« 2023. № 4 (172)

The Ethnology Notebooks. 2023. № 4 (172), 1039—1049

УДК 726-523.4:272(477)”15/18″

DOI https://doi.org/

БОЖЕСТВЕННЕ НАЧАЛО ЯК ДЖЕРЕЛО ОРГАНІЗАЦІЇ САКРУМУ ХРАМІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНА XVI—XIX СТОЛІТЬ В УКРАЇНІ

УРСУ Наталія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2660-2144
 • докторка мистецтвознавства, професорка,
 • Кам’янець-Подільський національний університет
 • імені Івана Огієнка, кафедра образотворчого і
 • декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам’янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: ursu@kpnu.edu.ua

ГУЦУЛ Іван

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4797-5812
 • кандидат мистецтвознавства, доцент, Кам’янець-Подільський
 • національний університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам‘янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: hutsul@kpnu.edu.ua

ПІДГІРНИЙ Іван

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0981-2964
 • кандидат мистецтвознавства, доцент, Кам’янець-Подільський
 • національний університет імені Івана Огієнка,
 • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • та реставрації творів мистецтва,
 • вул. Огієнка, 61, 32301, Кам‘янець-Подільський, Україна,
 • Контакти: e-mail: pidhurnyy@kpnu.edu.ua

Анотація. Стаття є складовою проблеми розгляду мистецького доробку домініканського ордену і заповнює певні лакуни в історії українського сакрального мистецтва. Це спроба висвітлення метафоричних засад і вимірів, які були першоджерелом натхнення під час створення об’єктів зодчества, скульптури, живопису та декоративно-прикладного мистецтва ордену. У статті йдеться про загальні та особливі семантичні ознаки, притаманні духовності братів-проповідників, їх відмінність або інкорпорацію з існуючими храмами інших римо-католицьких орденів. Автори, спираючись на архівні матеріали, аналізують впливи Божественної природи і домініканського харизмату на організацію зовнішнього вигляду та внутрішнього простору храмів закону, наводяться конкретні приклади, згадуються та порівнюються відомості зі значної кількості осередків ченців на землях України.

Ключові слова: Божественна природа, домініканський орден, твори мистецтва, метафорика, українське сакральне мистецтво, архітектура.

Надійшла 6.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. Москва: Алетейа, 1999. 215 с.
 • 2. Guénon R. Le dome et la roué. Etudes Traditionnelles. Paris, 1938; L’Esoterisme de Dante. Paris 1936; Le Sym-bolismie de la Croix. Paris, 1957; La Symbolismie du dôme, Etudes Traditionnelles. Paris, 1938.
 • 3. Яців М. Відображення богословської сутності світла в архітектурі української церкви. Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2003. Т. 2. С. 609—615.
 • 4. Криворучко Ю. Богословська парадигма у мисленні творця святині. Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2003. Т. 2. С. 329—339; Криворучко Ю. Тенденції розвитку сучасної сакральної архітектури України. Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2001. Т. 2. С. 286—302.
 • 5. Skibiński. Architecture of mendicant orders as the imple-mentation of the idea of the New Church. Our Dominicans. Poznań: Poznań Scientific Printing House 2004.
 • 6. Кам’янець-Подільський державний міський архів (КПДМА). Ф. 685. Римсько-католицька духовна консисторія. Оп. 4. Спр. № 21. 1823 рік. С. 264.
 • 7. Державний архів Житомирської області (ДАЖO). Ф. 90. Оп. 1. Спр. № 467а. Візити Овруцького домініканського костелу за 1821 рік. С. 2.
 • 8. ДАЖО. Ф. 90. Оп. 1. Спр. № 290. Візити Невірківського домініканського костелу за 1819 рік. С. 1.
 • 9. ДАЖО. Ф. 90. Оп. 1. Спр. № 538. Візити Камінь-Каширського домініканського костелу за 1823 рік. С. 2.
 • 10. Rykvert J. Ornament ist kein Verbrechen, Architektur als Kunst. Koln, 1983. S. 51.
 • 11. Слободян В. Храми Рогатинщини. Львів: Логос, 2004. С. 205.
 • 12. Betlej A. Działalność budowlana jezuitów oraz Pawła Giżyckiego. Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okre-sie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Warszawa, 1998. S. 266.
 • 13. Урсу Н.О. Золотий перетин у композиції. Зб. наук. праць КПДПУ. Кам’янець-Подільський, 1997. Вип. 3. С. 62.
 • 14. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. Ф. 1488. Оп. 1. Спр. № 644. Костел домініканський, перетворений в православну церкву в м. Козин, 1839.
 • 15. Wołyniak: (M.J. Giżycki) Wołyniak. Wykaz klasztorów dominikańskich prowincji ruskiej. Kraków, 1923. Cz. 2. 400 s.
 • 16. Урсу Н.О. Символіко-образні й художньо-компо-зи-цій-ні особливості сакральної пластики домініканського костелу у Кам’янці-Подільському. Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. Тернопіль, 2001. № 2 (7). С. 98—100.
 • 17. Szyma M. Fryzy z motywem lilii w kościołach dominikań-skich w Polsce. Nasi Dominikanie. Poznań: Poznańska Dru-karnia Naukowa, 2004. S. 95.
 • 18. Grzybkowski A. Early Mendycant Architecture in Cen-tral-Eastern Europe. The Present State of Research. Arte Medievale. № 1. 1983. S. 143.
 • 19. Zaleski W. Ks. Swięci na każdy dzień. Warszawa, 1995. 893 s. Kraków, 1923. Cz. 2. S. 478.
 • 20. Урсу Н.О. Інтер’єр домініканського костелу у Кам’янці на Поділлі. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків, 2000—2001. № 6/1. С. 101.
 • 21. Урсу Н.О. Каплиця Христа Спасителя домініканського костелу у Кам’янці-Подільському. Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї Міжнар. конф. Львів, 2001. Т. 2. С. 388.
Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »