« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 858—868

УДК 069.7(477.83-25)”191/193″:[39(=161.2):316.422]

DOI https://doi.org/

МУЗЕЙНІ ЗБІРКИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ЛЬВОВА У ПЕРІОД МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

ГОРБАНЬ Ірина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2626-9521
 • кандидатка філологічних наук, доцентка,
 • старша наукова співробітниця,
 • Музей етнографії та художнього промислу;
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: iryna_lviv@ua.fm

Анотація. Метою пропонованої розвідки є висвітлення історії музейних збірок української громади Львова та особливостей їхнього функціонування у міжвоєнному двадцятилітті. Вперше у порівняльному аспекті проаналізовано стан і діяльність упродовж 1920—1930-х років двох найбільших львівських осередків збереження української історико-культурної спадщини — Національного музею та Музею Наукового товариства імені Шевченка; охарактеризовано процес нагромадження пам’яток та формування колекцій, дослідницьку роботу, а також заходи з популяризації українських культурних надбань; розкрито значення вказаних інституцій у культурно-мистецькому житті української громади міста.

Актуальність дослідження визначається відсутністю узагальнюючих напрацювань, присвячених цій проблематиці.

Джерельною базою дослідження стали опубліковані праці, архівні документи та фотоматеріали з фондів музейних й архівних інституцій України та Польщі, зокрема невідомі українським дослідникам матеріали, які зберігаються в Архіві актів нових у Варшаві та Архіві Національного музею у Кракові і вперше вводяться до наукового обігу.

Ключові слова: Музей Наукового товариства імені Шевченка, Національний музей у Львові, Музей «На­родного дому», Музей Ставропігійського інституту, музеї української громади Львова.

Надійшла 31.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. Київ: Наукова думка, 1989. 304 с.
 • 2. Архів Національного музею у Львові. А—150/4. Прохання до І. Свєнціцького призначити представника для прийому експонатів Музею Товариства «Просвіта», котрі передаються в депозит до НМ. За підписом директора канцелярії Товариства. Львів, 19 трав­ня 1913. Арк. 1.
 • 3. Шпирка Г. Музей «Народного Дому» у Львові (др. пол. ХІХ — поч. ХХ ст.). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія». Харків: Майдан, 2007. С. 240—248.
 • 4. Лильо‑Откович З. Археологічно‑бібліографічна виставка у Львові в 1888—1889 рр. Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 35—36. Львів, 2000. С. 605—613.
 • 5. Szaraniewicz I.Muzeum Instytutu Stauropigijskiego we Lwowie. Teka konserwatorska. Rocznik Koła C.K. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej. Lwów, 1892. S. 53—60.
 • 6. Киричук О. Ставропігійський інститут у збереженні і вивченні пам’яток матеріальної культури. Народознавчі зошити. 1999. № 6 (30). С. 880—884.
 • 7. Кушнір В. Створення Львівського музею Наукового товариства ім. Шевченка: суспільно‑політичний та культурний контекст. Історичні пам’ятки Галичини: Матеріали третьої наукової краєзнавчої конференції (19.11.2004). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. С. 9—25.
 • 8. Тимчасовий катальоґ Українського національного музея при Науковім Товаристві імени Шевченка у Львові. Відділи археольогії і етнографії. Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, [1913 ?]. 32 с.
 • 9. Кушнір В. Львівський музей Наукового Товариства ім. Шевченка у 1895—1914 рр. Музейна справа і музейна політика в Україні ХХ століття. Праці Музею українського народного декоративного мистецтва. Вип. 45. Науковий збірник за матеріалами науко­во‑практичної конференції до 135‑річчя від дня народження М. Біляшівського та 125‑річчя від дня народження Д. Щербаківського. Київ: Златограф, 2004. С. 107—110.
 • 10. Кушнір В. Музей Наукового товариства ім. Шевченка у Львові: від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції. Народознавчі зошити. 2012. № 5 (107). С. 824—832.
 • 11. Гонтар Т. Етнографічні колекції музею НТШ. Записки товариства імені Шевченка. Т. 223 (ССХХІІІ): Праці Секції етнографії та фольклористики. Львів, 1992. С. 417—427.
 • 12. Павличко Я. Іларіон Свєнціцький — музеолог та книгознавець. Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. 2006. № 4 (9). С. 19—23.
 • 13. Ходак І. До історії створення національних музеїв у Києві та Львові. Музейна справа і музейна політика в Україні ХХ століття. Праці Музею українського народного декоративного мистецтва. Вип. 45. Науковий збірник за матеріалами науково‑практичної конференції до 135‑річчя від дня народження М. Біляшівського та 125‑річчя від дня народження Д. Щербаківського. Київ: Златограф, 2004. С. 88—98.
 • 14. Ілюстрований провідник по Національнім музеєви у Львові. Зладив Д‑р І. Свєнціцький. Жовква: Друкарня оо. Василіян, 1913. 36 с.
 • 15. Батіг М. Білі сторінки в історії Національного музею у Львові. Літопис Національного музею у Львові. 2000. № 1 (6). С. 5—29.
 • 16. Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст. Літопис Національного музею у Львові. 2004. № 3 (8). С. 5—33.
 • 17. Третьяк Н.Г. В защиту галицко‑русских музеев (К делу Ставропигийского Института и Народного Дома). Львов, 1929. 13 с.
 • 18. Архів актів нових у Варшаві. Фонд 14. Спр. 7003. Арк. 262: Kwestjonarjusz dla muzeów i zbiorów muzeal­nych. Rok sprawozdawczy 1932. Muzeum Ruskiego Instytutu Narodowego «Narodny Dom».
 • 19. Орлевич І. Повернення Ставропігійського музею до Львова в контексті протистояння русофілів та укроїнофілів. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2013. Випуск 23. С. 389—401.
 • 20. Архів актів нових у Варшаві. Фонд 14. Спр. 7003. Арк. 176: Kwestjonarjusz dla muzeów i zbiorów muzeal­nych. Rok sprawozdawczy 1932. Muzeum Instytutu Stawropigjańskiego.
 • 21. Архів Національного музею у Львові. А—543/9. Звіт про роботу Другого з’їзду українських музеологів 3—4 червня 1933 р. в Самборі. Арк. 2—2зв.
 • 22. Хоркава І. Роль професорсько‑викладацького колективу та студентів Греко‑католицької богословської академії у м. Львові в організації її музею. Емінак. 2018. Т. 3. № 1 (21). С. 123—127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_1%283%29__20 (дата звернення: 27.12.2019).
 • 23. Сілецька Л. З історії експозиції Музею Наукового товариства ім. Шевченка (1895—1939). Народознавчі зошити. Львів, 1997. № 3 (15). С. 148—151.
 • 24. Бурдуланюк В.М. Музеї Наукового Товариства імені Шевченка. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано‑Франківськ, 2009. Випуск ХV. С. 3—10.
 • 25. Кушнір В. Розвиток і діяльність львівського Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у 1919—1940 рр. Музеї народного мистецтва та національна культура. Праці Музею українського народного декоративного мистецтва. Вип. 49. Науковий збірник за матеріалами науково‑практичної конференції «Роль музеїв і колекцій народного та декоративного мистецтва у збереженні і розвитку національної культури». Київ: Златограф, 2006. С. 90—95.
 • 26. Кушнір В. Збірка Львівського Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у 1920—1939 рр.: структура та розвиток. Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Вип. 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково‑практичної конференції: Луцьк; Колодяжне, 18—19 травня 2004 р. Луцьк, 2004. С. 198—201.
 • 27. Гах І. Великий дар Митрополита (V). URL: http://zbruc.eu/node/17872 (дата звернення: 11.05.2015).
 • 28. Матеріали до українсько‑руської етнології (Видання Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові 1899—1929 рр.): Сист. анот. покажч. змісту. АН України; ЛНБ ім. В. Стефаника. Уклад. і авт. передм. О.Т. Юркевич. Наук. ред. Р.Ф. Кирчів. Львів, 1992. 50 с.
 • 29. Каталог наукових праць співробітників Національного музею у Львові (1905—1995). Укладач Алексан­дрович‑Павличко Я. Львів, 1995. 124 с.
 • 30. Двайцятьпять‑ліття Національного музею у Львові. Наукова фундація галицького митрополита Андрея Шептицького 1905—1929. Зб. під ред. директора музею І. Свєнціцького. Перевидано Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького з 1930 р. Львів, 2013. 128 с.
 • 31. Кушнір В. Західноукраїнські музейні з’їзди 1930‑х рр. Народознавчі зошити. 2003. № 5—6 (53—54). С. 827—834.
 • 32. Бойко В., Коваль Л. Становлення та основні віхи музею історично‑воєнних пам’яток. Наукові записки. Львів­ський історичний музей. Львів, 1996. Випуск V. С. 33—46.
 • 33. Архів актів нових у Варшаві. Фонд 14. Спр. 7003. Арк. 195: Kwestjonarjusz dla muzeów i zbiorów muzeal­nych. Rok sprawozdawczy 1932. Ukraińskyj Nacionalnyj Muzej u Lwowi.
 • 34. Архів актів нових у Варшаві. Фонд 14. Спр. 7003. Арк. 38: Kwestjonarjusz dla muzeów i zbiorów muzeal­nych. Rok sprawozdawczy 1932. Muzeum Naukowego Tow‑wa im. Szewczenki we Lwowie.
 • 35. Кушнір В. Музей Наукового товариства ім. Шевченка (1892—1940 рр.). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021. 192 с.
 • 36. Гах І. Великий дар Митрополита (ІІІ). Сторінки історії Національного музею у Львові. Продовження. URL: http://zbruc.eu/node/13966 (дата звернен­ня: 11.05. 2015).
 • 37. Різун І. Висвітлення діяльності Національного музею у Львові на сторінках газети «Мета» (1931—1939). Літопис Національного музею у Львові. 2010. № 7 (12). С. 112—131.
 • 38. Гах І. Великий дар Митрополита (IV). Ювілейні свят­ку­вання 1935 року. URL: http://zbruc.eu/node/ 16614 (дата звернення: 11.05.2015).
 • 39. Надопта А. Культурно‑освітня та наукова діяльність Музею НТШ наприкінці ХІХ — 30‑х років ХХ ст. Музеї Львова: події, колекції, люди. Матеріали нау­ко­во‑практичної конференції. Львів, 27—28 жовтня 2011 року. Львівський історичний музей. Львів: Ромус‑Поліграф, 2012. С. 19—30.
 • 40. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Шевченка (1898—1939 рр.). Львів, 2000. 208 с.
 • 41. Архів Національного музею у Кракові. Фонд Союзу музеїв у Польщі. ZMP 5: Korespondencja z instytucjami muzeologicznymi 1930—1949.
Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »