« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 954—959

УДК 036(=162.1)”1898”:796.57(477.83/.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.954

ПЕРШИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СПОРТИВНИЙ ПУТІВНИК ГАЛИЧИНОЮ КАЗИМИРА ГЕМЕРЛІНҐА 1898 РОКУ

МОВНА Маріанна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2473-6998
 • молодший науковий співробітник
 • відділу наукової бібліографії,
 • Львівська національна наукова бібліотека України
 • імені Василя Стефаника НАН України,
 • вул. Стефаника, 2, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. У процесі історичного розвитку паралельно з прискоренням темпу життя у XIX ст. людство поступово усвідомлювало необхідність нагромадження та систематизації описового краєзнавчого матеріалу, внаслідок чого почали з’являтися видання, що задовольняли потребу мандрівників у місцевій інформації під час перебування у подорожах.

Об’єктом нашого дослідження є перший спеціалізований спортивний путівник Галичиною 1898 р., написаний для представників велосипедного спорту, що почав активно розвиватись наприкінці ХIХ ст. Зростання популярності велоспорту, необхідність теоретичної розробки велосипедних маршрутів Галичиною спричинило появу спеціально пристосованого для потреб його учасників практичного путівника. Предметом дослідження цієї статтіє власне конкретне фактологічне наповнення аналізованого видання. Подаються біографічні відомості про автора путівника — польського журналіста, публіциста, видавця, спортивного діяча, популяризатора велоспорту в Галичині Казимира Гемерлінґа. Також відстежується рецепція громадськості на появу першого велосипедного путівника нашим краєм — рецензії та відгуки у пресі. Спеціалізований велосипедний путівник Галичиною став першою ластівкою велосипедного руху краю, сприяючи його подальшому розвитку та забезпечуючи практичні підвалини його існування.

Ключові слова: путівник, велосипедний спорт, маршрут, Галичина, Казимир Гемерлінґ.

Надійшла 3.07.2020

Список використаних джерел

 • 1. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина XIX — початок ХХI ст.): історико-бібліографічне дослідження. Львів,2013. 504 c.
 • 2. Яремко І. Гемерлінґ Казимеж. Енциклопедія Львова. За ред.: А. Козицького та І. Підкови. Львів: Літопис, 2007. Т. 1. С. 509.
 • 3. Dla cyklistуw. Sіowo Polskie. 1898. 18 lipca. № 169. S. 3: Zapiski literackie, naukowe i artystyczne.
 • 4. Dla сyklistуw: przewodnik po Galicyi: (dodatek do mapy inїyniera S[amuela] Kornmana). Uіoїyі i zestawiі Kazimierz Hemerling. Lwуw: nakі. ksiкgarni Hermana Altenberga, 1898. 64 s.
 • 5. Estreicher K. Bibliografia Polska XIX stulecia. Lata 1881—1900. Krakуw, 1907. T. 2. 403 s.
 • 6. Fidziсski F. Hemerling Kazimierz. Polski Slownik Biograficzny. Wroclaw; Warszawa; Krakуw, 1961. T. 9/3. Zesz. 42. S. 376—377.
 • 7. «Kolo». Przewodnik Gimnastyczny «Sokуі». 1895. Luty. № 2. S. 23—24.
 • 8. «Kolo», kalendarzyk sportowy dla kolarzy na rok 1895. Wydany przez K. Hemerlinga. Lwуw: nakі. i wlasnosc Zygmunta Golloba, 1895. 117 s.
 • 9. Mikulski S. Wielka ksiкga adresowa stoі. krуl. m. Krakowa, stoі. krуl. m. Lwowa, krуl. wolnego m. Podgуrza. Krakуw, 1908. R. 4. 788 s.
 • 10. Nowe ksiazke. Dziennik Polski. 1898. 19 lipca. № 198. S. 2: Notatki literackie i artystyczne.
 • 11. Opaliсski D. Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborуw: studium historyczno-џrуdіoznawcze. Wyd. 2. Krosno: Ruthenus, 2013. 414 s.
 • 12. Opaliсski D. Rowerem przez Galicjк: uwagi na marginesie lektury przewodnika dla cyklistуw z koсca XIX wieku. Kwartalnik historii kultury materialnej. 2010. R. 58. № 3/4. S. 419—432.
 • 13. Pieniazek J. Literatura. Koіo. 1898. 1 lipca. № 13. S. 152—153.
 • 14. Przewodnik Bibliograficzny: miesiкcznik dla wydawcуw, ksiкgarzy, antykwarzуw, jako tez czytajacych i kupujacych ksiazki. Krakуw, 1898. R. 21. 1 wrzesnia. № 8/9. 200 s.
 • 15. Sonnenschein M. Lwowski skorowidz adresowy urzкdуw, miesz­kaс­cуw oraz wolnych zawodуw krуl. stoі. m. Lwowa. Lwуw, 1926. R. 2. 600 s.
 • 16. Sonnenschein M. Lwowski skorowidz adresowy urzкdуw, mieszkaсcуw oraz wolnych zawodуw krуl. stoі. m. Lwowa. Lwуw, 1930. R. 6 (1930/1931). 598, 46 s.
 • 17. Trzeci klub cyklistуw. Dziennik Polski. 1898. 14 czerwca. № 163. S. 2: Kronika.
 • 18. Z ruchu wydawniczego. Gazeta Lwowska. 1898. 6 lipca. № 150. S. 3.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »