« 2022. № 6 (168)

Народознавчі зошити. 2022. № 6 (168). С. 1255—1271

УДК [930.2:[711.4:711.559.6]:911.375](477.4-15)”13/14″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.06.1255

ФОРМУВАННЯ ОБОРОННИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПОДІЛЛІ У XIV—XV ст.: ПЛАНУВАЛЬНИЙ ТА ЧАСОВИЙ АСПЕКТ

ТАРАС Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466
 • доктор історичних наук, професор,
 • Національний університет «Львівська Політехніка»,
 • кафедра архітектури та реставрації,
 • вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: yaroslav.m.taras@lpnu.ua

ЛИТВИНЧУК Ілля

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4635-060X
 • магістр архітектури, аспірант,
 • Національний університет «Львівська Політехніка»,
 • кафедра архітектури та реставрації,
 • вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: illia.v.lytvynchuk@lpnu.ua

Анотація. Мета статті — дослідити містобудівні особливості формування укріплених міст Подільського князівства часів правління Коріатовичів. Цілеспрямованого аналізу предмету дослідження іншими авторами з галузі архітектури та містобудування не проводилося, через що наша праця є актуальною. У роботі зроблено спробу провести кореляцію просторово-планувальних рис з хронологічним періодом (виокремлено три групи — міста, засновані до утворення Подільського князівства, під час його існування та після). Результат дослідження: з’ясовано, що міста кожної з груп характеризуються певними ознаками, що дає змогу використовувати метод комплексного історико-містобудівного дослідження для перевірки висвітленої у письмових джерелах хронології. Доведено, що всі ці міста мають набагато більше спільних рис між собою, ніж відмінностей, що теж так само узгоджується з хронологічними межами (XIV — поч. XV ст.), адже весь період, розглянутий у статті, відноситься до середньовіччя, що відбилося на нерегулярному характері планувань цих населених пунктів та їхніх оборонних спорудах.

Ключові слова: Коріатовичі, Подільське князівство, оборонний комплекс, урбаністичний розвиток, планування.

Надійшла 10.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Пламеницька О. Про подільську архітектурно-урбаніс тичну школу з погляду історичної географії. Теорія та історія архітектури і містобудування. 1999. Вип. 4. С. 145—155.
 • 2. Куштан Д., Ластовський В. Археологія та рання історія Черкас. Київ; Черкаси: Ін-т археології НАН України, 2016.
 • 3. Царенко С. Містобудівна еволюція Вінниці за середньовіччя. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2005. Вип. 2. С. 307—327.
 • 4. Ричков П. Нотатки до урбаністичної історії Брацлава. Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.: Матеріали наукової конференції 24—25 вересня 2015 р. Вінниця, 2016. С. 314—323.
 • 5. Пламеницька О. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець: (пізньоантичний — ранньомодерний час). Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012.
 • 6. Підставка Р. Замки князів Коріатовичів на Поділлі (на матеріалах НЗ «Замки Тернопілля»). Ревіталізація спільної українсько-польської історичної та культурної спадщини: проблеми дослідження та міжнародний досвід. 2018.
 • 7. Пламеницька О.А. Початок литовського правління на Поділлі (фортифікаційний аспект). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: історія. 2011.
 • 8. Рибчинський О., Квятковський Л. Особливості формування історико-архітектурного середовища Червоногороду у XIV — першій половині ХХ століть. Фортеця: збірник заповідника «Тустань». 2020. Кн. 4. C. 492—505.
 • 9. Рибчинський О. Язлівець — місто ренесансу. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2005. № 36. С. 76—94.
 • 10. Каплінська М.В. Довгі ринки в історичних містах Східної Галичини. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Архітектура. 2013. № 757. С. 302—309.
 • 11. Литвинчук І. Історико-містобудівні дослідження обо ронних комплексів м. Вінниці русько-литовської доби (XIV—XVI ст.). Current issues in research, conservation and restoration of historic fortificaions. 2020. № 14. С. 74—89. URL: https://doi.org/10.23939/fortifi cations2020.14.074
 • 12. Литвинчук І. Гіпотетична реконструкція історичних фортифікацій та топографії смт Меджибіж у XII—XVIII ст. 30-та наукова сесія Наукового Товариства ім. Шевченка 28 березня 2020 р.: Матеріали доп. коміс. архітектури та містобудування НТШ, м. Львів, 28 берез. 2020 р. Львів, 2020. С. 13—22.
 • 13. Cherkes B., Lytvynchuk I. Spontaneous and regular models of fortified cities of Ukraine in the 16th—17th centuries. Architectural Studies. № 6. P. 1—9. DOI: https://doi.org/10.23939/as2020.01.001
 • 14. Кучера М.П. Середньовічне городище біля с. Сокільці на Південному Бузі. Археологія. 1965. Т. 19. С. 201—214.
 • 15. Виногродська Л.І. Металеві вироби з майстерні коваля кінця ХІV — першої половини ХV с. Маґістеріум. 2011. № 45. С. 86—91.
 • 16. Виногродська Л.І., Потєхіна І.Д., Долженко Ю.В. Формування соціально-просторової й антропологічної структури давньої Вінниці (за матеріалами ХІІІ—ХVІ та XVIII—XIX ст.). Сторінки історії. 2020. № 51. URL: https://doi.org/10.20535/2307-5244.51.2020.220174 (дата звернення: 02.10.2022).
 • 17. Куштан Д. Історія черкаських замків (XІV—XVIII ст.). Україна — на шляху до Незалежності: Зб. матер. наук.-практ. конференц., м. Корсунь-Шевченківський, 6 груд. 2017 р. С. 20—28.
 • 18. Куза А.В. Древнерусские городища Х—ХIII вв. Свод археологических памятников. Москва: Христианское издательство, 1996.
 • 19. Молчановский Н.В. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года: (преимущественно по летописям). Киев: Тип. Императ. Ун-та св. Владимира, 1885.
 • 20. Дашкевич Я. Степові держави на Поділлі та в Західному Причорномор’ї як проблема історії України XIV ст. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2006. Вип. 10. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. С. 112—121.
 • 21. Білецька О.В. Поділля на зламі XIV—XV ст.: до витоків формування історичної області. Одеса: Астропринт, 2004.
 • 22. Михайловський В.М. Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст. Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 67—82.
 • 23. Михайловський В.М. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві—1394 рр.): соціальна структура князівського оточення. Український історичний журнал. 2009. Вип. 5 (488). С. 34—47.
 • 24. Михайловський В. Населенні пункти західного Поділля та Подільського воєводства (1402—1444 рр.) у світлі королівських, великокнязівських та старостинських документів. Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр., м. Київ. 2003. С. 212—369.
 • 25. Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литов ського літописання. Український історичний журнал. 2016.№ 6. С. 127—150.
 • 26. Бевз М.В. Методика ідентифікації та верифікації різ ночасових елементів розпланувально-просторової сис те  ми історичного міста (на прикладі міста Белза). Ар хітектура. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2004. № 505. С. 350—360.
 • 27. Бойко О., Слободян В. Розвиток та формування урбаністичної структури Белза на основі картографічних та архівних досліджень. Белз і Белзька земля. 2006. С. 140—166.
 • 28. Диба Ю., Петрик В. Планувальна структура «долокаційного Львова». Семінарій «Княжі часи». 2002. С. 40—59.
 • 29. Погорілець О., Саввов Р. До питання карбування монети на Поділлі в другій половині XIV ст. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. 2004. С. 145—153.
 • 30. Винокур І.С., Горішній П.А. Бакота. Столиця дав ньо руського Пониззя. Кам’янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1994.
 • 31. Якубовський В.І. Болохівська земля XII—XIII ст. Історія, матеріальна культура, економіка. Кам’я нець-Подільський, 2021.
 • 32. Полехов С.В. Летописная «Повесть о Подолье». Ч. 1. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 1 (55). С. 33—42.
 • 33. Полехов С.В. Летописная «Повесть о Подолье». Ч. 2. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 2 (56). С. 49—62.
 • 34. Крикун М. Подільське воєводство у XV—XVIII століттях: Статті і матеріали. Львів, 2011.
 • 35. Михайловський В. Історія, мова, географія: топоніми середньовічного Поділля. Київ: Темпора, 2021.
 • 36. Михайловський В.М., Шандра В.С. Повіт. Енци клопедія історії України. Київ, 2011. Т. 8: Па-Прик. С. 283—284. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Povit.
 • 37. Тихомиров М.Н. Список русских городов дальних и ближних. Исторические записки. 1952. Т. 40. Москва. С.  214—259.
 • 38. Білецька О.В. «Казус Спитка»: До історії вивчення середньовічного Поділля: Друга половина ХIV — перша половина ХV ст. Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал. 03/2005. № 2. С. 23— 33.
 • 39. Полехов С.В. «Список городов Свидригайла». Датировка и публикация. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. С. 111—125.
 • 40. Білецька О.В. Качибей у світлі джерел XV—XVI століть (матеріали до вивчення історичної гео гра фії Поділля та Північного Причорномор’я). Збірник історичного факультету. Т. 26. 2015. С. 232—258.
 • 41. Белецкая О.В. Маяк в XIV—XVI веках (материалы к изучению исторической географии Подолии и Северного Причерноморья). Золотоордынская цивилизация. Казань, 2016. Вып. 9. С. 186—196.
 • 42. Білецька О. Караул в історичних джерелах XV—XVI ст. Ukraina Lithuanica. 2019. T. 5. С. 28—52.
 • 43. Matricularum Regni Poloniae summaria: excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur. Varsoviae: C. Kowalewski, 1905. Vol. 3.
 • 44. Боровський А.В. Ревізія привілеїв на маєтки в Подільському воєводстві 1469 р. (Bona regalia onerata in terris Russiae etc. Lustracio 1469). Літопис Скали. Особистий архів краєзнавця Боровського А.В. URL: http://litopys-skaly.blogspot.com/2018/12/1469-bona-regalia-onerata-in-terra.html
 • 45. Виногродська Л. Археологічні дослідження замку в Брацлаві Вінницької області у 2003 році. Могилянські читання’2004. Київ, 2005. С. 143—152.
 • 46. Гедзь Т. До питання про існування та локалізацію “степового” Звенигорода. URL: https://www.mys le ned revo.com.ua/uk/Sci/AuxHistSci/HistGeography/Zvenygorod.html
 • 47. Винокур І., Петров М. Про час заснування Кам’янця-Подільського: дискусійний аспект. Краєзнавство. № 1—4. 1999. С. 10—24.
 • 48. Царенко С. Місто Вінниця: Історичний путівник-посібник з архітектурної спадщини (чернетка для популярного видання) Исторический гид по древнерусской, «польской» и украинской Виннице из авторских материалов для Свода памятников — пока только черновик и только незаконченная первая часть работы. 2015. (Препринт). URL: https://ru.calameo.com/books/004798737901a1f806d3c.
 • 49. Мальченко О. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств ХV — середина XVII століть. Київ: Національна академія наук Ук раїни; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2001.
 • 50. Нагнибіда Р., Литвинчук І. Формування оборонних укріплень літописного Плаву (Жванця) у XII—XVIII ст. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications. 2020. № 12. С. 178—195.
 • 51. Литвинчук І., Рибчинський О. Урбаністичний обо ронний комплекс міста Бар (Рів) у XV—XVIIІ ст. спроба гіпотетичної реконструкції на підставі неві домого плану 1821 року. Збірник матеріалів «Ар хео логія & Фортифікація України Х Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної кон ференції Кам’янець-Подільського державного істо рич ного музею-заповідника, присвяченої 90-річчя від дня народження Іона Срульовича Винокура (1930—2006), Кам’янець-Подільський: ФОП Буй ницький О.А. 2021. С. 188—197.
 • 52. Розов В. Українські грамоти. Том 1: XIV в. І перша половина XV в. Київ: Історично-Філологічний Відділ Української Академії Наук; Збірник № 63, 1928.
 • 53. Ґедзь Т. Соколецька волость та навколишні землі у 1391 році. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/AuxHistSci/HistGeography/SokileckaVolost.html
 • 54. Козир І., Позивай Т. Дослідження Торговицького середньовічного комплексу в 2008—2009 рр. Археологічні дослідження в Україні: 2009. Київ; Луцьк, 2010.
 • 55. Полное собрание русских летописей. Москва, 1980. Т. 35: Слуцкая (Уваровская) летопись. С. 67—78.
 • 56. Список Быховца. Полное собрание русских летописей. СПб, 1907. Т. 17: Западнорусские летописи.
 • 57. Труды Подольского епархиального историко-ста тис тического коми тета. Ред. Н.И. Яворовский. Т. 7. Каменец-Подольск: Тип. Под. губ. правл., 1895.
 • 58. Księga wpisуw za podkanclerstwa Jana syna Lutka z Brzezia. AGAD. MK. Sygn. 11. S. 10.
 • 59. Księga wpisуw za podkanclerstwa Jana Borukowskiego, zawiera wpisy dokumentуw. AGAD. MK. Sygn. 122. F. 141—142.
 • 60. Боровський А. Два документи про село Шипівці. URL: http://litopys-skaly.blogspot.com/2019/02/blog-post_2.html
 • 61. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy dokumentów. AGAD. MK. Sygn. 123. F. 728v-730.
 • 62. Gorczaka B. Archiwum książąt Lubartowiczуw Sanguszkуw w Sławucie. T. 1. 1366—1506. Lwуw, 1887.
 • 63. Літопис руський за Іпатським списком. Ред. О.В.Мишанич; пер. з давньорус. Л.Є. Махновець. Київ: Дніпро, 1989.
 • 64. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Lwów: Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydzialu Krajowego, 1887. Vol. 12.
 • 65. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. Arr. by A. Lewicki. Kraków: Drukarnia «Czasu», 1891. Vol. 2: 1382—1445.
 • 66. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. Kraków: Akad. Umiejęt ności, 1905. Vol. 4: 1386—1450.
 • 67. Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XVII—XVIII в. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1894. Ч. 8. Т. 2.
 • 68. Kurtyka J. Najstarsze dokumenty dla franciszkanów kamienieckich z lat 1400—1402. Roczniki Historyczne. 2001. № 67. P. 149—168.
 • 69. Karczewski D. Franciszkanie w monarchii Piastow I Jagellonow w sredniowieczu. Powstanie-rozwoj-organizacja wewnetrzna. Kraków: Avalon, 2012.
 • 70. Полное собрание русских летописей. Санкт-Петер бург, 1908. Т. 2: Ипатьевская летопись. URL: http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat16.htm.
 • 71. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień rуżnych władz i urzędуw posługujących do krytycznego wyjaś nienia dziejуw Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. Ed. by I. Danilowicz. Wilno: W drukarni A.H. Kirkora i sp., 1860. Vol. 1.
 • 72. Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т. 2. Гл. 5. 1851—1879. СПб.
 • 73. Грушевський М. Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. Серія перша (ч. 1—80) (1361—1530). Редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2005. Т. 7.
 • 74. Vitoldiana: Codex privilegiorum Vitoldi Magni ducis Lithuaniae 1386—1430 (Seria Historia). Poznan: Polska Akademia Nauk, 1986.
 • 75. Бунин А.В. Городские улицы. Архитектура и градостроительства. URL: http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st013.shtml
 • 76. Поліщук М.В. Архітектурно-просторова організація єврейських містобудівних комплексів XV — поч. XX ст. у структурі історичних поселень Поділля: дис. … канд. архіт.: 18.00.01. Київ, 2002.
 • 77. Нагнибіда Р. Відображення історико-планувальної структури містечка Смотрича XV—XVIII ст. на плані першої половини XIX ст. Матеріали XIV Подільської наукової історикокраєзнавчої конференції (присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, 70-річчю визволення Хмельницької області від нацистських окупантів, 50-річчю з часу утворення Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства). Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2004. С. 130—139.
 • 78. Рибчинський О. Безуспішні міста барської околиці: Ялтушків, Межирів, Поросятків, Мар’янівка, Барок та Берлинці. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications. 2021. № 14. С. 122—131. DOI: 10.23939/fortificati ons2020.14.122.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »