« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 76—82

УДК 94(100=161.2):[061.2:32]:316.485.8

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.076

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: КРИЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

ВАХНЯНИН Анна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3111-6183
 • магістриня історії, асистентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра світової історії модерного часу,
 • вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: anya.vahnyanyn@gmail.com

Анотація. Тривалий час ідеологічні та політичні розбіжності в середовищі зарубіжних українців перешкоджали їх консолідації. Врешті-решт у 1967 р. постав Світовий Конґрес Вільних Українців (СКВУ) як позапартійна координаційна надбудова західної української діаспори, в лавах якої об’єднали практично усі організації з різних країн-поселень українського народу. Однак ця інституція кілька разів зіштовхнулася з загрозою розколу. У цій статті простежено передумови та причини конфліктів, які загрожували збереженню СКВУ, а також шляхи їх вирішення. Проаналізовано роль окремих осіб та структур у їх розпалюванні та подоланні, виокремлено інструменти для запобігання та розв’язання кризових ситуацій у СКВУ.

Мета статті — виокремити вплив непорозумінь в середовищі політичних організацій діаспори на функціонування СКВУ та визначити інструменти для їх подолання і збереження цієї інституції. Джерельну базу наукової розвідки склали документи Центрального державного архіву зарубіжної україніки та Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки, збірки опублікованих документів Другого, Третього, Четвертого Конґресів, інтерв’ю та спогади членів СКВУ. Об’єктом дослідження є Світовий Конґрес Вільних Українців, а предметом — кризові моменти в цій організації та інструменти для їх розв’язання.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, багатофакторності, теоретичному аналізі, систематизації і узагальненні

Ключові слова: українська діаспора,Світовий Конґрес Вільних Українців, консолідація, Микола Плав’юк, Аскольд Лозинський, ОУН.

Надійшла 3.01.2024

Список використаних джерел

 • 1. Решетченко Д. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: передумови реорганізації (1945—1948 рр.). Український історичний журнал. 2018. № 3. С. 111—123.
 • 2. Лендьел М. Досвід самоорганізації української етнічної групи в США. Карпатський край: історико-краєзнавчий журнал. 1998. № 1—2 (118). С. 64—71.
 • 3. Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі — ЦДАЗУ). Ф. 36. Оп. 1. Спр. 4: Документи (протокол наради підготовчого комітету, програма, списки організацій, делегатів, представників ЗМІ, правильники нарад, статут, протокол, фінансові звіти, резолюції, списки членів Секретаріату, комюніке, газ. статті про перебіг конгресу, проект збірника матеріалів та ін.) Другого СКВУ. 14 квітня 1973—30 вересня 1985. 198 арк.
 • 4. ЦДАЗУ. Ф. 36. Оп. 1. Спр. 31: Документи (призначення, протоколи нарад, доповнення і зміни до статуту та ін.). 22 квітня 1974—27 листопада 1983. 71 арк.
 • 5. Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки (далі — ЦДАГОУ). Ф. 429. Оп. 1. Спр. 16: Документи (лист-повідомлення, стенограма) XVI Пленарної сесії (23 квітня 1983 р.). 15 березня—23 квітня 1983 р. 136 арк.
 • 6. ЦДАГОУ. Ф. 429. Оп. 1. Спр. 18: Документи (протоколи, порядок наряд, проекти, розподіл обов’язків, листи з організаційних питань та ін.) Президії Секретаріату. 2 січня 1979—27 березня 1987. 292 арк.
 • 7. ЦДАГОУ. Ф. 429. Оп. 1. Спр. 20: Звіти про діяльність Президії Секретаріату, листи щодо підготовки звітів комісій. 10 березня 1978—23 листопада 1988. 109 арк.
 • 8. Бенкет. Другий Світовий Конгрес Вільних Українців: матеріяли. Гол. ред. Василь Дідюк. Торонто; Нью-Йорк, Лондон: Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців, 1986. С. 410—411.
 • 9. Сьома Пленарна Сесія 23—26 листопада 1978. Третій Світовий Конґрес Вільних Українців: матеріяли. Ред. Василь Верига. Торонто; Нью-Йорк; Лондон: Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. С. 177—183.
 • 10. Репрезентація Українців Америки у СКВУ. Четвертий Світовий Конґрес Вільних Українців: матеріяли. Ред. Василь Верига. Торонто; Нью-Йорк; Лондон: Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців. 1991. С. 25—26.
 • 11. Відкриття IV Світового Конґресу Вільних Українців. Перша Пленарна Сесія 30 листопада 1983 р. Четвертий Світовий Конґрес Вільних Українців: матеріяли. Ред. Василь Верига. Торонто; Нью-Йорк; Лондон: Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців. 1991. С. 39—64.
 • 12. Друга Пленарна Сесія, 1 грудня 1983 р. Четвертий Світовий Конґрес Вільних Українців: матеріяли. Ред. Василь Верига. Торонто; Нью-Йорк; Лондон: Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців. 1991. С. 87—125.
 • 13. Білак Я. Спомини колишнього голови Комісії прав людини про створення і діяльність СКУ. Новий шлях. Українські Вісті. 16 серпня 2017 р.
 • 14. Білак Я. (1927 р. н.). Записав Пилип Сохань, місто Торонто, провінція Онтаріо, 24 травня 2016. Доступ надав The Ukrainian Canadian Research&Docu­menta­tion Centre (UCRDC).
 • 15. Плав’юк М. Україна — життя моє: в 3 т. Т. 1. Від селянського сина — до державника. Терен В., Хорунжий Ю. Київ: Видавництво ім. О. Теліги. 2002. 350 с.: іл.
 • 16. Лозинський А. (1952 р. н.). Зап. Анна Вахнянин, місто Львів, 20 жовтня 2023 р.
 • 17. Бурачок Л. Осип Назарук. Західно-українська народна республіка. 1918—1923. Уряди. Постаті. Гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2009. 350 с.
 • 18. Комунікат Координаційного Українського Комітету. 1946. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/26496/file.pdf (дата звернення: 19.12.2023).
 • 19. Куропась С. Відзначення 30 червня 1941 і Америка. Самостійна Україна. Липень—вересень 1981.
 • 20. IV Світовий Конґрес Вільних Українців закінчився під знаком узгіднення і примирення. Свобода. 6 грудня 1983 р.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »