« 2024. № 3 (177)

Народознавчі зошити.  2024. № 3 (177).  С. 670—678

УДК 392.3:398(477):124.5

DOI https://doi.org/10.15407/

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ РІД/РОДИНА/КРЕВНІ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

МУШКЕТИК Леся

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5958-0044
 • докторка філологічних наук, член-кореспондентка
 • НАН України, провідна наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, 02002, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: mushketik@ukr.net

Анотація. Метою дослідження є аксіологічні цінності роду й родини в українському традиційному суспільстві кінця ХІХ  — початку ХХ ст., здійсненому на матеріалі уснословесної творчості, що є актуальним з погляду вивчення та популяризації етосних уявлень українського суспільства, його кращих етнічних традицій, ментальних якостей людини. Цінності роду й родини були глибоко пошановані в українській традиційній спільноті, становили основу матеріального й духовного життя людей. Родинний принцип, успадкований ще від давнього родового устрою, панував як високий моральний імператив.

Предметом дослідження є особливості мовно-фоль­клорної рецепції ціннісних понять і уявлень традиційної української спільноти у різних жанрах фольклору. Аналіз джерел здійснено на основі праць таких дослідників минулого і наших днів як М. Костомаров, П. Житецький, М. Сумцов, І. Франко, В. Гнатюк, М. Гайдай,  О. Разумцева, та ін.

Родиноцентричність широко відбилася в уснопоетичній творчості, як прозовій, так і пісенній. Через рід, родину приходить усвідомлення належності індивіда до більшого утворення — держави, формуються почуття патріотизму, любові до своєї вітчизни.

Методологія роботи має комплексний, міждисциплінарний характер. Серед методів, за допомогою яких розкрито поставлену проблему, виокремлено аналітичний, синтетичний, системний, культурно-історичний, зіставний, а ще методи етноетики, антропології та етнопсихології.

Ключові слова: рід, родина, український етос, уснословесна творчість, цінності, свій/чужий, батьківщина, ідеал родини.

Надійшла 16.05.2024

Список використаних джерел

 • 1. Житецкий П. Мысли о народных малоруских думах. Київ: Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1893. 250 с.
 • 2. Ванюшина О.Ф. Специфіка моральнісного змісту міфології: автореф. дис. канд. філос. наук. Київ, 1997. 22 с.
 • 3. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.
 • 4. Гримич М.В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія). Київ: Віпол, 2000. 380 с.
 • 5. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2-х т. Пер. з англ. Київ: Основи, 1994. 554 с.
 • 6. Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних та західних слов’ян. Київ: Наукова думка, 1972. 200 с.
 • 7. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, соб­ранные в Черниговской и соседних с нею губерніях: Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. Чернигов, 1895. Вып.  І. 308 с.; 1897. Вып. ІІ. 390 с.
 • 8. Шалак О. Потойбіччя. Смерть. 100 найвідоміших образів української міфології. Укл. Таланчук О., Завадська В. та ін. Київ: Орфей, 2002. С. 118—125.
 • 9. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Київ: Обереги, 1994. Книга І. 400 с.
 • 10. Охримович В. Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи. Этногра­фическое обозрение. 1891. № 4. С. 44—106; 1892. № 4. С. 1—55.
 • 11. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: народознавчі оповідки. Київ: Український письменник, 1993. 243 с.
 • 12. Липа Ю. Призначення України. Львів: Укр. книгарня «Говерля», 1953. 308 с.
 • 13. Грушевська К. Думи про пригоди на морі Поповича. Первісне громадянство та його пережиток на Україні. Київ: Державне видавництво України, 1926. Вип. 1—2. С. 1—35.
 • 14. Кулиш П. Предисловіе. Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. С.Пб., 1856. Т. І. С. V—ІХ.
 • 15. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Импера­тор­скимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдѣлъ. Матеріалы и изследованія соб­ранныя д. чл. П.П. Чубинскимъ. СПб.; репринт. вид. в 7-и т. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2011. Т. 5. 1242 с.
 • 16. Народные южнорусские песни: Издание Амвросия Метлинского. Київ: в Университетской тип., 1854. 472 c.
 • 17. Календарно-обрядові пісні. Упоряд., вст. ст., прим. О. Чебанюк. Київ, 1987. 392 с.
 • 18. Кісь О. Мати: соціокультурні аспекти материнства. Народна культура українців. Київ: Дуліби, 2012. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. 2012. С. 217—234.
 • 19. Костомаров Н. Семейный быт в произведениях южнорусского народнаго песенного творчества. Костомаров Н.И. Литературное наследіе. Автобіографія Н.И. Костомарова: Стихотворенія, сцены, историческіе отрывки, малорусская народная поезія, последняя работа. СПб., 1890. С. 287—477.
 • 20. Жартівливі пісні: Родинно-побутові. Упоряд. О.І. Дей, М.Г. Марченко, А.І. Гуменюк. Київ: Нау­кова думка, 1967. 801 с.
 • 21. Огієнко І. Наша літературна мова. Упоряд., авт. передм та коментарів М.С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2017. 356 с.
 • 22. Галицько-руські народнї лєґенди: Зібрав Володимир Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1902. Т. XII—ХІІІ. Т. 2. 288 с.
 • 23. Разумцева Г.І. Морально-етичні погляди українського народу за фольклорними джерелами: аксіологічний аспект: автореф. дис… канд. філософ. наук. Київ, 2004. 18 с.
 • 24. Сумцов Н.Ф. Очерки Исторіи Южно русскихъ апо­крифическихъ сказаний и песенъ. Кіивъ, 1888. 161 с.
 • 25. Сумцов М. Вага і краса української народної поезії. Сумцов М. Малюнки з життя українського народного слова. Харків: б. в., 1910. С. 64.
 • 26. Колесса Ф. Українська усна словесність. Львів: Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1938. 643 с.
 • 27. Франко І. Що таке поезія? Передмова до зб. «Вибір декламацій для руських селян і міщан». Львів, 1902. С. 10—11.
Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »