« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 945—953

УДК 39:305-055.2 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.945

МОЛОДА ВДОВА: ТІЛЕСНІСТЬ ТА СЕКСУАЛЬНІСТЬ САМОТНЬОЇ ЖІНКИ У ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ

ІГНАТЕНКО Ірина

 • кандидат історичних наук, доцент,
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 • кафедра етнології та краєзнавства, історичний факультет,
 • вул. Володимирська, 64/13, 01601, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: iryna_ignatenko@ukr.net

Анотація. У статті приділено увагу ролі та статусу вдови в українському традиційному суспільстві. Особлива увага авторки сфокусована на можливості реалізації статевих потреб молодої жінки поза шлюбом, а також практичного втілення стратегії повторного одруження, що складає мету дослідження. Актуальність визначається тим, що в українській народознавчій науці відсутні розвідки, присвячені саме цьому аспекту вдівства. Об’єктом статті виступає особа молодої жінки фертильного віку, яка овдовіла, предметом  — тілесність та сексуальність. Джерельна база складається з опублікованих та неопублікованих етнографічних джерел. Хронологічні межі охоплюють традиційне українське суспільство середини ХІХ — поч. ХХ століття.

Встановлено, що до молодих вдів в українському патріархальному суспільстві застосовувалися подвійні стандарти: з одного боку, заохочення й дозвіл другого шлюбу; з іншого, фактична неможливість його реалізації. Натомість, будь-які прояви сексуальності або натяки на статеве життя поза шлюбом суворо засуджувалися, а «порушниця» таврувалася як аморальна особа.

Ключові слова: молода вдова, вдівство, гендерна нерівність, патріархат, українська традиційна культура, Україна.

Надійшла 9.06.2020

Список використаних джерел

 • 1. Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1993.
 • 2. Гримич М. Статус удови за українським звичаєвим правом (ХІХ — початку ХХ ст.). Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. Наук. ред. М. Гримич. Т. 5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіж­чиків. Київ: Дуліби, 2015. С. 24—38.
 • 3. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.). Львів: Інститут народознавства, 2008. 272 с.
 • 4. Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. Полтава: АСМІ, 2011. 304 с.
 • 5. Andermahr S., Lovell T., Wolkowitz C. A glossary of feminist theory. London: Arnold, 1997.348 p.
 • 6. Ігнатенко Ірина. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. Київ: Інтелектуальна книга, 2014. 264 с. (Сер.: Етнологія для дорослих).
 • 7. Грушевський М., Кузеля З. Дитина у звичаях і віру­ваннях українського народу. Репр. вид. 1906 р. Т. 1. Київ: Інтелектуальна книга, 2017. 234 с. (Сер.: Етно­логія для дорослих).
 • 8. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальності на межі ХІХ—ХХ толіть. Упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк. Київ: Критика, 2018. 464 с.
 • 9. Гнатюк В. Про студії «Антропофітеї». Переклад з німецької Василя Балушка. Етнографія статевого жит­тя й тілесності: Збірник статей. Уклад., наук. ред. О. Боряк, М. Маєрчик. Київ: ВІПОЛ, 2013. С. 32—39.
 • 10. Тіло в текстах культур:збірник статтей. Упоряд. О. Боряк, М. Маєрчик. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2003. 222 с.
 • 11. Етнографія статевого життя й тілесності: Збірник статей. Уклад., наук. ред. О. Боряк, М. Маєрчик. Київ: ВІПОЛ, 2013. 288 с.: 10 іл.
 • 12. Ігнатенко І. Чоловіче тіло у традиційній культурі українців. Харків: КСД, 2016. 224 с.
 • 13. Ігнатенко І. Секс та розмови про нього в українському селі ХІХ — початку ХХ століття. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/seksualnist/sex-ta-rozmovi-pro-nogo-v-ukrainskomu-seli-hih-pochatku-hh-stolittya-134390.html.
 • 14. Ігнатенко І. Жіночі груди в традиційних уявленнях українців. Жіночі груди: пристрасть та біль. Збірник статей під ред. канд. мед. наук. Павла Денищука. Київ: Саммит-Книга, 2019. С. 200—212.
 • 15. Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу. Київ: Наукова думка, 1966.
 • 16. Пономарьов А.П. Сім’я і родинна обрядовість. Культура і побут населення України: навч. посібник. В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. 2-е вид., доп. та перероб. Київ: Либідь, 1993. С. 175—218.
 • 17. Ігнатенко І. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. Харків: КСД, 2017.
 • 18. Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини: у 2-х т. Упоряд. О. Рубан. Т. 2. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2009.
 • 19. Conger V.B. The widows’ might widowhood and gender in early British America. New York: New York University Press, 2009. 244 p.
 • 20. Bradbury B. Wife to widow lives, laws, and politics in nineteenth-century Montreal Vancouver, B.C.: UBC Press, 2011.
 • 21. Несен І. Способи маркування жіночих чинів в укра­їнському весіллі. Народна культура українців: жит­тєвий цикл людини: історико-етнологічне дослід­ження: у 5 т. Наук. ред. М. Гримич. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. Київ: Дуліби, 2012. С. 234—243.
 • 22. Борисенко В. Жіночі весільні чини в традиційній обрядовості українців. Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне до­слідження: у 5 т. Наук. ред. М. Гримич. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. Київ: Дуліби, 2012. С. 161—164.
 • 23. Comas-Via M. Widowhood and economic difficulties in medieval Barcelona Historical Reflections. Volume 43. Issue 1. Spring 2017. S. 93—103.
 • 24. Свєнціцький І. Похоронні голосіння. Передмова; Гнатюк В. Похоронні звичаї та обряди. Етнографічний збірник. Т. 31—32. Львів: Друкарня НТШ, 1912.
 • 25. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. Москва: Индрик, 2000. 432 с.
 • 26. Представления восточных славян о нечистой силе и контакты с ней. Материалы полевой и архивной коллекции Л.М. Ивлевой. Сост., подгот. текстов и справочный аппарат В.Д. Кен. СПб., 2004.
 • 27. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонології. Т. II. Вип. 1. Етнографічний Збірник. 1912. Т. XXXIII—XVII. 238 с.
 • 28. Гнатюк В. Нарис української міфології. Львів: Ін-т на­ро­дознавства НАН України, 2000. 263 с.
 • 29. Милорадович В.П. Заметки о малорусской демоноло­гии. Київська Старовина. № 8. 1889. С. 196—209.
 • 30. Чубинский П. Труды этнографическо-статисти­ческой экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. Т. 1. Вып. 2.: Пословицы, загадки, колдовство. Петербург, 1877.
 • 31. Кісь О. Дружина: до питання егалітарності подружжя. Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. Наук. ред. М. Гримич. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жі­ноча субкультура. Київ: Дуліби, 2012. С. 203—216.
 • 32. Pelling M. Finding widowers: men without women in England towns before 1700. Widowhood in medieval and early modern Europe. Еdited by Sandra Cavallo and Lyndan Warner. New York: Longman, 1999.
 • 33. Кісь О. Українська відьма: життя на маргінес. Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження: у 5 т. Наук. ред. М. Гримич. Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. Київ: Дуліби, 2012. С. 293—303.
 • 34. Галайчук В. Українська міфологія. Харків: КСД, 2016.
 • 35. Иванов П.В. Народные рассказы о ведьмах и упирях. Українці: народні вірування, повіря, демонологія. Упор., прим., та біогр. нариси А.П. Пономарьова, Т.В. Косміної, О.О. Боряк. Київ: Либідь, 1991.
 • 36. Elliot R. Gender, family and society. Basingstoke: Macmillan; New York, N.Y.: St. Martin’s Press, 1996.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »