« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 250—256

УДК 821.161.2-14.09:[784.71:355.425(477.8)”19″УПА]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.250

ГЕРОЇКА ПОВСТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ

СОКІЛ Ганна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • докторка філологічних наук, професорка,
 •  кафедра української фольклористики,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. У статті йдеться про героїчний зміст пісень періоду ОУН-УПА, прославлення та величання учасників визвольних змагань. Розглядаються домінантні позиції військової героїки як втілення етнокультурних ціннісних орієнтирів українців. На сучасному етапі в період активної боротьби проти московських загарбників особливо актуальними стають дослідження про героїчні подвиги українських воїнів. Об’єктом дослідження є повстанські пісні, предметом — сфера героїчного, трактування його як найвищого виявлення самовідданості й мужності в бою, зображення й поетизація духовної величі захисників України. Мета запропонованої статті — проаналізувати проблеми вияву героїчного в повстанській пісні засобами поетичного слова, розглянути зв’язок із категоріями естетичного й трагічного, розкрити образ героя-повстанця крізь призму героїки. Акцентовано на закономірності трагічного в концептуально-подієвій та емоційній сферах. У контексті сучасних викликів спроектовано співзвучність повстанських тез із гаслом «Герої не вмирають». Зроблено спробу зіставлення героїчних мотивів повстанських пісень з основними ідеями, втіленими в окремих документах, які перебували в розпорядженні воїнів, а саме Декалогу («Десяти заповідей українських націоналістів»), підкреслено тяглість народної пісні та спроєктованість її на сучасні події, популярність героїчної тематики та перспективність дослідження її для наступних студій.

Матеріалом для статті послужили опубліковані фольклорні тексти, а також польові матеріали. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному залученні різних методів, принципів і концепцій соціогуманітарних наук, зокрема аналітико-теоретичного, міждисциплінарного.

Ключові слова: героїчне, трагічне, саможертовність, образ повстанця, відвага, мужність, сфера свободи, дух нескореності.

Надійшла 11.01.2023

Список використаних джерел

 • 1. Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література. Онтологія спадковості. Київ: Амадей, 2001. 214 с.
 • 2. Ярмоленко Н. Український усний героїчний епос: динаміка традиції. Київ, 2010. 550 с.
 • 3. Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. Львів, 2003. 320 с.
 • 4. Рудакова Н. Специфіка фольклорної поетики у відтво­ренні героїки козацтва. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський університет, 2009. Вип. 32. С. 363—368
 • 5. Стратілат А. Героїчний образ захисника Вітчизни в українських народних думах і казках. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський університет, 2008. Вип. 30. С. 269—272.
 • 6. Етимологічний словник української мови: в семи томах. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1.
 • 7. Фролова К.П. Героїчне в літературі. Українська літературна енциклопедія. Київ, 1988. Т. 1.
 • 8. Кравченко Уляна. Вороги, як повінь, ішли без упину… Стрілецька Голгофа: спроба антології. Упоряд. Т.Ю. Салиги. Львів: Каменяр. 1992.
 • 9. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років. Львів: Галицька Видавнича Спілка; Київ: Українська Видавнича Спілка, 2003. 581 с.
 • 10. Сокіл Г. «В лісі смерековім у Вишній Рожанці…» Літопис Бойківщини. ЗСА —Канада ­— Україна, 2019. Ч. 1/96 (107). С. 20—23.
 • 11. Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Літопис УПА. Торонто, 1996; Львів: Спільне укра­їнсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1997.Т. 25. 556 с.
 • 12. Сокіл Г. Повстанські пісні — героїчний літопис українського народу. Воля і Батьківщина. 2004. № 2—3. С. 146—152.
 • 13. Дем’ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА. Нарис історії та фольклористики (Частина 4). Визвольний шлях. 2000. Кн. 6 (627). С. 37—53.
 • 14. Трембіцький А. Повстанська пісня – складова усно-писемної культури українців. Народна творчість українців у просторі та часі. Науковий збірник. Луцьк, 2018. С. 534–545.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »