« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 731—741

УДК [39:677.026.62](477+474.5):069.68

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.731

ФАХОВІ СТУДІЇ  УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ЕТНОГРАФІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ (до 75-річчя Олени Іванівни Никорак)

ГЕРУС Людмила

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816
 • докторка історичних наук, кандидатка мистецтвознавства,
 • старша наукова співробітниця,
 • завідувачка відділу народного мистецтва,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ludmilagerus@gmail.com

КУЦИР Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6522-0640
 • кандидатка мистецтвознавства, наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Стаття написана на основі результатів українсько-литовських міждисциплінарних науково-дослідних проєктів «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» (2018—2019) і «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» (2022—2023) (фінансується Литовською науковою радою, Міністерством освіти і науки України [номер гранту в Литві S-LU-22-5]). Олена Іванівна Никорак — відома дослідниця українського традиційного текстилю, — стала керівником обох проєктів з українського боку.

Мета статті — висвітлити основні етапи роботи над проєктами; проаналізувати результати їхньої реалізації; виділити основні групи досліджуваних текстильних виробів, а також шляхи популяризації наукової діяльності, одним із яких стало проведення в межах проєкту «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» виставки литовських і українських рушників у Музеї народного побуту Литви (с. Румшішкєс).

Ключові слова: Україна, Литва, міжнародна співпраця, етнографічний текстиль, рушник, виставка.

Надійшла 24.05.2023

Список використаних джерел

 • 1. Федорчук О., Куцир Т., Кумпікайтє Е., Мілашенє Д., Ненартавічютє Е. У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч перша). Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 333—338.
 • 2. Інститут народознавства НАН України спільно з фахівцями із Литви розпочав роботу над реалізацією дослідницького проекту «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». 02.02.2018. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3746 (дата звернення 05.05.2023).
 • 3. Федорчук О. Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». Зустріч друга. URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/63/novyny_z_jyttya_instytutu.html (дата звернення 05.05.2023).
 • 4. Куцир Т. Значення орнаменту в українсько-литовських студіях народного мистецтва початку ХХІ ст. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і пер­спективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури. Київ, 2018. С. 56—58
 • 5. Федорчук О., Никорак О., Кумпікайтє Е., Мілашенє Д., Ненартавічютє Е. У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч друга). Народознавчі зошити. 2019. № 1. С. 20—28.
 • 6. Триває українсько-литовський науковий проект «Ор­на­ментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». 25.06.2018. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4106 (дата звернення 05.05.2023).
 • 7. Про реалізацію українсько-литовського проекту «Ор­на­ментика етнографічного текстилю Західної Ук­раїни та Литви: універсальні й унікальні параметри». 07.11.2018. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4368 (дата звернення 05.05.2023).
 • 8. Куцир Т. Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/106.html (дата звернення 07.10.2019).
 • 9. Куцир Т. Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/108.html (дата звернення 23.10.2019).
 • 10. Никорак О., Герус Л., Козакевич О., Куцир Т. Українсько-литовський науково-дослідний проєкт «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві». Мистецька культура: історія, теорія, методологія: доповіді та повідомлення Х Міжнародної наукової конференції (Львів, 18 лист. 2022 р.). Ред.-упоряд. Л. Купчинська, О. Осадця. Львів, 2022. С. 29—34.
 • 11. Nykorak O., Herus L., Kozakevych O., Kutsyr T. Digital Methods in the Study of Western Ukrainian and Lithuanian Traditional Textiles. International Conference Digital Art History: Methods, Practices, Epistemologies. IVBook of Abstracts. Zagreb, 2022. P. 120—123.
 • 12. Никорак О., Герус Л., Козакевич О., Куцир Т. Українсько-литовські науково-дослідні проєкти з дослідження етнографічного текстилю: налагодження міжнародної співпраці, вивчення джерел та артефактів, обмін досвідом. Український мистецтвознавчий дискурс. Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 39—45.
 • 13. Никорак О., Герус Л., Куцир Т. Українсько-литов­ський науково-дослідний проєкт «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» — підсумки візиту до Каунаса. Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167). С. 1229—1234.
 • 14. Народознавці Академії відвідали Литву в межах двостороннього проєкту з дослідження технологій збереження етнографічного текстилю. 28.09.2022. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9481 (дата звернення 05.05.2023).
 • 15. Никорак О., Куцир Т., Кумпікайте Е., Мілашенє Д., Рукуйженє Ж., Ненартавічютє Е. Західноукраїнські та литовські покривала: паралелі етномистецької традиції декору. Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 60—92.
 • 16. Никорак О., Куцир Т. Багаторемізні західноукраїнські та литовські покривала: етномистецькі паралелі. Народознавчі зошити. 2022. № 6 (168). С. 1150—1163.
 • 17. Nykorak O., Kumpikaitė E., Herus L., Nenartavičiūtė E., Kozakevych O., Rukuižienė Ž., Kutsyr T. Woven Towels of Western Ukraine and Lithuania: Techniques, Décor, Function. International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Notification Material. Kaunas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 124—130.
 • 18. Kumpikaitė E., Nykorak O., Nenartavičiūtė E., Herus L., Kutsyr T., Kozakevych O., Milašienė D., Rukuižienė Ž. Similarities and Differences of Lithuanian and Western Ukrainian Folk Towels. AUTEX 2022 Conference Pro­ceedings. Lodz University of Technology, 2022. P. 186—190.
 • 19. Куцир Т. Вишитий декор західноукраїнських та литовських рушників: порівняльний аспект. Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток. The XXI Century Culture: Research, Memorization, Development: збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 8—9 грудня 2022 року. За заг. ред. О. Смоліної, І. Сілютіної. Київ: вид-во СМУ ім. В. Даля, 2023 С. 153—157.
 • 20. Никорак О., Герус Л., Куцир Т. Узорноткані пояси Західної України і Литви: техніки, орнаментика, функції. Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167). С. 1147—1163.
 • 21. Kozakewycz O. Pasy plecione w tradycyjnych strojach ludowych ukraiсcow i litwinow: techniki wytwarzania, tradycje, rekonstrukcja. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гель­ветика, 2022. Вип. 55. Т. 2. С. 39—45.
 • 22. Куцир Т. Методика дослідження західноукраїнських та литовських традиційних поясів. Тези IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми методології су­часного мистецтвознавства та культурології». 16—17 листопада 2022 року. Київ, 2022. С. 79—81.
 • 23. Fedorchuk O., Bolyuk O., Kumpikaitė E., Milašienė D., Nenartavičiūtė E. Technique of Beads Décor in Ukrainian and Lithuanian Folk Textile. International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Notification Material. Kaunas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 67—72.
 • 24. Федорчук О. Автентичні риси бісерних прикрас західноукраїнської народної ноші ХІХ ст. Світогляд. 2019. № 1. С. 60—63.
 • 25. Bolyuk O., Fedorchuk O., Nenartavičiūtė E., Kumpi­kaitė E., Milašienė D., Nenartavičiūtė E.  Instrumentation for Decoration of Folk Textile as Source of Contemporary Print. International Young Scientists Conference «In­dustrial Engineering 2019». Notification Material. Kau­nas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and De­sign, 2019. P. 28—33.
 • 26. Болюк О. Вибійчані матриці кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. з фондів львівських музеїв: типи форм, види різьби, мотиви декору. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження і по­пуляризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань». Львів, 2019. С. 6—17.
 • 27. Болюк О. Традиційна вибійка у фонді народної тканини Музею етнографії і художнього промислу у Львові: мистецтвознавча характеристика пам’яток. VII Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія»: тези доповідей. Львів, 2019. С. 47—49.
 • 28. Звіт про науково-дослідну роботу «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». Договір № М/31-2018 від 24.05.2018 р. НАН України; Інститут народознавства. Керівник Никорак О.І. Львів, 2018. ДР 0189U001369. 64 с.
 • 29. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 1988. 222 с.
 • 30. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Національна Академія наук України; Інститут народознавства, 2004. 584 с.
 • 31. Шпак О.Д. Праця на благо українського мистецтвознавства (до ювілею Олени Іванівни Никорак). Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1039—1061.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »