« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 614—622

УДК 398.332.42(477.86=161.2)”185/202″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.614

СПЕЦИФІКА ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ ПОКУТЯН: НОВОРІЧНИЙ ЗВИЧАЙ «БИЧКИ»

РОМАНІВ Михайло

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0898-4350
 • аспірант, ЛНУ імені Івана Франка,
 • кафедра етнології,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: romaniv0210@gmail.com

Анотація. Мета статті — розглянути одну з характерних особливостей зимової календарно-побутової обрядовості — новорічний звичай «ходіння з бичками». Новорічна традиція відвідування осель хлопчиками з дерев’яними іграшками-фігурками «бичками» переслідувала дві цілі: побажання добробуту господарям, передусім забезпечення приплоду домашньої худоби, й ворожіння на майбутній рік. Яскраво вираженою є локальна специфіка звичаю (залежно від конкретної місцевості), що проявляється на різних рівнях: від технології виготовлення та художнього оформлення «бичків», їх кількості, тематичного спектра, назв фігурок і народної семіотики до способів ворожіння, символічної крадіжки фігурок-іграшок і варіантів їх подальшого використання. Окреслено ареал розповсюдження звичаю в межах історико-етнографічного району Покуття (територіальні межі дослідження), виявлено місцевості його найбільшого поширення; простежено часову трансформацію традиції «ходіння з бичками» та особливості дотримання звичаю серед сучасних покутян.

Хронологічні межі дослідження — друга половина XIX — початок ХХI століття.

Методологія дослідження базується на теоретичному аналізі, систематизації і класифікації, порівняльно-історичному огляді та безпосередніх спостереженнях автора.

Ключові слова: Покуття, Снятинщина, Коломийщина, Городенківщина, зимова календарно-побутова обрядовість, Новий рік, «бички», звичай, ворожіння.

Надійшла 30.05.2023

Список використаних джерел

 • 1. Харчишин О. Календарно-обрядовий фольклор Покуття: тяглість та змінність традиції. Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 61—74.
 • 2. Серебрякова О. «Нині Мелані, завтра Василі…» (фраг­мент зимової обрядовості покутян). Народознавчі зошити. 2017. № 2. С. 355—367.
 • 3. Kolberg O. Pokucie: Obrazy etnograficzne. Kraków: W drukarni uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882. T. I. 360 s.
 • 4. Белоусъ М. Маланка. Народный обходъ въ навечеріе св. Василія и Нового Года. Коломыя. 1907. 16 с.
 • 5. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 585-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиційна зимова календарно-побутова обрядовість українців», зафіксовані Романівим Михайлом Григоровичем у Снятинському р-ні Івано-Франківської обл. 28.06.—10.07.2016 р.). 72 арк.
 • 6. Темченко А.І. Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи. Черкаси: ІнтролігаТор, 2015. 112 с.
 • 7. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 651-Е (Польові етнографічні матеріали до теми: «Традиційна зимова Календарно-побутова обрядовість українців», зафіксовані Романівим Михайлом Григоровичем у Косівському та Коломийському р-нах Івано-Франківської обл. 26.06—08.07.2018 р.). 45 арк.
 • 8. Паньків М. Покутські «бички». Берегиня. 1995. № 3—4. С. 133—136.
 • 9. Кірєєва Р. Новорічна дитяча гра-ворожба «бички». Ямгорів: літературно-краєзнавчий і мистецький аль­манах. Ямгорів, 2014. Ч. 24—25. С. 286—289.
 • 10. Купчинський Б. Вікно: Історія села від найдавніших часів до наших днів. Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. 360 с.
 • 11. Серебрякова О. Символіко-функціональні особливості ритуальних атрибутів у клеромантичних діях покутян. Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 85—98.
 • 12. Сілецький Р. Дитина в традиційній будівельній обрядовості поліщуків. Народознавчі зошити. 2006. № 3—4. С. 356—363.
 • 13. Kowalski P. Dziecko. Rajska niewinność, wróżby, magia: Wstęp do lektury postaci. Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik naukowo-literacki. Wrocław, 1996. № 4—5. S. 19—30.
 • 14. Словник буковинських говірок. За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. Чернівці, 2005. 687 c.
 • 15. Кобальчинська Р. Покутські «бички», «жеребці». На­родне дитяче ворожіння на Покутті та Буковині. Слово Просвіти. 2004. № 3 (223). 15—21 січня. С. 12—13.
 • 16. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села. Косів: Писаний Камінь. 2008. Т. 6. 388 с.
 • 17. Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej). Lwów. 1897. T. XXV. Z. IV. S. 289—304.
 • 18. Глушко М. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: реконструкція первісного образу та історичного змісту. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2000. Вип. 35—36. С. 399—425.
 • 19. Герус Л. Народна іграшка Покуття. Народознавчі зошити. 2015. № 5. С. 1072—1085.
 • 20. Марчук В.В., Марчук Г.І., Марчук Н.В. Торговиця. Сторінки історії. Івано-Франківськ: Лік, 2010. 320 с.
 • 21. Геродот. Історії в дев’яти книгах. Пер., передм. та прим. А.О. Білецького. Київ: Наукова думка, 1993. 575 c.
 • 22. Публий Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. URL:https://www.many-books.org/auth/5405/book/15247/tatsit_publiy_korneliy
 • 23. Виноградова Л.Н. Гадание. Славянские древности: Этнолингвистический словарь:в 5-ти т.Под общей ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1: А—Г. С. 482—486.
 • 24. Літопис руський. Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця; відп. ред. О.В. Мишанич. Київ, 1989. URL: http://litopys.org.ua/litop/lit.htm
 • 25. Березовська В. Зимові свята молдован Бессарабії у ХІХ столітті (за матеріалами «Кишинівських єпархіальних відомостей»). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Історичні науки», 2017. Вип. 37. С. 156—160.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »