« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 967–975

УДК 930(477)»20»:[39-057.4Шумовський Ю.](092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.967

Надійшла 07.05.2018

ЮРІЙ ШУМОВСЬКИЙ — ЕТНОГРАФ, АРХЕОЛОГ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3445-3027

Яремчук Валентина Вікторівна — аспірантка

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України.

Пр. Свободи, 15, 79000, Львів, Україна.

Контакти: Tel. (096)8218269; e-mail: v_viktorivna@ukr.net

Анотація. Простудійовано історіографію, присвячену постаті Ю. Шумовського, та з’ясовано, що етнографічна діяльність Ю. Шумовського залишається неоціненою сучасною українською історіографією. Незважаючи на велику увагу до діяльності Ю. Шумовського як археолога, священика, публіциста, науковця, досі маловивченими є його народознавчі праці. У сучасній етнологічній науці відсутні наукові дослідження, які б узагальнили та оцінили значення багатогранної спадщини Ю. Шумовського.

Ключові слова: Юрій Шумовський, етнограф, археолог, священик, етнографічна діяльність.

Список використаних джерел

 1. Бухало Г. Професор із Мирогощі (про Юрія Шумовського) / Г. Бухало // Дубно і світ: міжнар. ювіл. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25— 26 серпня 2000 р. — Дубно, 2000. — С. 17—18.
 2. Гуцуляк М. Про близьке здалека (Рівненська Українська гімназія 1923— 1939) / М. Гуцуляк. — Ванкувер, 1976.
 3. Данильчук Г.Ф. Музей в роки воєнного лихоліття / Г.Ф. Данильчук // Рівне у долях його мешканців. — Рів­не, 2012. — С. 170—175.
 4. Дем’янчук Г. У світ з Мирогощі: Іст.-краєзн. нарис про родину Шумовських / Г. Дем’янчук // Із криниці печалі: Зб. спогадів та док. — Рівне, 1995. — Вип. 2. — С. 3—16.
 5. Дмитренко Т. Дослідник Дубенщини передвоєного часу / Т. Дмитренко // Кучінко М.М. Культура Волинського Полісся княжої доби / М.М. Кучінко, Г.В. Охріменко, В. Савицький. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — С. 245—251.
 6. Доброчинська В.А. Рівненська українська гімназія (1923—1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби : монографія / В.А. Доброчинська. — Рівне, 2016. — 224 с.
 7. Доброчинська В.А. Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (190 —2004) / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії / голов. ред. Р.М. Постоловський. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 19. — С. 68—73.
 8. Доброчинська В.А. Юрій Шумовський — послідовник музейної справи Федора Штейнгеля: із епістолярної спадщини / В. Доброчинська // Наукові записки ; Рівнен. обл. краєзн. музей. — Рівне, 2010. — Вип. 8: 140-річчю від дня народж. Ф.Р. Штейнгеля присвяч. — С. 79—83.
 9. Доброчинська В. Юрій Шумовський сподвижник музейної справи на Рівненщині в окупаційний період (1941—1944) / В. Доброчинська // Краєзнавство та музейна справа в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю заснування Житомир. обл. краєзн. музею, м. Житомир, 27—29 жовт. 2010 р. / голов. ред. М. Костриця. — Житомир, 2010. — С. 90—94.
 10. З українського культурного життя у Варшаві // Варшава. — 1944. — 16 лютого.
 11. Климчук А. Рівненський краєзнавчий музей в 194—1944 рр. і Юрій Шумовський / А. Климчук // Музеї України. — 2009. — № 2. — С. 35—36.
 12. Кобринський Р. З життя наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА / Р. Кобринський // Свобода. — Джерсі-сіті, 1963. — 21 серпня.
 13. Козак С. Шумовський Юрій (1908—2004) / С. Козак // Волинська літературна еміграція: корот. біобібліогр. довід. — Київ, 2012. — С. 80— 81.
 14. Козак С. Шумовський Юрій (1908—2004) / С. Козак // Розсіяні по світах: волин. літ. еміграція: корот. біо­бібліогр. довід. — Київ, 2007. — С. 56— 57.
 15. Музей у Рівному // Волинь. — Рівне, 1942. — 3 грудня.
 16. Мушировський В. Видатні громадські та культурні діячі краю в дослідженнях Рівненського краєзнавчого музею / В. Мушировський // Діячі науки та мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури: до 20-ти річчя Рівненського державного інституту культури. — Рівне, 1998. — С. 62—65.
 17. Нагорна І. Невідчахнута гілка / І. Нагорна // Науко­ві записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. — Рівне, 2015. — Вип. XIII. — Ч. 2. — С. 79—82.
 18. Омельчук В.В. Родина Шумовських: о. Федір (Шумовський), протоієрей Юрій Шумовський / В.В. Омель­чук // Історія освіти Волині в особах: навчальний посібник. — Рівне : Вид-во Волинські обереги, 2014. — С. 62—68.
 19. Омелянчук І. Зруйноване гніздо / Омелянчук І. (виповнилось 105 років з дня народження першого українського дослідника Африки, якого шанують у Франції та Америці й майже не знають в Україні) // Урядовий кур’єр. — Рівне, 2013. — 26 березня.
 20. Охорона історичних пам’яток // Волинь. — Рівне, 1942. — 6 вересня.
 21. Пастернак Я. Реферат про наукову діяльність о. мгр. Юрія Шумовського, кандидата на дійсного члена НТШ (Канада-Торонто, 1956р.) / Ю. Шумовський // По слі­дах давноминулого Африки. — США ; Савана, 1993. — Ч. 3. — С. 51.
 22. Пшеничний М. Наш видатний земляк Юрій Шумовський і євреї / М. Пшеничний // Єврейському народові: матеріали Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф, присвяч. укр.-євр. взаєминам на Дубенщині. — Дубно, 2006. — С. 72—80.
 23. Пшеничний Ю. Докопатися до коріння віків: історія археологічних досліджень на Дубенщині / М. Пшеничний // Погорина: літ.-краєзн. журн. Рівненщини. — Рівне, 2009. — Вип. 10—11. — С. 334—340.
 24. Самчук У. На білому коні. Спомини і враження / У. Самчук. — Вінніпенг : Накладом Товариства «Волинь», 1980. — С. 180—181.
 25. Скакальська І.Б. Біографічний портрет Волинської української еліти міжвоєнного періоду XX ст. в еміграції / І. Скакальська // Українська діаспора теми дослідження: тези доповідей Міжнародн. наук. конф., 27— 28 вересня 2016 р. — Острог : Острозька академія, 2010. — С. 165—167.
 26. Скакальська І.Б. Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині пер­шої половини ХХ ст. / І.Б. Скакальська // Волинські історичні записки: зб. наук. пр. — Житомир : Вид-во ім. І. Франка, 2010. — Т. 5. — С. 77—81.
 27. Скакальська І. Родина Шумовських в історії Дубна та Волині / І. Скакальська // Твердина над Іквою: матеріали Міжнарод. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 520-річчю Дубенського замку. — Дубно, 2012. — С. 156—160.
 28. Скакальська І. Спогади Юрія Шумовського як джерело з історії діяльності духовної інтелегенції Волині першої половини ХХ ст. / І. Скакальська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / голов. ред. Р.М. Простоловський. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 20. — С. 247—250.
 29. Солдатюк М. Мирогощанський археолог / М. Солдатюк // Мирогоща: іст.-краєзн. есе / М. Солдатюк, Л. Пшенична. — Дубно, 2009. — С. 8—10.
 30. Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терсь­кий. — Львів : Львівська політехніка, 2010. — С. 204 — 206.
 31. Участь члена ІДВ на конгресі // Літопис Волині. — Вінніпег, 1962. — Ч. 6.
 32. Цимбалюк Є. Археолог із Волині знайшов у Африці плем’я, предки якого не пішли за Мойсеєм / Є. Цимбалюк // Вільне слово. — Рівне, 2006. — 13 квітня.
 33. Цимбалюк Є. Злети і падіння (Рівненського історико-краєзнавчого музею, з яким радості й болі в 1940—43 рр. розділив його науковий керівник та директор Юрій Шумовський) / Цимбалюк Є. // Вільне слово. — Рівне, 2006. — 17 серпня.
 34. Цимбалюк Є. У храмі — з хрестом, на розкопках — з лопатою / Є. Цимбалюк // Погорина: літ.-краєзн. журн. Рівненщина. — Рівне, 2008. — Вип. 4—5. — С. 212—215.
 35. Цимбалюк Є. Як археолог із Волині натрапив на слід племені Мойсея / Є. Цимбалюк // Погорина: літ.-краєзн. журн. Рівненщини. — Рівне, 2009. — Вип. 10—11. — С. 322—324.
 36. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся. — Т. 2 / О. Цинкаловський. — Вінніпег : Накла­дом Товариства «Волинь», 1986.
 37. Шумовский Ю. Затерянное еврейское племя в Африке / Ю. Шумовский // Вестник Израиля. — 1961. — № 22.
 38. Шумовський Ю. Археологічні пам’ятки на Волині та спосіб збереження їх / Ю. Шумовський // Церква і Нарід. — Кременець, 1936. — Ч. 19. — С. 607—609.
 39. Шумовський Ю. Археологічні пам’ятки на Волині та спосіб збереження їх (закінчення) / Ю. Шумовсь­кий // Церква і Нарід. — Кременець, 1936. — Ч. 20. — С. 657—659.
 40. Шумовський Ю. В охороні мистецтва і пам’яток Волині / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1941. — 1 вересня.
 41. Шумовський Ю. Африка в огні / Ю. Шумовський // Аме­рика. — Пенсильванія, 1964. — Ч. 22. — 1 лютого.
 42. Шумовський Ю. Африканська преса / Ю. Шумовсь­кий // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1965. — 26 жовтня.
 43. Шумовський Ю. Дещо про наші писанки / Ю. Шумовський (м. Саванна, США) // Дубно і світ: міжнар. ювіл. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25—26 серпня 2000 р. — Дубно, 2000. — С. 66—67.
 44. Шумовський Ю. Дещо про Рівне / Ю. Шумовсь­кий // Волинь. — Рівне, 1942. — 13 грудня.
 45. Шумовський Ю. Доісторичні тварини / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1941. — 9 листопада.
 46. Шумовский Ю. Древние евреи и Африка / Ю. Шумовский // Новое русское слово. — 1965. — Ч. 9.
 47. Шумовський Ю. Дубенська гімназія в евакуації та в революції / Ю. Шумовський // Над Іквою-рікою: літ. мистец. альм. / підгот. до друку М. Пшеничний. — Дубно, 2007. — С. 153—155.
 48. Шумовский Ю. Еврейская эмиграция в Африке / Ю. Шумовский // Новое русское слово. — 1974. — 7 августа.
 49. Шумовський Ю. Жінка Чорного континенту / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-сіті. — Ч. 11. — 17 січня.
 50. Шумовський Ю. З мого побуту в Судані / Ю. Шумовський // Ми і світ. — 1956. — Ч. 29
 51. Шумовский Ю. Затерянное еврейское племя в Африке / Ю. Шумовский // Новое русское слово. — 1960. — 1 декабря.
 52. Шумовський Ю. Західна Німеччина і Африканські держави / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1965. — 19 серпня.
 53. Шумовський Ю. Зберігаємо старовині пам’ятки / Ю. Шу­мовський // Волинь. — Рівне, 1942. — 3 травня.
 54. Шумовський Ю. Зруйноване гніздо, чи історія однієї священицької родини на Волині / Ю. Шумовсь­кий. — США ; Саванна, 1994. — Т. 1. — Т. 4.
 55. Шумовський Ю. Країна Магреб / Ю. Шумовсь­кий // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1965. — 24 червня.
 56. Шумовський Ю. Культ рослин у муринів Африки / Ю. Шумовський // Ми і світ. — 1956. — Ч. 30
 57. Шумовський Ю. Луна далеких віків / Ю. Шумовсь­кий // І. Нагорна. Твори. — Рівне : Азалія, 2015. — 72 с.
 58. Шумовський Ю. Маска в муринів Африки / Ю. Шумовський // Ми і світ. — 1953. — Ч. 11.
 59. Шумовський Ю. Містечко Острожець в давнину / Ю. Шумовський // Літопис Волині. — Вінніпег, 1972. — Ч. 10—11.
 60. Шумовський Ю. Містечко Острожець / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1941. — 7 грудня.
 61. Шумовський Ю. Народи Африки та їх боротьба за незалежність / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1963. — 30 квітня, 2 травня.
 62. Шумовський Ю. Новий рік або старі звичаї / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1944. — 1 січня.
 63. Шумовський Ю. Нові експонати в Українському музею в Рівному / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1941. — 23 жовтня.
 64. Шумовський Ю. Об’єднання Африканських народів / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1964. — 30 червня.
 65. Шумовський Ю. Під гарячим сонцем Африки / Ю. Шумовський. — Вінніпег, 1956. — 171 с.
 66. Шумовський Ю. По слідах давноминулого Африки / Ю. Шумовський. — США ; Нью-Йорк, 1989. — 789 с.
 67. Шумовский Ю. По следах старинной империи Гана / Ю. Шумовский // Новая Заря. — Сан-Франциско, 1962. — 9 марта.
 68. Шумовський Ю. Праісторія Волині / Ю. Шумовсь­кий // Волинь. — Рівне, 1941. — 20 листопада.
 69. Шумовський Ю. Придорожні святині в Україні / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1942. — 10 травня.
 70. Шумовський Ю. Проблема національної мови в Чорній Африці / Ю. Шумовський // Свобода. — Джер­сі-Сіті, 1965. — 2 вересня.
 71. Шумовський Ю. Село Городок у минулому / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1943. — 7 лютого.
 72. Шумовський Ю. Село Городок в минулому / Ю. Шумовський // Літопис Волині. — Вінніпег, 1972. — Ч. 10—11.
 73. Шумовський Ю. Село Мирогоща / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1941. — 28 грудня.
 74. Шумовський Ю. Слідами минулого / Ю. Шумовський // Волинь. — Рівне, 1942. — 27 грудня.
 75. Шумовський Ю. СРСР і країни Африки / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1963. — 12 серпня.
 76. Шумовський Ю. Судан очима українського вченого / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1959. — 24 червня.
 77. Шумовский Ю. Тайны африканских пещер / Ю. Шумовский // Новая Заря. — Сан-Франциско, 1962. — 24 марта.
 78. Шумовський Ю. Червона загроза над Африкою / Ю. Шумовський // Свобода. — Джерсі-Сіті, 1976. — 15 квітня.
 79. Шумовський Юрій Федорович / головн. ред. В. Кубійович // Енциклопедія українознавства : в 10 т. — Львів, 2000. — Т. 10. — С. 3905.
 80. Шумовський Юрій Федорович / підгот. до друку Н.М. Кожан // Музейні фахівці Рівненщини: біобібліографічний покажчик. — Рівне, 2014. — С. 176—177.
 81. Бардецький А. Поховальні пам’ятки, відкриті Ю.Ф. Шумовським у 1930-х роках в с. Мирогоща Ду­бенсь­кого р-ну Рівненської обл.: Аналіз та інтерпретація даних [Електронний ресурс] / Бардецький А., Ткач В. // Волино-Подільські археологічні студії. — С. 153—162. — Режим доступу до публікації: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37046/14Bardetsky2.pdf?sequence=1
 82. Карий І.П. Пам’ятки середньовічного оборонного мистецтва Південної Волині у дослідженнях українських археологів міжвоєнного періоду [Електронний ресурс] / Карий І.П., Терський С.В. — Львів : Львівська політехніка, 2009. — Режим доступу до публікації: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/2834/1/04.pdf.
 83. Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1921—1939) [Електронний ресурс] / В.С. Прокопчук. — Режим доступу до публікації: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/ 123456789/1712/1/історичне краєзнавство у волинському воєводстві 1921—1939.doc.
 84. Скакальська І.Б. Життєво-краєзнавча студія: в пошуках втраченої інтелегенції [Електронний ресурс] / І. Скакальська // Збірник наукових праць Харківсь­кого національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія: «Історія та географія». — 2011. — Вип. 41. — С. 203—207. — Режим доступу до публікації: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_50
 85. Скакальська І.Б. Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / І.Б. Скакальська // Історія науки і біографістика. — 2015. — № 3.
 86. Чорнописька Л. Професор Юрій Шумовський [Електронний ресурс] / Л. Чорнописька // Матеріали і дослідження археології Прикарпаття і Волині. — Вип. 12. — 2008. — С. 444—447. — Режим доступу до публікацій: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/12/36Chornopys.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »