« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 929–938

УДК 75.052:27-526.62
3-99

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.929

Надійшла 24.05.2018

ВІДОБРАЖЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ КНЯЖОГО ПЕРІОДУ У ПОЛІХРОМІЯХ ХРАМІВ ЛЬВОВА 1990—2015 РОКІВ

Зятик Богдан Михайлович — аспірант Львівської національної академії мистецтв,

викладач кафедри сакрального мистецтва.

Вул. Кубійовича, 38, Львів, Україна, 79000

Контакти: e–mail: bohdan.sbl@gmail.com

Анотація. Вперше комплексно розглянуто іконографію храмових поліхромій Львова, виконаних з 1990 по 2015 роки. За іконографічними особливостями поліхромії храмів Львова поділено на дві основні групи: римо-католицька іконографія (бере початок з ХVII ст.) та друга, яка випливає з візантійської, що була відображена у мистецтві княжого періоду. У статті розглянута тематика іконографії поліхромій храмів Львова 1990—2015 рр., що належать до другої групи; досліджено тенденції іконографії храмових стінописів, виконаних у неовізантійській стилістичній манері та під впливом стилістик модернізму. Увага зосереджена на іконографії таких сцен як «Євхаристія» (Причастя апостолів), «Богородиця Втілення», «Зішестя в ад», «Успіння Богородиці» та «Христос Пантократор», які є характерними для давньоукраїнської та візантійської традиції. Здійснено порівняння іконографії поліхромій храмів Львова 1990—2015 рр. з храмовими стінописами та іконами ХІ—ХV ст., на яких бачимо аналогічні зображення.

 Ключові слова: поліхромія, храми Львова 1990—2015 рр., іконографія, мистецтво княжого часу.

Список використаних джерел

 1. Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора у купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова / Марія Бабій // На­ро­дознавчі зошити. — 2011. — № 5 (101). — С. 844—849.
 2. Береговська Х. Модерний Візантизм — зародження нового стилю / Христина Береговська // Архітектура, будівництво, інтер’єр, мистецтво. — № 1. — 2010.  — С. 6—7.
 3. Василик Р. Структура внутрішнього простору храму вконтексті Літургії / Роман Василик // Вісник Львівської академії мистецтв. — 1998. — Вип. 9. — С. 72—77.
 4. Владика С. Деякі аспекти розвитку сучасного сакрального мистецтва (в Україні) / Святослав Владика // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 66—69.
 5. Волошин Л. Інтерпретація традицій сакрального мистецтва у творчості Костя Марковича / Любов Волошин // Вісник ЛНАМ. — 2012. — Вип. 23. — С. 272—279.
 6. ГелитовичМ. Українські ікони ХІІІ — початку ХVІ століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог / Марія Гелитович. — Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького ; Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с. : іл.
 7. Жишкович В. Мистецтво створене Богом і во ім’я Боже / В. Жишкович // Бойківщина: Науковий збір­ник. — Дрогобич : Бойківщина ; Укрпол-2, 2004. — Т. 2. — С. 370—415.
 8. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Я.П. Запаско. — Львів : Світ, 1995. — 480 с. : іл.
 9. Комарницький А.С. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей) : дис. …канд мистецтвознавства: 26.00.01 / Комарницький Андрій Степанович. — Івано-Франківськ, 2014. — 200 с.
 10. Косів Р. Образ і традиція. Іконопис храму Св. Володимира та Ольги у Львові / Роксолана Косів // Вісник ЛНАМ. — 2002. — Вип. 13. — С. 151—160.
 11. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Яків Креховецький. — Львів : Свічадо, 2008. — 232 с.
 12. Креховецький Я. Іконографія Пантократора від катакомбів до сьогодні / Яків Креховецький // Сопричастя. — 1999. — С. 65—78.
 13. 1 Куковальська Н. Михайлівський Золотоверхий монастир: Історична доля та мистецька спадщина / Н.М. Куковальська. — Київ : Горобець, 2011. — 56 с.
 14. Кюнцлі Р. Повернення українського модерну в храмовий розпис українських церков / Романа Кюнцлі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. з мистецтво знав. і культурології ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України / редкол. В.Д. Сидоренко (голова редкол.), О.О. Роготченко (гол. ред.), А.О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. — Київ : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 145—154.
 15. Нікітенко Н. Собор святої Софії в Києві / Н. Нікітенко. — Київ : Техніка, 2000. — 232 с.
 16. Овсійчук В. Оповідь про Ікону / В. Овсійчук, Д. Крва­вич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. — 397 с.
 17. Овсійчук В. Українське малярство Х—ХVІІІ ст. Про­блеми кольору / Володимир Овсійчук. — Львів : ІН НАНУ, 1996. — 479 с.
 18. Проців І. Храм Святої Анни у Львові / І. Проців, В. Жишкович. — Львів, 2016. — 80 с.
 19. Рудак О. Зображення історичних осіб у сучасному монументальному церковному малярстві України. Цер­ква архистратига Михаїла в селі Верин на Львівщині / О.М. Рудак // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. — 2014. — № 3. — С. 273—278.
 20. Рудак О. Монументальні храмові розписи ХХІ століття. Асоціація сакрального мистецтва / Рудак О.М. // ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СВІТО­ВОЇ НА­У­КИ: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОЇ НАУКИ — ХХI СТОРІЧЧЯ» (25 лютого  — 1 березня 2015 р.). — Том 1. Науки гуманітарного циклу.— Запоріжжя : ПГА, 2015. — С. 45—48.
 21. Рудич О. Церковні розписи випускників Львівської національної академії мистецтв / Олена Рудич // Вісник ЛНАМ. — 2015. — Вип. 27. — С. 181—190.
 22. Сидор О. Іконографія Ісуса Христа в давньому українському мистецтві / Олег Сидор // Київська Церква: Альманах християнської думки. — 2000. — № 5. — С. 89—94.
 23. Симонова А.В. Византийские традиции в современных росписях православных храмов Украины (конец ХХ — начало ХХI вв.) : дисс. канд. искусствоведения: 17.00.05 / Симонова Алёна Викторовна. — Харьков, 2015. — 469 с.
 24. Степовик Д. Історія української ікони Х—ХХ ст. / Дмитро Степовик.— Київ : Либідь, 2004. — 440 с. : іл.
 25. Щепкина М. Миниатюры Хлудовской псалтыри. Греческий иллюстрированный кодекс ХI в. / М. Щепкина. — Москва : Искусство, 1977. — 318 с.
 26. Ярема В. Іконопис Західної України ХII—ХV століть / Патріарх Димитрій (Ярема). — Львів : Друкар­ські куншти, 2005. — 508с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »