« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 459—463

УДК 811.161.2’282(477.65)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.459

ДІАЛЕКТИЗМИ СІЛ РОЗНОШЕНСЬКЕ ТА ВЕЛИКІ ТРОЯНИ ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БАБЕНКО-ЖИРНОВА Марина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1886-1234
 • кандидатка філологічних наук, доцента
 • Київського кооперативного інституту бізнесу і права,
 • вул. Ломоносова, 18, 03022, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: Marina_Vitaliivna@ukr.net

КОНДРАТЮК Євген

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2010-8601
 • студент 1 курсу спеціальності
 • «Англійська мова та англомовні культури»,
 • Пряшівський університет, філософський факультет,
 • вул. 17 листопада, 15, Пряшів, Словаччина,
 • Контакти: e-mail: 13evgen.kondratiuk13@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена аналізу говірки сіл Розношенське та Великі Трояни Голованівського району Кіровоградської області. Вивчення мовних особливостей кожного регіону доводить актуальність локальних досліджень говірок певних сіл, містечок. Така робота потрібна для подальших глибинних студій, систематизації знань, укладань лінгвістичних атласів для певної області. З огляду на це метою дослідження є з’ясування лексичних особливостей говірки вказаних сіл. Діалектизми досліджуваного краю цікаві тим, що поєднують у собі риси степового говору у межах південно-східного наріччя і подільського говору у межах південно-західного наріччя. У статті простежується історичний контекст формування місцевої говірки, а також виокремлено тематичні групи діалектизмів. Отож предметом дослідження є лексичні та морфологічні особливості функціонування діалектизмів, а об’єктом —говірка зазначених сіл. Матеріали для дослідження були зібрані під час спілкування зі старожилами сіл, відвідування різних етнографічних заходів у цих селах.

Методологічною основою дослідження є описовий метод із поєднанням синхронного та діахронного аспектів.

Ключові слова: діалектизми, говірка, наріччя, лексема, фразеологізми.

Надійшла 11.03.2023

Список використаних джерел

 • 1. Березовська Г.Східноподільські говірки в контексті подільського говору. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини: зб. наук. праць. 2012. Вип. 3. С. 8—14.
 • 2. Вікторіна О. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми). Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. Кіровоград, 2010. Вип. 89. Ч. 3. С. 31—36.
 • 3. Вікторіна О. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми). Мовознавчий вісник. Черкаси, 2010. Вип. 11. С. 59—66.
 • 4. Вікторіна О. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво. 2006. 436 с.
 • 5. Громко Т., Лучик В., Поляруш Т. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини. Кіровоград: РВГІЦ КДПУ, 1999. 224 с.
 • 6. Задорожна Н. Лексичні діалектизми однієї говірки Синюхо-Бузького межиріччя. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. Кіровоград, 2012. Вип. 105 (1). С. 46—52.
 • 7. Мартинова Г. Східні середньонаддніпрянські говірки: до проблеми класифікації. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Вип. 100. С. 460—464.
 • 8. Романченко А. Говірка села Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області. Записки з українського мовознавства. 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2016_23_12

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »