« 2024. № 3 (177)

Народознавчі зошити.  2024. № 3 (177).  С. 596—604

УДК 94:[398.7:159.922/.923:159.963:159.953] 

DOI https://doi.org/10.15407/

МОДЕЛЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СНОВИДІННЯ: ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ І МІФОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

ТЕМЧЕНКО Андрій

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3999-9459
 • доктор історичних наук, доцент,
 • професор кафедри історії України,
 • Черкаський національний університет
 • імені Богдана Хмельницького,
 • бульвар Шевченка, 81, 18000, м. Черкаси, Україна,
 • Контакти: e-mail: temchen@ukr.net

Анотація. Здійснено спробу розглянути моделювальні властивості сновидінь у контексті міфу як системи психічних стереотипів і ментальних установок. Мета публікації полягає у виявленні особливостей, що дають змогу розглядати сновидіння як змінений стан свідомості, що не лише рефлексує на зовнішні обставини, але здатен моделювати власні культурні смисли.

Методи дослідження спрямовані на аналітико-синте­тичне осмислення процесів, пов’язаних з міфом і сновидінням, що передбачає залучення досвіду інших гуманітарних галузей, зокрема філософії, психології і лінгвістики.

Отримані результати. На відміну від ситуації «буденності» у традиційній культурі сновидіння може формувати «порядок денний» повсякденної діяльності, оскільки здатне не лише «перезавантажувати» операційну систему, за допомогою якої відбувається обробка й адаптація персональної інформації, але певним чином «перепрограмовувати» її функціональні можливості. Внаслідок цього «завантажуються» нові оперативні дані, «налаштовуються» інші опції, оновлюється інтерфейс системи, внаслідок чого у підсвідомості можуть вибудовуватися конструктивні або деструктивні поведінкові моделі, що діють автоматично і не контро­люються свідомістю. Скоріш за все це стосується архетипних сновидінь, що створюють відповідний емоційний стан, який реалізується у спонтанних діях повсякдення. Наприклад, сон про нечисту воду асоціюється із захворюванням, оскільки бруд є маркером інфекційних недуг. Фізична нечистота може проектуватися на стани, пов’язані з очікуванням неприємностей іншого характеру.

Ключові слова: бінарна опозиція, дежа вю, змінений стан свідомості, міф, минуле, моделювання, обряд, підсвідоме, пам’ять, ритуал, сакральне, сновидіння, час. час творення.

Надійшла 9.04.2024

Список використаних джерел

 • 1. Ludwig A. Altered states of consciousness. Archives of general psychiatry. № 15. 1966. P. 225—234.
 • 2. Blanke Olaf, Dieguez Sebastian. Leaving Body and Life Behind: Out-of-Body and Near-Death Experience. The Neurology of Consciousness. 2009. P. 303—325.
 • 3. Элиадэ М. Шаманизм. Архаические техники экста­за. Пер. с англ. С. Богуцкого, С. Трилис. Киев: София, 1998. 384 с.
 • 4. Walch R. The spirit of schamanism. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc. 1990. 278 p.
 • 5. Biopsychosocial Perspective. Was ist ein Schamane? Edited by Mariko Namba Walter and Eva Jane Neumann Fridman. Santa Barbara; California; Denver; Colorado; Oxford, England: ABC CLIO, 2004. P. 169—176.
 • 6. «Black» Shaman, «White» Shamans. Edited by Mariko Namba Walter and Eva Jane Neumann Fridman. Santa Barbara; California; Denver; Colorado; Oxford; England: ABC CLIO, 2004. P. 536—539.
 • 7. Кучеренко Є.В. Змінені стани свідомості як об’єкт пси­хологічного дослідження. Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 30. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. С. 133—137.
 • 8. Bourguignon E. Dreams and Altered States of Consci­ousness in Anthropological research. Psychological Anthro­pology. F.L.K.Hsu (Ed.). Cambridge (Mass.), 1972. P. 403—434.
 • 9. Темченко А. (2022) «Текст» і «контекст» сновидіння (на матеріалі традиційної культури). Матеріали до ук­раїнської етнології. № 21 (24). С. 64—73.
 • 10. Berit Brogaard D.M. Sci., Ph.D. The Superhuman Mind. Remembering Things From Before You Were Born. Can memories be innate? URL: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-superhuman-mind/201302/remembering-things-you-were-born (дата доступу 29.06.2023).
 • 11. Bernstein L.S. Egregor. Confraternity of the Rose Cross Serving the ideals of the Rosicrucian Movement. URL: https://web.archive.org/web/20120108221129/http://www.crcsite.org/printegregor.htm (дата доступу 15.05.2023).
 • 12. Темченко А.І. Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи. Черкаси: ІнтролігаТОР, 2015. 112 с.
 • 13. Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. 1999. URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ko­gni­tiv­nye_nauki/merkulov_i_p_kognitivnaja_ehvoljucija/17-1-0-2807 (дата доступу 26.02.2022).
 • 14. Вертіль О. Спогади про майбутнє. Спогади про майбутнє. Урядовий кур’єр 15 січня 2011. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/spogadi-pro-majbutnye/ (дата доступу 05.09.2023).
 • 15. Спогади про майбутнє. Чорний квадрат. URL: https:// artkvadrat.com/performance/vospomina­niy­aobudu­shem (дата доступу 22.03.2022).
 • 16. Магда Є. Шостий. Спогади про майбутнє. Київ: КДС, 2017. 208 с.
 • 17. Эрих фон Дэникен. Воспоминания о будущем. URL: https://coollib.net/b/434950-erih-fon-de­niken- vospominaniya-o-buduschem/read (дата доступу 03.11. 2023).
 • 18. Спогади про майбутнє. URL: https://afishalviv.net/arh/spogadi-pro-majbutnye/ (дата доступу 23.03.2022).
 • 19. Зарубицький К.Є. «Спогади про майбутнє» або віч­ність — як єдність часу. Науковий вісник Націо­нального університету біоресурсів і природо­корис­тування України. Серія: Гуманітарні студії. 2014. Вип. 203 (1). С. 27—35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2014_203%281%29__6 (дата досту­пу 22.09.2022).
 • 20. Introduction to Fractals and Chaos Richard M. Crown­over University of Missouri-Columbia Jones and Bartlett Publishers Boston London, 1995. 350 р.
 • 21. Brown A.S. The Deja Vu Experience. Psychology Press. 2004. 244 p. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203485446/deja-vu-experience-alan-brown (дата доступу 22.09.2022).
 • 22. Курган А.А. Феномен дежа вю. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2010. 240 с. URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kurg/index.php (дата доступу 22.09.2022).
 • 23. Zuger B. The time of dreaming and the Déjà Vu. Comprehensive Psychiatry. 1966. June. Vol. 7. P. 191—196.
 • 24. Червинский П.П. Словари толкования сновидений. Зaметки к строению интерпретативной модели. Тернополь: Крок, 2010. 116 с.
 • 25. Chudziсska-Parkosadze Anna. Онирические мотивы в романе Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Przegląd rusycystyczny. 2014. No 3 (147). С. 77—92. URL: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3435/2268 (дата доступу 26.02.2022).
 • 26. Геллерштейн С.Г. Можно ли помнить будущее? Куль­турно-историческая психология. 2006. Том 2. № 4. URL: https://psyjournals.ru/kip/2006/n4/Gellerstein. shtml (дата доступу 26.02.2022).
 • 27. Lee Smolin. Scientific alternatives to the anthropic prin­ciple. High Energy Physics — Theory. 2004URL: https://web.archive.org/web/20200524023720/https://arxiv.org/abs/hep-th/0407213 (дата доступу 26.02.2022).
 • 28. Чубинський П.П. Мудрість віків. Українське народо­знавство у творчій спадщині Павла Чубинського: в 2 т. Київ: Мистецтво, 1995. Т. 1. 224 с.: іл.
 • 29. Словарь української мови: в 4-х тт. За ред. Б. Грінченка. Київ, 1907—1909. Т. 3. С. 113. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/hrinchenko_slovar_ukrainskoi_movy/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8F (дата доступу 26.02.2024).
 • 30. Темченко А. Реальність «ірреального»: програмувальні функції сновидіння в магії навіювання (на матеріалі традиційної культури українців). Народознавчі зошити. 2023. № 3 (171). С. 586—596.
Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »