« 2020. № 2 (152)

Народознавчі зошити. 2020. № 2 (152). С. 276—292

УДК 94:[398.341:643.01](477.85)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.02.276

ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО БУКОВИНСЬКОГО ПОДІЛЛЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст. (за матеріалами Хотинського р-ну Чернівецької обл.)

РАДОВИЧ Роман

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1900-8948

доктор історичних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ історичної етнології,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: radovychroman@gmail.com

Анотація. Народне житло Буковинського Поділля ніколи не було предметом спеціального зацікавлення учених, що й визначає актуальність дослідження. У запропонованій розвідці автор ставить перед собою мету: на основі матеріалів з Хотинського р-ну з’ясувати особливості традиційного житлового будівництва другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Буковинського Поділля, виявити його місцеву специфіку та спільні риси з житлобудівництвом Поділля та придністровського Покуття. Об’єктом дослідження є традиційне будівництво буковинців, а предметом — особливості житла (планування, техніка і технологія спорудження стін, стелі, даху, системи опалення тощо). Методологічною основою дослідження є принцип історизму у поєднанні з елементами структурно-функціонального аналізу та використання основних методів етнологічної науки: типологічного, комплексного та ретроспективного аналізу, історичної реконструкції тощо. Територія дослідження охоплює Хотинський р-н Чернівецької обл. Основою роботи стали польові матеріали автора, зібрані на теренах Хотинського р-ну упродовж 1987 та 2017 рр., а також архівні матеріали Львівського музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького.

Ключові слова: Буковина, Хотинщина, житло, планування, конструкції, система опалення.

Надійшла 2.03.2020

Список використаних джерел

 1. Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України: навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 352 с.
 2. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Чернівці: Золоті литаври, 1999. Т. 1. 384 с.
 3. Якимович А. Інтер’єр народного житла Буковини. Музей народної архітектури та побуту. Наукові записки. Вип. 2. Львів, 2008. С. 72—88.
 4. Якимович Г. Використання глини в народному будівництві Буковини і Покуття (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Народознавчі зошити. Львів. 2001. № 3. С. 555—558.
 5. Архів ЛМНАП. Ф. Матеріали експедицій. Спр. ЗВ-14. 16 арк. (Якимович А.І. Звіт про наукову експедицію на Покуття та Буковину; 1975 р.).
 6. Архів ЛМНАП. Ф. Матеріали експедицій. Спр. ЗВ-12. 29 арк. (Якимович А.І. Звіт про наукову експедицію на Буковину; 1978 р.).
 7. Архів ЛМНАП. Ф. Матеріали експедицій. Спр. ЗВ-75. 15 арк. (Якимович А.І. Звіт про наукову експедицію на Буковину; 17.06.—25.06.1984 р.).
 8. Архів ЛМНАП. Ф. Матеріали експедицій. Спр. ЗВ-93. 18 арк. (Якимович А.І. Звіт про наукову експедицію на Буковину; 1986 р.).
 9. Особистий архів А. Якимович. (Якимович А.І. Польові матеріали про наукові експедиції на Покуття та Буковину; 1970—1980-ті рр.).
 10. Залізняк Л.Л. Население Полесья в мезолите. Киев: Наукова думка, 1991. 160 с.
 11. Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів, 2017. 852 с.
 12. Радович Р. Тимчасове житло поліщуків. Народознавчі зошити. Львів, 2006. № 3—4. С. 481—492.
 13. Данилюк А. Шляхами України. Етнографічний нарис. Львів: Світ, 2003. 256 с.
 14. Чубинский П.П. Малороссы Юго-Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго-Западного отдела. Санкт-Петербург, 1877. Т. 7. Вып. 2. С. 339—606.
 15. Радович Р. Традиційне житло українців південного Поділля другої половини ХІХ — початку ХХ століття: конструктивно-технологічний аспект (за матеріалами Хмельницької області). Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. Вип. 45. С. 437—462.
 16. Радович Р. Прадиційне житло Покуття: техніка і технологія спорудження стін (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Плісненські старожитності. Збірник наукових праць. Вип. 2. Львів: Растр-7, 2017. С. 27—61.
 17. Косміна Т.В. Сільське житло Поділля (кінець ХІХ—ХХ ст.): історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1980. 190 с.
 18. Радович Р. Сільське житло кінця ХІХ — початку ХХ ст. на півдні Поділля (за матеріалами Борщівського р-ну). Літопис Борщівщини: історико-краєзнавчий збірник. Борщів: Джерело, 1996. Вип. VІІІ. С. 58—66.
 19. Данилюк А.Г. Народне житло Волині другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Народна творчість та етнографія. Київ. 1981. № 6. С. 75—78.
 20. Матійчук М. Традиційні техніки покриття дахів на Бойківщині. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. Вип. 47. С. 378—396.
 21. Олянчин Д. Опис подорожі шведського посла на Україну1656—1657 р. Записки НТШ. Львів: НТШ, 1937. Т. СLІV. С. 41—69.
 22. Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дністра. Львів: Апріорі, 2016. 524 с.
 23. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище (VІ—ХІІІ вв. н. э.). Древние жилища народов Восточной Европы. Москва: Наука, 1975. С. 104—155.
 24. Радович Р. Система опалення народного житла Покуття (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Народознавчі зошити. Львів, 2017. № 1. С. 99—113.
 25. Якимович А.І,. Радович Р.Б. Глина в народному будівництва Буковини та західного Поділля. Тези доповідей та повідомлень обласної історико-краєзнавчої наукової конференції. Ч. 2. Чернівці, 1990. С. 228—230.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »