Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 250—256

УДК 821.161.2-14.09:[784.71:355.425(477.8)”19″УПА]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.250

ГЕРОЇКА ПОВСТАНСЬКИХ ПІСЕНЬ

СОКІЛ Ганна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • докторка філологічних наук, професорка,
 •  кафедра української фольклористики,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. У статті йдеться про героїчний зміст пісень періоду ОУН-УПА, прославлення та величання учасників визвольних змагань. Розглядаються домінантні позиції військової героїки як втілення етнокультурних ціннісних орієнтирів українців. На сучасному етапі в період активної боротьби проти московських загарбників особливо актуальними стають дослідження про героїчні подвиги українських воїнів. Об’єктом дослідження є повстанські пісні, предметом — сфера героїчного, трактування його як найвищого виявлення самовідданості й мужності в бою, зображення й поетизація духовної величі захисників України. Мета запропонованої статті — проаналізувати проблеми вияву героїчного в повстанській пісні засобами поетичного слова, розглянути зв’язок із категоріями естетичного й трагічного, розкрити образ героя-повстанця крізь призму героїки. Акцентовано на закономірності трагічного в концептуально-подієвій та емоційній сферах. У контексті сучасних викликів спроектовано співзвучність повстанських тез із гаслом «Герої не вмирають». Зроблено спробу зіставлення героїчних мотивів повстанських пісень з основними ідеями, втіленими в окремих документах, які перебували в розпорядженні воїнів, а саме Декалогу («Десяти заповідей українських націоналістів»), підкреслено тяглість народної пісні та спроєктованість її на сучасні події, популярність героїчної тематики та перспективність дослідження її для наступних студій.

Матеріалом для статті послужили опубліковані фольклорні тексти, а також польові матеріали. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному залученні різних методів, принципів і концепцій соціогуманітарних наук, зокрема аналітико-теоретичного, міждисциплінарного.

Ключові слова: героїчне, трагічне, саможертовність, образ повстанця, відвага, мужність, сфера свободи, дух нескореності.

Надійшла 11.01.2023

Список використаних джерел

 • 1. Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література. Онтологія спадковості. Київ: Амадей, 2001. 214 с.
 • 2. Ярмоленко Н. Український усний героїчний епос: динаміка традиції. Київ, 2010. 550 с.
 • 3. Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. Львів, 2003. 320 с.
 • 4. Рудакова Н. Специфіка фольклорної поетики у відтво­ренні героїки козацтва. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський університет, 2009. Вип. 32. С. 363—368
 • 5. Стратілат А. Героїчний образ захисника Вітчизни в українських народних думах і казках. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський університет, 2008. Вип. 30. С. 269—272.
 • 6. Етимологічний словник української мови: в семи томах. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 1.
 • 7. Фролова К.П. Героїчне в літературі. Українська літературна енциклопедія. Київ, 1988. Т. 1.
 • 8. Кравченко Уляна. Вороги, як повінь, ішли без упину… Стрілецька Голгофа: спроба антології. Упоряд. Т.Ю. Салиги. Львів: Каменяр. 1992.
 • 9. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років. Львів: Галицька Видавнича Спілка; Київ: Українська Видавнича Спілка, 2003. 581 с.
 • 10. Сокіл Г. «В лісі смерековім у Вишній Рожанці…» Літопис Бойківщини. ЗСА —Канада ­— Україна, 2019. Ч. 1/96 (107). С. 20—23.
 • 11. Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Літопис УПА. Торонто, 1996; Львів: Спільне укра­їнсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1997.Т. 25. 556 с.
 • 12. Сокіл Г. Повстанські пісні — героїчний літопис українського народу. Воля і Батьківщина. 2004. № 2—3. С. 146—152.
 • 13. Дем’ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА. Нарис історії та фольклористики (Частина 4). Визвольний шлях. 2000. Кн. 6 (627). С. 37—53.
 • 14. Трембіцький А. Повстанська пісня – складова усно-писемної культури українців. Народна творчість українців у просторі та часі. Науковий збірник. Луцьк, 2018. С. 534–545.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »