« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 797—805

УДК 746.3(477.83-21Городок)”20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.797

ГОРОДОЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАРОДНОЇ ВИШИВКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КУЦИР Тетяна

 • ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-6522-0640
 • кандидат мистецтвознавства,
 • науковий співробітник,
 • Інституту народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 •  проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Характерні для початку ХХІ ст. пошуки візуалізації національної ідентичності актуалізують поглиблення вивчення українського народного мистецтва. Особливе зацікавлення у цьому контексті викликає вишивка як виразний і доступний спосіб оздоблення одягу.

Мета статті — висвітлити художню специфіку народної вишивки городоцького осередку в історичному аспекті, окреслити основні шви, притаманні цьому осередку, проаналізувати принципи поєднання їх у єдину композицію. Об’єктом дослідження є компоненти народного вбрання, оздоблені вишивкою, а предметом — композиційні особливості їхнього декору.

Методологічну основу роботи становлять комплексний підхід до обраного об’єкту дослідження, мистецтвознавчий аналіз у вивченні особливостей городоцької вишивки, структурний та порівняльний методи — для з’ясування її своєрідності. Джерельну базу публікації представляють публікації українських етнографів та мистецтвознавців, архівні джерела, графічні та фотоматеріали, збережені у музейних і приватних колекціях компоненти народного вбрання Городоччини.

Ключові слова: Опілля, Городок, народна вишивка, «городоцький шов», мотив, композиція, колорит.

Надійшла 26.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Фенікс, 2000. 326 с.
 • 2. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання. Львів: Апріорі, 2013. 256 с.
 • 3. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Лісостеп-степ. Київ: Балтія-друк, 2013. Т. І. 160 с.
 • 4. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом. Київ: Мистецтво, 1993. 264 с.
 • 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики: іконографія, номінація, стилістика, типологія. Ки­їв: Алт, 2013. 413 с.
 • 6. Falkiewicz K. Monografia powiatu grуdeckiego. Grуdek: Grуdecka Rada powiatowa, 1896. 140 s.
 • 7. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України. Київ: Мистецтво, 1966. 78 с.
 • 8. Гургула І., Чехович С. Народні майстри. Львів: Книжково-журнальне вид-во, 1959. 90 с.
 • 9. Архів відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 140. Чехович. Спр. 15/л. Арк. 40 + 12. Чехович С. Вишивальниці Городоцького району (неопублікована стаття).
 • 10. Українські народні вишивки. Львівська область. Відп. ред. М.К. Івасюта, альбом склала Л.Т. Кравчук. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. 32 с.: 40 табл.
 • 11. Кульчицька О. Народний одяг західних областей України (зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького): альбом-каталог. Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2018. 316 с.
 • 12. Зразки вишивки манжетів, коміра, уставок жіночих сорочок. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Виставка «Українська народна вишивка із колекції Олени та Ольги Куль­чицьких». Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (далі — НМЛ); Художньо-меморі­аль­ний музей Олени Кульчицької. 04.10.2018—20.01.2019.
 • 13. Матейко К. Український народний одяг. Київ: Наукова думка, 1977. 224 с.
 • 14. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ: Наукова думка, 1988. 192 с.
 • 15. Blachowski Al. Ubior i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zahodniej w ikonografii J. Glogowskiego i K.W. Kielisinskiego. Torun: Muzeum Etnografichne, 2011. 400 s.
 • 16. Фототека Інституту народознавства НАН України. № 22677/13.
 • 17. Львівський історичний музей (далі — ЛІМ). № 1195. Кін. ХІХ ст., м. Городок.
 • 18. Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України (далі — МЕХП). ЕП-20472. Кін. ХІХ — перша пол. ХХ ст., с. Керниця Городоцького р-ну Львівської обл.
 • 19. НМЛ НМТ-623. Поч. ХХ ст., с. Хишевичі Городоцького р-ну Львівської обл.
 • 20. Калиняк М. Українська вишивка. Сучасне трактування: Альбом. Львів: Українські технології, 2004. 116 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »