« 2022. № 6 (168)

Народознавчі зошити. 2022. № 6 (168).  С. 1332—1349

УДК 392:[728.6:[644.36:628.9.04]](477:292.452)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.06.1332

ОСВІТЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ КІНЦЯ ХІХ —ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.: ПРИСТРОЇ ТА СПОСОБИ ДОБУВАННЯ ВОГНЮ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДПАЛУ

СИВАК Василь

 • ORCID ID: https:/ /orcid.org/0000-0002-6444-0705
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: suvakvasul@gmail.com

Анотація. Дослідження освітлення, основою якого був ручним способом добутий вогонь, що з різною інтенсивністю в кінці ХІХ — першій половині ХХ ст. використовували українці Карпат, а також мешканці інших етнографічних регіонів та районів України (за теперішнім районуванням), на сьогоднішній день є актуальним в питанні вивчення для української народознавчої науки. Мета статті — зібрати, проаналізувати, систематизувати наявні архівні та опубліковані матеріали дослідників різних періодів з окресленої теми. Об’єктом дослідження є засоби та пристрої добування вогню, а предметом — різноманітні матеріали для його підпалу та утримування, способи добування, вірування та звичаї, пов’язані з культом добутого «живого» вогню. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи історизму, системності, наукової об’єктивності, що дало змогу здійснити необхідний науковий аналіз досліджуваної теми загалом, а також окремих її аспектів. Зазначена проблема на сьогоднішній день не була окремим об’єктом дослідження. Територія дослідження охоплює три етнографічні райони Українських Карпат — Бойківщину, Гуцульщину і Лемківщину. Для більш широкої порівняльної бази використані матеріали з опублікованих праць українських дослідників, які репрезентують інші етнографічні регіони та райони України, а також праці зарубіжних вчених. Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ — першу половину ХХ століття. 

Ключові слова: Українські Карпати, бойки, гуцули, лемки, вогонь, пристрої, засоби, способи, матеріали для підпалу.

Надійшла 18.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Гошко Ю. Населення Українських Карпат ХV—ХVІІІ ст. Заселення. Міграції. Побут. Київ: Наукова думка, 1976. 204 с.
 • 2. Шивельбуш В. Розчаклована ніч. До історії штучного світла у ХІХ столітті. Київ, 2014. 215 с.
 • 3. Сегеда С. Антропологія. Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, 2009. 421 с.
 • 4. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. Історико-етнологічне дослідження. Ужгород, 1994. 364 с.
 • 5. Шухевич В. Гуцульщина: в 5-ти частинах. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1217 с.
 • 6. Moszyński K. Kultura ludowa slowian. Kraków, 1929. Cz. 1: Kultura materialna. 710 s.
 • 7. Hołubiec J.W. Polskie lampy i świeczniki. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1990. 159 s.
 • 8. Історія України. Осмомисл. Львів, 1995. № 1.
 • 9. Матюшин Г. У колыбели истории. Москва, 1972. 119 с.
 • 10. Фальковський Я. Село Волосате Ліського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 5. Рік V. С. 14—28.
 • 11. Сивак В. Кресало. Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007. С. 291—292.
 • 12. Нидерле Л. Славянские древности. Москва: Изда тельство иностранной литературы, 1956. 450 с.
 • 13. Боньковська С. Ковальство на Україні (ХІХ — початок ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1991. 111 с.
 • 14. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Do li nami Prutu, Bystrzycy, Nadwórnianskiej Bystrzycy Sołotwiskiej i Łomnicy. 170 s.
 • 15. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 364. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного жит ла», зібрані В.П. Сиваком у Івано-Франківської обл. в 1990 р. 63 арк.
 • 16. Шевченко Є. Словник народної термінології. Народне мистецтво. До 360-річчя утворення козацької держави. Київ, 2009. № 3—4; 2010. № 1—2. — С. 249.
 • 17. Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1000000 років тому — Х сторіччя н. е. Ужгород, 2008. 430 с.
 • 18. Сивак В. Інтер’єр поліського житла. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 125—166.
 • 19. Зайколський Е. Губка. Этнаграфія Беларусі. Энцы кла педыя. Мінск. 1989. С. 161.
 • 20. Архів ІН НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 402. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Сколівському, Турківському р-нах Львівської обл. та Воловецькому, Міжгірському р-нах Закарпатської обл. в 1994 р. 73 арк.
 • 21. Falkowski J.Dr. Pólnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. Wydawnictwo z zasiłu głównego zarza du to warzystwa pryjaciol Huculszczyzny. Lwów 1938. 114 s.
 • 22. Кравченко В. Вогонь. Матеріял зібраний на Правобережжі. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1927. Вип. 1—3. С. 159.
 • 23. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 3. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Городенківському р-ні Івано-Франківської обл. в 1997 р. 87 арк.
 • 24. Скуратівський В. Посвіт. Художні оповіді, новели. Київ: Молодь, 1988. 172 с.
 • 25. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. Київ, 1993. 117 с.
 • 26. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. — Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р-ні Львівської обл. в 1989 р. 65 арк.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 332. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Долинському р-ні Івано-Франківської обл. в 1986 р. 82 арк.
 • 28. Радович Р. Розвиток системи опалення житла укра їнців Карпат. Фортеця. Збірник заповідника Тустань. Книга 3. Простір-М. Львів, 2018. С. 401—405.
 • 29. Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини. Свитник, 2016. 351 с.
 • 30. Reinfuss R. Meblarstwo ludowe w Polsce. Wrocław, 1977. 424 s.
 • 31. Шульгина Л. Прилади для освітлення в с. Бубнівці на Поділлі. Матеріали до етнології. Київ, 1929. Вип. ІІ. С. 52—65.
 • 32. Кайндль Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 33. Мандибура М. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ — 30-х років ХХ ст. Ки їв, 1978. 191 с.
 • 34. Славянские древности: Этнолингвистический сло варь: в 5-ти т. Под общей ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2012.
 • 35. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: в 2-х т. Том І. Мюнхен, 1958. 308 с.
 • 36. 100 найвідоміших образів української міфології. Ки їв: Книжковий дім «Орфей», 2012. 448 с.
 • 37. Марутян А. Интерьер армянского народного жилища (вторая половина ХІХ — начало ХХ в. Армянская этнография и фольклор: материалы и исследования. Ереван, 1989. Т. 17. С. 93 (Материалы к «Кавказкому историко-этнографическому атласу»).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »