« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1536–1551

УДК 75.052-526.62 (477-25) «17»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1536

Надійшла 20.11.2018

ІКОНОГРАФІЧНА ПРОГРАМА СТІНОПИСУ XVIII ст. ХОРІВ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7966-7163

Фесенко Дарія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства,

молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ мистецтвознавства,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: 0973153947; e-mail: dariya-fesenko@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена дослідженню іконографії та семантики монументального малярства XVIII ст. хорів Софійського собору у Києві. Здійснена спроба реконструювати іконографічну програму хорів та обґрунтувати тезу про те, що посвята храму Софії Премудрості Божій у XVII—XVIII ст. продовжувала асоціюватися з другою Особою Пресвятої Трійці — Христом. У дослідженні семантичний аналіз розписів проведений на основі вивчення тогочасної богослужбової та проповідницької літератури.

Ключові слова: Софія Київська, іконографічна програма, Софія Премудрість Божа, Христос, Богородиця, стінопис, малярство, XVIII ст.

Список використаних джерел

 1. Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской / С. Аверинцев // Древнерусское искусство и художественная культура домонгольской Руси. — Москва : Наука, 1972. — С. 25—49.
 2. Біблія. Книги священного писання Старого та Нового Завіту / в укр. пер. з парал. місцями та дод. ; пер. за Біблією рос. мовою Філарет (патріарх). — Київ : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007. — 1415 с.
 3. Болховитинов Е. Описаніе Кіевософійскаго собора и Кіев­ской іерархіи съ присовокупленіемъ разныхъ грам­матъ и выписокъ, обьясняющихъ оное, также пла­новъ и фасадовъ Константинопольской и Кіевской Со­фійской церкви и Ярославова надгробія / Е. Болховити­нов — Київ : Типографія Кіевопечерской Лавры, 1825. — 272 с.
 4. Васильева А.В. Композиция «О тебе радуется» в литургическом контексте алтарных росписей ярославских и ростовских храмов второй половины XVII века / А.В. Васильева // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2011. — Сер. 15. — Вып. 4. — С. 97—105.
 5. Галятовський І. Казаніа приданныи до книги Ключъ разумѣнііа… / Іоаникій Галятовський. — Київ : Друк. К.-Печ. лаври, 1660 р. — 253 а. — (Оправлено разом з Казаніями).
 6. Горак  І.А. Атрибуція сюжетів розписів XVIII ст. південно-­західної частини хорів Софійського собору / І.А. Горак // Софійські читання: Матеріали VI Міжнар. наук.-­практ. конференції «Християнські святині ­скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання», м. Київ, 26­—27 травня 2011 р. ; М-­во культури України ; Нац. заповідник «Софія Київська» / відп. за вип. Є.І. Архипова. — Київ : [б. в.], 2013. — ­С. 31—48.
 7. Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVІІ—XVIII ст. / П.М. Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1988. — 159 с.
 8. Кондаков Н.П. Иконографія Богоматери / Н.П. Кондаков. — Петроградъ : Типографія Императорской Академіи наукъ, 1915. — Т. ІІ.— 452 с.
 9. Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник. —Т. 1: Иконография Господа Бога и Спаса нашого Иисуса Христа. Репринтное издание / Н.П. Кондаков — Москва : Паломник, 2001. — 97 с. : ил.
 10. Краткое описание Киево-Софийскаго Собора и монастыря. — Кіевъ : Печатано въ Типографіи Кіевскопечерской Лавры, 1825. — 110 с.
 11. Лаврський альманах // Національний Києво-Печер­ський історико-культурний заповідник / ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ : Вип. 13. Спецвипуск 5: Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. — 2004. — 160 с.
 12. Нікітенко М.М. Тема Срашного Суду в живописі Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря: богословсько-літургійний аспект / М.М. Нікітенко // Лаврський альманах ; Національний Ки­єво-Печерський історико-культурний заповідник / ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ, 2005. — Вип. 14. — С. 88—99.
 13. Никитенко Н. Рождение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н. Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина / Н. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. — Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844—1925). — Київ, 2014. — С. 51—105.
 14. Никитенко Н.Н. Святая София Киевская / Н.Н. Никитенко. — Київ : Горобец, 2008. — 384 с.
 15. Покровский Н.В. Страшный судъ в памятникахъ византійскаго и русскаго искусства / Н.В. Покровский  // Труды VI Археологическаго съѣзда въ Одессѣ. — Одеса : Типографія А. Шульце, 1887. — Т. III. — С. 285—381.
 16. Полоцький Симеон.Вечеря душевная на праздники господскія, богородичны и святых нарочитых / Симеон Полоцький. — Москва : Верхня друкарня, 1683. — 182 арк.
 17. Сидор О.Ф. Монументальний живопис / О.Ф. Сидор // Історія українського мистецтва : у 5 т. ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського / голов. ред. Г. Скрипник ; ред. Т.Д. Степовик. — Київ, 2011. — Т. 3: Мистецтво другої половини XVI—XVIII ст. — С. 433—504.
 18. Сказанія о земной жизни Пресвятой Богородицы съ изложеніемъ пророчествъ и прообразованій, относящихся къ ней, ученія церкви о ней, чудесъ и чу­дотворныхъ иконъ ея, на основаніи священного писанія, свидѣтельствъ св. Отцевъ и церковныхъ преданій. — Москва : Типо-Литографія И. Ефимова, 1904. — 380 с.
 19. Сліпченко Н. Концепція відтворення стінопису Успенського собору Києво-Печерської Лаври / Н. Сліпченко, Л. Ошуркевич, І. Сьомочкін // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів : Інститут «Укрзахідпроектреставрація», 2000. — Число 11. — С. 101—144.
 20. Служебникъ. — Київ : Друк. К.-Печ. лаври, 1746. — 291 а.
 21. Стромилюк Л. Євангельський сюжет в олійних розписах ХVІІІ ст. Софії Київської: проблема атрибуції / Любов Стромилюк // Історія України: сучасні виклики: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. — С. 5—12.
 22. Титов Ф. Приложенія къ первому тому изслѣдованія заслуженнаго професора протоієрея Феодора Титова: Типографія Кіево-Печерской лавры. Историческій очеркъ (1606—1616—1721) / Ф. Титов. — Київ : Тип. Кіево-Печерской Успенской Лавры, 1918. — 546 с.
 23. Транквіліон-Ставровецький Кирило. Зерцало Богословіи / К. Транквіліон-Ставровецький. — Почаїв  : Друкарня Успенського монастиря, 1790. — 355 арк.
 24. Тріодіон сиестъ Тріпѣснецъ. Стои великои четыр­де­сятници. От Еллинскаго изслѣдованъ. Блвенїемъ же и повеленїем Прпдбнѣйшаго в Бзѣ его Млсти Гдна Отца Іосифа Трызни архїмандриты Печ Кіев: и про: Третее Тvпомъ издася. — Київ : Друк. К.-Печ. лаври, 1648. — 778 а.
 25. Трїодїон, сіесть Трїпѣснецъ. — Київ : тип. Печер. Лавры, 1761. — 445 а.
 26. Тріодь цвѣтная. — Київ : тип. Печер. Лавры, 1724. — 507 а.
 27. Трубы на дни нарочитыя праздников Господских, Богородичных, Анггелских… / Лазаръ Барано­вичъ. — Київ : тип. Печер. Лавры, 1674. — 403 а.
 28. Уманцев Ф.C. Настінні розписи в мурованих спорудах  / Ф.С. Уманцев // Історія українського мистецтва : в 6 т. / голов. ред. УРЕ. — Київ, 1968. — Т. 3: Мистецтво другої половини XVII—XVIII століття. — С. 182—183.
 29. Фурман Р. До історії живописної майстерні Софійського монастиря у Києві / Р. Фурман // ОМ. — 1991. — № 2. — С. 15—17.
 30. Фурман Р.В. Древнерусские традиции в монументальной живописи ХVІІІ в. в Софии Киевской / Р.В. Фурман // Отечественная философская мысль ХІ—ХVІІІ вв. и греческая культура. Сб. научн. трудов. — Київ, 1991. — С. 80—86.
 31. Kobielus S. Lapidarium christianum. Symbolika drogich kamieni. Wczesne chrzeњcijaсstwo i њredniowiecze / S. Kobielus. — Krakуw ; Tyniec : Wydawnictwo benedyk­tynуw, 2012. — 228 s. : il.
 32. Meyendorff J. Wisdom-Sophia: contrasting approaches to a complex theme / John Meyendorff // Dumbarton Oaks papers ; Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. — 1987. — 41. — P. 391—401.
 33. Seibert J. Leksykon sztuki chrzeњcijaсskiej. Tematy, pos­tacie, symbole / J. Seibert ; przekіad z niem. D. Petruk. — Kielce : Jednoњж, 2007. — 400 s.
 34. Афанасий І Великий // Православная Энциклопе­дия. — Т. 4. — С. 22—49. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pravenc.ru/text/76946.html.
 35. Варлаам и Иоасаф // Православная Энциклопедия. — Т. 6. — С. 619—625. — [Електронний ресурс] — Режим доступу:http://www.pravenc.ru/text/154239.html.
 36. Демчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України: до 1020-ї річниці офіційного запровадження християнської релігії у Київській Русі / Р. Демчук. — Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. — 106 с. — [Електронний ресурс] — Режим дос­тупу: http://docplayer.net/46024610-Nacionalniy-universitet-kiievo-mogilyanska-akademiya-hram-sofiyi-u-simvolichnomu-prostori-rusi-ukrayini.html.
 37. Дионисий Ареопагит // Православная Энциклопе­дия. — Т. 15. — С. 309—324. — [Електронний ресурс] — http://www.pravenc.ru/text/178443.html.
 38. Иаков // Православная Энциклопедия. — Т. 20. — С. 443—454. —[Електронний ресурс] — Режим доступу:http://www.pravenc.ru/text/200153.html.
 39. Иерофей // Православная Энциклопедия. — Т. 21. — С. 377—379. — [Електронний ресурс] — http://www.pravenc.ru/text/293742.html.
 40. Николай (Погребняк), архимандрит Иконография пророческого служения/ Николай (Погребняк), архимандрит // Московские Епархиальные Ведомости. — 2011. — № 11—12. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.mepar.ru/library/vedomosti/58/1106/.
 41. Служба Софіи премудрости Божїи. — Рукописна книга. — Б. м., [XVII ст.]. — 23 а.— Режим доступу: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/ 1237075002/4125).
 42. Theatrumbiblicum… Historiaesacrae Novi Testamenti… Amsterdam? Edente Nicolao Iohannis Piscatore, 1674. — 197 p. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://old.stsl.ru/manuscripts/dopolnitelnoe-sobranie-biblioteki-troitse-sergievoi-lavry/370-2?fnum=66].

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »