« 2022. № 5 (167)

Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167).  С. 1041—1058

УДК 930(477):[910.4:629.5.017.2](=161.2)(470+571)(092):[39+81](=56+=81/82)-047.37]”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.05.1041

ДОСЛІДНИК ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ВАСИЛЬ ХРОМЧЕНКО. ЙОГО ЕТНІЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ТА НАРОДОЗНАВЧИЙ ДОРОБОК (I ПОЛ. ХІХ ст.)

БІЛОУС Віра

 • ОRCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7848-180X
 • Кандидатка історичних наук,
 • Старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: bilka3@gmail.com

Анотація. Американознавчий набуток українців надто скупо репрезентований у світовій гуманітаристиці. З-поміж подвижників у цій ділянці є мореплавець Василь Хромченко (1792—1849), етнографічний і лексикографічний спадок якого активно використовують зарубіжні дослідники. Водночас його біографія, етнічне походження все ще нез’ясовані; постать, із типово українською моделлю прізвища відома міжнародній науковій спільноті як російський вчений і не введена в українознавчий простір. Ці чинники зумовили актуальність обраної теми.

Метою статті є з’ясувати етнічну приналежність В. Хромченка, розкрити його внесок в етнологію та мовознавство корінних народів Північної Америки, осмислити постать у контексті інтелектуальної історії українців.

Джерельною базою для генеалогічних досліджень роду В. Хромченка стали облікові записи козацького та військового станів XVIII ст. (опубліковані та рукописні). Науковий доробок мореплавця розкрито на основі аналізу виданих подорожніх описів, а також його рукописних матеріалів, що є в архівах Петербурга та Пермі.

Методологія дослідження ґрунтується на методах:генеалогічного пошуку, біографічному й частково просопографічному, методі історіографічного аналізу та порівняльно-історичному.

Ключові слова: Василь Хромченко, мореплавець, вихідець з України, генеалогічні дослідження, етнографія, лексико графічний матеріал, ескімоси, індіанці, Аляска, Каліфорнія.

Надійшла 8.09.2022

Список використаних джерел

 • 1. V.S. Khromchenko’s Coastal Explorations in Southwestern Alaska, 1822. Ed. with an introduction by J. Vanstone. Transl. by D. Kraus. Fieldiana: Anthropology. Chicago: Field Museum of Natural History, 1973. Vol. 64. P. 42—95.
 • 2. Pillng J.K. Bibliography of the Eskimo Language. Wachington: Government Printing Office, 1887. 112 p.
 • 3. Rudnyckyj J.-B. Cape Khromchenko — a Ukrainian Toponym In Alaska. Onomastica. 1982. № 61. P. 13—16.
 • 4. Бурыкин А. Четыре плавання капитана Хромченко. Природа. 1957. № 3. С. 77—80.
 • 5. Dunmore J. Who’s Who in Pacific Navigation. Honolulu; Hawaii: University of Hawaii Press, 1991. 328 p.
 • 6. Петров А. Морские офицеры начинают управлять русскими колониями в Северной Америке. История Русской Америки (1732—1863): в 3 т.Отв. ред. Н. Болховитинов. Т. 2: Деятельность Российско-американской компании (1799—1825). Москва: Международные отношения, 1999. С. 339—395.
 • 7. Постников А. Русская Америка в географических описаниях и на картах 1741—1867. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 474 с.
 • 8. Федорова С. Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски. Конец XVII—1867 года. Москва: Ломоносов, 2011. 264 с.
 • 9. Хромченко В. Отрывки из журнала плавания в 1822 году. Северный архив. 1824. № 11. С. 254—274; № 12. С. 303—314; № 13—14. С. 38—64; № 15. С. 119—131; № 16. С. 177—186; № 17. С. 235—248; № 18. С. 297—318.
 • 10. Бломквист Е. История изучения в России языков североамериканских индейцев (из архива МАЭ). Сборник Музея внтропологии и этнографии. Отв. ред. Д.Ольдерогге, Р. Кинжалов. Ленинград: Наука; Лениградское отделение, 1975.Т. XXXI: Из истории культурного наследия Америки и Африки. С. 94—117.
 • 11. University of Alaska Fairbanks. Rasmuson Library. Alaska Native Language Archive. EY961K2009_2017draft.pdf. Kraus M. Eyak Grammar. URL: https://www.uaf.edu/anla/record.php?identifier=EY961K2009 (дата звернення: 15.02.2022).
 • 12. Vanstone J. Introduction to V.S. Khromchenko’s Coastal Explorations in Southwestern Alaska, 1822. Transl. from Russian by D. Kraus. Fieldiana: Anthropology. Vol. 64. Chicago: Field Museum of Natural History, 1973. P. 1—39.
 • 13. Норченко А. Капитан Василий Хромченко. Записки по гидрографии. СПб, 2009. № 277. С. 8388. URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/224520 (дата звернення: 23. 02. 2022).
 • 14. Чухліб Т. «Стародубщина чекає на повернення…»: Історичні, історіографічні та політичні проблми українського субрегіону Російської федерації. Сіверянський літопис. 2014. Ч. 5. С. 230—255.
 • 15. Державний архів Чернігівської обл. (далі ДАЧО). Ф. 679. Оп. 1. Спр. 361. Арк. 87—106. Сповідальний розпис села Посудичі Погарської протопопії Новгород-Сіверської єпархії 1793 р. URL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-L3C8-L?cat=1337569 (дата звернення: 1.08.2022).
 • 16. ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 526. Арк. 807—828. Сповідальний розпис села Посудичі Погарської протопопії Новгород-Сіверської єпархії 1796 р. URL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/ 3:1:3Q9M-CSMP-MQ66-H?i=1004&cat=1337569 (дата звернення: 1.08.2022).
 • 17. ДАЧО. Ф. 712. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 88—105. Сповідальний розпис села Посудичі Погарської протопопії Новгород-Сіверської єпархії 1798 р. URL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-L3C8-L?mode=g&cat=1337569 (дата звернення: 1.08.2022).
 • 18. Российский государственный архив Военно-морского флота (далі РА ВМФ). Фонд 1212. Оп. 1. Ед. сб. 309. Лист 6. Списки воспитанников 1 го и 2 го классов училища за время с 1799 по 1825 гг.
 • 19. РГА ВМФ. Фонд 406. Оп. 3. Кн. 231. Дело 168. Лист 1102—1108. Формулярный список о службе и достоинстве 4 го флотского экипажа капитан-лейтенанта Василия Хромченко за 1842 год.
 • 20. Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Ф. I. № 60497. Арк. 396 зв.—397. Список дворян Новгород-Северского наместничества 1788 г.
 • 21. Государственный архив Брянской области. Ф. 134. Оп. 1. Дела 40, 74, 148. Ревизские сказки сел. Стародубского уезда 1811 г. Посудичи.
 • 22. Книги присяг Малороссийских полков., 1731 г. Стародубский полк. Сотня Погарская. Российский государ ственный архив древних актов. Ф. 248. Оп. 103. Дело 8250. URL: http://forum.genoua.name/viewto pic.php?id=32 (дата звернення: 1.08.2022).
 • 23. ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 354. Арк. 98—115. Сповідальний розпис села Посудичі Погарської протопопії Новгород-Сіверської єпархії 1744 р. URL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-93RG-1?mode=g&cat=1337569 (дата звернен ня: 1.08. 2022).
 • 24. ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 360. Арк. 151—166. Сповідальний розпис села Посудичі Погарської про топопії Новгород-Сіверської єпархії 1781. URL: https://www. familysearch.org/ark:/61903/ 3:1:3Q9M- CSMP-93DK-5?mode=g&cat=1337569 (дата звернення: 1.08.2022).
 • 25. ДАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Спр. 525. Арк. 205—227. Сповідальний розпис села Посудичі Погарської протопопії Новгород-Сіверської єпархії 1782. URL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M- CSML-NSQW-3?mode=g&cat=1337569 (дата звернення: 1.08.2022).
 • 26. Модзалевский В. Малоросийский родословник: у 4 т. Киев: Тип. Тов. Г.Л. Фронцкевича и Ко, 1908. Т. 1: А—Д. С. 238—270.
 • 27. Модзалевский В. Малоросийский родословник: у 4 т. Киев: Типо-Литография С.В. Кульженкко, 1912. Т. 3: Л—О. С. 180—186.
 • 28. Генеалогія української шляхти: Послужні списки по гарської шляхти 17721781 рр. «Описаніе» ніжинської шляхти 1784 р. Упоряд., вступ. ст. І. Ситого. Київ: Темпора, 2008. 232 с.
 • 29. Шкваров А. Когда пришли русские… Статистическое исследование семей русских военных чинов и финляндских женщин в гарнизонах Свеаборга и Гель сингфорса в первой половине XIX в.: по материалам Национального архива Финляндии. Helsinki: RME Group Oy, 2016. Вып. 1. 312 c.
 • 30. Адресъ-календарь или общий штат Российской империи на 1846 год: в 2 ч. СПб. Часть 1. 308 с.
 • 31. Адресъ-календарь или общий штат Российской империи на 1847 год: в 2  ч. СПб. Часть 1. 323 с.
 • 32. Пасецкий В. Иван Федорович Крузенштерн (1770—1849). Москва: Наука, 1974. 176 с.
 • 33. Берх В. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны: в 2 ч. СПб., 1823. Часть 2. 212 c.
 • 34. Государственный архив Пермского края. Ф. 445. Оп. 1. Дело 74. 121 л. Журнал веденный на бриге Головнина в 1822 году флота мичмана Храмченко.
 • 35. University of Alaska Fairbanks. Rasmuson Library. Alas ka Native Language Archive. IN822Kh1822a-01.pdf; IN822Kh1822a-04.pdf.Khromchenko 1822 Jourrnal. URL: https://www.uaf.edu/anla/record.php?identi fier= IN822Kh1822a (дата звернення — 03.08.2022).
 • 36. Дуров А. Русские географические названия в Тихом океане, на территории Аляски и Алеутских островов. Приложение. Географический сборник. Москва, Ленинград: Изд-во Акад. Наук СССР, 1959. Вып. 13. С. 155—183.
 • 37. Алексеев А. Освоение русскими людьми Дальнего Вос тока и Русской Америки до конца ХІХ века. Москва: Наука, 1982. 288 c.
 • 38. Русская Америка в неопубликованных записках К.Т. Хлебникова. Сост., введение, комент. Р. Ляпуно вой, С. Федоровой. Ленинград: Наука, Лениградское отделение, 1979. 280 с.
 • 39. Российская национальная библиотека им.М.Сал тыкова-Щедрина. Отдел рукописей. Ф.7. Оп.812. 145. 16л. Краткий словарь 9 ти наречий народов обитающих в северо западной части Америки, собранный лейтенантом Храмченко.
 • 40. University of Alaska Fairbanks. Rasmuson Library. Alaska Native Language Archive. CY822Khr1825.pdf.Alegmiut. Stuart Island and Nunivak Yupik wordlists. URL: https://www.uaf.edu/anla/record.php? identifi er=CY822Khr1825 (дата звернення: 03.08. 2022).
 • 41. University of Alaska Fairbanks. Rasmuson Library. Alas ka Native Language Archive. EY820K1820.pdf.Ahtna and Eyak wordlist. URL: https://www.uaf.edu/anla/record.php?identifier=EY820K1820 (дата звернення: 03.08. 2022).
 • 42. Рукопись К.Т. Хлебникова «Прибавление… о народах, населяющих колонии Российско Американской компании…». Введение и примеч. Р. Ляпуновой. Рус ская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и дру гих очевидцев. Отв. ред. А. Дридзо, Р. Книжалов. Москва: Мысль, 1994. С. 123—150.
 • 43. Yup’ik Eskimo Dictionary. Compiled by S. Jaсobson: in 2 vols. Ed. 2-rd. Fairbanks: Alaska Native Language Center; University of Alaska, 2012. 1247 p.
 • 44. Vanstone J. Nunivak Island Eskimo (Yupit) Technology and Material Culture. Fieldiana: Anthropology. New series. Chicago: Field Museum of Natural History, 1989. № 12. 108 p.
 • 45. Kenneth L. Deconstructing the Aglurmiut Migration: An Analysis if Accounts from the Russian America Period to the Present. Alaska Journal of Anthropology. 2013. Vol. 11. № 2—3. P. 17—36. URL: https://www.alaskaanthropology.org/publications/open-access/volume-10-number-1-2-2012-2/ (дата звернення: 03.08.2022).
 • 46. Русская Америка в «Записках» Кирила Хлебникова. Сост., предисловие, комент, указатели С. Федоровой. Москва: Наука, 1985. 302 с.
 • 47. Истомин А. Записка П.С. Костромитинова «Краткие замечания о россинских индейцах» — первое систематизированное описание индейцев Русской Калифорнии (1834—1835 гг.). Источники по этнической истории аборигенного населения Америки. Сб. статей. Отв. ред. Э. Александренков, А. Истомин. Москва: ИЭА РАН, 2012. С. 252—256.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »