« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 435—441

УДК 739.2.071(477)Г.Полькова 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.435

АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ГАННИ ПОЛЬКОВОЇ В ЮВЕЛІРСТВІ КОМПАНІЇ КЮД «ЛОБОРТАС»

ЛУЦЬ Сергій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7248-230x
 • кандидат мистецтвознавства, старший викладач,
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32300, м. Кам’янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: luts_s@ukr.net

Анотація. Проаналізовано аспекти, що формують комплекс характерних індивідуальних прийомів та принципів художньо-конструктивного формотворення у творчості художниці-дизайнерки Ганни Полькової, що певною мірою відображає специфіку творчих процесів та особливості концепції художньої системи провідної української ювелірної компанії КюД «Лобортас», а також тенденції розвитку сучасного українського ювелірного мистецтва загалом.

Метою статті є дослідження творчості української художниці-дизайнерки Ганни Полькової, аналізуючи основні принципи та методи формотворення сучасного ювелірства на прикладі її діяльності в компанії КюД «Лобортас».

Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексної методології, яка формується з поєднання низки наукових методів: інтерв’ювання, структурно-типологічного, аналітико-описового, образно-стилістичного аналізу.

Встановлено, що головними чинниками успішного поступу та високих фахових результатів є оригінальна методика побудови художньо-конструктивної системи створення ювелірних предметів, де в основі є формування індивідуальних принципів роботи. Зокрема, виявлено, що завдяки специфіці дизайну, що вирізняється застосуванням аналітичних прийомів архітектурного мислення, у процесі безпосереднього створення композиції ювелірного виробу, системно та комплексно проводяться експериментально-дослідницькі методи формотворення на всіх стадіях творчого процесу.

Ключові слова: Ганна Полькова, КюД «Лобортас», українське сучасне ювелірство, дизайн, система, концепція, архітектурні принципи, методи формотворення.

Надійшла 6.03.2023

Список використаних джерел

 • 1. Луць С.В. Класичний ювелірний Дім «Лобортас» і Українське ювелірство кінця ХХ — початку ХХІ століття. Проєкт «Енциклопедія художнього металу»: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2021. 280 с.
 • 2. Рукотворний світ: каталог. Київ: Ковальська майстерня, 2011. Вип. 4. С. 84—85.
 • 3. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. Київ: Либідь, 2005. 280 с.: іл.
 • 4. Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен: альбом-каталог. Київ: Атлант Юем СІ, 2002. 511 с.
 • 5. Шмагало Р.Т. Художній метал України ХХ — поч. ХХІст. Енциклопедія художнього металу. Львів: Апріорі, 2015. Т. 2. С. 212.
 • 6. Пасічник Л.В. Ювелірне мистецтво України ХХ—ХХІ століть. Проєкт «Наукова книга» (Молоді Вчені): монографія. Київ: Наукова думка, 2017. 299 с.: іл.
 • 7. Винничук М.С. Дизайн-проектування ювелірних виро бів на основі принципів трансформації. М.С. Вин ни чук, М.В. Колосніченко, В.О. Мусієнко, А.Ю. Ан то ню жен ко. Вісник Хмельницького національного уні верситету. Тех нічні науки. Хмельницький, 2016. №6. С.138143.
 • 8. Барбалат О.В., Школьна О.В. Візантійсько-києво руські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів України. Art and design. Київ, 2020. № 2. C. 14—26.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »