« 2022. № 5 (167)

Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167).  С. 1203—1210

УДК 75.046.3(477)”19″Спас

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.05.1203

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОНУМЕНТАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ ЛІДІЇ СПАСЬКОЇ

ЛАБЗІН Вячеслав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3864-1543
 • аспірант,
 • Національна академія
 • образотворчого мистецтва і архітектури,
 • Вознесенський узвіз, 20, 04053, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: celtic.svl@gmail.com

Анотація. Пожвавлення релігійного життя протягом останніх трьох десятиліть, зумовили активізацію мистецтвознавчого вивчення спадщини церковного малярства, надто ж майстрів, які перебували на периферії уваги попередніх дослідників. У цьому контексті, вважаємо актуальним і звернення до плідного, хоч і маловідомого доробку художниці Лідії Спаської. Актуальність статті полягає в тому, щоб із залученням історичних,  мистецтвознавчих і літературних джерел; іконографічного й історичного матеріалу;  фактологічного опрацювання творів, поглибити наукові знання про монументальні розписи Лідії Спаської. Метою є з’ясування іконографічних та стильових особливостей деяких багатофігурних творів монументального церковного живопису Л. Спаської. Об’єктомдослідження є релігійний живопис Л. Спаської, а предметом – групові композиції на прикладі окремих творів з Києво-Подільської Покровської та Луцької Св. Феодосія Чернігівського церков. Методологічною основою дослідження є уніфікований метод, системний підхід, методи синтезу, узагальнення, порівняльно-історичного та мистецтвознавчого аналізу. Автор доходить висновку про широке застосовування Л. Спаською добре відомих іконографічних примірників, їх широке авторське трактування та тяжіння до естетики модерну.

Ключові слова: Лідія Спаська, релігійний живопис, Покладення до гробу,   Явлення Божої Матері, Успіння Божої Матері, Зіслання Святого Духу.

Надійшла 14.09.2022

Список використаних джерел

 • 1. Бондарчук Я. Життєвий та творчий шлях художниці Л.І. Спаськой. Актуальні питання культурології. Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 15. С. 134—139.
 • 2. Черенюк М. Церковні розписи Лідії Спаської. Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. по волин. іконопису. Луцьк, 1999. С. 124—125.
 • 3. Катехизм Католицької Церкви: Компендіюм. Львів: Свічадо, 2008.  200 с.
 • 4. Shiller G. Iconography of Christian Art: 2 vols. Vol. II. London: Lund Humphries, 1971. 692 p.
 • 5. Evdokimov P. The art of the icon: a theology of beauty. Redondo Beach, Calif.: Oakwood Publications. 1990. 354 p.
 • 6. Zirpolo L. Historical Dictionary of Baroque Art and Architecture. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. 2018. 583 p.
 • 7. Ouspensky L. Iconography of the descent of the Holy Spirit. St. Vladimir’s theological quarterly. 1987, 31.4. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press. P. 308—347.
 • 8. Oupensky L., Lossky V. The meaning of icons. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press. 1982. 222 p.
 • 9.   Покровский Н. Евангеліе въ памятникахъ иконографіи преимущественно византійскихъ и русскихъ. С.-Петербургъ. Типографія Департамента Удѣлов. 1892.  496 с.
 • 10. Weitzmann K. Late Antique and Early Christian Book Illumination. New York: G. Braziller. 1977. 128 p.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »