Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 954—959

УДК 036(=162.1)”1898”:796.57(477.83/.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.954

ПЕРШИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СПОРТИВНИЙ ПУТІВНИК ГАЛИЧИНОЮ КАЗИМИРА ГЕМЕРЛІНҐА 1898 РОКУ

МОВНА Маріанна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2473-6998
 • молодший науковий співробітник
 • відділу наукової бібліографії,
 • Львівська національна наукова бібліотека України
 • імені Василя Стефаника НАН України,
 • вул. Стефаника, 2, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. У процесі історичного розвитку паралельно з прискоренням темпу життя у XIX ст. людство поступово усвідомлювало необхідність нагромадження та систематизації описового краєзнавчого матеріалу, внаслідок чого почали з’являтися видання, що задовольняли потребу мандрівників у місцевій інформації під час перебування у подорожах.

Об’єктом нашого дослідження є перший спеціалізований спортивний путівник Галичиною 1898 р., написаний для представників велосипедного спорту, що почав активно розвиватись наприкінці ХIХ ст. Зростання популярності велоспорту, необхідність теоретичної розробки велосипедних маршрутів Галичиною спричинило появу спеціально пристосованого для потреб його учасників практичного путівника. Предметом дослідження цієї статтіє власне конкретне фактологічне наповнення аналізованого видання. Подаються біографічні відомості про автора путівника — польського журналіста, публіциста, видавця, спортивного діяча, популяризатора велоспорту в Галичині Казимира Гемерлінґа. Також відстежується рецепція громадськості на появу першого велосипедного путівника нашим краєм — рецензії та відгуки у пресі. Спеціалізований велосипедний путівник Галичиною став першою ластівкою велосипедного руху краю, сприяючи його подальшому розвитку та забезпечуючи практичні підвалини його існування.

Ключові слова: путівник, велосипедний спорт, маршрут, Галичина, Казимир Гемерлінґ.

Надійшла 3.07.2020

Список використаних джерел

 • 1. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина XIX — початок ХХI ст.): історико-бібліографічне дослідження. Львів,2013. 504 c.
 • 2. Яремко І. Гемерлінґ Казимеж. Енциклопедія Львова. За ред.: А. Козицького та І. Підкови. Львів: Літопис, 2007. Т. 1. С. 509.
 • 3. Dla cyklistуw. Sіowo Polskie. 1898. 18 lipca. № 169. S. 3: Zapiski literackie, naukowe i artystyczne.
 • 4. Dla сyklistуw: przewodnik po Galicyi: (dodatek do mapy inїyniera S[amuela] Kornmana). Uіoїyі i zestawiі Kazimierz Hemerling. Lwуw: nakі. ksiкgarni Hermana Altenberga, 1898. 64 s.
 • 5. Estreicher K. Bibliografia Polska XIX stulecia. Lata 1881—1900. Krakуw, 1907. T. 2. 403 s.
 • 6. Fidziсski F. Hemerling Kazimierz. Polski Slownik Biograficzny. Wroclaw; Warszawa; Krakуw, 1961. T. 9/3. Zesz. 42. S. 376—377.
 • 7. «Kolo». Przewodnik Gimnastyczny «Sokуі». 1895. Luty. № 2. S. 23—24.
 • 8. «Kolo», kalendarzyk sportowy dla kolarzy na rok 1895. Wydany przez K. Hemerlinga. Lwуw: nakі. i wlasnosc Zygmunta Golloba, 1895. 117 s.
 • 9. Mikulski S. Wielka ksiкga adresowa stoі. krуl. m. Krakowa, stoі. krуl. m. Lwowa, krуl. wolnego m. Podgуrza. Krakуw, 1908. R. 4. 788 s.
 • 10. Nowe ksiazke. Dziennik Polski. 1898. 19 lipca. № 198. S. 2: Notatki literackie i artystyczne.
 • 11. Opaliсski D. Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborуw: studium historyczno-џrуdіoznawcze. Wyd. 2. Krosno: Ruthenus, 2013. 414 s.
 • 12. Opaliсski D. Rowerem przez Galicjк: uwagi na marginesie lektury przewodnika dla cyklistуw z koсca XIX wieku. Kwartalnik historii kultury materialnej. 2010. R. 58. № 3/4. S. 419—432.
 • 13. Pieniazek J. Literatura. Koіo. 1898. 1 lipca. № 13. S. 152—153.
 • 14. Przewodnik Bibliograficzny: miesiкcznik dla wydawcуw, ksiкgarzy, antykwarzуw, jako tez czytajacych i kupujacych ksiazki. Krakуw, 1898. R. 21. 1 wrzesnia. № 8/9. 200 s.
 • 15. Sonnenschein M. Lwowski skorowidz adresowy urzкdуw, miesz­kaс­cуw oraz wolnych zawodуw krуl. stoі. m. Lwowa. Lwуw, 1926. R. 2. 600 s.
 • 16. Sonnenschein M. Lwowski skorowidz adresowy urzкdуw, mieszkaсcуw oraz wolnych zawodуw krуl. stoі. m. Lwowa. Lwуw, 1930. R. 6 (1930/1931). 598, 46 s.
 • 17. Trzeci klub cyklistуw. Dziennik Polski. 1898. 14 czerwca. № 163. S. 2: Kronika.
 • 18. Z ruchu wydawniczego. Gazeta Lwowska. 1898. 6 lipca. № 150. S. 3.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »