« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 563—572

УДК [398.21:179.6.035.3(477)”19/20″](092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.563

НАРОДНИЙ ПЕРЕКАЗ «ШУХЕВИЧ ВБИВАЄ ВОРОГІВ І ГЕРОЇЧНО ГИНЕ»: ІДЕЙНО-СМИСЛОВИЙ АСПЕКТ

ЛУНЬО Євген

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1543-7008

кандидат філологічних наук, науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: lunyoe@gmail.com

Анотація. Один з найвідоміших українських національних героїв минулого століття — Головний командир УПА Роман Шухевич — «Тарас Чупринка» — є персонажем багатьох фольклорних творів, що все ще активно побутують і в сьогоденні. Записуванням і аналізом оповідного фольклору про Р. Шухевича раніше займався лише Г. Дем’ян, а також у низці статей — автор.

Мета статті — на основі аналізу оригінального народного переказу «Шухевич вбиває ворогів і героїчно гине»  — простежити його генезис і динаміку розвитку, виділити у творі компонент суб’єктивний — привнесений автором художній вимисел, а також компонент об’єктивний як безпосереднє відображення історичної реальності, висвітлити їхню між собою органічну єдність як мистецького явища. Вказати на особливу ідейно-політичну й естетичну роль Р. Шухевича як історичної постаті і як художнього образу у формуванні української масової свідомості. Методологічна основа — метод герменевтики як мистецтво розуміння текстуального дискурсу, а також як коментування та інтерпретацію мистецького твору шляхом розумово-аналітичного й інтуїтивного осягнення його художнього смислу. Об’єктом дослідження представленої статті є оригінальний народний переказ на мотив: «Шухевич вбиває ворогів і героїчно гине». Предметом дослідження — ідейно-смисловий аспект народно-епічного образу Головного командира УПА. Новизна — автор вперше відкрив і дослідив притаманне повстанській прозі новітнє модерне явище — тенденцію певного протистояння між епічною — усною і книжною — письмовою формами трактування дійсності.

Ключові слова: повстанський героїчний епос, народне оповідання, народний переказ, національний герой, Р. Шухевич, ОУН, УПА, Яворівщина.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

 1. Дем’ян Г. Український народ про генерала Романа Шу­хевича — «Тараса Чупринку». Визвольний шлях. 1998. Кн. 3 (600). С. 259—271; Кн. 4 (601). С. 391—400.
 2. Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин-«Лицар». Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. 648 с.
 3. Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах. Записи та упоряд. Григорія Дем’яна. Львів: Афіша, 2006. 568 с.
 4. Луньо Є. Постать Романа Шухевича в оповідному фольклорі Яворівщини. Український визвольний рух. Центр досліджень визвольного руху; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів: Мс, 2007. Збірник 10. С. 203—224.
 5. Луньо Є. Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини. Народознавчі зошити. 2011. № 1. С. 43—65.
 6. Луньо Є. Народне оповідання «Роман Шухевич перебуває в секретній повстанській криївці: ідейно-художній аспект. Східноєвропейський історичний віс­ник. Гол. ред. В. Ільницький, упор. В. Футала, М. Галів. Дрогобич: Посвіт, 2017. Спеціальний випуск ІІ. С. 175—185.
 7. Луньо Є. Народний переказ «Роман Шухевич і Осип Дяків квартирують у селянській хаті: ідейно-смисловий аспект. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття. Гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк. НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 229—235.
 8. Луньо Є. Народний переказ «Роман Шушевич прилітає у ліс до повстанців»: ідейно-смисловий і естетичний аспект. Народознавчі зошити. 2019. № 4. С. 906—914.
 9. Енциклопедія постмодернізму. За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. Київ: Основи, 2003. 503 с.
 10. Борев Ю. Эстетика. Изд. 4-е, доп. Москва: Издательство политической литературы, 1988. 496 с.
 11. Судоплатов П. Разведка и Кремль (Записки нежелательного свидетеля): Рассекреченные жизни. Мо­сква: Гея, 1996. URL: www.rulit.me › books › razvedka-i-kreml-za…
 12. Луньо Є. Народний переказ «Юрій Шухевич признається до загиблого батька: ідейно-художній аспект. Міфологія і фольклор. 2018. № 3—4. С. 5—13.
 13. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учас­ників та очевидців. Записав і упорядкував Євген Луньо. Т. 1: Наконечне Перше. Наконечне Друге. Львів: Літопис, 2005. 576 с. + ХХХІІ с.
 14. Кук В. Головний Командир УПА генерал-хорунжий Роман Шухевич. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 45. Торонто; Львів: Літопис УПА, 2007. С. 470—490.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »