« 2022. № 6 (168)

Народознавчі зошити. 2022. № 6 (168).  С. 1332—1349

УДК 392:[728.6:[644.36:628.9.04]](477:292.452)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.06.1332

ОСВІТЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ КІНЦЯ ХІХ —ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.: ПРИСТРОЇ ТА СПОСОБИ ДОБУВАННЯ ВОГНЮ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДПАЛУ

СИВАК Василь

 • ORCID ID: https:/ /orcid.org/0000-0002-6444-0705
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: suvakvasul@gmail.com

Анотація. Дослідження освітлення, основою якого був ручним способом добутий вогонь, що з різною інтенсивністю в кінці ХІХ — першій половині ХХ ст. використовували українці Карпат, а також мешканці інших етнографічних регіонів та районів України (за теперішнім районуванням), на сьогоднішній день є актуальним в питанні вивчення для української народознавчої науки. Мета статті — зібрати, проаналізувати, систематизувати наявні архівні та опубліковані матеріали дослідників різних періодів з окресленої теми. Об’єктом дослідження є засоби та пристрої добування вогню, а предметом — різноманітні матеріали для його підпалу та утримування, способи добування, вірування та звичаї, пов’язані з культом добутого «живого» вогню. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи історизму, системності, наукової об’єктивності, що дало змогу здійснити необхідний науковий аналіз досліджуваної теми загалом, а також окремих її аспектів. Зазначена проблема на сьогоднішній день не була окремим об’єктом дослідження. Територія дослідження охоплює три етнографічні райони Українських Карпат — Бойківщину, Гуцульщину і Лемківщину. Для більш широкої порівняльної бази використані матеріали з опублікованих праць українських дослідників, які репрезентують інші етнографічні регіони та райони України, а також праці зарубіжних вчених. Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ — першу половину ХХ століття. 

Ключові слова: Українські Карпати, бойки, гуцули, лемки, вогонь, пристрої, засоби, способи, матеріали для підпалу.

Надійшла 18.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Гошко Ю. Населення Українських Карпат ХV—ХVІІІ ст. Заселення. Міграції. Побут. Київ: Наукова думка, 1976. 204 с.
 • 2. Шивельбуш В. Розчаклована ніч. До історії штучного світла у ХІХ столітті. Київ, 2014. 215 с.
 • 3. Сегеда С. Антропологія. Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, 2009. 421 с.
 • 4. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. Історико-етнологічне дослідження. Ужгород, 1994. 364 с.
 • 5. Шухевич В. Гуцульщина: в 5-ти частинах. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1217 с.
 • 6. Moszyński K. Kultura ludowa slowian. Kraków, 1929. Cz. 1: Kultura materialna. 710 s.
 • 7. Hołubiec J.W. Polskie lampy i świeczniki. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1990. 159 s.
 • 8. Історія України. Осмомисл. Львів, 1995. № 1.
 • 9. Матюшин Г. У колыбели истории. Москва, 1972. 119 с.
 • 10. Фальковський Я. Село Волосате Ліського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 5. Рік V. С. 14—28.
 • 11. Сивак В. Кресало. Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007. С. 291—292.
 • 12. Нидерле Л. Славянские древности. Москва: Изда тельство иностранной литературы, 1956. 450 с.
 • 13. Боньковська С. Ковальство на Україні (ХІХ — початок ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1991. 111 с.
 • 14. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Do li nami Prutu, Bystrzycy, Nadwórnianskiej Bystrzycy Sołotwiskiej i Łomnicy. 170 s.
 • 15. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 364. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного жит ла», зібрані В.П. Сиваком у Івано-Франківської обл. в 1990 р. 63 арк.
 • 16. Шевченко Є. Словник народної термінології. Народне мистецтво. До 360-річчя утворення козацької держави. Київ, 2009. № 3—4; 2010. № 1—2. — С. 249.
 • 17. Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1000000 років тому — Х сторіччя н. е. Ужгород, 2008. 430 с.
 • 18. Сивак В. Інтер’єр поліського житла. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 125—166.
 • 19. Зайколський Е. Губка. Этнаграфія Беларусі. Энцы кла педыя. Мінск. 1989. С. 161.
 • 20. Архів ІН НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 402. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Сколівському, Турківському р-нах Львівської обл. та Воловецькому, Міжгірському р-нах Закарпатської обл. в 1994 р. 73 арк.
 • 21. Falkowski J.Dr. Pólnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. Wydawnictwo z zasiłu głównego zarza du to warzystwa pryjaciol Huculszczyzny. Lwów 1938. 114 s.
 • 22. Кравченко В. Вогонь. Матеріял зібраний на Правобережжі. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1927. Вип. 1—3. С. 159.
 • 23. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 3. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Городенківському р-ні Івано-Франківської обл. в 1997 р. 87 арк.
 • 24. Скуратівський В. Посвіт. Художні оповіді, новели. Київ: Молодь, 1988. 172 с.
 • 25. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. Київ, 1993. 117 с.
 • 26. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. — Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р-ні Львівської обл. в 1989 р. 65 арк.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 332. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Долинському р-ні Івано-Франківської обл. в 1986 р. 82 арк.
 • 28. Радович Р. Розвиток системи опалення житла укра їнців Карпат. Фортеця. Збірник заповідника Тустань. Книга 3. Простір-М. Львів, 2018. С. 401—405.
 • 29. Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини. Свитник, 2016. 351 с.
 • 30. Reinfuss R. Meblarstwo ludowe w Polsce. Wrocław, 1977. 424 s.
 • 31. Шульгина Л. Прилади для освітлення в с. Бубнівці на Поділлі. Матеріали до етнології. Київ, 1929. Вип. ІІ. С. 52—65.
 • 32. Кайндль Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 33. Мандибура М. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ — 30-х років ХХ ст. Ки їв, 1978. 191 с.
 • 34. Славянские древности: Этнолингвистический сло варь: в 5-ти т. Под общей ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2012.
 • 35. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: в 2-х т. Том І. Мюнхен, 1958. 308 с.
 • 36. 100 найвідоміших образів української міфології. Ки їв: Книжковий дім «Орфей», 2012. 448 с.
 • 37. Марутян А. Интерьер армянского народного жилища (вторая половина ХІХ — начало ХХ в. Армянская этнография и фольклор: материалы и исследования. Ереван, 1989. Т. 17. С. 93 (Материалы к «Кавказкому историко-этнографическому атласу»).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »