« 2023. № 4 (172)

The Ethnology Notebooks. 2023. № 4 (172), 1039—1049

УДК 726-523.4:272(477)”15/18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1039

БОЖЕСТВЕННЕ НАЧАЛО ЯК ДЖЕРЕЛО ОРГАНІЗАЦІЇ САКРУМУ ХРАМІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНА XVI—XIX СТОЛІТЬ В УКРАЇНІ

УРСУ Наталія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2660-2144
 • докторка мистецтвознавства, професорка,
 • Кам’янець-Подільський національний університет
 • імені Івана Огієнка, кафедра образотворчого і
 • декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам’янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: ursu@kpnu.edu.ua

ГУЦУЛ Іван

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4797-5812
 • кандидат мистецтвознавства, доцент, Кам’янець-Подільський
 • національний університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам‘янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: hutsul@kpnu.edu.ua

ПІДГІРНИЙ Іван

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0981-2964
 • кандидат мистецтвознавства, доцент, Кам’янець-Подільський
 • національний університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам‘янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: pidhurnyy@kpnu.edu.ua

Анотація. Стаття є складовою проблеми розгляду мистецького доробку домініканського ордену і заповнює певні лакуни в історії українського сакрального мистецтва. Це спроба висвітлення метафоричних засад і вимірів, які були першоджерелом натхнення під час створення об’єктів зодчества, скульптури, живопису та декоративно-прикладного мистецтва ордену. У статті йдеться про загальні та особливі семантичні ознаки, притаманні духовності братів-проповідників, їх відмінність або інкорпорацію з існуючими храмами інших римо-католицьких орденів. Автори, спираючись на архівні матеріали, аналізують впливи Божественної природи і домініканського харизмату на організацію зовнішнього вигляду та внутрішнього простору храмів закону, наводяться конкретні приклади, згадуються та порівнюються відомості зі значної кількості осередків ченців на землях України.

Ключові слова: Божественна природа, домініканський орден, твори мистецтва, метафорика, українське сакральне мистецтво, архітектура.

Надійшла 6.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. Москва: Алетейа, 1999. 215 с.
 • 2. Guénon R. Le dome et la roué. Etudes Traditionnelles. Paris, 1938; L’Esoterisme de Dante. Paris 1936; Le Sym-bolismie de la Croix. Paris, 1957; La Symbolismie du dôme, Etudes Traditionnelles. Paris, 1938.
 • 3. Яців М. Відображення богословської сутності світла в архітектурі української церкви. Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2003. Т. 2. С. 609—615.
 • 4. Криворучко Ю. Богословська парадигма у мисленні творця святині. Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2003. Т. 2. С. 329—339; Криворучко Ю. Тенденції розвитку сучасної сакральної архітектури України. Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2001. Т. 2. С. 286—302.
 • 5. Skibiński. Architecture of mendicant orders as the imple-mentation of the idea of the New Church. Our Dominicans. Poznań: Poznań Scientific Printing House 2004.
 • 6. Кам’янець-Подільський державний міський архів (КПДМА). Ф. 685. Римсько-католицька духовна консисторія. Оп. 4. Спр. № 21. 1823 рік. С. 264.
 • 7. Державний архів Житомирської області (ДАЖO). Ф. 90. Оп. 1. Спр. № 467а. Візити Овруцького домініканського костелу за 1821 рік. С. 2.
 • 8. ДАЖО. Ф. 90. Оп. 1. Спр. № 290. Візити Невірківського домініканського костелу за 1819 рік. С. 1.
 • 9. ДАЖО. Ф. 90. Оп. 1. Спр. № 538. Візити Камінь-Каширського домініканського костелу за 1823 рік. С. 2.
 • 10. Rykvert J. Ornament ist kein Verbrechen, Architektur als Kunst. Koln, 1983. S. 51.
 • 11. Слободян В. Храми Рогатинщини. Львів: Логос, 2004. С. 205.
 • 12. Betlej A. Działalność budowlana jezuitów oraz Pawła Giżyckiego. Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okre-sie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Warszawa, 1998. S. 266.
 • 13. Урсу Н.О. Золотий перетин у композиції. Зб. наук. праць КПДПУ. Кам’янець-Подільський, 1997. Вип. 3. С. 62.
 • 14. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. Ф. 1488. Оп. 1. Спр. № 644. Костел домініканський, перетворений в православну церкву в м. Козин, 1839.
 • 15. Wołyniak: (M.J. Giżycki) Wołyniak. Wykaz klasztorów dominikańskich prowincji ruskiej. Kraków, 1923. Cz. 2. 400 s.
 • 16. Урсу Н.О. Символіко-образні й художньо-компо-зи-цій-ні особливості сакральної пластики домініканського костелу у Кам’янці-Подільському. Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. Тернопіль, 2001. № 2 (7). С. 98—100.
 • 17. Szyma M. Fryzy z motywem lilii w kościołach dominikań-skich w Polsce. Nasi Dominikanie. Poznań: Poznańska Dru-karnia Naukowa, 2004. S. 95.
 • 18. Grzybkowski A. Early Mendycant Architecture in Cen-tral-Eastern Europe. The Present State of Research. Arte Medievale. № 1. 1983. S. 143.
 • 19. Zaleski W. Ks. Swięci na każdy dzień. Warszawa, 1995. 893 s. Kraków, 1923. Cz. 2. S. 478.
 • 20. Урсу Н.О. Інтер’єр домініканського костелу у Кам’янці на Поділлі. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків, 2000—2001. № 6/1. С. 101.
 • 21. Урсу Н.О. Каплиця Христа Спасителя домініканського костелу у Кам’янці-Подільському. Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї Міжнар. конф. Львів, 2001. Т. 2. С. 388.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »