« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 77—83

УДК 930(477.83/.86)”1911”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.077

«ЗАПОРОЖСЬКІ ІГРИЩА» 1911 РОКУ У ЛЬВОВІ — ПЕРШІ НАЦІОНАЛЬНІ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ

СОВА Андрій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0548-4975
 • доктор історичних наук, доцент, старший дослідник,
 • кафедра олімпійської освіти, Львівський державний
 • університет фізичної культури імені Івана Боберського,
 • вул. Костюшка, 11, 79007, м. Львів, Україна;
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича,
 • НАН України, відділ новітньої історії,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sovaandrij1980@gmail.com

Анотація. Мета дослідження — комплексно проаналізувати одну із ключових сторінок історії українського спорту Галичини напередодні Першої світової війни — «Запорожські ігрища» 1911 р. у Львові. У статті приділено увагу передумовам, програмі, результатам перших національних спортивних змагань українців та спортивній термінології тієї доби.

Територіальні межі дослідження охоплюють Львів — місце проведення змагань та Галичину; хронологічні — жовтень 1911 р.

Джерельною базою для аналізу в дослідженні стали українськомовні видання, що вийшли друком у 1911 р., зокрема львівські часописи «Діло», «Вісти з Запорожа»; ювілейний альманах спортового товариства «Україна», виданий з нагоди 25-ліття організації (Львів, 1936 р.); епістолярна спадщина організаторів змагань — Івана Боберського (1873—1947) і Степана Гайдучка (1890—1976), яка зберігається у Центральному державному історичному архіві України у Львові. Важливим джерелом, яке доповнило та візуалізувало ці події, стали фотографії зі змагань та нагорода Ігоря Федіва за перше місце у стрибках у висоту, збережені у приватному архіві Степана Гайдучка (м. Львів).

Методологія дослідження базується на використанні принципів історизму, науковості, системності, верифікації, авторської об’єктивності, статистичного методу та комплексного аналізу.

Ключові слова: Галичина, Львів, Стрий, Іван Боберський, Степан Гайдучок, Петро Франко, Перші Запорожські ігрища, «Україна», «Український спортовий кружок», «Змаговий союз», «Сокіл-Батько», «Січ», фізичне виховання, спорт, змагання.

Надійшла 4.01.2023

Список використаних джерел

 • 1. Сова А. Іван Боберський — провідний діяч українського сокільського руху. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2017. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття. С. 3—22.
 • 2. Сова А., Тимчак Я. Іван Боберський: формування української тіловиховної традиції в Академічній гімназії у Львові в першій чверті ХХ століття. Новітня доба. Вип. 2. С. 16—26. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014.
 • 3. Sova A., Romaniuk M. Ivan Boberskyi’s pedagogical activity at Bazilian Sisters Servants Gymnasium in Lviv (1906—1914). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk (East European Historical Bulletin, 2019). Special issue. № 4. S. 71—80.
 • 4. Сова А. Іван Боберський — популяризатор лещетарства серед українців. Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 3—4. С. 53—59.
 • 5. Сова А. Іван Боберський — засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у Львові. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина». Івано-Франківськ, 2017. Ч. 29—30. С. 166—175.
 • 6. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с.
 • 7. Бутель М. С. Т. «Україна» — 1911—1936 рр. СТ Україна Львів. 25 ліття 1911—1936. Львів: Накладом С. Т. «Україна», 1936. С. 19—29.
 • 8. Старшина. На Запорозьких змаганнях зміряйтесь спортсмени! Дїло. Львів, 1911. 4 н. ст. жовтня (21 вересня ст. ст.). Чис. 219. С. 6.
 • 9. Перші запорожські змаганя в легкій атлєтицї. Дїло. Львів, 1911. 14 н. ст. жовтня (31 вересня ст. ст.). Чис. 228. С. 5.
 • 10. Гайдучок С. Із наших спортів. Запорожські змаганя. Дїло. Львів, 1911. 24 н. ст. жовтня (11 жовтня ст. ст.). Чис. 236. С. 7.
 • 11. Верхола О. Легкоатлєтика. СТ Україна Львів. 25 ліття 1911—1936. Львів: Накладом С. Т. «Україна», 1936. С. 79—86.
 • 12. Осяги I. змагань запорожських. Дїло. Львів, 1911. 17 н. ст. жовтня (4 жовтня ст. ст.). Чис. 230. С. 7.
 • 13. Зелений А. «Україна». Вісти з Запорожа. Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств. Львів, 1912. 30 сїчня. Чис. 65. С. 4.
 • 14. Обід в недїлю 15.X. Дїло. Львів, 1911. 11 н. ст. жовтня (28 вересня ст. ст.). Чис. 225. С. 7.
 • 15. Бутель М. Копаний мяч (1911—1936. р.). СТ Україна Львів. 25 ліття 1911—1936. Львів: Накладом С. Т. «Україна», 1936. С. 49—63.
 • 16. Дружина «України» (15.Х.1911) на площі «Сокола-Батька». Вісти з Запорожа. Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств. Львів, 1912. 30 сїчня. Чис. 65. С. 4.
 • 17. Стріча між «І. Україною» а «І. У. С. К.». Дїло. Львів, 1911. 17 н. ст. жовтня (4 жовтня ст. ст.). Чис. 230. С. 7.
 • 18. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 366. Оп. 1. Спр. 11. 139 арк.
 • 19. Колекція відзнак. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »