« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 77—83

УДК 930(477.83/.86)”1911”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.077

«ЗАПОРОЖСЬКІ ІГРИЩА» 1911 РОКУ У ЛЬВОВІ — ПЕРШІ НАЦІОНАЛЬНІ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ

СОВА Андрій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0548-4975
 • доктор історичних наук, доцент, старший дослідник,
 • кафедра олімпійської освіти, Львівський державний
 • університет фізичної культури імені Івана Боберського,
 • вул. Костюшка, 11, 79007, м. Львів, Україна;
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича,
 • НАН України, відділ новітньої історії,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sovaandrij1980@gmail.com

Анотація. Мета дослідження — комплексно проаналізувати одну із ключових сторінок історії українського спорту Галичини напередодні Першої світової війни — «Запорожські ігрища» 1911 р. у Львові. У статті приділено увагу передумовам, програмі, результатам перших національних спортивних змагань українців та спортивній термінології тієї доби.

Територіальні межі дослідження охоплюють Львів — місце проведення змагань та Галичину; хронологічні — жовтень 1911 р.

Джерельною базою для аналізу в дослідженні стали українськомовні видання, що вийшли друком у 1911 р., зокрема львівські часописи «Діло», «Вісти з Запорожа»; ювілейний альманах спортового товариства «Україна», виданий з нагоди 25-ліття організації (Львів, 1936 р.); епістолярна спадщина організаторів змагань — Івана Боберського (1873—1947) і Степана Гайдучка (1890—1976), яка зберігається у Центральному державному історичному архіві України у Львові. Важливим джерелом, яке доповнило та візуалізувало ці події, стали фотографії зі змагань та нагорода Ігоря Федіва за перше місце у стрибках у висоту, збережені у приватному архіві Степана Гайдучка (м. Львів).

Методологія дослідження базується на використанні принципів історизму, науковості, системності, верифікації, авторської об’єктивності, статистичного методу та комплексного аналізу.

Ключові слова: Галичина, Львів, Стрий, Іван Боберський, Степан Гайдучок, Петро Франко, Перші Запорожські ігрища, «Україна», «Український спортовий кружок», «Змаговий союз», «Сокіл-Батько», «Січ», фізичне виховання, спорт, змагання.

Надійшла 4.01.2023

Список використаних джерел

 • 1. Сова А. Іван Боберський — провідний діяч українського сокільського руху. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2017. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття. С. 3—22.
 • 2. Сова А., Тимчак Я. Іван Боберський: формування української тіловиховної традиції в Академічній гімназії у Львові в першій чверті ХХ століття. Новітня доба. Вип. 2. С. 16—26. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014.
 • 3. Sova A., Romaniuk M. Ivan Boberskyi’s pedagogical activity at Bazilian Sisters Servants Gymnasium in Lviv (1906—1914). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk (East European Historical Bulletin, 2019). Special issue. № 4. S. 71—80.
 • 4. Сова А. Іван Боберський — популяризатор лещетарства серед українців. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 3—4. С. 53—59.
 • 5. Сова А. Іван Боберський — засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у Львові. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». Івано-Франківськ, 2017. Ч. 29—30. С. 166—175.
 • 6. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с.
 • 7. Бутель М. С. Т. «Україна» — 1911—1936 рр. СТ Україна Львів. 25 ліття 1911—1936. Львів: Накладом С. Т. «Україна», 1936. С. 19—29.
 • 8. Старшина. На Запорозьких змаганнях зміряйтесь спортсмени! Дїло. Львів, 1911. 4 н. ст. жовтня (21 вересня ст. ст.). Чис. 219. С. 6.
 • 9. Перші запорожські змаганя в легкій атлєтицї. Дїло. Львів, 1911. 14 н. ст. жовтня (31 вересня ст. ст.). Чис. 228. С. 5.
 • 10. Гайдучок С. Із наших спортів. Запорожські змаганя. Дїло. Львів, 1911. 24 н. ст. жовтня (11 жовтня ст. ст.). Чис. 236. С. 7.
 • 11. Верхола О. Легкоатлєтика. СТ Україна Львів. 25 ліття 1911—1936. Львів: Накладом С. Т. «Україна», 1936. С. 79—86.
 • 12. Осяги I. змагань запорожських. Дїло. Львів, 1911. 17 н. ст. жовтня (4 жовтня ст. ст.). Чис. 230. С. 7.
 • 13. Зелений А. «Україна». Вісти з Запорожа. Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств. Львів, 1912. 30 сїчня. Чис. 65. С. 4.
 • 14. Обід в недїлю 15.X. Дїло. Львів, 1911. 11 н. ст. жовтня (28 вересня ст. ст.). Чис. 225. С. 7.
 • 15. Бутель М. Копаний мяч (1911—1936. р.). СТ Україна Львів. 25 ліття 1911—1936. Львів: Накладом С. Т. «Україна», 1936. С. 49—63.
 • 16. Дружина «України» (15.Х.1911) на площі «Сокола-Батька». Вісти з Запорожа. Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств. Львів, 1912. 30 сїчня. Чис. 65. С. 4.
 • 17. Стріча між «І. Україною» а «І. У. С. К.». Дїло. Львів, 1911. 17 н. ст. жовтня (4 жовтня ст. ст.). Чис. 230. С. 7.
 • 18. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 366. Оп. 1. Спр. 11. 139 арк.
 • 19. Колекція відзнак. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »