2023 №3 Никорак О.

« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 742—776

УДК [39:746.1/.3.016.4.012.011.26-037](477.8:474.5)”18/19″:930.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.742

ТРАДИЦІЙНІ РУШНИКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ І ЛИТВИ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ДЕКОРУ

НИКОРАК Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929
 • докторка мистецтвознавства, професорка,
 • провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
 • Контакти: e-mail: olenanykorak@gmail.com

КУМПІКАЙТЄ Егле

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4786-8144
 • докторка технічних наук, доцентка,
 • Каунаський технологічний університет,
 • факультет механічної інженерії і дизайну,
 • кафедра виробничої інженерії,
 • вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва.
 • Контакти: e-mail: egle.kumpikaite@ktu.lt

МІЛАШЕНЄ Дайва

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1833-1217
 • докторка технічних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 • Каунаський технологічний університет,
 • факультет механічної інженерії і дизайну,
 • кафедра виробничої інженерії,
 • вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва
 • Контакти: e-mail: daiva.milasiene@ktu.lt

РУКУЙЖЕНЄ Жанета

 • докторка матеріалознавства, лекторка,
 • Каунаський технологічний університет,
 • факультет механічної інженерії і дизайну,
 • кафедра виробничої інженерії,
 • вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва
 • Контакти: e-mail: zaneta.rukuiziene@ktu.lt

Анотація. Стаття написана на основі результатів українсько-литовських міждисциплінарних науково-дослідних проєктів «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» (2018—2019) і «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» (2022—2023) (фінансується Литовською науковою радою, Міністерством освіти і науки України [номер гранту в Литві S-LU-22-5]). Відсутність порівняльного аналізу найприкметніших ознак своєрідності декору західноукраїнських та литовських рушників визначила актуальність і новизну дослідження.

Мета статті — виявити технічні параметри й художньо-стилістичну самобутність традиції декору західноукраїнських і литовських домотканих рушників.

Об’єктом дослідження є традиційні рушники Західної України і Литви, а предметом — спільні та відмінні риси їхнього декору.

Методологічною основою роботи стали мистецтвознавчий, структурний та порівняльно-історичний аналіз принципів формування схем композиції, окремих орнаментальних мотивів, які сприяли виявленню характерних ознак декорування народних рушників досліджуваних теренів України та Литви кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.

Джерельною базою статті послужили: фахові публікації українських і литовських учених у галузі традиційного ткацтва; речові пам’ятки із збірок обстежених музеїв Львова, Коломиї, Косова, Івано-Франківська, Крилоса, Радивилова, Луцька, Вільнюса, Каунаса, Румшішкєса, Крєтінґи, Клайпеди; матеріали багаторічних польових досліджень авторів в Україні та Литві.

У статті проаналізовано різні типи українських і литовських рушників, виявлено регіональну та локальну своєрідність їхньої структури, фактури, мотивів орнаменту, варіативність схем композиції та кольорової гами. Відзначено унікальні й універсальні риси орнаментування українських пам’яток різних історико-етнографічних районів Західного регіону України та аналогічних пам’яток Литви.

Вивчення західноукраїнських і литовських народних рушників засвідчило побутування на цих теренах значної кількості типів тканих виробів та їхніх локальних варіантів. Порівняльний мистецтвознавчий аналіз декору вітчизняних і литовських пам’яток уможливив виявити низку спільних та відмінних художньо-естетичних особливостей, етнічних рис самобутності й локальної своєрідності, які є вагомою складовою національної мистецької спадщини України й Литви.

Ключові слова: західна частина Україна, Литва, ткацтво, традиційні рушники, орнамент, композиція, колорит.

Надійшла 31.05.2023

Список використаних джерел

 • 1. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР. Київ: Наукова думка, 1979. 152 с.
 • 2. Олійник О.В. Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність. Народознавчі Зошити. 2017. № 2 (135). С. 251—174.
 • 3. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 1988. 224 с.
 • 4. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Інституту народознавства НАН України, 2004. 584 с.
 • 5. Nykorak O. The Ukrainian Ritual Cloth-Rushnyk in traditional customs and rituals. Ukrainian Rushnyk: Rituals and Symbols [Exhibition May-October 2004, Winnipeg, Canada]. Kyiv: Rodovid, 2004. 10 s., il.
 • 6. Андрушко Л. Український рушник як поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва: фун­кція, типологія, семантика, художні особливості. Львів, 2010. 166 с.
 • 7. Герус Л. Хліб і тканина в обрядовості українців: функції та змістове навантаження. Народознавчі зошити, 2018. № 5 (143). С. 1096—1105. DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1096.
 • 8. Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. Ки­їв: Друк. Укр. Акад. наук, 1927. 27 с.
 • 9. Станкевич М.Є. До питання національних парадигм українського народного мистецтва. Народознавчі Зошити. 2003. № 1—2. С. 176—179.
 • 10. Станкевич М.Є. Візерунок чи орнамент? (термінологічний, онтологічний погляд і не тільки). Автентичність мистецтва. Львів, 2004. С. 155—170.
 • 11. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Ант, 2005. 340 с.
 • 12. Никорак О.І. Українські народні взористі тканини: порівняльна характеристика. Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX (259): Прації Секції етнографії та фольклористики. С. 179—210.
 • 13. Lietuvių liaudies menas. Audiniai II. J. Balčikonis, M. Glemžaitė, H. Kairiūkštytė-Jacinienė, A. Mikėnaitė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. 312 p.
 • 14. Tallat-Kelpšaite-Niunkiene G. Lietuvin liaudies audiniai (l. Ranksluosciai). Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai. Serija A. 1966. Nr 1(20). p. 107—120.
 • 15. Bernotaitė-Beliauskienė D. Lietuvių liaudies tekstilė. Rankšluosčiai. Vilnius: Lietuvos Dailės muziejus, 2016. 462 p.
 • 16. Bernotaitė-Beliauskienė D. Prie kūno ir sielos: rankšluosčiai. 1 d. Liaudies kultūra, 2018. Nr. 5. P. 76—85.
 • 17. Bernotaitė-Beliauskienė D. Prie kūno ir sielos: rankšluosčiai. 2 d. Liaudies kultūra, 2018. Nr. 6. P. 66—74.
 • 18. Benedikienė R. Dzūkų abrūsėliai: Alytaus kraštotyros muziejaus rankšluosčių rinkinys. Alytus: Alytaus kraštotyros muziejus, 2019. 219 p.
 • 19. Nėnienė I. Zanavykų tekstilės tradicijos: XIX a.—XXI a. pradžia. Vilnius: Technologija, 2010. 431 p.
 • 20. Savoniakaitė V. Audiniai kaimo kultūroje. Lietuvių geometriniai raštai XIX—XX amžiuje. Vilnius: Alma littera, 1998. 245 p.
 • 21. Kudirka J. Liaudies meno savitumas. Kaunas, 1984. P. 95—102.
 • 22. Kudirka J. Vaikai ir liaudies kūryba. Vilnius, 1989. P. 93—107.
 • 23. Kumpikaitė E., Kot L., Nenartavičiūtė E. Comparable Analysis of Folk Home Textile of East Prussia in Territories of Lithuania and Poland, Open
 • Journal of Social Sciences, 2014. Vol. 2, No. 10. P. 19—29.
 • 24. Ragaišienė A., Kumpikaitė E., Rukuižienė Ž. Preservation of Lithuanian Folk Identity in Ethnographic Fabrics. Proceedings of the 14th AUTEX world textile conference. Bursa, 2014. P. 1—5.
 • 25. Kumpikaitė E., Ragaišienė A., Rukuižienė Ž., Kot L., Nenartavičiūtė E. Checked and Striped Lithuanian Home Textile Folk Fabrics. Proceedings of the 13th AUTEX World Textile Conference, Bursa, 2013. P. 1—5.
 • 26. Nenartavičiūtė E. Home Weaving in the 1st Half of the 20th Century. Plateliai. Vilnius, 1999. P. 397—402.
 • 27. Музей етнографії та художнього промислу Інституту на­родо­знавства НАН України (далі — МЕХП) ЕП—63240.
 • 28. Волинський краєзнавчий музей (далі — ВКМ) Д—1360.
 • 29. ВКМ Д—568, 567.
 • 30. Рівненський обласний краєзнавчий музей (далі — РОКМ) Т—2197.
 • 31. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького (далі — НМЛ) НМТ—2313.
 • 32. ВКМ Д—1056.
 • 33. РОКМ Т—3422.
 • 34. Лобачэӯская В. Повязь часоӯ — Беларускі ручнік. Мінск: «Беларусь», 2002. 231 c.
 • 35. РОКМ Р2—435.
 • 36. Кременецький краєзнавчий музей Т—225.
 • 37. НМЛ Т—2993, 1870.
 • 38. ВКМ Р2—435, Д—1056, 226, 1077, 739, 1362, 226; Р2—1461.
 • 39. Музей народної архітектури та побуту ім. К. Шеп­тицького (далі — МНАП) АП—18498, 18499, 18476, 8883.
 • 40. ВКМ Д—1056.
 • 41. Nykorak O., Kumpikaitė E., Herus L., Nenartavičiūtė E., Kozakevych O., Rukuižienė Ž, Kutsyr T. Woven Towels of Western Ukrainian and Lithuania: Techniques, Décor Functions. The International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Kaunas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 124—129.
 • 42. Козакевич О., Куцыр Т. Декор традиционных рушников Украинского Полесья. Традыцыі i сучасны стан культуры i мастацтваў. Зборнiк навуковых артыкулаў. Выпуск 3. Мiнск: Права i эканоміка, 2022, С. 615—619.
 • 43. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського (далі — НМНМГП) № 13606, 14286.
 • 44. Чернівецький обласний художній музей Т—1012, 1013, 1014.
 • 45. МНАП АП—1012, 1014, 1016, 43, 483.
 • 46. МЕХП ЕП—63240.
 • 47. ВКМ Д—123, 99, 567, 568.
 • 48. МЕХП ЕП—76244.
 • 49. Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (далі — МІГ) Т—382.
 • 50. ВКМ Д—305, 274.
 • 51. МЕХП ЕП—6246.
 • 52. ВКМ Д—317, 123, 230, 124, 567, 568.
 • 53. НМЛ Т—1862.
 • 54. ВКМ Д—770, 122, 372, 228.
 • 55. РОКМ Т—2206, 3095, 2442, 2441.
 • 56. РОКМ Т—2197, 3658.
 • 57. РОКМ Т—2206, 2191, 2192.
 • 58. МІГ Т—957, 2313.
 • 59. РОКМ Т—2442, 3095.
 • 60. ВКМ Д—84.
 • 61. Никорак О. Художнє ткацтво. Лемківщина : у 2 т. Львів, 2002. Т. 2. Духовна культура. C. 242—255.
 • 62. Закарпатський музей народної архітектури та побуту (далі — ЗМНАП) Е—343, 347, 349.
 • 63. ЗМНАП Е—347, 4311, 343, 349.
 • 64. Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького (далі —ЗОКМ) Е—3362, 2270.
 • 65. ЗМНАП Е—441, Т—3436.
 • 66. Кара-Васильєва Т. Художні тканини і вишивкаХолм­щини і Підляшшя. Холмщина і Підляшшя. Іс­то­рико-етнографічне дослідження. Київ, 1997. С. 232—240.
 • 67. Ганудель З. Ткацька лексика в українських говорах Східної Словаччини. Наук. збірник Музею українсь­кої культури у Свиднику. Т. 18. Пряшів, 1992. С. 245—323.
 • 68. Словацкое народное искусство. Гл. ред. Рудольф Мрліан. Братислава, 1953. 265 табл.
 • 69. ЗМНАП Е—2698, 3862.
 • 70. МЕХП ЕП—65207, 73706, 64859, 64878, 64879, 648.
 • 71. Національний музей народної архітектури та побуту України (далі — НМНАПУ) Т—120, 1197.
 • 72. ЗМНАП Е—4581, 2307, 4297.
 • 73. ЗОКМ Е—820.
 • 74. МЕХП ЕП—64859, 64879.
 • 75. Національний музей українського народного декоративного мистецтва (далі — НМУНДМ) КТ—1433.
 • 76. НМУНДМ КТ—1636, 3637, 3643, 3644, 3646, 3647, 3634.
 • 77. ЗОКМ Е—4297.
 • 78. ЗМНАП Е—2059, 2152, 147, 529, 2069.
 • 79. МЕХП ЕП—73707, 65207.
 • 80. МНАП АП—12117, 15330, 16729, 10807.
 • 81. НМНМГП № 6525, 6443, 5067, 11979, 14239, 10526, 14238, 14249.
 • 82. МНАП Т—744.
 • 83. НМНАПУ КТ—354, 2006.
 • 84. МЕХП ЕП—79005.
 • 85. НМУНДМ № 13836, 8515, 10526, 5069.
 • 86. Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей (да­лі — ІФОКМ) Т—3235.
 • 87. Олійник О.В. Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність. Народознавчі Зошити. 2017. № 2 (135). С. 251—174.
 • 88. НМНМГП № 3137, 10513, 3627.
 • 89. МІГ Т—8620.
 • 90. ІФОКМ Т—139.
 • 91. НМНМГП № 14286, 8691.
 • 92. НМНМГП № 4520, 14252, 4491.
 • 93. МІГ Т—8620.
 • 94. ІФОКМ Т—41.
 • 95. Тернопільський обласний краєзнавчий музей Т—5503.
 • 96. Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей Б—5112.
 • 97. НМНМГП № 14252, 6046, 4961, 4228, 4961, 6822, 4491.
 • 98. ІФОКМ Т—521.
 • 99. НМНМГП № 4520.
 • 100.     МНАП АП—8063.
 • 101.     МНАП АП—6288, 6289.
 • 102.     МНАП АП—6729, 6643.
 • 103.     ВКМ Д—379, 397, 905.
 • 104.     МЕХП ЕП—23020.
 • 105.     НМЛ Т—2325.
 • 106.     МІГ Т—977.
 • 107.     ВКМ Д—403, 379, 401.
 • 108.     РОКМ Т—4046.
 • 109.     МІГ Т—957.
 • 110.     РОКМ Т—2191.
 • 111.     ВКМ Д—133.
 • 112.     ВКМ Д—398, 399, 251.
 • 113.     РОКМ Т—3909.
 • 114.     Литовський національний музей (далі — ЛНМ) ЕМ—0883.
 • 115.     Литовський національний художній музей (далі — ЛНХМ) LA–4938.
 • 116.     ЛНМ ЕМ—0893.
 • 117.     ЛНХМ LA—1127, 2489.
 • 118.     Національний художній музей ім. М.К. Чюрльоніса (далі — НХМ) E—2836, 3003, 2733, 1127.
 • 119.     Фадзеева В.Я. Беларускі ручнік. Минск : Полымя, 1994. 327 с.
 • 120.     ВКМ Д—902, 386, 905.
 • 121.     НМЛ Т—1870.
 • 122.     ВКМ Д—386, 397, 379, 902.
 • 123.     МЕХП ЕП—23020.
 • 124.     НМЛ Т—1870.
 • 125.     РОКМ Т—2068.
 • 126.     МІГ Т—962.
 • 127.     ВКМ Д—2572.
 • 128.     МЕХП ЕП—79482.
 • 129.     МІГ Т—991.
 • 130.     НМЛ Т—2000.
 • 131.     ВКМ Р2 —1189.
 • 132.     ВКМ Д—1981.
 • 133.     ВКМ Д—1724.
 • 134.     ВКМ Р2 —1189.
 • 135.     ВКМ Д—571.
 • 136.     ВКМ Д—1181, 2572, 1961.
 • 137.     НМЛ НМТ—2000.
 • 138.     МЕХП ЕП—22952.
 • 139.     НХМ E–5230, ВНМ EM-02466.
 • 140.     НХМ Е—6549.
 • 141.     НХМ Е—4101, ЛНХМ LA—2798, 1192.
 • 142.     НХМ Е—6461, 6549.
 • 143.     НХМ Е—6461, 4324, 5106.
 • 144.     НХМ Е—6577.
 • 145.     НХМ Е—2569.
 • 146.     НХМ Е—2795.
 • 147.     НХМ Е—1105.
 • 148.     ЛНМ ЕМ—02466.
 • 149.     НХМ Е—5106, 6585, 6549, 4101.
 • 150.     НХМ Е — 6461, 1466, 1468, 61402.
 • 151.     Лобачэўская В.А. Традыцыйны народны тэкстьць. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У шас­ці тамах. Том 4. Брэсцкае Палессе. У дзвюх кнігах. Кніга 2. Минск «Высшэйшая школа», 2009. С. 753—759.
 • 152.     Лобачевская О.А. Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации. Минск: Беларуская навука, 2013. 527 с.
 • 153.     Rarwicka T. Zdobnictwo tkackie ubiorów I ręcników lionianych płn. wsck. Lubelszczyzny. Studia i materiaіy Lu­belskie. Etnografia. 2. Lublin: Muzeum w Lublinie, 1976. S. 7—62.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »