« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 731—741

УДК [39:677.026.62](477+474.5):069.68

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.731

ФАХОВІ СТУДІЇ  УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ЕТНОГРАФІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ (до 75-річчя Олени Іванівни Никорак)

ГЕРУС Людмила

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816
 • докторка історичних наук, кандидатка мистецтвознавства,
 • старша наукова співробітниця,
 • завідувачка відділу народного мистецтва,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ludmilagerus@gmail.com

КУЦИР Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6522-0640
 • кандидатка мистецтвознавства, наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Стаття написана на основі результатів українсько-литовських міждисциплінарних науково-дослідних проєктів «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» (2018—2019) і «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» (2022—2023) (фінансується Литовською науковою радою, Міністерством освіти і науки України [номер гранту в Литві S-LU-22-5]). Олена Іванівна Никорак — відома дослідниця українського традиційного текстилю, — стала керівником обох проєктів з українського боку.

Мета статті — висвітлити основні етапи роботи над проєктами; проаналізувати результати їхньої реалізації; виділити основні групи досліджуваних текстильних виробів, а також шляхи популяризації наукової діяльності, одним із яких стало проведення в межах проєкту «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» виставки литовських і українських рушників у Музеї народного побуту Литви (с. Румшішкєс).

Ключові слова: Україна, Литва, міжнародна співпраця, етнографічний текстиль, рушник, виставка.

Надійшла 24.05.2023

Список використаних джерел

 • 1. Федорчук О., Куцир Т., Кумпікайтє Е., Мілашенє Д., Ненартавічютє Е. У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч перша). Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 333—338.
 • 2. Інститут народознавства НАН України спільно з фахівцями із Литви розпочав роботу над реалізацією дослідницького проекту «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». 02.02.2018. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3746 (дата звернення 05.05.2023).
 • 3. Федорчук О. Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». Зустріч друга. URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/63/novyny_z_jyttya_instytutu.html (дата звернення 05.05.2023).
 • 4. Куцир Т. Значення орнаменту в українсько-литовських студіях народного мистецтва початку ХХІ ст. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і пер­спективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури. Київ, 2018. С. 56—58
 • 5. Федорчук О., Никорак О., Кумпікайтє Е., Мілашенє Д., Ненартавічютє Е. У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч друга). Народознавчі зошити. 2019. № 1. С. 20—28.
 • 6. Триває українсько-литовський науковий проект «Ор­на­ментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». 25.06.2018. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4106 (дата звернення 05.05.2023).
 • 7. Про реалізацію українсько-литовського проекту «Ор­на­ментика етнографічного текстилю Західної Ук­раїни та Литви: універсальні й унікальні параметри». 07.11.2018. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4368 (дата звернення 05.05.2023).
 • 8. Куцир Т. Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/106.html (дата звернення 07.10.2019).
 • 9. Куцир Т. Українсько-литовський проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/108.html (дата звернення 23.10.2019).
 • 10. Никорак О., Герус Л., Козакевич О., Куцир Т. Українсько-литовський науково-дослідний проєкт «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві». Мистецька культура: історія, теорія, методологія: доповіді та повідомлення Х Міжнародної наукової конференції (Львів, 18 лист. 2022 р.). Ред.-упоряд. Л. Купчинська, О. Осадця. Львів, 2022. С. 29—34.
 • 11. Nykorak O., Herus L., Kozakevych O., Kutsyr T. Digital Methods in the Study of Western Ukrainian and Lithuanian Traditional Textiles. International Conference Digital Art History: Methods, Practices, Epistemologies. IVBook of Abstracts. Zagreb, 2022. P. 120—123.
 • 12. Никорак О., Герус Л., Козакевич О., Куцир Т. Українсько-литовські науково-дослідні проєкти з дослідження етнографічного текстилю: налагодження міжнародної співпраці, вивчення джерел та артефактів, обмін досвідом. Український мистецтвознавчий дискурс. Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 39—45.
 • 13. Никорак О., Герус Л., Куцир Т. Українсько-литов­ський науково-дослідний проєкт «Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Західній Україні та Литві» — підсумки візиту до Каунаса. Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167). С. 1229—1234.
 • 14. Народознавці Академії відвідали Литву в межах двостороннього проєкту з дослідження технологій збереження етнографічного текстилю. 28.09.2022. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9481 (дата звернення 05.05.2023).
 • 15. Никорак О., Куцир Т., Кумпікайте Е., Мілашенє Д., Рукуйженє Ж., Ненартавічютє Е. Західноукраїнські та литовські покривала: паралелі етномистецької традиції декору. Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 60—92.
 • 16. Никорак О., Куцир Т. Багаторемізні західноукраїнські та литовські покривала: етномистецькі паралелі. Народознавчі зошити. 2022. № 6 (168). С. 1150—1163.
 • 17. Nykorak O., Kumpikaitė E., Herus L., Nenartavičiūtė E., Kozakevych O., Rukuižienė Ž., Kutsyr T. Woven Towels of Western Ukraine and Lithuania: Techniques, Décor, Function. International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Notification Material. Kaunas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 124—130.
 • 18. Kumpikaitė E., Nykorak O., Nenartavičiūtė E., Herus L., Kutsyr T., Kozakevych O., Milašienė D., Rukuižienė Ž. Similarities and Differences of Lithuanian and Western Ukrainian Folk Towels. AUTEX 2022 Conference Pro­ceedings. Lodz University of Technology, 2022. P. 186—190.
 • 19. Куцир Т. Вишитий декор західноукраїнських та литовських рушників: порівняльний аспект. Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток. The XXI Century Culture: Research, Memorization, Development: збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 8—9 грудня 2022 року. За заг. ред. О. Смоліної, І. Сілютіної. Київ: вид-во СМУ ім. В. Даля, 2023 С. 153—157.
 • 20. Никорак О., Герус Л., Куцир Т. Узорноткані пояси Західної України і Литви: техніки, орнаментика, функції. Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167). С. 1147—1163.
 • 21. Kozakewycz O. Pasy plecione w tradycyjnych strojach ludowych ukraiсcow i litwinow: techniki wytwarzania, tradycje, rekonstrukcja. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гель­ветика, 2022. Вип. 55. Т. 2. С. 39—45.
 • 22. Куцир Т. Методика дослідження західноукраїнських та литовських традиційних поясів. Тези IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми методології су­часного мистецтвознавства та культурології». 16—17 листопада 2022 року. Київ, 2022. С. 79—81.
 • 23. Fedorchuk O., Bolyuk O., Kumpikaitė E., Milašienė D., Nenartavičiūtė E. Technique of Beads Décor in Ukrainian and Lithuanian Folk Textile. International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Notification Material. Kaunas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 67—72.
 • 24. Федорчук О. Автентичні риси бісерних прикрас західноукраїнської народної ноші ХІХ ст. Світогляд. 2019. № 1. С. 60—63.
 • 25. Bolyuk O., Fedorchuk O., Nenartavičiūtė E., Kumpi­kaitė E., Milašienė D., Nenartavičiūtė E.  Instrumentation for Decoration of Folk Textile as Source of Contemporary Print. International Young Scientists Conference «In­dustrial Engineering 2019». Notification Material. Kau­nas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and De­sign, 2019. P. 28—33.
 • 26. Болюк О. Вибійчані матриці кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. з фондів львівських музеїв: типи форм, види різьби, мотиви декору. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження і по­пуляризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань». Львів, 2019. С. 6—17.
 • 27. Болюк О. Традиційна вибійка у фонді народної тканини Музею етнографії і художнього промислу у Львові: мистецтвознавча характеристика пам’яток. VII Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія»: тези доповідей. Львів, 2019. С. 47—49.
 • 28. Звіт про науково-дослідну роботу «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». Договір № М/31-2018 від 24.05.2018 р. НАН України; Інститут народознавства. Керівник Никорак О.І. Львів, 2018. ДР 0189U001369. 64 с.
 • 29. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 1988. 222 с.
 • 30. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Національна Академія наук України; Інститут народознавства, 2004. 584 с.
 • 31. Шпак О.Д. Праця на благо українського мистецтвознавства (до ювілею Олени Іванівни Никорак). Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1039—1061.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »