Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 797—805

УДК 746.3(477.83-21Городок)”20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.797

ГОРОДОЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОЇ ВИШИВКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КУЦИР Тетяна

 • ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-6522-0640
 • кандидат мистецтвознавства,
 • науковий співробітник,
 • Інституту народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 •  проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Характерні для початку ХХІ ст. пошуки візуалізації національної ідентичності актуалізують поглиблення вивчення українського народного мистецтва. Особливе зацікавлення у цьому контексті викликає вишивка як виразний і доступний спосіб оздоблення одягу.

Мета статті — висвітлити художню специфіку народної вишивки городоцького осередку в історичному аспекті, окреслити основні шви, притаманні цьому осередку, проаналізувати принципи поєднання їх у єдину композицію. Об’єктом дослідження є компоненти народного вбрання, оздоблені вишивкою, а предметом — композиційні особливості їхнього декору.

Методологічну основу роботи становлять комплексний підхід до обраного об’єкту дослідження, мистецтвознавчий аналіз у вивченні особливостей городоцької вишивки, структурний та порівняльний методи — для з’ясування її своєрідності. Джерельну базу публікації представляють публікації українських етнографів та мистецтвознавців, архівні джерела, графічні та фотоматеріали, збережені у музейних і приватних колекціях компоненти народного вбрання Городоччини.

Ключові слова: Опілля, Городок, народна вишивка, «городоцький шов», мотив, композиція, колорит.

Надійшла 26.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Фенікс, 2000. 326 с.
 • 2. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання. Львів: Апріорі, 2013. 256 с.
 • 3. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Лісостеп-степ. Київ: Балтія-друк, 2013. Т. І. 160 с.
 • 4. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом. Київ: Мистецтво, 1993. 264 с.
 • 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики: іконографія, номінація, стилістика, типологія. Ки­їв: Алт, 2013. 413 с.
 • 6. Falkiewicz K. Monografia powiatu grуdeckiego. Grуdek: Grуdecka Rada powiatowa, 1896. 140 s.
 • 7. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України. Київ: Мистецтво, 1966. 78 с.
 • 8. Гургула І., Чехович С. Народні майстри. Львів: Книжково-журнальне вид-во, 1959. 90 с.
 • 9. Архів відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 140. Чехович. Спр. 15/л. Арк. 40 + 12. Чехович С. Вишивальниці Городоцького району (неопублікована стаття).
 • 10. Українські народні вишивки. Львівська область. Відп. ред. М.К. Івасюта, альбом склала Л.Т. Кравчук. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. 32 с.: 40 табл.
 • 11. Кульчицька О. Народний одяг західних областей України (зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького): альбом-каталог. Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2018. 316 с.
 • 12. Зразки вишивки манжетів, коміра, уставок жіночих сорочок. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Виставка «Українська народна вишивка із колекції Олени та Ольги Куль­чицьких». Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (далі — НМЛ); Художньо-меморі­аль­ний музей Олени Кульчицької. 04.10.2018—20.01.2019.
 • 13. Матейко К. Український народний одяг. Київ: Наукова думка, 1977. 224 с.
 • 14. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ: Наукова думка, 1988. 192 с.
 • 15. Blachowski Al. Ubior i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zahodniej w ikonografii J. Glogowskiego i K.W. Kielisinskiego. Torun: Muzeum Etnografichne, 2011. 400 s.
 • 16. Фототека Інституту народознавства НАН України. № 22677/13.
 • 17. Львівський історичний музей (далі — ЛІМ). № 1195. Кін. ХІХ ст., м. Городок.
 • 18. Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України (далі — МЕХП). ЕП-20472. Кін. ХІХ — перша пол. ХХ ст., с. Керниця Городоцького р-ну Львівської обл.
 • 19. НМЛ НМТ-623. Поч. ХХ ст., с. Хишевичі Городоцького р-ну Львівської обл.
 • 20. Калиняк М. Українська вишивка. Сучасне трактування: Альбом. Львів: Українські технології, 2004. 116 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »