« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 396—405

УДК [[061.2:334.71]:677.07](477.86)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.396

РОЛЬ «ЛІГИ ПРОМИСЛОВОЇ ДОПОМОГИ» У РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ОДЯГ, ТКАНИНА, МЕРЕЖИВО)

КОЗАКЕВИЧ Олена

Анотація. Розглянуто значення «Ліги Промислової Допомоги» у розвитку текстильних промислів Галичини поч. ХХ ст., зокрема на Станиславівщині*. Окреслено основні напрямки функціонування відповідних осередків, локальні особливості ремесел.

Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження станиславівських відділів «Ліги Промислової Допомоги» в контексті розвитку текстильних промислів окресленого періоду.

Мета — окреслити основні напрямки функціонування цієї інституції на Станиславівщині та її значення у контексті соціокультурних чинників поч. ХХ ст.

Об’єкт дослідження — діяльність «Ліги Промислової Допомоги» на Станиславівщині, предмет — розвиток текстильних промислів та ремесел, зокрема вбрання, текстилю, мережива в Галичині кінця ХІХ — поч. ХХ ст.

Джерельна база — літературні, архівні документи, звіти, періодика, фотоматеріали з фондів науково-дослідних інституцій України та Польщі.

Новизна публікації — введення в науковий обіг нових матеріалів про діяльність станиславівських осередків «Ліги Промислової Допомоги».

Методологічною основою статті є принцип історизму.

Ключові слова: «Ліга Промислової Допомоги», Галичина, Станиславівщина, промисел, ремесла, одяг, текстиль, мереживо, традиція, осередки.

Надійшла 11.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Filozof T. Liga Pomocy Przemysłowej i jej Podkarpackie agendy. Biznes i Etos. 2013. № 2 (10). S. 34—35.
 • 2. Filozof T. Skorowidze i księgi adresowe jako żrуdło do poznania struktury gospodarczej Galicji Wschodniej (wykaz firm i podmiotуw gospodarczych branży naftowej w 1912 r.). Gospodarka i Nauka. 2014. № 14. S. 159—169.
 • 3. Kruk D. Instytucjionalne formy wspierania rozwoju przemyslu Galicji w dobie autonomii. Zeszyty Naukowe UEK. Krakуw, 2015. № 6 (942). S. 93—105.
 • 4. Kargol T. Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na prze łomie XIX i XX w. (do 1918 r.). Studia z historii społeczno-gospodarczej. Kraków, 2010. T. VII. S. 133—149.
 • 5. Kozak Sz. Aktywność gospodarcza kobiet w Galicji w świetle «Skorowidza przemysłowo-handlowego» z 1912 roku. Studia z historii społeczno-gospodarczej. Krakуw, 2014. T. XIII. S. 81—95.
 • 6. Козакевич О. Ліга промислової допомоги: основні напрями діяльності (за матеріалами першої третини ХХ ст.). Мистецтвознавство. № 12. Львів, 2012. С. 107—118.
 • 7. Козакевич О. «Ліга Промислової Допомоги» та її значення у розвитку промислів та ремесел Галичини в першій третині ХХ. Ukraińcy i ich sąsiedzi na przesztrzeni wiekуw: polityka, gospodarka, religija, kultura i życie codzienne. Red. Roman Drozd, Bohdan Halczak. T. II. Słupsk; Warszawa, 2021. S. 31—45.
 • 8. Козакевич О. Виставкова діяльність Ліги Промислової Допомоги: передумови. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VII Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 вересня 2019 р. Львів, 2020. С. 30—32.
 • 9. Козакевич О. Осередки текстильного виробництва на Станіславівщині: передумови створення, діяльність, асортимент. W obliczu nowej rzeczewistości. Stani sіawуw i Ziemia Stanisławowska w latach 1918—1923. Red. nauk. P. Hawrylyszyn, M. Kardaś, A. Ostanek. Polityka — Wojsko — Administracja — Kultura. T. II. Warszawa; Ivano-Frankiwsk, 2019. S. 221—247.
 • 10. Козакевич О. Ліга Промислової Допомоги: передумови створення та початки діяльності (структура, статути). Народознавчі зошити. № 5 (131). Львів, 2016. С. 1119—1132.
 • 11. Kozakevych O. Activity of the Industry Assistance Leage in Eastern Galicia in the beginning of the XXth century. Streszczenia wystąpień «Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej». Białystok, 2012. S. 133—136.
 • 12. Kozakevych O. Działalność Ligi Pomocy Przemysłowej na terenach Galicji Wschodniej w pierszym trzydziestoleciu XX stulecia. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Red. W. Walzcak, K. Łopatecki. T. VI. Białystok, 2013. S. 391—414.
 • 13. Kozakevych O. «Liga Pomocy Przemysłowej» — ośrodki, statuty, działalność (1903—1907). Polacy na obczyźnie. Poznań; Kalisz, 2016. S. 55—76.
 • 14. Kozakevych O. Liga Pomocy Przemysłowej: przesłanki stworzenia i początki dziaіalności (struktura, statuty). Och rona dziedzictwa kulturowego — intertemporalność, archiwum pamięci. Poznań; Kalisz, 2018. S. 120—139.
 • 15. Kozakewycz O. Rola kobiet w powstaniu i działalności Ligi Pomocy Przemysłowej. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. XII. Białystok, 2020. S. 581—604.
 • 16. W sprawie Jarmarku wyrobуw krajowych we Lwowie. Korespondencja Przemysłowa. Lwów, 1904. R. I. № 4. S. 29.
 • 17. Центральний Державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІАУЛ). ЦДІАУЛ. Справа про діяльність товариства Промислова Допомога у Львові (1904—1905). Ф. 165. Оп. 4. Спр. 238.
 • 18. ЦДІАУЛ. Справа про надання дотацій Лізі Промислової Допомоги у Львові на піднесення домашнього промислу в Галичині. 1912. Ф. 165. Оп. 9. Спр. 132. 76 арк.
 • 19. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1907. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 422. 54 арк.
 • 20. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1912. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 424.
 • 21. ЦДІАУЛ. Отчет о деятельности Общества Женщин Помоц Пшемыслова в гор.  Львове за 1911—1912. Ф. 165. Оп. 9. Спр. 8.
 • 22. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1907. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 422. 54 арк.
 • 23. Sprawozdanie z działalności Ligi Pomocy Przemysłowej za czas od 15.sierpnia 1908 do 31.grudnia 1909. Tj. za szуsty rok istnienia. Lwуw, 1910.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »