« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1229—1238

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1229

Надійшла 03.07.2018

НАРОДНОПОЕТИЧНА НУМЕРОЛОГІЯ В КАЛЕНДАРНОМУ ТЕКСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2998-2357

Коваль Галина Василівна,  кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

відділ фольклористики

Інститут народознавства НАН України  (Львів, Україна)

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел.: 0982532103

e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Зосереджується увага на числових маркерах у пісенних текстах. Народне сприйняття цифрової матриці — це упорядкованість, перехід з хаосу в космос. Важливу функцію відіграє лічба як композиційний прийом, яка є відтворенням послідовності, наростання, динаміки процесу. Переважає модель — виокремлення одиничного з цілого ряду. Вивчається семантичне, символічне значення числових образів, які використовуються і як художній засіб (кількісна гіперболізація).

Ключові слова: народна нумерологія, числові маркери, символіка, семантика, художній засіб.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 444. — 316 арк. / зап. В. Сокіл 14 липня 1999 р. у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл. від Шульги Євдокії, 1928 р. н., переселенки із с. Машеве Чорнобильського р-ну Київської обл.
 2. «Богацька дівчинонька»: співанки, коломийки, ко­ляд­ки // Наукові архівні фонди рукописів та фоно­записів ІМФЕ ім. М. Рильського / зап. Онищук А. 1907—1908 рр. — Ф. 28-3. — Од. зб. 195. — 49 арк.
 3. Пісні, колядки і щедрівки // Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ / зібр. Є. Бохенська. 1908. — Ф. 28-3. — Од. зб. 198. — 15 арк.
 4. ВеселовскийА.Н. Поэтика / А.Н. Веселовский // Веселовский А.Н. Собрание сочинений. — СПб., 1913. — Т. 1. — 616 с.
 5. Войтович В. Символіка чисел / В. Войтович // Войтович В. Українська міфологія. — Київ, 2005. — С. 582—587.
 6. Гаївки / зібр. В. Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф Й. Роздольський, списав Ф. Колесса // Матеріали до української етнології. — Львів, 1909. — Т. 11. — ХХХХVІ, 300 с.
 7. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерніях  / Б.Д. Гринченко. — Чернигов, 1899. — Т. 3. — 765 с.
 8. Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей. — Київ : Наукова. думка, 1978. — 249 с.
 9. Денисюк І. Амазонки на Поліссі / І. Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 58—79.
 10. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Волині та суміжних губерніях. — Житомир, 1911. — 148, 80 с.
 11. Етнографічні писання Костомарова: Репринтне вид. — Київ, 2006. — 380 с.
 12. Жайворонок В. Один / В. Жайворонок // Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. — Київ, 2006. — С. 412.
 13. Зубрицький М. Народний календар, народні звичаї і повірки, присвячені до днів в тижни і до рокових свят (Записані у Мшанці Старосамбірського пов. і по сусідніх селах) / М. Зубрицький // Матеріали до українсько-руської етнології. — Львів, 1900. — Т. 3. — С. 33—60.
 14. Календарно-обрядові пісні / упоряд., вступ. ст. та приміт. О.Ю. Чебанюк. — Київ : Дніпро, 1987. — 392 с.
 15. Коваль Г. Колір як ознака образотворення в кален­дарно-обрядовій поезії / Г. Коваль // Народознавчі зошити. — 2014. — № 4. — С. 733—740.
 16. Коваль Г. Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців / Г. Коваль // Народознавчі зошити. — 2011. — № 3. — С. 476—482.
 17. Колядки і щедрівки / зібр. В. Гнатюк. — Т. 1 // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. 35. — 269 с.
 18. Колядки та щедрівки // Зимова обрядова поезія трудового року / упоряд., передм. і приміт. О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1965. — 804 с.
 19. Крук І.І. Адзін / І.І. Крук // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 39
 20. Крук І.І. Два / І.І. Крук // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Мінск, 2005. — Т. 1. — C. 404.
 21. Лукашевич П.А. Малороссийские и червонорусские народне думы и песни / П.А. Лукашевич. — Санкт-Петербург, 1836.
 22. Малороссийские песни, иззданные М. Максимовичем. — Москва, 1827. — 234 с.
 23. Матяш І. Первісні джерела символіки українського героїчного епосу — дум та історичних пісень / І. Матяш // Народна творчість та етнографія. — 2004. — № 6. — С. 3—8.
 24. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу / М. Москаленко // Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та переклади Михайла Москаленка. — Київ, 1988. — С. 5—46.
 25. Народні пісні в записах Івана Манжури / упоряд, вступ. ст. і приміт. Л.С. Каширіної. — Київ : Музична Україна, 1974. — 352 с.
 26. Народні пісні в записах Миколи Гоголя / упоряд., післямова О.І. Дея; приміт. Л.С. Каширіної. — Київ : Музична Україна. — 1985. — 298 с.
 27. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / упоряд., вступ. ст. і приміт. І.В. Хланти. — Київ : Музична Україна, 1977. — 198 с.
 28. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / упоряд., вступ. ст., приміт. М.В. Гуця. — Київ : Музична Україна, 1972. — 324 с.
 29. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Москва, 1978. — Т. 2. — 841 с.
 30. Народные южнорусские песни / изд. А. Метлинского. — Київ, 1854. — ХVІІІ, 472с. + ІV.
 31. Пісні з Волині / упоряд. приміт. О.Ф. Ошуркевич. — Київ : Музична Україна, 1970. — 333 с.
 32. Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище. 1920—1970 рр. / упоряд., вступ. ст. С.В. Мишанича. — Київ : Наукова думка, 1976. — 523 с.
 33. Повість минулих літ // Літопис Руський / за Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — Київ : Дніпро, 1989. — С. 1—178.
 34. Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных народных песен / А.А. Потебня. — Варшава, 1887. — Т. 2. Колядки и щедровки. — 809 с.
 35. Сборник материалов по малорускому фольклору / собр. А.Н. Малинка. — Чернигов, 1902. — 388 с.
 36. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора / К. Сосенко. — Київ : СІНТО, 1994. — 343 с.
 37. Толстая С.М. Число / С.М. Толстая // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. — Москва : Международные отношения, 2012. — Т. 5. — С. 544—547.
 38. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. — Санкт-Петербург., 1872. — Т. 3. — 486 с.
 39. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського / упоряд., інтерпретація і комент. О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1974. — 710 с.
 40. Українські народні пісні в записах М.В. Лисенка / упоряд., вступ. ст. і приміт. Л.О. Єфремової. — Київ  : Музична Україна, 1990. — 350 с.
 41. Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая / ред. і упоряд. М.М. Гайдай. — Київ, 2010. — 304 с.
 42. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. — Львів, 1998. — 614 с.
 43. Шухевич В. Гуцульщина / В. Шухевич. — Верховина, 1999. — Ч. 4. — 304 с.
 44. Щедрівки / зібр. та упоряд. М. Мишанич. — Львів, 1996. — 112 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »