« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 797—805

УДК 746.3(477.83-21Городок)”20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.797

ГОРОДОЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОЇ ВИШИВКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КУЦИР Тетяна

 • ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-6522-0640
 • кандидат мистецтвознавства,
 • науковий співробітник,
 • Інституту народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 •  проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Характерні для початку ХХІ ст. пошуки візуалізації національної ідентичності актуалізують поглиблення вивчення українського народного мистецтва. Особливе зацікавлення у цьому контексті викликає вишивка як виразний і доступний спосіб оздоблення одягу.

Мета статті — висвітлити художню специфіку народної вишивки городоцького осередку в історичному аспекті, окреслити основні шви, притаманні цьому осередку, проаналізувати принципи поєднання їх у єдину композицію. Об’єктом дослідження є компоненти народного вбрання, оздоблені вишивкою, а предметом — композиційні особливості їхнього декору.

Методологічну основу роботи становлять комплексний підхід до обраного об’єкту дослідження, мистецтвознавчий аналіз у вивченні особливостей городоцької вишивки, структурний та порівняльний методи — для з’ясування її своєрідності. Джерельну базу публікації представляють публікації українських етнографів та мистецтвознавців, архівні джерела, графічні та фотоматеріали, збережені у музейних і приватних колекціях компоненти народного вбрання Городоччини.

Ключові слова: Опілля, Городок, народна вишивка, «городоцький шов», мотив, композиція, колорит.

Надійшла 26.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Фенікс, 2000. 326 с.
 • 2. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання. Львів: Апріорі, 2013. 256 с.
 • 3. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Лісостеп-степ. Київ: Балтія-друк, 2013. Т. І. 160 с.
 • 4. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом. Київ: Мистецтво, 1993. 264 с.
 • 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики: іконографія, номінація, стилістика, типологія. Ки­їв: Алт, 2013. 413 с.
 • 6. Falkiewicz K. Monografia powiatu grуdeckiego. Grуdek: Grуdecka Rada powiatowa, 1896. 140 s.
 • 7. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України. Київ: Мистецтво, 1966. 78 с.
 • 8. Гургула І., Чехович С. Народні майстри. Львів: Книжково-журнальне вид-во, 1959. 90 с.
 • 9. Архів відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 140. Чехович. Спр. 15/л. Арк. 40 + 12. Чехович С. Вишивальниці Городоцького району (неопублікована стаття).
 • 10. Українські народні вишивки. Львівська область. Відп. ред. М.К. Івасюта, альбом склала Л.Т. Кравчук. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. 32 с.: 40 табл.
 • 11. Кульчицька О. Народний одяг західних областей України (зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького): альбом-каталог. Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2018. 316 с.
 • 12. Зразки вишивки манжетів, коміра, уставок жіночих сорочок. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Виставка «Українська народна вишивка із колекції Олени та Ольги Куль­чицьких». Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (далі — НМЛ); Художньо-меморі­аль­ний музей Олени Кульчицької. 04.10.2018—20.01.2019.
 • 13. Матейко К. Український народний одяг. Київ: Наукова думка, 1977. 224 с.
 • 14. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ: Наукова думка, 1988. 192 с.
 • 15. Blachowski Al. Ubior i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zahodniej w ikonografii J. Glogowskiego i K.W. Kielisinskiego. Torun: Muzeum Etnografichne, 2011. 400 s.
 • 16. Фототека Інституту народознавства НАН України. № 22677/13.
 • 17. Львівський історичний музей (далі — ЛІМ). № 1195. Кін. ХІХ ст., м. Городок.
 • 18. Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України (далі — МЕХП). ЕП-20472. Кін. ХІХ — перша пол. ХХ ст., с. Керниця Городоцького р-ну Львівської обл.
 • 19. НМЛ НМТ-623. Поч. ХХ ст., с. Хишевичі Городоцького р-ну Львівської обл.
 • 20. Калиняк М. Українська вишивка. Сучасне трактування: Альбом. Львів: Українські технології, 2004. 116 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »