« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 929–938

УДК 75.052:27-526.62
3-99

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.929

Надійшла 24.05.2018

ВІДОБРАЖЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ КНЯЖОГО ПЕРІОДУ У ПОЛІХРОМІЯХ ХРАМІВ ЛЬВОВА 1990—2015 РОКІВ

Зятик Богдан Михайлович — аспірант Львівської національної академії мистецтв,

викладач кафедри сакрального мистецтва.

Вул. Кубійовича, 38, Львів, Україна, 79000

Контакти: e–mail: bohdan.sbl@gmail.com

Анотація. Вперше комплексно розглянуто іконографію храмових поліхромій Львова, виконаних з 1990 по 2015 роки. За іконографічними особливостями поліхромії храмів Львова поділено на дві основні групи: римо-католицька іконографія (бере початок з ХVII ст.) та друга, яка випливає з візантійської, що була відображена у мистецтві княжого періоду. У статті розглянута тематика іконографії поліхромій храмів Львова 1990—2015 рр., що належать до другої групи; досліджено тенденції іконографії храмових стінописів, виконаних у неовізантійській стилістичній манері та під впливом стилістик модернізму. Увага зосереджена на іконографії таких сцен як «Євхаристія» (Причастя апостолів), «Богородиця Втілення», «Зішестя в ад», «Успіння Богородиці» та «Христос Пантократор», які є характерними для давньоукраїнської та візантійської традиції. Здійснено порівняння іконографії поліхромій храмів Львова 1990—2015 рр. з храмовими стінописами та іконами ХІ—ХV ст., на яких бачимо аналогічні зображення.

 Ключові слова: поліхромія, храми Львова 1990—2015 рр., іконографія, мистецтво княжого часу.

Список використаних джерел

 1. Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора у купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова / Марія Бабій // На­ро­дознавчі зошити. — 2011. — № 5 (101). — С. 844—849.
 2. Береговська Х. Модерний Візантизм — зародження нового стилю / Христина Береговська // Архітектура, будівництво, інтер’єр, мистецтво. — № 1. — 2010.  — С. 6—7.
 3. Василик Р. Структура внутрішнього простору храму вконтексті Літургії / Роман Василик // Вісник Львівської академії мистецтв. — 1998. — Вип. 9. — С. 72—77.
 4. Владика С. Деякі аспекти розвитку сучасного сакрального мистецтва (в Україні) / Святослав Владика // Образотворче мистецтво. — 2013. — № 4. — С. 66—69.
 5. Волошин Л. Інтерпретація традицій сакрального мистецтва у творчості Костя Марковича / Любов Волошин // Вісник ЛНАМ. — 2012. — Вип. 23. — С. 272—279.
 6. ГелитовичМ. Українські ікони ХІІІ — початку ХVІ століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог / Марія Гелитович. — Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького ; Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с. : іл.
 7. Жишкович В. Мистецтво створене Богом і во ім’я Боже / В. Жишкович // Бойківщина: Науковий збір­ник. — Дрогобич : Бойківщина ; Укрпол-2, 2004. — Т. 2. — С. 370—415.
 8. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Я.П. Запаско. — Львів : Світ, 1995. — 480 с. : іл.
 9. Комарницький А.С. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей) : дис. …канд мистецтвознавства: 26.00.01 / Комарницький Андрій Степанович. — Івано-Франківськ, 2014. — 200 с.
 10. Косів Р. Образ і традиція. Іконопис храму Св. Володимира та Ольги у Львові / Роксолана Косів // Вісник ЛНАМ. — 2002. — Вип. 13. — С. 151—160.
 11. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Яків Креховецький. — Львів : Свічадо, 2008. — 232 с.
 12. Креховецький Я. Іконографія Пантократора від катакомбів до сьогодні / Яків Креховецький // Сопричастя. — 1999. — С. 65—78.
 13. 1 Куковальська Н. Михайлівський Золотоверхий монастир: Історична доля та мистецька спадщина / Н.М. Куковальська. — Київ : Горобець, 2011. — 56 с.
 14. Кюнцлі Р. Повернення українського модерну в храмовий розпис українських церков / Романа Кюнцлі // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. з мистецтво знав. і культурології ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України / редкол. В.Д. Сидоренко (голова редкол.), О.О. Роготченко (гол. ред.), А.О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. — Київ : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 145—154.
 15. Нікітенко Н. Собор святої Софії в Києві / Н. Нікітенко. — Київ : Техніка, 2000. — 232 с.
 16. Овсійчук В. Оповідь про Ікону / В. Овсійчук, Д. Крва­вич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. — 397 с.
 17. Овсійчук В. Українське малярство Х—ХVІІІ ст. Про­блеми кольору / Володимир Овсійчук. — Львів : ІН НАНУ, 1996. — 479 с.
 18. Проців І. Храм Святої Анни у Львові / І. Проців, В. Жишкович. — Львів, 2016. — 80 с.
 19. Рудак О. Зображення історичних осіб у сучасному монументальному церковному малярстві України. Цер­ква архистратига Михаїла в селі Верин на Львівщині / О.М. Рудак // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. — 2014. — № 3. — С. 273—278.
 20. Рудак О. Монументальні храмові розписи ХХІ століття. Асоціація сакрального мистецтва / Рудак О.М. // ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СВІТО­ВОЇ НА­У­КИ: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОЇ НАУКИ — ХХI СТОРІЧЧЯ» (25 лютого  — 1 березня 2015 р.). — Том 1. Науки гуманітарного циклу.— Запоріжжя : ПГА, 2015. — С. 45—48.
 21. Рудич О. Церковні розписи випускників Львівської національної академії мистецтв / Олена Рудич // Вісник ЛНАМ. — 2015. — Вип. 27. — С. 181—190.
 22. Сидор О. Іконографія Ісуса Христа в давньому українському мистецтві / Олег Сидор // Київська Церква: Альманах християнської думки. — 2000. — № 5. — С. 89—94.
 23. Симонова А.В. Византийские традиции в современных росписях православных храмов Украины (конец ХХ — начало ХХI вв.) : дисс. канд. искусствоведения: 17.00.05 / Симонова Алёна Викторовна. — Харьков, 2015. — 469 с.
 24. Степовик Д. Історія української ікони Х—ХХ ст. / Дмитро Степовик.— Київ : Либідь, 2004. — 440 с. : іл.
 25. Щепкина М. Миниатюры Хлудовской псалтыри. Греческий иллюстрированный кодекс ХI в. / М. Щепкина. — Москва : Искусство, 1977. — 318 с.
 26. Ярема В. Іконопис Західної України ХII—ХV століть / Патріарх Димитрій (Ярема). — Львів : Друкар­ські куншти, 2005. — 508с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »