« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1229—1238

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1229

Надійшла 03.07.2018

НАРОДНОПОЕТИЧНА НУМЕРОЛОГІЯ В КАЛЕНДАРНОМУ ТЕКСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2998-2357

Коваль Галина Василівна,  кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

відділ фольклористики

Інститут народознавства НАН України  (Львів, Україна)

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел.: 0982532103

e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Зосереджується увага на числових маркерах у пісенних текстах. Народне сприйняття цифрової матриці — це упорядкованість, перехід з хаосу в космос. Важливу функцію відіграє лічба як композиційний прийом, яка є відтворенням послідовності, наростання, динаміки процесу. Переважає модель — виокремлення одиничного з цілого ряду. Вивчається семантичне, символічне значення числових образів, які використовуються і як художній засіб (кількісна гіперболізація).

Ключові слова: народна нумерологія, числові маркери, символіка, семантика, художній засіб.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 444. — 316 арк. / зап. В. Сокіл 14 липня 1999 р. у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл. від Шульги Євдокії, 1928 р. н., переселенки із с. Машеве Чорнобильського р-ну Київської обл.
 2. «Богацька дівчинонька»: співанки, коломийки, ко­ляд­ки // Наукові архівні фонди рукописів та фоно­записів ІМФЕ ім. М. Рильського / зап. Онищук А. 1907—1908 рр. — Ф. 28-3. — Од. зб. 195. — 49 арк.
 3. Пісні, колядки і щедрівки // Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ / зібр. Є. Бохенська. 1908. — Ф. 28-3. — Од. зб. 198. — 15 арк.
 4. ВеселовскийА.Н. Поэтика / А.Н. Веселовский // Веселовский А.Н. Собрание сочинений. — СПб., 1913. — Т. 1. — 616 с.
 5. Войтович В. Символіка чисел / В. Войтович // Войтович В. Українська міфологія. — Київ, 2005. — С. 582—587.
 6. Гаївки / зібр. В. Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф Й. Роздольський, списав Ф. Колесса // Матеріали до української етнології. — Львів, 1909. — Т. 11. — ХХХХVІ, 300 с.
 7. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерніях  / Б.Д. Гринченко. — Чернигов, 1899. — Т. 3. — 765 с.
 8. Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей. — Київ : Наукова. думка, 1978. — 249 с.
 9. Денисюк І. Амазонки на Поліссі / І. Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці. — Львів, 2005. — Т. 3. — С. 58—79.
 10. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Волині та суміжних губерніях. — Житомир, 1911. — 148, 80 с.
 11. Етнографічні писання Костомарова: Репринтне вид. — Київ, 2006. — 380 с.
 12. Жайворонок В. Один / В. Жайворонок // Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. — Київ, 2006. — С. 412.
 13. Зубрицький М. Народний календар, народні звичаї і повірки, присвячені до днів в тижни і до рокових свят (Записані у Мшанці Старосамбірського пов. і по сусідніх селах) / М. Зубрицький // Матеріали до українсько-руської етнології. — Львів, 1900. — Т. 3. — С. 33—60.
 14. Календарно-обрядові пісні / упоряд., вступ. ст. та приміт. О.Ю. Чебанюк. — Київ : Дніпро, 1987. — 392 с.
 15. Коваль Г. Колір як ознака образотворення в кален­дарно-обрядовій поезії / Г. Коваль // Народознавчі зошити. — 2014. — № 4. — С. 733—740.
 16. Коваль Г. Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців / Г. Коваль // Народознавчі зошити. — 2011. — № 3. — С. 476—482.
 17. Колядки і щедрівки / зібр. В. Гнатюк. — Т. 1 // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. 35. — 269 с.
 18. Колядки та щедрівки // Зимова обрядова поезія трудового року / упоряд., передм. і приміт. О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1965. — 804 с.
 19. Крук І.І. Адзін / І.І. Крук // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 39
 20. Крук І.І. Два / І.І. Крук // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. Мінск, 2005. — Т. 1. — C. 404.
 21. Лукашевич П.А. Малороссийские и червонорусские народне думы и песни / П.А. Лукашевич. — Санкт-Петербург, 1836.
 22. Малороссийские песни, иззданные М. Максимовичем. — Москва, 1827. — 234 с.
 23. Матяш І. Первісні джерела символіки українського героїчного епосу — дум та історичних пісень / І. Матяш // Народна творчість та етнографія. — 2004. — № 6. — С. 3—8.
 24. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу / М. Москаленко // Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та переклади Михайла Москаленка. — Київ, 1988. — С. 5—46.
 25. Народні пісні в записах Івана Манжури / упоряд, вступ. ст. і приміт. Л.С. Каширіної. — Київ : Музична Україна, 1974. — 352 с.
 26. Народні пісні в записах Миколи Гоголя / упоряд., післямова О.І. Дея; приміт. Л.С. Каширіної. — Київ : Музична Україна. — 1985. — 298 с.
 27. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / упоряд., вступ. ст. і приміт. І.В. Хланти. — Київ : Музична Україна, 1977. — 198 с.
 28. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / упоряд., вступ. ст., приміт. М.В. Гуця. — Київ : Музична Україна, 1972. — 324 с.
 29. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Москва, 1978. — Т. 2. — 841 с.
 30. Народные южнорусские песни / изд. А. Метлинского. — Київ, 1854. — ХVІІІ, 472с. + ІV.
 31. Пісні з Волині / упоряд. приміт. О.Ф. Ошуркевич. — Київ : Музична Україна, 1970. — 333 с.
 32. Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище. 1920—1970 рр. / упоряд., вступ. ст. С.В. Мишанича. — Київ : Наукова думка, 1976. — 523 с.
 33. Повість минулих літ // Літопис Руський / за Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — Київ : Дніпро, 1989. — С. 1—178.
 34. Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных народных песен / А.А. Потебня. — Варшава, 1887. — Т. 2. Колядки и щедровки. — 809 с.
 35. Сборник материалов по малорускому фольклору / собр. А.Н. Малинка. — Чернигов, 1902. — 388 с.
 36. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора / К. Сосенко. — Київ : СІНТО, 1994. — 343 с.
 37. Толстая С.М. Число / С.М. Толстая // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. — Москва : Международные отношения, 2012. — Т. 5. — С. 544—547.
 38. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. — Санкт-Петербург., 1872. — Т. 3. — 486 с.
 39. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського / упоряд., інтерпретація і комент. О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1974. — 710 с.
 40. Українські народні пісні в записах М.В. Лисенка / упоряд., вступ. ст. і приміт. Л.О. Єфремової. — Київ  : Музична Україна, 1990. — 350 с.
 41. Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая / ред. і упоряд. М.М. Гайдай. — Київ, 2010. — 304 с.
 42. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. — Львів, 1998. — 614 с.
 43. Шухевич В. Гуцульщина / В. Шухевич. — Верховина, 1999. — Ч. 4. — 304 с.
 44. Щедрівки / зібр. та упоряд. М. Мишанич. — Львів, 1996. — 112 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »