2023 №3 Никорак О.

« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 742—776

УДК [39:746.1/.3.016.4.012.011.26-037](477.8:474.5)”18/19″:930.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.742

ТРАДИЦІЙНІ РУШНИКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ І ЛИТВИ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ДЕКОРУ

НИКОРАК Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929
 • докторка мистецтвознавства, професорка,
 • провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
 • Контакти: e-mail: olenanykorak@gmail.com

КУМПІКАЙТЄ Егле

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4786-8144
 • докторка технічних наук, доцентка,
 • Каунаський технологічний університет,
 • факультет механічної інженерії і дизайну,
 • кафедра виробничої інженерії,
 • вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва.
 • Контакти: e-mail: egle.kumpikaite@ktu.lt

МІЛАШЕНЄ Дайва

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1833-1217
 • докторка технічних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 • Каунаський технологічний університет,
 • факультет механічної інженерії і дизайну,
 • кафедра виробничої інженерії,
 • вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва
 • Контакти: e-mail: daiva.milasiene@ktu.lt

РУКУЙЖЕНЄ Жанета

 • докторка матеріалознавства, лекторка,
 • Каунаський технологічний університет,
 • факультет механічної інженерії і дизайну,
 • кафедра виробничої інженерії,
 • вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва
 • Контакти: e-mail: zaneta.rukuiziene@ktu.lt

Анотація. Стаття написана на основі результатів українсько-литовських міждисциплінарних науково-дослідних проєктів «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» (2018—2019) і «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» (2022—2023) (фінансується Литовською науковою радою, Міністерством освіти і науки України [номер гранту в Литві S-LU-22-5]). Відсутність порівняльного аналізу найприкметніших ознак своєрідності декору західноукраїнських та литовських рушників визначила актуальність і новизну дослідження.

Мета статті — виявити технічні параметри й художньо-стилістичну самобутність традиції декору західноукраїнських і литовських домотканих рушників.

Об’єктом дослідження є традиційні рушники Західної України і Литви, а предметом — спільні та відмінні риси їхнього декору.

Методологічною основою роботи стали мистецтвознавчий, структурний та порівняльно-історичний аналіз принципів формування схем композиції, окремих орнаментальних мотивів, які сприяли виявленню характерних ознак декорування народних рушників досліджуваних теренів України та Литви кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.

Джерельною базою статті послужили: фахові публікації українських і литовських учених у галузі традиційного ткацтва; речові пам’ятки із збірок обстежених музеїв Львова, Коломиї, Косова, Івано-Франківська, Крилоса, Радивилова, Луцька, Вільнюса, Каунаса, Румшішкєса, Крєтінґи, Клайпеди; матеріали багаторічних польових досліджень авторів в Україні та Литві.

У статті проаналізовано різні типи українських і литовських рушників, виявлено регіональну та локальну своєрідність їхньої структури, фактури, мотивів орнаменту, варіативність схем композиції та кольорової гами. Відзначено унікальні й універсальні риси орнаментування українських пам’яток різних історико-етнографічних районів Західного регіону України та аналогічних пам’яток Литви.

Вивчення західноукраїнських і литовських народних рушників засвідчило побутування на цих теренах значної кількості типів тканих виробів та їхніх локальних варіантів. Порівняльний мистецтвознавчий аналіз декору вітчизняних і литовських пам’яток уможливив виявити низку спільних та відмінних художньо-естетичних особливостей, етнічних рис самобутності й локальної своєрідності, які є вагомою складовою національної мистецької спадщини України й Литви.

Ключові слова: західна частина Україна, Литва, ткацтво, традиційні рушники, орнамент, композиція, колорит.

Надійшла 31.05.2023

Список використаних джерел

 • 1. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР. Київ: Наукова думка, 1979. 152 с.
 • 2. Олійник О.В. Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність. Народознавчі Зошити. 2017. № 2 (135). С. 251—174.
 • 3. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 1988. 224 с.
 • 4. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Інституту народознавства НАН України, 2004. 584 с.
 • 5. Nykorak O. The Ukrainian Ritual Cloth-Rushnyk in traditional customs and rituals. Ukrainian Rushnyk: Rituals and Symbols [Exhibition May-October 2004, Winnipeg, Canada]. Kyiv: Rodovid, 2004. 10 s., il.
 • 6. Андрушко Л. Український рушник як поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва: фун­кція, типологія, семантика, художні особливості. Львів, 2010. 166 с.
 • 7. Герус Л. Хліб і тканина в обрядовості українців: функції та змістове навантаження. Народознавчі зошити, 2018. № 5 (143). С. 1096—1105. DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1096.
 • 8. Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. Ки­їв: Друк. Укр. Акад. наук, 1927. 27 с.
 • 9. Станкевич М.Є. До питання національних парадигм українського народного мистецтва. Народознавчі Зошити. 2003. № 1—2. С. 176—179.
 • 10. Станкевич М.Є. Візерунок чи орнамент? (термінологічний, онтологічний погляд і не тільки). Автентичність мистецтва. Львів, 2004. С. 155—170.
 • 11. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Ант, 2005. 340 с.
 • 12. Никорак О.І. Українські народні взористі тканини: порівняльна характеристика. Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX (259): Прації Секції етнографії та фольклористики. С. 179—210.
 • 13. Lietuvių liaudies menas. Audiniai II. J. Balčikonis, M. Glemžaitė, H. Kairiūkštytė-Jacinienė, A. Mikėnaitė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. 312 p.
 • 14. Tallat-Kelpšaite-Niunkiene G. Lietuvin liaudies audiniai (l. Ranksluosciai). Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai. Serija A. 1966. Nr 1(20). p. 107—120.
 • 15. Bernotaitė-Beliauskienė D. Lietuvių liaudies tekstilė. Rankšluosčiai. Vilnius: Lietuvos Dailės muziejus, 2016. 462 p.
 • 16. Bernotaitė-Beliauskienė D. Prie kūno ir sielos: rankšluosčiai. 1 d. Liaudies kultūra, 2018. Nr. 5. P. 76—85.
 • 17. Bernotaitė-Beliauskienė D. Prie kūno ir sielos: rankšluosčiai. 2 d. Liaudies kultūra, 2018. Nr. 6. P. 66—74.
 • 18. Benedikienė R. Dzūkų abrūsėliai: Alytaus kraštotyros muziejaus rankšluosčių rinkinys. Alytus: Alytaus kraštotyros muziejus, 2019. 219 p.
 • 19. Nėnienė I. Zanavykų tekstilės tradicijos: XIX a.—XXI a. pradžia. Vilnius: Technologija, 2010. 431 p.
 • 20. Savoniakaitė V. Audiniai kaimo kultūroje. Lietuvių geometriniai raštai XIX—XX amžiuje. Vilnius: Alma littera, 1998. 245 p.
 • 21. Kudirka J. Liaudies meno savitumas. Kaunas, 1984. P. 95—102.
 • 22. Kudirka J. Vaikai ir liaudies kūryba. Vilnius, 1989. P. 93—107.
 • 23. Kumpikaitė E., Kot L., Nenartavičiūtė E. Comparable Analysis of Folk Home Textile of East Prussia in Territories of Lithuania and Poland, Open
 • Journal of Social Sciences, 2014. Vol. 2, No. 10. P. 19—29.
 • 24. Ragaišienė A., Kumpikaitė E., Rukuižienė Ž. Preservation of Lithuanian Folk Identity in Ethnographic Fabrics. Proceedings of the 14th AUTEX world textile conference. Bursa, 2014. P. 1—5.
 • 25. Kumpikaitė E., Ragaišienė A., Rukuižienė Ž., Kot L., Nenartavičiūtė E. Checked and Striped Lithuanian Home Textile Folk Fabrics. Proceedings of the 13th AUTEX World Textile Conference, Bursa, 2013. P. 1—5.
 • 26. Nenartavičiūtė E. Home Weaving in the 1st Half of the 20th Century. Plateliai. Vilnius, 1999. P. 397—402.
 • 27. Музей етнографії та художнього промислу Інституту на­родо­знавства НАН України (далі — МЕХП) ЕП—63240.
 • 28. Волинський краєзнавчий музей (далі — ВКМ) Д—1360.
 • 29. ВКМ Д—568, 567.
 • 30. Рівненський обласний краєзнавчий музей (далі — РОКМ) Т—2197.
 • 31. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького (далі — НМЛ) НМТ—2313.
 • 32. ВКМ Д—1056.
 • 33. РОКМ Т—3422.
 • 34. Лобачэӯская В. Повязь часоӯ — Беларускі ручнік. Мінск: «Беларусь», 2002. 231 c.
 • 35. РОКМ Р2—435.
 • 36. Кременецький краєзнавчий музей Т—225.
 • 37. НМЛ Т—2993, 1870.
 • 38. ВКМ Р2—435, Д—1056, 226, 1077, 739, 1362, 226; Р2—1461.
 • 39. Музей народної архітектури та побуту ім. К. Шеп­тицького (далі — МНАП) АП—18498, 18499, 18476, 8883.
 • 40. ВКМ Д—1056.
 • 41. Nykorak O., Kumpikaitė E., Herus L., Nenartavičiūtė E., Kozakevych O., Rukuižienė Ž, Kutsyr T. Woven Towels of Western Ukrainian and Lithuania: Techniques, Décor Functions. The International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Kaunas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 124—129.
 • 42. Козакевич О., Куцыр Т. Декор традиционных рушников Украинского Полесья. Традыцыі i сучасны стан культуры i мастацтваў. Зборнiк навуковых артыкулаў. Выпуск 3. Мiнск: Права i эканоміка, 2022, С. 615—619.
 • 43. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського (далі — НМНМГП) № 13606, 14286.
 • 44. Чернівецький обласний художній музей Т—1012, 1013, 1014.
 • 45. МНАП АП—1012, 1014, 1016, 43, 483.
 • 46. МЕХП ЕП—63240.
 • 47. ВКМ Д—123, 99, 567, 568.
 • 48. МЕХП ЕП—76244.
 • 49. Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (далі — МІГ) Т—382.
 • 50. ВКМ Д—305, 274.
 • 51. МЕХП ЕП—6246.
 • 52. ВКМ Д—317, 123, 230, 124, 567, 568.
 • 53. НМЛ Т—1862.
 • 54. ВКМ Д—770, 122, 372, 228.
 • 55. РОКМ Т—2206, 3095, 2442, 2441.
 • 56. РОКМ Т—2197, 3658.
 • 57. РОКМ Т—2206, 2191, 2192.
 • 58. МІГ Т—957, 2313.
 • 59. РОКМ Т—2442, 3095.
 • 60. ВКМ Д—84.
 • 61. Никорак О. Художнє ткацтво. Лемківщина : у 2 т. Львів, 2002. Т. 2. Духовна культура. C. 242—255.
 • 62. Закарпатський музей народної архітектури та побуту (далі — ЗМНАП) Е—343, 347, 349.
 • 63. ЗМНАП Е—347, 4311, 343, 349.
 • 64. Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького (далі —ЗОКМ) Е—3362, 2270.
 • 65. ЗМНАП Е—441, Т—3436.
 • 66. Кара-Васильєва Т. Художні тканини і вишивкаХолм­щини і Підляшшя. Холмщина і Підляшшя. Іс­то­рико-етнографічне дослідження. Київ, 1997. С. 232—240.
 • 67. Ганудель З. Ткацька лексика в українських говорах Східної Словаччини. Наук. збірник Музею українсь­кої культури у Свиднику. Т. 18. Пряшів, 1992. С. 245—323.
 • 68. Словацкое народное искусство. Гл. ред. Рудольф Мрліан. Братислава, 1953. 265 табл.
 • 69. ЗМНАП Е—2698, 3862.
 • 70. МЕХП ЕП—65207, 73706, 64859, 64878, 64879, 648.
 • 71. Національний музей народної архітектури та побуту України (далі — НМНАПУ) Т—120, 1197.
 • 72. ЗМНАП Е—4581, 2307, 4297.
 • 73. ЗОКМ Е—820.
 • 74. МЕХП ЕП—64859, 64879.
 • 75. Національний музей українського народного декоративного мистецтва (далі — НМУНДМ) КТ—1433.
 • 76. НМУНДМ КТ—1636, 3637, 3643, 3644, 3646, 3647, 3634.
 • 77. ЗОКМ Е—4297.
 • 78. ЗМНАП Е—2059, 2152, 147, 529, 2069.
 • 79. МЕХП ЕП—73707, 65207.
 • 80. МНАП АП—12117, 15330, 16729, 10807.
 • 81. НМНМГП № 6525, 6443, 5067, 11979, 14239, 10526, 14238, 14249.
 • 82. МНАП Т—744.
 • 83. НМНАПУ КТ—354, 2006.
 • 84. МЕХП ЕП—79005.
 • 85. НМУНДМ № 13836, 8515, 10526, 5069.
 • 86. Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей (да­лі — ІФОКМ) Т—3235.
 • 87. Олійник О.В. Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність. Народознавчі Зошити. 2017. № 2 (135). С. 251—174.
 • 88. НМНМГП № 3137, 10513, 3627.
 • 89. МІГ Т—8620.
 • 90. ІФОКМ Т—139.
 • 91. НМНМГП № 14286, 8691.
 • 92. НМНМГП № 4520, 14252, 4491.
 • 93. МІГ Т—8620.
 • 94. ІФОКМ Т—41.
 • 95. Тернопільський обласний краєзнавчий музей Т—5503.
 • 96. Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей Б—5112.
 • 97. НМНМГП № 14252, 6046, 4961, 4228, 4961, 6822, 4491.
 • 98. ІФОКМ Т—521.
 • 99. НМНМГП № 4520.
 • 100.     МНАП АП—8063.
 • 101.     МНАП АП—6288, 6289.
 • 102.     МНАП АП—6729, 6643.
 • 103.     ВКМ Д—379, 397, 905.
 • 104.     МЕХП ЕП—23020.
 • 105.     НМЛ Т—2325.
 • 106.     МІГ Т—977.
 • 107.     ВКМ Д—403, 379, 401.
 • 108.     РОКМ Т—4046.
 • 109.     МІГ Т—957.
 • 110.     РОКМ Т—2191.
 • 111.     ВКМ Д—133.
 • 112.     ВКМ Д—398, 399, 251.
 • 113.     РОКМ Т—3909.
 • 114.     Литовський національний музей (далі — ЛНМ) ЕМ—0883.
 • 115.     Литовський національний художній музей (далі — ЛНХМ) LA–4938.
 • 116.     ЛНМ ЕМ—0893.
 • 117.     ЛНХМ LA—1127, 2489.
 • 118.     Національний художній музей ім. М.К. Чюрльоніса (далі — НХМ) E—2836, 3003, 2733, 1127.
 • 119.     Фадзеева В.Я. Беларускі ручнік. Минск : Полымя, 1994. 327 с.
 • 120.     ВКМ Д—902, 386, 905.
 • 121.     НМЛ Т—1870.
 • 122.     ВКМ Д—386, 397, 379, 902.
 • 123.     МЕХП ЕП—23020.
 • 124.     НМЛ Т—1870.
 • 125.     РОКМ Т—2068.
 • 126.     МІГ Т—962.
 • 127.     ВКМ Д—2572.
 • 128.     МЕХП ЕП—79482.
 • 129.     МІГ Т—991.
 • 130.     НМЛ Т—2000.
 • 131.     ВКМ Р2 —1189.
 • 132.     ВКМ Д—1981.
 • 133.     ВКМ Д—1724.
 • 134.     ВКМ Р2 —1189.
 • 135.     ВКМ Д—571.
 • 136.     ВКМ Д—1181, 2572, 1961.
 • 137.     НМЛ НМТ—2000.
 • 138.     МЕХП ЕП—22952.
 • 139.     НХМ E–5230, ВНМ EM-02466.
 • 140.     НХМ Е—6549.
 • 141.     НХМ Е—4101, ЛНХМ LA—2798, 1192.
 • 142.     НХМ Е—6461, 6549.
 • 143.     НХМ Е—6461, 4324, 5106.
 • 144.     НХМ Е—6577.
 • 145.     НХМ Е—2569.
 • 146.     НХМ Е—2795.
 • 147.     НХМ Е—1105.
 • 148.     ЛНМ ЕМ—02466.
 • 149.     НХМ Е—5106, 6585, 6549, 4101.
 • 150.     НХМ Е — 6461, 1466, 1468, 61402.
 • 151.     Лобачэўская В.А. Традыцыйны народны тэкстьць. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У шас­ці тамах. Том 4. Брэсцкае Палессе. У дзвюх кнігах. Кніга 2. Минск «Высшэйшая школа», 2009. С. 753—759.
 • 152.     Лобачевская О.А. Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации. Минск: Беларуская навука, 2013. 527 с.
 • 153.     Rarwicka T. Zdobnictwo tkackie ubiorów I ręcników lionianych płn. wsck. Lubelszczyzny. Studia i materiaіy Lu­belskie. Etnografia. 2. Lublin: Muzeum w Lublinie, 1976. S. 7—62.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »