

Список використаних джерел

 • 1. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 11 т. Ред. В. Кубійович. Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. Т. 10: Перевидання в Україні. Львів, 2000. С. 3600—4016.
 • 2. Дріт Т. Декани з гір (Історія фербльована — посвячена ферблістам). Львів: Накладом редакції «Комара», 1903. 40 с.
 • 3. Франко І. Рутенці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. минулого віку. Львів: Загальна Друкарня, 1913. X + 42 с.
 • 4. Олесницький Є. Сторінки з мого життя. Передрук видання 1935 р. з додатковими матеріалами. Стрий: Щедрик, 2007. 384 с.
 • 5. Горак Р. Плебанія у Фалиші. Краєзнавчий вісник: Стрийщина: Історія та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції. Вип. 3. Стрий, 2014. С. 98—118.
 • 6. Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини. Стрийщина: Історично-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини: в 3 т. Нью-Йорк: Комітет Стрийщини, 1990—1993. Т. 1. 1990. С. 69—192.
 • 7. Герб Кривда. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кривда_(герб).
 • 8. Шематизм Львівської архиєпархії на 1848 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16160/edition/14606
 • 9. Шематизм Львівської архиєпархії на 1851 р. URL:https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16162/edition/14621/
 • 10. Шематизм Львівської архиєпархії на 1862 р.URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16170/edi­ti­on/14668
 • 11. Шематизм Львівської архиєпархії на 1863 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16171/edi­tion/14674
 • 12. Шематизм Львівської архиєпархії на 1867 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16175/edi­tion/14692
 • 13. Hof- und Staats-Handbuch der Цsterreichisch-Ungarischen Monarchie fьr 1882. Verlag: Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, ca. 1882.
 • 14. Діло. 1890. Ч. 20.
 • 15. Діло. 1893. Ч. 266.
 • 16. ЦДІА України у Львові. Ф. 201. Оп. 4а. Спр. 5328.
 • 17. Шематизм Львівської архиєпархії на 1899 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16341/edi­tion/14667
 • 18. Діло. 1885. Ч. 103.
 • 19. Діло. 1898. Ч. 243.
 • 20. Шематизм Львівської архиєпархії на 1901 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16343/edi­tion/14679
 • 21. Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832—1944): у 2 т. Київ: Академія, 2004. Т. 2: Духовенство і релігійні згромадження. 570 с. 
 • 22. Тарас Я. Постать майстра Василя Турчиняка — будівничого церкви св. Юрія в с. Дуліби Стрийського району. Народознавчі зошити. 2021. Зош. 2. С. 342—354.
 • 23. Стрийщина: Історично-мемуарний збірник Стрий­щини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рож­нітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Микола­ївщини: в 3 т. Нью-Йорк: Комітет Стрийщини, 1990—1993. Т. 2. 1990.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »