« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 396—405

УДК [[061.2:334.71]:677.07](477.86)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.396

РОЛЬ «ЛІГИ ПРОМИСЛОВОЇ ДОПОМОГИ» У РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ СТАНИСЛАВІВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ОДЯГ, ТКАНИНА, МЕРЕЖИВО)

КОЗАКЕВИЧ Олена

Анотація. Розглянуто значення «Ліги Промислової Допомоги» у розвитку текстильних промислів Галичини поч. ХХ ст., зокрема на Станиславівщині*. Окреслено основні напрямки функціонування відповідних осередків, локальні особливості ремесел.

Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження станиславівських відділів «Ліги Промислової Допомоги» в контексті розвитку текстильних промислів окресленого періоду.

Мета — окреслити основні напрямки функціонування цієї інституції на Станиславівщині та її значення у контексті соціокультурних чинників поч. ХХ ст.

Об’єкт дослідження — діяльність «Ліги Промислової Допомоги» на Станиславівщині, предмет — розвиток текстильних промислів та ремесел, зокрема вбрання, текстилю, мережива в Галичині кінця ХІХ — поч. ХХ ст.

Джерельна база — літературні, архівні документи, звіти, періодика, фотоматеріали з фондів науково-дослідних інституцій України та Польщі.

Новизна публікації — введення в науковий обіг нових матеріалів про діяльність станиславівських осередків «Ліги Промислової Допомоги».

Методологічною основою статті є принцип історизму.

Ключові слова: «Ліга Промислової Допомоги», Галичина, Станиславівщина, промисел, ремесла, одяг, текстиль, мереживо, традиція, осередки.

Надійшла 11.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Filozof T. Liga Pomocy Przemysłowej i jej Podkarpackie agendy. Biznes i Etos. 2013. № 2 (10). S. 34—35.
 • 2. Filozof T. Skorowidze i księgi adresowe jako żrуdło do poznania struktury gospodarczej Galicji Wschodniej (wykaz firm i podmiotуw gospodarczych branży naftowej w 1912 r.). Gospodarka i Nauka. 2014. № 14. S. 159—169.
 • 3. Kruk D. Instytucjionalne formy wspierania rozwoju przemyslu Galicji w dobie autonomii. Zeszyty Naukowe UEK. Krakуw, 2015. № 6 (942). S. 93—105.
 • 4. Kargol T. Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na prze łomie XIX i XX w. (do 1918 r.). Studia z historii społeczno-gospodarczej. Kraków, 2010. T. VII. S. 133—149.
 • 5. Kozak Sz. Aktywność gospodarcza kobiet w Galicji w świetle «Skorowidza przemysłowo-handlowego» z 1912 roku. Studia z historii społeczno-gospodarczej. Krakуw, 2014. T. XIII. S. 81—95.
 • 6. Козакевич О. Ліга промислової допомоги: основні напрями діяльності (за матеріалами першої третини ХХ ст.). Мистецтвознавство. № 12. Львів, 2012. С. 107—118.
 • 7. Козакевич О. «Ліга Промислової Допомоги» та її значення у розвитку промислів та ремесел Галичини в першій третині ХХ. Ukraińcy i ich sąsiedzi na przesztrzeni wiekуw: polityka, gospodarka, religija, kultura i życie codzienne. Red. Roman Drozd, Bohdan Halczak. T. II. Słupsk; Warszawa, 2021. S. 31—45.
 • 8. Козакевич О. Виставкова діяльність Ліги Промислової Допомоги: передумови. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VII Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 вересня 2019 р. Львів, 2020. С. 30—32.
 • 9. Козакевич О. Осередки текстильного виробництва на Станіславівщині: передумови створення, діяльність, асортимент. W obliczu nowej rzeczewistości. Stani sіawуw i Ziemia Stanisławowska w latach 1918—1923. Red. nauk. P. Hawrylyszyn, M. Kardaś, A. Ostanek. Polityka — Wojsko — Administracja — Kultura. T. II. Warszawa; Ivano-Frankiwsk, 2019. S. 221—247.
 • 10. Козакевич О. Ліга Промислової Допомоги: передумови створення та початки діяльності (структура, статути). Народознавчі зошити. № 5 (131). Львів, 2016. С. 1119—1132.
 • 11. Kozakevych O. Activity of the Industry Assistance Leage in Eastern Galicia in the beginning of the XXth century. Streszczenia wystąpień «Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej». Białystok, 2012. S. 133—136.
 • 12. Kozakevych O. Działalność Ligi Pomocy Przemysłowej na terenach Galicji Wschodniej w pierszym trzydziestoleciu XX stulecia. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Red. W. Walzcak, K. Łopatecki. T. VI. Białystok, 2013. S. 391—414.
 • 13. Kozakevych O. «Liga Pomocy Przemysłowej» — ośrodki, statuty, działalność (1903—1907). Polacy na obczyźnie. Poznań; Kalisz, 2016. S. 55—76.
 • 14. Kozakevych O. Liga Pomocy Przemysłowej: przesłanki stworzenia i początki dziaіalności (struktura, statuty). Och rona dziedzictwa kulturowego — intertemporalność, archiwum pamięci. Poznań; Kalisz, 2018. S. 120—139.
 • 15. Kozakewycz O. Rola kobiet w powstaniu i działalności Ligi Pomocy Przemysłowej. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. XII. Białystok, 2020. S. 581—604.
 • 16. W sprawie Jarmarku wyrobуw krajowych we Lwowie. Korespondencja Przemysłowa. Lwów, 1904. R. I. № 4. S. 29.
 • 17. Центральний Державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІАУЛ). ЦДІАУЛ. Справа про діяльність товариства Промислова Допомога у Львові (1904—1905). Ф. 165. Оп. 4. Спр. 238.
 • 18. ЦДІАУЛ. Справа про надання дотацій Лізі Промислової Допомоги у Львові на піднесення домашнього промислу в Галичині. 1912. Ф. 165. Оп. 9. Спр. 132. 76 арк.
 • 19. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1907. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 422. 54 арк.
 • 20. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1912. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 424.
 • 21. ЦДІАУЛ. Отчет о деятельности Общества Женщин Помоц Пшемыслова в гор.  Львове за 1911—1912. Ф. 165. Оп. 9. Спр. 8.
 • 22. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1907. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 422. 54 арк.
 • 23. Sprawozdanie z działalności Ligi Pomocy Przemysłowej za czas od 15.sierpnia 1908 do 31.grudnia 1909. Tj. za szуsty rok istnienia. Lwуw, 1910.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »