« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 563—572

УДК [398.21:179.6.035.3(477)”19/20″](092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.563

НАРОДНИЙ ПЕРЕКАЗ «ШУХЕВИЧ ВБИВАЄ ВОРОГІВ І ГЕРОЇЧНО ГИНЕ»: ІДЕЙНО-СМИСЛОВИЙ АСПЕКТ

ЛУНЬО Євген

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1543-7008

кандидат філологічних наук, науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: lunyoe@gmail.com

Анотація. Один з найвідоміших українських національних героїв минулого століття — Головний командир УПА Роман Шухевич — «Тарас Чупринка» — є персонажем багатьох фольклорних творів, що все ще активно побутують і в сьогоденні. Записуванням і аналізом оповідного фольклору про Р. Шухевича раніше займався лише Г. Дем’ян, а також у низці статей — автор.

Мета статті — на основі аналізу оригінального народного переказу «Шухевич вбиває ворогів і героїчно гине»  — простежити його генезис і динаміку розвитку, виділити у творі компонент суб’єктивний — привнесений автором художній вимисел, а також компонент об’єктивний як безпосереднє відображення історичної реальності, висвітлити їхню між собою органічну єдність як мистецького явища. Вказати на особливу ідейно-політичну й естетичну роль Р. Шухевича як історичної постаті і як художнього образу у формуванні української масової свідомості. Методологічна основа — метод герменевтики як мистецтво розуміння текстуального дискурсу, а також як коментування та інтерпретацію мистецького твору шляхом розумово-аналітичного й інтуїтивного осягнення його художнього смислу. Об’єктом дослідження представленої статті є оригінальний народний переказ на мотив: «Шухевич вбиває ворогів і героїчно гине». Предметом дослідження — ідейно-смисловий аспект народно-епічного образу Головного командира УПА. Новизна — автор вперше відкрив і дослідив притаманне повстанській прозі новітнє модерне явище — тенденцію певного протистояння між епічною — усною і книжною — письмовою формами трактування дійсності.

Ключові слова: повстанський героїчний епос, народне оповідання, народний переказ, національний герой, Р. Шухевич, ОУН, УПА, Яворівщина.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

 1. Дем’ян Г. Український народ про генерала Романа Шу­хевича — «Тараса Чупринку». Визвольний шлях. 1998. Кн. 3 (600). С. 259—271; Кн. 4 (601). С. 391—400.
 2. Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин-«Лицар». Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. 648 с.
 3. Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах. Записи та упоряд. Григорія Дем’яна. Львів: Афіша, 2006. 568 с.
 4. Луньо Є. Постать Романа Шухевича в оповідному фольклорі Яворівщини. Український визвольний рух. Центр досліджень визвольного руху; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів: Мс, 2007. Збірник 10. С. 203—224.
 5. Луньо Є. Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини. Народознавчі зошити. 2011. № 1. С. 43—65.
 6. Луньо Є. Народне оповідання «Роман Шухевич перебуває в секретній повстанській криївці: ідейно-художній аспект. Східноєвропейський історичний віс­ник. Гол. ред. В. Ільницький, упор. В. Футала, М. Галів. Дрогобич: Посвіт, 2017. Спеціальний випуск ІІ. С. 175—185.
 7. Луньо Є. Народний переказ «Роман Шухевич і Осип Дяків квартирують у селянській хаті: ідейно-смисловий аспект. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття. Гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк. НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 229—235.
 8. Луньо Є. Народний переказ «Роман Шушевич прилітає у ліс до повстанців»: ідейно-смисловий і естетичний аспект. Народознавчі зошити. 2019. № 4. С. 906—914.
 9. Енциклопедія постмодернізму. За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. Київ: Основи, 2003. 503 с.
 10. Борев Ю. Эстетика. Изд. 4-е, доп. Москва: Издательство политической литературы, 1988. 496 с.
 11. Судоплатов П. Разведка и Кремль (Записки нежелательного свидетеля): Рассекреченные жизни. Мо­сква: Гея, 1996. URL: www.rulit.me › books › razvedka-i-kreml-za…
 12. Луньо Є. Народний переказ «Юрій Шухевич признається до загиблого батька: ідейно-художній аспект. Міфологія і фольклор. 2018. № 3—4. С. 5—13.
 13. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учас­ників та очевидців. Записав і упорядкував Євген Луньо. Т. 1: Наконечне Перше. Наконечне Друге. Львів: Літопис, 2005. 576 с. + ХХХІІ с.
 14. Кук В. Головний Командир УПА генерал-хорунжий Роман Шухевич. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 45. Торонто; Львів: Літопис УПА, 2007. С. 470—490.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »