« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1536–1551

УДК 75.052-526.62 (477-25) «17»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1536

Надійшла 20.11.2018

ІКОНОГРАФІЧНА ПРОГРАМА СТІНОПИСУ XVIII ст. ХОРІВ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7966-7163

Фесенко Дарія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства,

молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ мистецтвознавства,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: 0973153947; e-mail: dariya-fesenko@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена дослідженню іконографії та семантики монументального малярства XVIII ст. хорів Софійського собору у Києві. Здійснена спроба реконструювати іконографічну програму хорів та обґрунтувати тезу про те, що посвята храму Софії Премудрості Божій у XVII—XVIII ст. продовжувала асоціюватися з другою Особою Пресвятої Трійці — Христом. У дослідженні семантичний аналіз розписів проведений на основі вивчення тогочасної богослужбової та проповідницької літератури.

Ключові слова: Софія Київська, іконографічна програма, Софія Премудрість Божа, Христос, Богородиця, стінопис, малярство, XVIII ст.

Список використаних джерел

 1. Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской / С. Аверинцев // Древнерусское искусство и художественная культура домонгольской Руси. — Москва : Наука, 1972. — С. 25—49.
 2. Біблія. Книги священного писання Старого та Нового Завіту / в укр. пер. з парал. місцями та дод. ; пер. за Біблією рос. мовою Філарет (патріарх). — Київ : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007. — 1415 с.
 3. Болховитинов Е. Описаніе Кіевософійскаго собора и Кіев­ской іерархіи съ присовокупленіемъ разныхъ грам­матъ и выписокъ, обьясняющихъ оное, также пла­новъ и фасадовъ Константинопольской и Кіевской Со­фійской церкви и Ярославова надгробія / Е. Болховити­нов — Київ : Типографія Кіевопечерской Лавры, 1825. — 272 с.
 4. Васильева А.В. Композиция «О тебе радуется» в литургическом контексте алтарных росписей ярославских и ростовских храмов второй половины XVII века / А.В. Васильева // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2011. — Сер. 15. — Вып. 4. — С. 97—105.
 5. Галятовський І. Казаніа приданныи до книги Ключъ разумѣнііа… / Іоаникій Галятовський. — Київ : Друк. К.-Печ. лаври, 1660 р. — 253 а. — (Оправлено разом з Казаніями).
 6. Горак  І.А. Атрибуція сюжетів розписів XVIII ст. південно-­західної частини хорів Софійського собору / І.А. Горак // Софійські читання: Матеріали VI Міжнар. наук.-­практ. конференції «Християнські святині ­скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання», м. Київ, 26­—27 травня 2011 р. ; М-­во культури України ; Нац. заповідник «Софія Київська» / відп. за вип. Є.І. Архипова. — Київ : [б. в.], 2013. — ­С. 31—48.
 7. Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVІІ—XVIII ст. / П.М. Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1988. — 159 с.
 8. Кондаков Н.П. Иконографія Богоматери / Н.П. Кондаков. — Петроградъ : Типографія Императорской Академіи наукъ, 1915. — Т. ІІ.— 452 с.
 9. Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник. —Т. 1: Иконография Господа Бога и Спаса нашого Иисуса Христа. Репринтное издание / Н.П. Кондаков — Москва : Паломник, 2001. — 97 с. : ил.
 10. Краткое описание Киево-Софийскаго Собора и монастыря. — Кіевъ : Печатано въ Типографіи Кіевскопечерской Лавры, 1825. — 110 с.
 11. Лаврський альманах // Національний Києво-Печер­ський історико-культурний заповідник / ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ : Вип. 13. Спецвипуск 5: Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. — 2004. — 160 с.
 12. Нікітенко М.М. Тема Срашного Суду в живописі Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря: богословсько-літургійний аспект / М.М. Нікітенко // Лаврський альманах ; Національний Ки­єво-Печерський історико-культурний заповідник / ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ, 2005. — Вип. 14. — С. 88—99.
 13. Никитенко Н. Рождение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н. Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина / Н. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. — Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844—1925). — Київ, 2014. — С. 51—105.
 14. Никитенко Н.Н. Святая София Киевская / Н.Н. Никитенко. — Київ : Горобец, 2008. — 384 с.
 15. Покровский Н.В. Страшный судъ в памятникахъ византійскаго и русскаго искусства / Н.В. Покровский  // Труды VI Археологическаго съѣзда въ Одессѣ. — Одеса : Типографія А. Шульце, 1887. — Т. III. — С. 285—381.
 16. Полоцький Симеон.Вечеря душевная на праздники господскія, богородичны и святых нарочитых / Симеон Полоцький. — Москва : Верхня друкарня, 1683. — 182 арк.
 17. Сидор О.Ф. Монументальний живопис / О.Ф. Сидор // Історія українського мистецтва : у 5 т. ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського / голов. ред. Г. Скрипник ; ред. Т.Д. Степовик. — Київ, 2011. — Т. 3: Мистецтво другої половини XVI—XVIII ст. — С. 433—504.
 18. Сказанія о земной жизни Пресвятой Богородицы съ изложеніемъ пророчествъ и прообразованій, относящихся къ ней, ученія церкви о ней, чудесъ и чу­дотворныхъ иконъ ея, на основаніи священного писанія, свидѣтельствъ св. Отцевъ и церковныхъ преданій. — Москва : Типо-Литографія И. Ефимова, 1904. — 380 с.
 19. Сліпченко Н. Концепція відтворення стінопису Успенського собору Києво-Печерської Лаври / Н. Сліпченко, Л. Ошуркевич, І. Сьомочкін // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів : Інститут «Укрзахідпроектреставрація», 2000. — Число 11. — С. 101—144.
 20. Служебникъ. — Київ : Друк. К.-Печ. лаври, 1746. — 291 а.
 21. Стромилюк Л. Євангельський сюжет в олійних розписах ХVІІІ ст. Софії Київської: проблема атрибуції / Любов Стромилюк // Історія України: сучасні виклики: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. — С. 5—12.
 22. Титов Ф. Приложенія къ первому тому изслѣдованія заслуженнаго професора протоієрея Феодора Титова: Типографія Кіево-Печерской лавры. Историческій очеркъ (1606—1616—1721) / Ф. Титов. — Київ : Тип. Кіево-Печерской Успенской Лавры, 1918. — 546 с.
 23. Транквіліон-Ставровецький Кирило. Зерцало Богословіи / К. Транквіліон-Ставровецький. — Почаїв  : Друкарня Успенського монастиря, 1790. — 355 арк.
 24. Тріодіон сиестъ Тріпѣснецъ. Стои великои четыр­де­сятници. От Еллинскаго изслѣдованъ. Блвенїемъ же и повеленїем Прпдбнѣйшаго в Бзѣ его Млсти Гдна Отца Іосифа Трызни архїмандриты Печ Кіев: и про: Третее Тvпомъ издася. — Київ : Друк. К.-Печ. лаври, 1648. — 778 а.
 25. Трїодїон, сіесть Трїпѣснецъ. — Київ : тип. Печер. Лавры, 1761. — 445 а.
 26. Тріодь цвѣтная. — Київ : тип. Печер. Лавры, 1724. — 507 а.
 27. Трубы на дни нарочитыя праздников Господских, Богородичных, Анггелских… / Лазаръ Барано­вичъ. — Київ : тип. Печер. Лавры, 1674. — 403 а.
 28. Уманцев Ф.C. Настінні розписи в мурованих спорудах  / Ф.С. Уманцев // Історія українського мистецтва : в 6 т. / голов. ред. УРЕ. — Київ, 1968. — Т. 3: Мистецтво другої половини XVII—XVIII століття. — С. 182—183.
 29. Фурман Р. До історії живописної майстерні Софійського монастиря у Києві / Р. Фурман // ОМ. — 1991. — № 2. — С. 15—17.
 30. Фурман Р.В. Древнерусские традиции в монументальной живописи ХVІІІ в. в Софии Киевской / Р.В. Фурман // Отечественная философская мысль ХІ—ХVІІІ вв. и греческая культура. Сб. научн. трудов. — Київ, 1991. — С. 80—86.
 31. Kobielus S. Lapidarium christianum. Symbolika drogich kamieni. Wczesne chrzeњcijaсstwo i њredniowiecze / S. Kobielus. — Krakуw ; Tyniec : Wydawnictwo benedyk­tynуw, 2012. — 228 s. : il.
 32. Meyendorff J. Wisdom-Sophia: contrasting approaches to a complex theme / John Meyendorff // Dumbarton Oaks papers ; Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. — 1987. — 41. — P. 391—401.
 33. Seibert J. Leksykon sztuki chrzeњcijaсskiej. Tematy, pos­tacie, symbole / J. Seibert ; przekіad z niem. D. Petruk. — Kielce : Jednoњж, 2007. — 400 s.
 34. Афанасий І Великий // Православная Энциклопе­дия. — Т. 4. — С. 22—49. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pravenc.ru/text/76946.html.
 35. Варлаам и Иоасаф // Православная Энциклопедия. — Т. 6. — С. 619—625. — [Електронний ресурс] — Режим доступу:http://www.pravenc.ru/text/154239.html.
 36. Демчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України: до 1020-ї річниці офіційного запровадження християнської релігії у Київській Русі / Р. Демчук. — Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. — 106 с. — [Електронний ресурс] — Режим дос­тупу: http://docplayer.net/46024610-Nacionalniy-universitet-kiievo-mogilyanska-akademiya-hram-sofiyi-u-simvolichnomu-prostori-rusi-ukrayini.html.
 37. Дионисий Ареопагит // Православная Энциклопе­дия. — Т. 15. — С. 309—324. — [Електронний ресурс] — http://www.pravenc.ru/text/178443.html.
 38. Иаков // Православная Энциклопедия. — Т. 20. — С. 443—454. —[Електронний ресурс] — Режим доступу:http://www.pravenc.ru/text/200153.html.
 39. Иерофей // Православная Энциклопедия. — Т. 21. — С. 377—379. — [Електронний ресурс] — http://www.pravenc.ru/text/293742.html.
 40. Николай (Погребняк), архимандрит Иконография пророческого служения/ Николай (Погребняк), архимандрит // Московские Епархиальные Ведомости. — 2011. — № 11—12. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.mepar.ru/library/vedomosti/58/1106/.
 41. Служба Софіи премудрости Божїи. — Рукописна книга. — Б. м., [XVII ст.]. — 23 а.— Режим доступу: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/ 1237075002/4125).
 42. Theatrumbiblicum… Historiaesacrae Novi Testamenti… Amsterdam? Edente Nicolao Iohannis Piscatore, 1674. — 197 p. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://old.stsl.ru/manuscripts/dopolnitelnoe-sobranie-biblioteki-troitse-sergievoi-lavry/370-2?fnum=66].

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »